Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natura beef PRAVILNIK Svaki prijedlog koji ide u smjeru rasterećenja poljoprivrednih proizvođača je za pozdraviti. Međutim, da bi se naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u ŠGO-u Hrvatskih šuma mogla na ispravan način obračunati sukladno dodijeljenim koeficjentima iskoristivosti donešenim od strane Apprrr-a potrebno je napraviti slijedeće: 1. Svi ugovoru o zakupu zemljišta za pašarenje koji su sklopljeni sa HŠ, počevši od 2019. godine kada su važećom Uredbom o zakupu šumskog zemljišta Hrvatske šume d.o.o. određene da u ime RH budu zakupodavci zemljišta, trebaju se na temelju priloženih geodetskih podloga koje su prilog svakom tom ugovoru elektronskim putem prenijeti u Arkod evidenciju. Na taj način će se izbjeći nepodudarnosti između stvarno zakupljenih površina i onih koje su korisnici sa službenicima Apprrrr-a u lokalnim ispostavama sami ucrtavali u Arkod. Ukoliko Apprrr nema za obavljanje tog posla dovoljno ljudskih i tehničkih kapaciteta, moguće je za taj posao angažirati i vanjsku uslugu, odnosno neku geodetsku kuću. 2. Svi daljnji, novosklopljeni Ugovori, upisivali bi se na isti taj način, moguće i sa stika koje zakupnik zemljišta može donijeti u Agenciju na upis. 3. Cjelokupna površina po pojedinačnom Ugovoru o zakupu treba biti jedna Arkod čestica. Na taj bi se način značajno smanjio ukupan broj Arkod čestica u sistemu što bi svima olakšalo kasnija određivanja koeficjenata iskoristivosti i svih ostalih potrebnih evidencija i kontrola. 4. Nakon svega prethodno odrađenoga, djelatnici Apprrr-a po svakom pojedinačnom Ugovoru, odnosno tada i Arkod čestici trebaju odrediti koeficjente prihvatljivosti i to u rasponu od 0.60 - 1.00. Dodatno iscrtavanje neprihvatljivih površina (šumarci, lokve, putevi, suhozidovi i sl. ) nije potrebno obzirom da se određivanjem koeficjenata već umanjuje površina za "neiskoristive" dijelove za ispašu stoke. Međutim, upravo takvi oblici "neprihvatljivih" površina predstavljaju obilježja krajobraza i biološke raznolikosti i poljoprivrednicima treba omogućiti korištenje tih površina za udovoljenju zahtjeva koje pred poljoprivrednike postavlja EK, a kojima se čitava Europa upravo protivi. Dakle, da svoje "nedostatke" iskoristimo kao prednost. 5. Pašnjačke površine čiji bi koeficjenti iskorristivosti bili ispod 0.6 potrebno je tretirati i vrednovati na neki drugi način, pa čak i do te mjere da se cijela takva površina prizna kao pašnjak jer se radi o specifičnim područjima koja upravo zbog takvog botaničkog sastava omogućuju proizvodnju isto tako specifičnih i na taj način često i zaštičenih proizvoda. Najbolji je primjer Paški sir koji se proizvodi upravo na područjima gdje su pašnjaci sve, samo ne zeleni. 6. Na temelju ranije provedenog, Hrvatske šume korisniku mogu obračunati i izdati financijska odobrenja kojima bi se umanjili iznosi zakupnina po pojedinim Ugovorima, a na temelju koeficjenata određenih od Apprrr-a. Dakle, nije potrebno raditi dodatne anexe Ugovora jer se ugovorene površine ne smanjuju, a samim time se niti ne iscrtavaju iz Arkoda već se samo plaća manja naknada za korištenje istih, sukladno koeficjentu. Isto tako, Apprrr isplaćuje poticaj po površini sukladno istom tom koeficjentu. Smatram da je to i pravno ispravnije jer se cijela zakupljena površina koristi, ne samo za ispašu, a obračun naknade se veže na dio površine koji je pogodan za ispašu stoke. Primljeno na znanje Predmetne primjedbe prvenstveno se odnose na djelokrug rada Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rurlanom razvoju.
2 Hrvatski krški pašnjaci PRAVILNIK , Članak 5. Pozdravljamo dodavanje članka 17. u Pravilnik jer smo to godinama i tražili na način: Predlažemo da se cijena dugoročnog Zakupa pašnjaka postavi u korelaciju s prihvatljivom površinom na način da se za površine s koeficijentom prihvatljivosti manjim od 1 umanji cijena u skladu s koeficijentom prihvatljivosti. Primljeno na znanje Predmetni postupak usklađenja cijene zakupa šumskog zemljišta s prihvatljivom površinom pašnjaka dogovoren je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju propisa iz djelokruga rada navedene Agencije.
3 Sectio Aurea j.d.o.o. PRAVILNIK , Članak 6. Pozdravljamo napore Ministarstva usmjerenih ka postizanju pravednije naplate u skladu s stvarno korištenom površinom. Često se susrećemo s situacijama u kojima je ucrtana površina u ARKOD-u tek 40% stvarne površine koja se plaća Hrvatskim šumama za zakup. S ciljem ostvarivanja pravednije naknade, smatramo nužnim jasno naznačiti da će se pravila o naplati prema ovom pravilniku primjenjivati na sve ugovore sklopljene od 01.01.2020. godine. Također, predlažemo mogućnost prijenosa razlike u plaćenim sredstvima na iznos budućeg zakupa, čime bi se dodatno osigurala adekvatna kompenzacija. Smatramo da bi rok od barem 180 dana bio prikladniji za primjenu. Primljeno na znanje Predmetna odredba se odnosi na sve ugovore o zakupu šumskog zemljišta koji su na snazi. Smatramo kako je rok od 60 dana primjeren.