Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. NACRT RIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2023/1114 O TRŽIŠTIMA KRIPTOIMOVINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U odnosu na dio: "Uredba MiCA primjenjuje se na sljedeće vrste imovine: • tokeni e-novca (engl. E-Money Tokens – EMT), koji se smatraju elektroničkim novcem • tokeni vezani za imovinu (engl. Asset Referenced Tokens – ART) • korisnički tokeni (engl. Utility Tokens – UT) • ostala kriptoimovina." Ističemo kako Uredba ne poznaje 4 vrste kriptoimovine, već 3, i to kako slijedi: • tokeni e-novca (engl. E-Money Tokens – EMT), koji se smatraju elektroničkim novcem • tokeni vezani za imovinu (engl. Asset Referenced Tokens – ART) • kriptoimovinu koja nije token e-novca niti token vezan za imovinu (dakle, sve ostalo). Isto je razvidno iz članka 1. stavka 1. Uredbe te objašnjenja u točci 18. Preambule Uredbe koje prenosimo u cijelosti: "Ovom se Uredbom kriptoimovina klasificira u tri vrste koje bi trebalo međusobno razlikovati i na koje bi trebalo primjenjivati različite zahtjeve, ovisno o rizicima koje nose. Klasifikacija se temelji na tome nastoji li kriptoimovina stabilizirati svoju vrijednost vezivanjem uz drugu imovinu. Prva vrsta sastoji se od kriptoimovine čiji je cilj stabilizirati svoju vrijednost vezivanjem uz samo jednu službenu valutu. Funkcija takve kriptoimovine vrlo je slična funkciji elektroničkog novca kako je definiran u Direktivi 2009/110/EZ. Kao i elektronički novac, takva je kriptoimovina elektronička zamjena za kovanice i novčanice te će se vjerojatno koristiti za plaćanje. Ta bi kriptoimovina u ovoj Uredbi trebala biti definirana kao „tokeni e-novca”. Drugu vrstu kriptoimovine čine „tokeni vezani uz imovinu”, čiji je cilj stabilizirati svoju vrijednost vezivanjem uz drugu vrijednost ili pravo ili njihovu kombinaciju, uključujući jednu ili više službenih valuta. Ta druga vrsta obuhvaća svu ostalu kriptoimovinu, osim tokena e-novca, čija je vrijednost osigurana imovinom, kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa i kako bi ova Uredba bila otporna na buduće promjene. I konačno, treću vrstu čini kriptoimovina koja nisu tokeni vezani uz imovinu ni tokeni e-novca, a koja obuhvaća širok raspon kriptoimovine, uključujući korisničke tokene." Radi praćenja klasifikacije Uredbe, predlažemo da se isto na navedeni način ispravi. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
2 DOMAGOJ KLEPAC IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 5. Stavak 2 točka 1. - ispraviti "raže uvrštenje" u "traže uvrštenje" Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
3 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 6. Ako ste odobrili Bijelu Knjigu i Vi prihvatite odgovornost. Temeljena na Zakonu o zaštiti potrošača. DODATI: 6.ako je agencija odobrila Bijelu knjigu odgovorna je za naknadu štete korisniku kripto imovine u postotku od 5 % vrijednosti navedene u Bjeloj knjizi izdavatelja. 6. ako je Hrvatska Narodna Banka međusobnim sporazumom o suradnji između Agencije odobrila Bijelu knjigu odgovorna je za naknadu štete korisniku kripto imovine u postotku od 10 % vrijednosti navedene u Bjeloj knjizi izdavatelja Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 15. Uredbe (EU) br. 2023/1114 propisana je odgovornost ponuditelja, osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili operatera platforme za trgovanje prema imatelju kriptoimovine u slučaju nepotpunih, neistinitih, nejasnih ili obmanjujućih informacija u bijeloj knjizi o kriptoimovini ili izmijenjenoj bijeloj knjizi o kriptoimovini. Navedena tematika detaljnije je razrađena u člancima 7. do 11. predmetnog Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona iz kojih odredbi proizlazi da nadležna tijela ne odobravaju bijelu knjigu koja nije ART (tokeni vezani za imovinu) ili EMT (tokeni e-novca) te za istu ne odgovaraju.
