Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marina Uđbinac Stupljanec PRAVILNIK , Članak 2. U članku 5. stavku 1. u točci f) nakon iznosa 300,00 eura trebalo bi dodati riječ mjesečno. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 2. U članku 3. toč. d) navedeni su novčani prihodi ostvareni u inozemstvu ili tuzemstvu od utjecaja na pravo i iznos naknade za nezaposlene. Tako se kao prihod od utjecaja na iznos naknade navodi novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje tu naknadu iskazuje kao novčana pomoć za vrijeme obrazovanja terminološki treba uskladiti u novom pravilniku a porezna uprava taj prihod vodi pod ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret drž. proračuna ili na teret sredstava obv. osiguranja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada ( „Narodne novine“ br. 18/2022) pravo na naknadu do zaposlenja umjesto Centra za socijalnu skrb preneseno je u nadležnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i promijenjen je naziv u novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom ta pomoć se dosad vodila pod socijalne potpore a sada se u poreznoj upravi vodi pod ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret drž. proračuna ili na teret sredstava obv. osiguranja i nju ne računamo u prihode dok gore navedenu novčanu pomoć računamo. Člankom 111. ZoHBDR-a navedeno je da se pod novčanim prihodima od utjecaja na pravo i iznos naknade za nezaposlene smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, u tuzemstvu i inozemstvu u prethodnoj godini. Dosadašnji stav Ministarstva je da se ta naknada ne računa u prihode pa smatram da bi to trebalo onda i navesti u Pravilniku. Nije prihvaćen Prema ovom Pravilniku kao prihod od utjecaja na iznos i pravo na naknadu za nezaposlene ulaze prihodi navedeni u članku 3.,a svi ostali prihodi koji nisu izričito navedeni ulaze u cenzus ako su oporezivi. Prema Pravilniku o porezu na dohodak Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja navedene su u Prilogu br.4. kao neoporeziv primitak. Prema tome, s obzirom da novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom nije izričito navedena u članku 3., a sukladno Pravilniku o porezu na dohodak se ne smatra oporezivim primitkom, ista nije od utjecaja na pravo i iznos naknade za nezaposlene.
3 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 2. U članku 3.točki e) nije jasno navedeno od kojeg iznosa se računa 30% jel to 30% od osnovice koju Odlukom određuje Vlada RH pa bi to bilo 150 € ili 30% od iznosa osnovice za određivanje naknade za nezaposlene pa bi to bilo 30% od 150 što bi bilo 45 €. Svakako bih preporučila da to bude 30% od iznosa osnovice koju Odlukom određuje Vlada RH . Prihvaćen Odredba će se pojasniti.
4 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 3. Članak 5. stavak 1. točka c) " preslika osobne iskaznice korisnika i svih članova njegova kućanstva kojima je izdana" (korisnici često nisu u mogućnosti dostaviti presliku osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovom stambenom prostoru, uzimanje tih preslika nije niti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka da prikupljamo podatke o osobama koje nisu naši korisnici a i nikakvim odredbama pravilnika nije propisano što bi službena osoba trebala utvrđivati i provjeravati na temelju tih preslika i zbog čega su one potrebne u postupku). Nije prihvaćen Pojedini uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene ovise i o članovima kućanstva korisnika.
5 Marina Uđbinac Stupljanec PRAVILNIK , Članak 4. Naziv novčanog primanja bi trebao glasiti novčano primanje na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti (bez zbog nezaposlenosti). Djelomično prihvaćen Odredba će se preformulirati.
6 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 4. "Točka c) mijenja se i glasi: c) potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada je korisnik osoba iz članka 107. točka c), e), g) ili h) Zakona) " - potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje MORH nam nije potrebna Točka "h) dokaz jesu li korisnik i članovi njegovog kućanstva stariji od 15 godina života, primatelji novčanog primanja na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti ili novčane naknade za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje" ili još jednostavnije " Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za korisnika i članove njegovog kućanstva starijih od 15 godina života o primanju naknada s osnova nezaposlenosti" (s obzirom HZZ isplaćuje više prihoda koji se u poreznoj upravi vode pod ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret drž. proračuna ili na teret sredstava obv. osiguranja a neke naknade se računaju neke ne računaju potrebna nam je potvrda / uvjerenje HZZ-a kako bi bilo evidentno o kojem prihodu se radi i to nam je potrebno za sve članove kućanstva a ne samo za korisnika). Djelomično prihvaćen Prihvaća se izmjena točke h). Točkom c) važećeg Pravilnika nije propisano da potvrdu o statusu hrvatskog branitelja izdaje MORH. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske je jedna potvrda dostupna putem Integriranog informacijskog sustava MHB.
