Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere III.3.„Provedba i upravljanje LRSR – tekući troškovi“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAGUR BURA PRAVILNIK U okviru čl.6., stavka ii: predmetna Pravila i upute za izračun tekućih troškova su zbunjujuća posebno u kontekstu načina izračuna po kategorijama Troškovi osoblja - izračun troška zaposlenika po satnici te se isto predlaže mijenjati kao i Trošak službenog putovanja - uskladiti trošak po korištenja privatnog automobila po km sukladno važećem Pravilniku o porezu na dohodak iskazano u € od 1. prosinca 2023. , a na snazi od 2. siječnja 2024. Prihvaćen Pravila navedena u članku 6. stavku 2. usklađena sukladno prijedlozima.
2 Maja Bjelan PRAVILNIK U čl. 11. točka d) i i) potrebno je uskladiti rokove u skladu sa čl. 80. i 81. ZUP-a. Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine. Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i na tijek roka. Predlaže se usklađenje računanja svih rokova sa općim propisom - ZUP-u budući je isti po rangu iznad Pravilnika. Npr. ako je dostava obavljena 15. svibnja, rok počinje teći 16. svibnja. U tijek roka i za njegov početak računa se svaki dan, dakle i nedjelje, blagdani i neradni dani. Međutim, ti dani - nedjelja, blagdani i neradni dani, ne računaju se u kraj roka što znači da kada posljednji dan roka pada na neradni dan, nedjelju ili blagdan, rok istječe prvog sljedećeg radnog dana. Prihvaćen Način računanja rokova usklađen u Pravilniku.
3 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE U članku 2. predlažemo uvrštenje pojmova; - CLLD – je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. - Evidencija korisnika u ruralnom razvoju i ribarstvu - je baza podataka koja sadrži osnovne podatke o mogućim ili već postojećim korisnicima potpora iz EFPRA i EPFRR fondova. - „FISHNET“ je informacijski sustav odnosno zaštićena mrežna aplikacija koja je, između ostalog namijenjena korisnicima potpora iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), za upis u evidenciju korisnika potpora te elektroničko popunjavanje EFPRA zahtjeva za potporu/dopunu i kontrola u ranijoj fazi (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET) - „Intenzitet javne potpore“ je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima - „Viša sila“ u smislu ovog Pravilnika su izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti su ih Upravljačko tijelo, Posredničko tijelo Upravljačkog tijela ili FLAG mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od strana u postupku. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U pojmovnik su uvršteni pojmovi koji se koriste u daljnjem tekstu Pravilnika („intenzitet javne potpore“ i „viša sila“). Pojmovi koji se ne koriste dalje u tekstu Pravilnika ili su definirani u samoj odredbi Pravilnika nisu uvršteni u članak 2. („CLLD“, „Evidencija korisnika u ruralnom razvoju i ribarstvu“ i „FISHNET“).
4 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Članak 2. predlaže se izmjena pojma korisnik. Korisnici tekućih troškova su isključivo Lokalalne akcijske grupe u ribarstvu. predlažemo: Korisnik – je Lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja provodi odobrenu Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu Prihvaćen Pojam „korisnik“ usklađen u Pravilniku.
5 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Članak 3. Stavak a) – nije jasno navedeno na što se odnosi „olakšavanje razmjena“ te predlažemo jasnije dopuniti rečenicu s obzirom na temu radi li se o razmjeni informacija, dokumentacije i slično. Prihvaćen U članku 3. stavku 1. je dopunjena odredba na način da pojašnjava na što se „olakšavanje razmjena“ odnosi.
6 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Članak 2. c) „Gospodarski subjekt“ – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela Komentar: stavak c) gospodarski subjekt – predlažemo brisanje iz Pojmovnika budući u provedbi Mjere III.3. – tekući troškovi, isključivi korisnici su odabrani FLAGovi koji su ujedno i registrirane pravne osobe te smatramo da je pojam suvišan. f) „Korisnik” – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu Komentar: stavak f) Korisnik – predlažemo sljedeću formulaciju: Lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja provodi odobrenu Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu Pojašnjenje: isključivi korisnici Mjere III.3. – tekući troškovi su odabrani FLAGovi koji su ujedno i registrirane pravne osobe, a kojima je odobrena provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2021.-2027. Ujedno je jasno definirano tko je korisnik potpore u članku 3. stavak b) prijedloga Pravilnika. Predlažemo uvrštenje pojmova: CLLD – je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. Pojašnjenje: svi pojmovi u Pravilnicima za provedbu Mjeru III.2 i III.3. isti su s izuzetkom predloženog pojma. Uvođenjem pojma olakšava se praćenje pojmova kroz različite Pravilnike te prestaje potreba za referiranje na Pravilnik za provedbu Mjere III.2. i III.1. U pojmovniku nisu navedeni sljedeći pojmovi te predlažemo da se isti uvrste: „Operacija“ za potrebe ovog Pravilnika je aktivnost ili skup aktivnosti u okviru predmeta potpore iz članka 3. ovog Pravilnika „FISHNET“ je informacijski sustav odnosno zaštićena mrežna aplikacija koja je, između ostalog namijenjena korisnicima potpora iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), za upis u evidenciju korisnika potpora te elektroničko popunjavanje EFPRA zahtjeva za potporu/dopunu i kontrola u ranijoj fazi (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET) „Financijska korekcija“ je instrument kojim se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku. Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu - Nositelj projekta upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke odnosno korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika odnosno upis promjena podataka, nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR) koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://www.apprrr.hr/agronet/) »Viša sila« i/ili »izvanredne okolnosti« – izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti su ih Upravljačko tijelo, Posredničko tijelo Upravljačkog tijela ili korisnik mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od strana u postupku provedbe programa. Djelomično prihvaćen Pojam „gospodarskog subjekta“ vezan je za pojam odnosno definiciju „nepravilnosti“ te „sumnje na prijevaru“ preuzetih iz Uredbe (EU) 2021/1060, pri čemu se u smislu Pravilnika, za potrebe spomenutih pojmova, FLAG smatra gospodarskim subjektom. Slijedom toga, prijedlog vezan za isključivanje ovoga pojma iz članka 2. se ne prihvaća. Komentar vezan za usklađivanje pojma „korisnika“ se prihvaća te je pojam usklađen u Pravilniku. Nadalje, u pojmovnik su uvršteni pojmovi koji se koriste u daljnjem tekstu Pravilnika („operacija“ i „viša sila“). Pojmovi koji se ne koriste ili su definirani u samoj odredbi Pravilnika nisu uvršteni u članak 2. („CLLD“, „Evidencija korisnika u ruralnom razvoju i ribarstvu“, „FISHNET“ i „financijska korekcija“).
