Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin PRAVILNIK U prilogu 2b točku 2.2. nadopuniti da glasi: 2.2. usluga izuzimanja sjemena (veterinarski troškovi pretraga životinja prije transporta u centar za reprodukciju, trošak transporta životinja, osiguranja grla, trošak hranidbe i držanja grla, te karantene u centrima za umjetno osjemenjivanje, veterinarski troškovi pretraga i liječenja u centru za reprodukciju, izuzimanje sjemena, pakiranje u pajete, troškovi analize zdravstvene ispravnosti sjemena, pohrana, transport i skladištenje i drugi troškovi). OBRAZLOŽENJE: Opisane usluge čine jednu jedinstvenu uslugu, te su troškovi izravno povezani. Onaj tko pruža uslugu izuzimanja sjemena logično pruža i uslugu troška hranidbe i držanja grla, te karantene, kao i liječenja). U trenutnom prijedlogu pravilnika ti su troškovi odvojeni na točke 2.2, 2.4, 2.5 i 2.6) što bi po dosadašnjoj praksi APPRRR rezultiralo s više različitih nabava za usluge koje su jedna od druge neodvojive ili teško odvojive. Poništenje jedne nabave uzrokovalo bi potrebu poništenja i drugih povezanih nabava. Ukoliko bi se izuzimanje sjemena ili jajnih stanica i embrija provodilo terenski, navedeni troškovi bi samo bili izostavljeni iz specifikacije. U prilogu 2b točku 2.3. nadopuniti da glasi: 2.3. usluga izuzimanja jajnih stanica i embrija (veterinarski troškovi pretraga životinja prije početka postupka, trošak transporta životinja, osiguranja grla, trošak hranidbe i držanja grla, te karantene u centrima, veterinarski troškovi pretraga i liječenja u centru za reprodukciju, priprema plotkinje, izazivanje superovulacije, ispiranje i skladištenje jajnih stanica i embrija, pakiranje, troškovi analize zdravstvene, pohrana, transport i skladištenje i drugi troškovi). Nije prihvaćen Označavanje troškova u Listi prihvatljivih troškova nije vezano s pravilima o postupcima javne nabave, troškovi su prihvatljivi ako se nalaze na Listi prihvatljivih troškova.
2 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin PRAVILNIK Predlaže se u prilogu 2b Lista prihvatljivih troškova životinjskih genetskih resursa dodati točku: 1.5. oprema za transport bioloških uzoraka – kombi vozilo s rashladnim uređajem ili slično 10.10. – trošak web platformi za sastanke (Zoom i sl.) Kod točke 9.6.troškovi ugovora o djelu za angažman stručnjaka predlažemo da tekst glasi 9.6. troškovi angažmana stručnjaka. Obrazloženje: stručnjake se može angažirati preko institucija, tvrtki ili obrta ili kao fizičke osobe. Samo u slučaju angažiranja fizičkih osoba trošak je ugovor o djelu. U ostalim slučajevima trošak je račun ispostavljen od pravne osobe. Djelomično prihvaćen Nabava kombi vozila nije prihvatljiv trošak u sklopu ove intervencije. Trošak web platformi za sastanke dodan je u Priloge 2a i 2b. U Prilogu 2b pod točkom 9. navedeni su prihvatljivi troškovi osoblja (fizičkih osoba). Angažman ostalih potrebnih stručnjaka prihvatljiv je trošak kroz troškove usluga ovisno o potrebama (na. pr. unutar točke 6. Usluge laboratorijskih istraživanja).
3 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, Članak 9. U Pravilniku o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genskih izvora u poljoprivredi, a vezano uz uvjete prihvatljivosti projekta i ulaganja iz članka 9. stavke 4., navedeno je sljedeće: lokacija ulaganja mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika. Ako se vlasništvo dokazuje temeljem ugovora o zakupu, lokacija navedena u ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju je korisnik naveo u zahtjevu za potporu. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen najmanje 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu. S obzirom da uzgojne organizacije provode uzgojni program te imaju sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora na fiksni rok uz mogućnost produljenja nakon isteka roka s jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima), nije moguće svake godine produljivati rok zakupa poslovnog prostora te iz toga razloga nije moguće zadovoljiti uvjete iz Pravilnika. Prijedlog Odbora za konjogojstvo usmjeren je na skraćivanje obaveznog roka zakupa kako bi uzgojna udruženja mogla javiti na natječaj intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Prihvaćen Navedeni uvjet promijenjen je i sada glasi: Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje pet godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu.
