Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV CRNIČKI Na temelju članka 78.a stavka 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 152/2014., 70/2017., 126/2019., 126/2019., 80/2022.), ministar nadležan za pravosuđe donosi Smatram da je korištenje adrese e-mail adrese kao načina verifikacije vrlo problematično. U praksi se kao informatičar, a i kao sudski vještak za informatiku stalno susrećem s raznim oblicima zloupotreba, odnosno presretanja i preuzimanja e-mail adresa. Aktualni slučaj HANFA pokazuje da ni agencija koja je zadužena za nadzor sigurnosti drugih sama nije imuna od sigurnsnih problema, pa ni problema vezanih za e-mail sustav. Pravne osobe u pravilu za pristup servisima kao e-Porezna i dr. ionako moraju koristiti NIAS vjerodajnice. Nije prihvaćen Verificirana e-mail adresa služi samo za zaprimanje informativne poruke o primitku pismena sa suda, kako je propisano člankom 172.a Zakona o kaznenom postupku(Narodne Novine, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22; dalje u tekstu: ZKP), a sam primitak pismena se potvrđuje u e-Komunikaciji u koju se ulazi putem NIAS vjerodajnice. Ne zaprimanje informativne poruke ne može se smatrati opravdanim razlogom za ne provjeravanje sigurnog elektroničkog pretinca niti ima utjecaja na računanje rokova odnosno na samo uručenje pismena. Verifikacijom adrese se samo osigurava da je adresa validna, da nije upisan neki pogrešan znak i sl. S obzirom da je spomenutim člankom ZKP-a propisano da se informativna obavijest mora slati i na e-mail adresu, s ovim postupkom se samo osigurava da je ona točno upisana.
2 Josipa Kern Na temelju članka 78.a stavka 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 152/2014., 70/2017., 126/2019., 126/2019., 80/2022.), ministar nadležan za pravosuđe donosi Predlažem da se termin "verificirana e-mail adresa" zamijeni s terminom "verificirana elektronička adresa". To se odnosi na čl. 1 i čl. 2 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Zrinko Ručević Na temelju članka 78.a stavka 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 152/2014., 70/2017., 126/2019., 126/2019., 80/2022.), ministar nadležan za pravosuđe donosi , Članak 1. Predlažem izmjenu u duhu hrvatskoga jezika (uz dodatni prijedlog konzultiranja lektora): "Verificirana e-mail adresa je adresa elektroničke pošte za koju je korisnik, upisom automatski zaprimljenog koda, potvrdio da je valjana." Naime, korištenje sintagme "... od strane..." nije u duhu hrvatskoga jezika. Primjerice: Stoga u hrvatskome standardnom jeziku nije dobro reći Predavanje je praćeno od strane studenata., nego treba reći Studenti su pratili predavanje. (Institut za hrvatski jezik; http://jezicni-savjetnik.hr/?page=15) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 DELTA POINT d.o.o. Na temelju članka 78.a stavka 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 152/2014., 70/2017., 126/2019., 126/2019., 80/2022.), ministar nadležan za pravosuđe donosi , Članak 1. I u članku 1. ali i članku 2. potrebno je umjesto "e-mail adresa" navesti "elektronička adresa" budući je to u skladu sa standardnim hrvatskim jezikom i Zakonom o hrvatskom jeziku koji je pred usvajanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 ZORAN SAMBOL Na temelju članka 78.a stavka 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 152/2014., 70/2017., 126/2019., 126/2019., 80/2022.), ministar nadležan za pravosuđe donosi , Članak 1. Kako se potvrđuje od strane korisnika valjanost e-mail adrese? Molim detaljno opisati proces verifikacije (potvrde valjanosti). Primljeno na znanje Postupak upisa verificirane e-mail adrese će biti detaljno opisan u korisničkom priručniku koji će biti objavljen s puštanjem nove e-Komunikacije u produkciju. Ukratko, prilikom upisa nove adrese elektroničke pošte na tu adresu će biti automatski poslan kôd koji će korisnik trebati upisati u sustav. Tek upisom tog kôda adresa će se upisati u sustav.