Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udrugaauzgajivača Istarske ovce"Istrijanka 2013" Nacrt Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva Najviši iznos potpore po korisniku za proizvodnju kravljeg mlijeka 80,000,00 eura a za ovčje i kozje 15,000,00 Ovi iznosi sugeriraju na diskriminaciju među uzgajivačima u korist uzgajivača krava!!! Naime puno razumnije i logičnije bi bilo iznos potpora određivati po uvjetnom grlu a ne vrsti proizvodnje !!! Iako bih tu čak i dao malu prednost proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka jer toliko uvjetnih grla u ovcama i kozama može rijetko koja farma dostignuti koliko uvjetnih grla u kravama dostigne jedna prosječna farma ... Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te se najviši iznos potpore koji se može ostvariti kroz ovaj Program u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka sa dosadašnjih 15.000,00 €/korisniku podiže na 20.000,00 €/korisniku
2 Regionalna udruga ovčara i kozara Međimurske i Varaždinske županije Nacrt Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva , OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Poštovani, prije svega želimo pohvaliti napore Ministarstva i obzirnost prema proizvođačima mlijeka ovom predloženom mjerom. No, smatramo da je iznos potpore za proizvodnju kozjeg i ovčeg mlijeka PREMALI s obzirom na ranjivost proizvodnje u ovom sektoru, te bi trebao iznositi barem 50 % iznosa predviđenog u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka. Ujedno bi se potvrat sredstava trebao dići sa 65 % na 75 %. Također sredstva se ne bi smjela umanjivati na temelju pretpostavke ministarstva o broju mogućih kandidata od stvarno prijavljenih jer bi se na taj način potpuno izgubio smisao ovakve intervencije! Prihvaćen Prijedlog kojim se traži povečanje maksimalnog iznosa potpore za sektor proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka se prihvaća te se najviši iznos potpore koji se može ostvariti kroz ovaj Program u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka sa dosadašnjih 15.000,00 €/korisniku podiže na 20.000,00 €/korisniku. Prihvaća se prijedlog da se povisi udio sufinanciranja obnove proizvodnog potencijala kroz Program te se udio sufinanciranja obnove proizvodnog potencijala povećava na 75 %. Izričaj “Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno umanjiti”, uobičajen je za sve Programe potpore.
3 Regionalna udruga ovčara i kozara Međimurske i Varaždinske županije Nacrt Program potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva , PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Poštovani, smatramo da bi prihvatljivi proizvođači morali posjedovati barem 10 UG mliječnih krava i najmanje 5UG koza ili ovaca. Naime, na gore predloženi način dodjele potpore, smatramo da se neće postiči željeni efekat podizanja proizvodnje mlijeka ni kod krava ni kod koza i ovaca. Jedan od ključnih uvjeta trebao bi biti da su životinje isključivo mliječne, da će imati barem 5 laktacija i da su u mljekarskoj proizvodnji kako bi se otklonila mogučnost prelaska istih u sustav krava-tele ili slične načine držanja, a koje nemaju za cilj proizvodnju mlijeka. Isto važi za koze i ovce. Djelomično prihvaćen Namjera predlagatelja je omogućiti što većem broju korisnika sudjelovanje u Programu potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva te se iz tog razloga odbija prijedlog da korisnik mora posjedovati majmanje 10 uvjetnih grla u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka ili 5 uvjetnih grla u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka. Prijedlog uvjeta omogućavanja financiranja kroz Program isključivo grla mliječnih pasmina koja će u proizvodnji mlijeka ostati najmanje 5 laktacija se odbija. Prihvaća se prijedlog da korisnik ostane u proizvodnji mlijeka. Korisnik je dužan minimalno tri godine nakon ostvarivanja potpore kroz Program isporučivati mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat. Također svi korisnici koji ostvare sredstva kroz ovaj Program obvezuju se na povećanje proizvodnje u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka za 20% u roku od dvije godine od primitka potpore, a u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30% u roku od dvije godine.