4 Darko Preiner PRAVILNIK, Članak 9. Stavak 1 a) navodi da se projekt provodi na području Republike hrvatske. U listi prihvatljivh troškova kod dseminacije postoji stavka Objava znanstvene i stručne publikacije (troškovi objave znanstvenog rada, kotizacije za međunarodne kongrese s prezentacijom rada i sl.). Da li se to smatra aktivnosću u skladu ovim stavkom? Primljeno na znanje Člankom 12. i 13. Pravilnika propisane su prihvatljive aktivnosti dok su u Prilozima 2a i 2b propisani prihvatljivi troškovi unutar aktivnosti. Unutar aktivnosti „promocije održive upotrebe“ prihvatljiv je trošak: Objava znanstvene i stručne publikacije (troškovi objave znanstvenog rada, kotizacije za međunarodne kongrese s prezentacijom rada i sl.). Aktivnosti projekta očuvanje genetskih resursa moraju se provoditi na području Republike Hrvatske u vašem slučaju radi se o trošku diseminacije rezultata projekta koji mogu nastati i izvan područja Republike Hrvatske
5 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac PRAVILNIK, Članak 9. S obzirom da Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac djeluje u unajmljenom prostoru Gradske tržnice Sisak, s kojom ima sklopljen Ugovore o zakupu poslovnog prostora, nije moguće svake godine mijenjati rok zakupa poslovnog prostora kako bi se zadovoljili navedeni uvjeti iz Pravilnika. Prijedlog Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski posavac je da se u Pravilniku o provedbi intervencije 70.05. smanji obavezno vremensko razdoblje trajanja ugovora o zakupu od najmanje 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu. Prihvaćen Navedeni uvjet promijenjen je i sada glasi: Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje pet godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu.
6 Darko Preiner PRAVILNIK, Članak 12. Članak 12. stavak (1) definira prihvatljive materijalne troškove stavak (2) ovog članka je neprecizno definiran. Naime trebao bi definirati aktinovsti koje su prihvatljive. Predlažem da se stavak (2) pomijeni na slijedeći način: (2) Prihvatljivi troškovi moraju biti povezani sa provođenjem prihvatljivih aktivnosti odobrenih godišnjim planom. (3) prihvatljive aktivnosti koje mogu biti uključene u godišnji plan su: Trenutni satvak (3) u koliziji je sa člankom 9 - stavak (4). Djelomično prihvaćen Člancima 12. i 13. Pravilnika propisane prihvatljive aktivnosti, dok su u Prilozima 2a i 2b propisani prihvatljivi troškovi unutar aktivnosti. U članku 12. stavku 3. propisan je prihvatljiv trošak kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta isključivo u svrhu realizacije projekta. U članku 9. stavku 4. propisano je da lokacija ulaganja mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika ako se vlasništvo dokazuje temeljem ugovora o zakupu, lokacija navedena u ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju je korisnik naveo u zahtjevu za potporu. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje pet godina od dana podnošenja zahtjeva za potporu.
7 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin PRAVILNIK, Članak 51. U dosadašnjem programu na sufinanciranom ulaganju korisnik, uz druge zahtjeve, nije ga smio dati u zakup ili najam ili ga premjestiti. Ukoliko se radi o živoj muškoj životinji, razlog za kupnju i postizanje ciljeva održivog korištenja genetskih resursa je životinju koristiti za rasplod. Da bi se u dužem vremenskom razdoblju životinja koristila za rasplod, potrebno ju je premještati u različita stada. Sukladno mišljenju MP – Uprave za stočarstvo predmetna se je životinja mogla premještati, ali se na svakoj lokaciji moralo registrirati korisnika kao posjednika stoke. Otvaranje novih brojeva posjednika na pojedinoj lokaciji danas je postalo nemoguće. Također neracionalno je jednu mušku životinju držati pet godina u rasplodu. a. PRIJEDLOG: omogućiti premještanje životinja na način da se sa svakim vlasnikom gospodarstva kod kojeg će predmetna životinja privremeno boraviti sklopi ugovor o čuvanju i držanju predmetne životinje s upisanim vremenom koliko će životinja boraviti na tom gospodarstvu i da je životinja svo vrijeme neporecivo vlasništvo Korisnika Intervencije 70.05 b. PRIJEDLOG: da se sufinancirane životinje u petogodišnjem razdoblju mogu zamijeniti njegovim potomkom istog spola Prihvaćen Članak 51. stavak 1. točka c) izmijenjena je i sada glasi: Korisnik ne smije: na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti osim u slučaju životinja radi rasploda uz uvjet da životinja ostaje u vlasništvu korisnika. Ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio neopravdano Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor o financiranju.