4 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 7. Članak u cijelosti stvara pravnu nesigurnost, moguće je protumačiti da je ovdje riječ o iskupu i naknadi štete što očito nije bila intencija članka. Predlažemo reformuliranje članka da bude jasno što se njime htjelo regulirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Predmetna odredba uređuje odgovornost odgovornih osoba u slučaju nastanka štete imatelju kriptoimovine u slučaju nastanka okolnosti opisanih u članku 7. Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona. U odnosu na izdavanje i iskup tokena e-novca primjenjuje se članak 49. Uredbe (EU) br. 2023/1114. U stavku 5. navedenog članka 49. navodi se da izdavatelji tokena e-novca jasno ističu uvjete iskupa u bijeloj knjizi o kriptoimovini.
5 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 7. U nastavku dostavljamo mišljenje članice koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata: U odnosu na stavak 5., postavlja se pitanje subjektivnog roka zastare te s tim u vezi kolizije sa stavkom 9. koji propisuje subjektivni i objektivni rok zastare. Nije jasno koja je intencija roka od godine dana. Proizlazi kako je naknada štete dozvoljena isključivo za pravne poslove sklopljene unutar ovako definirane godine. Također se postavlja pitanje što je s izmjenama bijele knjige. U odnosu na stavak 6., za tokene e-novca, Uredba MICA u članku 49. stavku 5. predviđa iskup po nominalnoj vrijednosti. Također, u odnosu na pravo imatelja tokena da od odgovorne osobe iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka zahtijeva da bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem, naša članica ističe kako navedeno pravo imatelja nije predviđeno Uredbom MICA, odnosno predviđeno je jedino da za iskup nema naknade. U odnosu na stavak 7. članica postavlja pitanje koji je razlog da se isključivo u odnosu na nasljednike određuje polazište za visinu naknade štete? Na postupak naknade štete primjenjuju se odredbe ZOO-a, koje su predmetnom odredbom možebitno derogirane po pitanju određivanja stvarne štete. Ukoliko je intencija odrediti polazište za visinu štete zbog izrazite volatilnosti kriptoimovine, onda se jednaka odredba treba primjeniti na bilo kojeg oštećenika, a ne samo nasljednike imatelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Smatramo da ne dolazi do kolizije stavka 5. i stavka 9. s obzirom da se radi o različitim rokovima. U stavku 5. određeno je da pravni posao stjecanja na osnovu kojega se traži naknada štete mora biti sklopljen u roku od godine dana od završetka ponude i/ili uvrštenja, a u stavku 9. su propisani subjektivni i objektivni zastarni rok za potraživanje po takvom ugovoru. Sve se navedeno odnosi i na izmjene bijele knjige, kako je propisano stavkom 1. istoga članka. U odnosu na komentar na stavak 6., napominjemo da se ovdje ne radi o uobičajenom iskupu koji je reguliran nego o naknadi štete za koju je dozvoljeno propisati posebna nacionalna pravila. U odnosu na izdavanje i iskup tokena e-novca primjenjuje se članak 49. Uredbe (EU) br. 2023/1114. U stavku 5. navedenog članka 49. navodi se da izdavatelji tokena e-novca jasno ističu uvjete iskupa u bijeloj knjizi o kriptoimovini. U odnosu na stavak 7., nasljednik je pravni slijednik koji nije sklopio naplatni posao pravnog stjecanja i polaznica za visinu naknade štete je upravo iznos za koju je prednik stekao predmetnu imovinu. Smisao odredbe je određivanje pravne osnove nasljedniku za eventualno pokretanje postupaka u svezi naknade štete nakon smrti ostavitelja kao i određivanje polazišnog iznosa visine naknade štete.