7 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 6. U članak 12. trebalo bi dodati i odredbu da promet nekretnina sudskom odlukom se ne uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene. Nažalost imamo sve više korisnika koji su imali promet nekretnina sudskim odlukama kada su im nekretnine prodane u ovršnim postupcima. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Dora Cerjak PRAVILNIK , Članak 8. Poboljšanje bi se moglo postići omogućavanjem dinamičnijeg prilagođavanja iznosa naknade prema ekonomskim uvjetima ili indeksima potrošačkih cijena. Tako bi se osigurala veća pravednost i održivost sustava naknada za branitelje te da naknada ostaje adekvatna u različitim vremenskim razdobljima ili drugim relevantnim ekonomskim pokazateljima. Primljeno na znanje Navedeno je već omogućeno odredbom Zakona prema kojoj se osnovica za određivanje iznosa naknade određuje svake godine odlukom Vlade RH.
9 Marina Uđbinac Stupljanec PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da izostavljeni stavci 3 i 4. članka 15. Pravilnika 56/22 fale i da je zbunjujuće od kojeg se to točno iznosa primjerice umanjuje 30%? Treba vratiti imenovane stavke. Djelomično prihvaćen Kao što je već navedeno u ovom članku, umanjuje se iznos određen po stavku 1. ili 2. Stavak 3. članka 15. Pravilnika 56/22 nije izostavljen već je ovim izmjenama dan novi model umanjivanja iznosa naknade u slučaju postojanja prihoda od utjecaja na iznos naknade. Dosadašnji stavak 4. je dodan.
10 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se s komentarom kolegice Josipe Marijić da bi trebalo staviti odredbu kojom iznosi do 3 eura po članu kućanstva ne bi trebali bili od utjecaja na iznos naknade za nezaposlene. Po načelu ekonomičnosti i iznos do 5 eura po članu kućanstva kad ne bi računati opet nam taj iznos ne bi premašivao troškove koje imamo donoseći nova rješenja o smanjivanju iznosa. Djelomično prihvaćen U pravilniku će se odrediti veći iznos prihoda koji neće utjecati na iznos naknade.
11 JOSIPA MARIJIĆ PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se pod točkom a) uvede i iznos prihoda koji ne utječe na izmjenu iznosa naknade. Vrlo često se dogodi da prihodi korisnika ili članova kućanstva bude manji od troškova postupka i poštarine te provođenje postupka nije u skladu sa načelom ekonomičnosti. Troškovi samo poštarine slanja zaključka u temeljem ZUP-a članak 30. te novog rješenja iznose više od 3 Eura, pa predlažem Predlažem da prihodi po članu kućanstva do 3.00Eura ne mijenjaju priznata prava te da stavak 3. točka a) glasi "a) za 3% ako prihod po članu kućanstva iznosi 3,00 do 99,99 eur". Djelomično prihvaćen U pravilniku će se odrediti veći iznos prihoda koji neće utjecati na iznos naknade.
12 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 10. U članku 19. treba izmijeniti i točku "a) kada korisnik prestane biti nezaposlen sukladno članku 3. točki e) ovog Pravilnika (računajući od dana početka radnog odnosa ili dana izvršnosti rješenja kojim mu je priznato pravo na mirovinu u iznosu većem od 30% od osnovice određene Odlukom Vlade.)" ako tako bude izmijenjen članak 3. točka e) Prihvaćen Prihvaća se.
13 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ PRAVILNIK , Članak 11. U Obrascu broj 1. u točki 1. trebalo bi obrisati i MBG: Prihvaćen Prihvaća se.