6 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 7. Stavak 5. - Nije jasno koja je intencija roka od godine dana, da li je riječ o subjektivnom roku zastare (što ne bi trebalo biti riječ jer je ovdje propisan objektivan uvjet) ili propisivanju početka tijeka roka zastare, a može se tumačiti kako je naknada štete dozvoljena isključivo za pravne poslove sklopljene unutar ovako definirane godine, Ukoliko je intencija propisivanja početka roka zastare, onda je tako propisan rok u koliziji s onim u stavku 9. Predlaže se ili brisanje ovog roka, ili prilagodba . Također, što je s izmjenama bijele knjige? Odnosi li se jednaka situacija i rokovi na njih? Stavak 6. - za tokene e-novca MICA u čl.49.st.5. predviđa iskup po nominalnoj vrijednosti pa se predlaže i ovdje na taj način normirati radi jasnoće. U pogledu prava imatelja na nadoknadu uobičajenih troškova stjecanja, MICA ne predviđa ovakvo pravo, niti je poznato kakvi bi to troškovi bili, već izdavatelj ne smije za iskup naplatiti naknadu imatelju, pa se predlaže brisati tekst ".... te može zahtijevati od odgovorne osobe iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka da bez odgode nadoknadi uobičajene troškove povezane sa stjecanjem." Stavak 7. - Koji je razlog da se isključivo u odnosu na nasljednike određuje polazište za visinu naknade štete? Na postupak naknade štete primjenjuju se odredbe ZOO-a, koje su ovom odredbom onda derogirane po pitanju pravila opsega štete koji se naknađuje. Ukoliko je intencija odrediti polazište za visinu štete zbog izrazite volatilnosti kriptoimovine, onda se jednaka odredba treba primjeniti na bilo kojeg oštećenika, a ne samo nasljednike imatelja. Predlaže se preformulirati na način da se postigne pravna sigurnost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Smatramo da ne dolazi do kolizije stavka 5. i stavka 9. s obzirom da se radi o različitim rokovima. U stavku 5. određeno je da pravni posao stjecanja na osnovu kojega se traži naknada štete mora biti sklopljen u roku od godine dana od završetka ponude i/ili uvrštenja, a u stavku 9. su propisani subjektivni i objektivni zastarni rok za potraživanje po takvom ugovoru. Sve se navedeno odnosi i na izmjene bijele knjige, kako je propisano stavkom 1. istoga članka. U odnosu na komentar na stavak 6., napominjemo da se ovdje ne radi o uobičajenom iskupu koji je reguliran nego o naknadi štete za koju je dozvoljeno propisati posebna nacionalna pravila. U odnosu na izdavanje i iskup tokena e-novca primjenjuje se članak 49. Uredbe (EU) br. 2023/1114. U stavku 5. navedenog članka 49. navodi se da izdavatelji tokena e-novca jasno ističu uvjete iskupa u bijeloj knjizi o kriptoimovini. U odnosu na stavak 7., nasljednik je pravni slijednik koji nije sklopio naplatni posao pravnog stjecanja i polaznica za visinu naknade štete je upravo iznos za koju je prednik stekao predmetnu imovinu. Smisao odredbe je određivanje pravne osnove nasljedniku za eventualno pokretanje postupaka u svezi naknade štete nakon smrti ostavitelja kao i određivanje polazišnog iznosa visine naknade štete.
7 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 8. Nastavno na navedene komentare, članak 15. stavak 4., članak 26. stavak 3., članak 52. stavak 3. propisuje kako je imatelj ART/EMT/ostale kriptoimovine dužan iznijeti dokaze iz kojih je vidljivo da je ponuditelj (...) povrijedio članak 6. Uredbe, a koji se odnosi na naknadu štete u odnosu na sadržaj bijele knjige. Ovako propisano je suprotno odredbama Uredbe u tri članka, a isto nikako nije prihvatljivo, čak niti prema građanskopravnim pravilima o dokazivanju naknade štete, a na koje se i sam Zakon ovdje poziva (štetne radnje, štetnika, štete, uzročne veze, a koji teret dokaza je na osobi koja se na štetu poziva, u ovom slučaju oštećenika, odnosno imatelja kriptoimovine). Predlažemo da se teret dokazivanja na način kako je gore opisan jasno navede i istakne u ovom članku ili u članku 7., a da se mogućnost isključenja odgovornosti ne ograniči samo i isključivo na 3 situacije, kako je opisano u članku 8. stavku 1. točkama 1.-3. jer isto uvelike ograničava potencijalne pravne mogućnosti koje bi pružatelj usluga imao u ovoj situaciji. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Uređena je odredba u članku 7. Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona, a sukladno članku 15. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2023/1114. U odnosu na proširenje mogućnosti isključenja odgovornosti od strane odgovornih osoba izvan okvira predviđenih Uredbom (EU) br. 2023/1114 ne smatra se isto oportunim zbog zaštite imatelja kriptoimovine.
8 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 8. Članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata mišljenja je kako je odredba stavka 1. članku 15.stavku 4. prema kojem je teret dokaza u postupcima naknade štete na imatelju kriptoimovine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 8. je propisano isključenje odgovornosti u slučajevima u kojima je imatelj dokazao da su informacije netočne ili nepotpune, nejasne ili obmanjujuće.
9 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 8. čl. 15.st. 4. MICA propisano je kako je teret dokaza u postupcima naknade štete na imatelju kriptoimovine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 8. je propisano isključenje odgovornosti u slučajevima u kojima je imatelj dokazao da su informacije netočne ili nepotpune, nejasne ili obmanjujuće.
10 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 9. Nadležna tijela su odgovorna odobrenjem Bijele knjige temeljena na Zakonu o potrošačima. na način da objave: Bijela knjiga izdavatelja Prihvatljiva uz obrazloženje. Bijela knjiga izdavatelja na Dobrovoljnoj bazi uz obrazloženje. Bijela knjiga izdavatelja Neprihvatljiva uz obrazloženje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 15. Uredbe (EU) br. 2023/1114 propisana je odgovornost ponuditelja, osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili operatera platforme za trgovanje prema imatelju kriptoimovine u slučaju nepotpunih, neistinitih, nejasnih ili obmanjujućih informacija u bijeloj knjizi o kriptoimovini ili izmijenjenoj bijeloj knjizi o kriptoimovini. Navedena tematika detaljnije je razrađena u člancima 7. do 11. predmetnog Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona iz kojih odredbi proizlazi da nadležna tijela ne odobravaju bijelu knjigu koja nije ART (tokeni vezani za imovinu) ili EMT (tokeni e-novca) te za istu ne odgovaraju.
11 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 10. Nemate odgovornosti a odobravate sadržaj Bijele Knjige ??? DODATI: Nadležna tijela su odgovorna za odobrene Bijele Knjige za koje daju garanciju temeljena na Zakonu o potrošačima navesti dobrovoljna objava bijele knjige garancija za objavu bijele knjige Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 15. Uredbe (EU) br. 2023/1114 propisana je odgovornost ponuditelja, osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili operatera platforme za trgovanje prema imatelju kriptoimovine u slučaju nepotpunih, neistinitih, nejasnih ili obmanjujućih informacija u bijeloj knjizi o kriptoimovini ili izmijenjenoj bijeloj knjizi o kriptoimovini. Navedena tematika detaljnije je razrađena u člancima 7. do 11. predmetnog Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona iz kojih odredbi proizlazi da nadležna tijela ne odobravaju bijelu knjigu koja nije ART (tokeni vezani za imovinu) ili EMT (tokeni e-novca) te za istu ne odgovaraju.
12 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 12. Hoće li Republika Hrvatska iskoristiti mogućnost iz članka 143. stavka 6. Uredbe o pojednostavnjenom postupku za zahtjeve za odobrenje koje su između 30. prosinca 2024. i 1. srpnja 2026. podnijeli subjekti koji su 30. prosinca 2024. imali odobrenje za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom na temelju nacionalnog prava? Obavezno bi trebalo definirati da li se primjenjuje prijelazni režim za CASP-ove (18 mjeseci) ili ne i koliko će trajati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Kroz prijelazne odredbe Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona (članak 64.) novom odredbom uređuje se obveza usklađivanja pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji je upisan u registar pružatelja usluga virtualne imovine iz članka 9.a Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) s člankom 143. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114. Ne predviđa se pojednostavljeni postupak za već registrirane subjekte s obzirom da su zahtjevi za registraciju propisani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) daleko manji od uvjeta za licenciranje sukladno ovom Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona.
13 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 12. Članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata postavlja pitanje rokova, odnosno ulazi li u primjenu "grandfathering" perioda kao i pojednostavljeni postupak registracije VASP-ova. Hoće li isto biti propisano pravilnicima Agencije? U odnosu na stavak 1. članica smatra kako ovako predloženom odredbom dolazi do ograničenja poduzetničke slobode. Uredba MICA u članku 59.stavku 1. točki a) kao pravni oblik pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom određuje "pravnu osobu ili drugog poduzetnika". Nije jasno koji je razlog ograničavanja pravnog oblika (kao da su VASP-ovi kreditne institucije, a intencija MICA-e je odvojiti te kategorije osoba) samo na d.o.o. i d.d. Pojam poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu (st. 4.) obuhvaća svaki oblik trgovačkog društva uređen ZTD-om. Obzirom da MICA omogućuje ispunjenje bonitetnog zahtjeva bilo u obliku temeljnog kapitala bilo u obliku police osiguranja, nema razloga da "poduzetnik" u smislu MICA-e ne bude i j.d.o.o. ili komanditno društvo (iako je jasno da će se većinom kao trgovačka društva koja obavljaju takve usluge pojavljivati d.o.o.). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Kroz prijelazne odredbe Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona (članak 64.) novom odredbom uređuje se obveza usklađivanja pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji je upisan u registar pružatelja usluga virtualne imovine iz članka 9.a Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) s člankom 143. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114. Ne predviđa se pojednostavljeni postupak za već registrirane subjekte s obzirom da su zahtjevi za registraciju propisani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) daleko manji od uvjeta za licenciranje sukladno ovom Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona. U svezi Vašeg komentara u odnosu na stavak 1. predmetnoga članka, ističemo kako se u članku 59. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114 navodi da drugi poduzetnici koji nisu pravne osobe smiju pružati usluge povezane s kriptoimovinom samo ako njihov pravni oblik osigurava razinu zaštite interesa trećih strana koja je istovjetna razini zaštite koju pružaju pravne osobe i ako podliježu istovjetnom bonitetnom nadzoru koji je primjeren njihovu pravnom obliku. S obzirom na navedeno, zaključeno je da se propisivanjem drugih oblika poduzetnika ne bi mogla osigurati potrebna razina nadzora u cilju zaštite potrošača.
14 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 12. Opći komentar - obzirom da nije propisan rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, ulazimo li u primjenu "grandfathering" perioda kao i pojednostavljeni postupak registracije VASP-ova? Da li će isto biti propisano pravilnicima Agencije? Stavak 1. - Ograničenje poduzetničke slobode. MICA u čl. 59.st.1. točka a) kao pravni oblik pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom određuje "pravnu osobu ili drugog poduzetnika". Nije jasno koji je razlog ograničavanja pravnog oblika (kao da su VASP-ovi kreditne institucije, a intencija MICA-e je odvojiti te kategorije osoba) samo na d.o.o. i d.d. Pojam poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu (st. 4.) obuhvaća svaki oblik trgovačkog društva uređen ZTD-om. Obzirom da MICA omogućuje ispunjenje bonitetnog zahtjeva bilo u obliku temeljnog kapitala bilo u obliku police osiguranja, nema razloga da "poduzetnik" u smislu MICA-e ne bude i j.d.o.o. ili komanditno društvo (iako je jasno da će se većinom kao trgovačka društva koja obavljaju takve usluge pojavljivati d.o.o.). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Kroz prijelazne odredbe Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona (članak 64.) novom odredbom uređuje se obveza usklađivanja pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji je upisan u registar pružatelja usluga virtualne imovine iz članka 9.a Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) s člankom 143. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114. Ne predviđa se pojednostavljeni postupak za već registrirane subjekte s obzirom da su zahtjevi za registraciju propisani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) daleko manji od uvjeta za licenciranje sukladno ovom Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona. U svezi Vašeg komentara u odnosu na stavak 1. predmetnoga članka, ističemo kako se u članku 59. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114 navodi da drugi poduzetnici koji nisu pravne osobe smiju pružati usluge povezane s kriptoimovinom samo ako njihov pravni oblik osigurava razinu zaštite interesa trećih strana koja je istovjetna razini zaštite koju pružaju pravne osobe i ako podliježu istovjetnom bonitetnom nadzoru koji je primjeren njihovu pravnom obliku. S obzirom na navedeno, zaključeno je da se propisivanjem drugih oblika poduzetnika ne bi mogla osigurati potrebna razina nadzora u cilju zaštite potrošača.
15 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 13. Članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata, predlaže u stavku 3. radi pojašnjenja i pravne sigurnosti predlaže dio teksta "od dana ukidanja odobrenja" izmijeniti u tekst "na dan izvršnosti rješenja". Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
16 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 13. Stavak 3. - radi pravne sigurnosti točno odrediti dan, smatramo nepotrebnim tekst "odnosno od dana ukidanja odobrenja", već je dovoljno "dan izvršnosti rješenja" Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
17 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 15. IZBRISATI: točku 2. ima dobar ugled BANKOVNI SLUŽBENIK OBAVEZNO ISKLJUČIT OSOBE KOJE RADE U HNB OBAVEZNO ISKLJUČITI Banke su moćne. Ništa nam ne duguju. Nadziru nas. Kažnjavaju svaku našu pogrešku. Imaju više novca, više ljudi, više veza. Mi nismo favorit u tom natjecanju, no učimo i dalje. Razvijamo inovacije. Svaki je dan nova borba. Naše je oružje tehnologija. Prepoznajemo prilike. Fokusiramo se. Postižemo ciljeve. Stvaramo bolji način upravljanja novcem.Uživamo u toj igri. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Navedena odredba je prijenos stečevine EU te je preuzeta iz članka 68. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2023/1114.
18 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 16. Stavak 8. - "kako se program vođenja pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom za mandatno razdoblje...", a koji je prema ovom stavku obvezan prilog zahtjeva za dobivanje suglasnosti, razlikuje od: "programa vođenja poslova pružatelja usluga..." iz stavka 9. koji prema potonjem stavku nije obvezan već Agencija "može" zatražiti isto. Nepotrebno administrativno opterećenje, nastavno na komentar uz stavak 9. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U članku 16. stavku 9. Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona radi se o diskrecijskom pravu Agencije kao nadležnom nadzornom tijelu ako isto ocjeni potrebnim.
19 Hrdalo & Krnic odvjetničko društvo d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 16. Stavak 9. - Molimo jasno razgraničiti na što se odnosi navedeni "program vođenja poslova". Naime, nije jasno da li se isto odnosi na zahtjeve za registraciju CASP-a iz članka 62. stavka 2. točke d. MiCA-e (u kojoj ono nosi naziv "poslovni plan"). Isti članak se odnosi na jedan od uvjeta koje pružatelj usluga mora ispuniti u samom zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, a ne veže se na procjenu ugleda člana uprave. Ako se navedeni stavak i "program vođenja poslova" odnosi na nešto drugo, odnosno na dostavljanje dodatne dokumentacije uz poslovni plan, a od strane kandidata za člana uprave radi dobivanja predmetne suglasnosti, ističemo kako navedena obveza nije propisana niti MiCA-om, niti regulatornim tehničkim standardima, stoga isto predstavlja i nepotrebno administrativno opterećenje. Dodatno, nije jasno na što se odnosi dio o "predstavljanju" istog plana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Uredba (EU) br. 2023/1114 donesena je za cijelo područje EU te se kao takva primjenjuje u cijelosti u državama članicama EU. Međutim, države članice za dijelove koji nisu uređeni Uredbom (EU) br. 2023/1114 imaju diskrecijsko pravo prilagoditi ih svojim nacionalnim zakonodavstvima. U članku 16. stavku 8. Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona propisana je za podnositelja zahtjeva obvezna dostava programa vođenja pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, dok je stavkom 9. istoga članka propisana mogućnost Agencije da zatraži predstavljanje navedenog programa od strane kandidata za člana uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom ako isto ocjeni potrebnim. U stavcima 8. i 9. Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona radi se o istovjetnom programu za vođenje pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.
20 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 19.  DODATI (3) Opomena NEMA XII. PREKRŠAJNE ODREDBE opomenom se smatra da vrijednost Bijele Knjige nije prihvatljiva za korisnike. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Člankom 19. propisana je mogućnost Agencije da članu uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom rješenjem izrekne pisanu opomenu ako pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ne izvrši naložene naređene mjere na način i u rokovima utvrđenima rješenjem Agencije. Člankom 20. propisano je da će Agencija rješenjem ukinuti zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za imenovanje člana uprave ako je članu uprave izrečena treća opomena unutar razdoblja od pet godina.
21 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 22. U odnosu na stavak 5., članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata smatra kako je tekst "usluge investicijskog društva" suvišan ili pogrešan u kontekstu djelatnosti VASP-ova. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
22 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 22. stavak 5. - tekst "usluge investicijskog društva" se čini suvišan ili pogrešan u kontekstu djelatnosti VASP-ova. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
23 DOMAGOJ KLEPAC IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 23. Stavak 1 - potrebno ispraviti tipfeler, "krptoimovine" umjesto "kriptoimovine". Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
24 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 48. Članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto uplata smatra kako je pojam "materijalnih prava" širok pojam, Zakon o zaštiti potrošača regulira ekonomska prava potrošača, jednako kao što i MICA propisuje zaštitu potrošača, no materijalno pravo može biti i naknada štete, na koju se ne primjenjuje navedeni zakon. Također, ovdje je riječ o kolektivnom interesu potrošača. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
25 Electrocoin d.o.o. IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 48. Pojam "materijalnih prava" u kontekstu primjene MICA-e je dosta širok pojam, Zakon o zaštiti potrošača regulira ekonomska prava potrošača, jednako kao što i MICA propisuje zaštitu potrošača, no materijalno pravo može biti i naknada štete, na koju se ne primjenjuje navedeni zakon. Također, ovdje je riječ o kolektivnom interesu potrošača. Predlaže se izmijeniti na način da glasi "zbog povrede ekonomskih potrošačkih prava". Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
26 Miro Kovačević IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 51. Prijava nepravilnosti NAPISATI NA KOJI NAČIN SE PRIJAVLJUJE NEPRAVILNOST Prijava odgovornih Agencije i HNB Kaznena odgovornos i naknada štete korisnicima kriptoimovine. Prijava odgovornih za odobrenje Bijele Knjige temeljena na Zakonu o potrošačima, osoba koja preuzima odgovornost za točnost i potpunost informacija u bijeloj knjizi ili dijelovima bijele knjige. Obavezno sa potpisom odgovorne osobe. Prijava korisnika kriptoimovine na koji način i što može prijaviti korisnik? Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Predmetna odredba upućuje na Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 46/22.). Navedenim Zakonom uređeno je postupanje u svezi prijave nepravilnosti, stoga nije svrsishodno zakonski tekst Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona dodatno opterećivati odredbama drugog zakonodavnog akta. Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 46/22.) uređen je postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koja sudjeluju u postupku prijavljivanja nepravilnosti, obveze tijela javnih vlasti te pravnih i fizičkih osoba u svezi s prijavom nepravilnosti kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
27 HGK IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 63. Članica HGK koja se bavi posredovanjem u trgovanju kriptovalutama i procesiranjem kripto postavlja pitanje što je s prilagodbom postojećih VASP-ova, koji su djelomice regulirani u AML kontekstu pred HANFA-om?  U kojim rokovima će se Zakon primjenjivati na njih? (pitanje grandfathering perioda i pojednostavljene registracije). Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Kroz prijelazne odredbe Nacrta prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona (članak 64.) novom odredbom uređuje se obveza usklađivanja pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji je upisan u registar pružatelja usluga virtualne imovine iz članka 9.a Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) s člankom 143. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2023/1114. Ne predviđa se pojednostavljeni postupak za već registrirane subjekte s obzirom da su zahtjevi za registraciju propisani Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, br. 108/17., 39/19., 151/22.) daleko manji od uvjeta za licenciranje sukladno ovom Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, s Konačnim prijedlogom zakona.