7 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, II. FINANCIRANJE Članak 4. Stavak 3 - Iznos potpore po FLAG-u na temelju ovoga Pravilnika ne može biti viši od 25% od ukupne potpore iz članka 3. stavka 2. Pravilnika o provedbi mjere III.2. Pojašnjenje: Članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi mjere III.2. glasi: „(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se dodjeljuje za: a) provedbu operacija, uključujući aktivnosti u području suradnje i njihovu pripremu, odabranih u okviru LRSR b) upravljanje strategijom, njezino praćenje i evaluaciju te vođenje, uključujući olakšavanje razmjena među dionicima.“ Također napominjemo da se u pravilniku za Mjeru III.2. u članku 7. stavku 3. navodi: (3) Detaljne odredbe za intenzitet potpore iz članka 3. stavka 2. točke a) odnosno točke b) ovoga Pravilnika propisuju se pravilnikom o provedbi mjere III.3. »Provedba i upravljanje LRSR« kojega donosi Upravljačko tijelo. Držimo da je, sukladno navedenom potrebno detaljno odrediti iznos potpore Predlažemo sljedeću formulaciju: Iznos potpore po FLAG-u na temelju ovoga Pravilnika ne može biti viši od 25% od ukupne potpore dodijeljene Rješenjem o odobrenju LRSR izdanu od Upravljačkog tijela za svaki pojedini FLAG, a sukladno članku 54. stavak c) Uredbe o zajedničkim odredbama Prihvaćen Članak 4. stavak 3. Pravilnika usklađen sa navedenom odredbom Uredbe (EU) 2021/1060
8 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U Članak 7. st. k) troškovi kupnje vozila u vrijednosti većoj od 15.000,00 eura bez PDV-a. Zbog inflacije predlažemo povećanje sa 15.000,00 eura na 25.000,00 eura U Članak 7. st. l) troškovi kupnje plovila - u skladu s čl.13. Uredbe (EU) 2021/1139 predlažemo sljedeću formulaciju: roškovi kupnje ribarskog plovila. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za članak 7. točku k) Pravilnika se prihvaća te je vrijednost povećana sa 15.000,00 eura na 25.000,00 eura. Prijedlog vezan za članak 7. točku l) Pravilnika se ne prihvaća, a s obzirom da troškovi plovila općenito, neovisno da li se radi o ribarskom plovilu ili ne, nisu prihvatljivi na temelju Pravilnika. Naime, u skladu sa člankom 63. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, prihvatljivost troškova određuje se na osnovi nacionalnih pravila, pod uvjetom da ista nisu u suprotnosti sa navedenom Uredbom ili, u slučaju ovoga Pravilnika, Uredbom (EU) 2021/1139.
9 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U članku 6. iza stavka (i) predlažemo unos novog stavka koji glasi: ii) Prihvatljivi troškovi zaposlenika FLAG-a su: - Bruto troškovi zaposlenika temeljem ugovora o radu (nepuno ili puno radno vrijeme), što uključuje neto plaće zaposlenika, obvezne doprinose na i iz plaće te pripadajuće poreze i prireze. - Naknada prijevoza na posao i s posla Stavak (ii) postaje (iii) i stavak (iii) postaje (iv) U članku 6. predlažemo izmjenu postojećeg stavka (ii) brisanjem riječi "i izračun" i "izračun" te predlažemo sljedeću formulaciju: Kategorije prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka definirani su u Pravilima i uputama za tekuće troškove koje donosi čelnik Upravljačkog tijela i koja se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/). Pojašnjenje: Predlažemo izmjenu naziva dokumenta Pravila i uputa za izračun tekućih troškova u Pravila i upute za tekuće troškove. U Poglavlju 1.2. Pravila i uputa za tek.troškove prihvatljivi troškovi zaposlenika su Bruto II i naknada za prijevoz s posla i na posao, te se u istom dokumentu navodi i najviši prihvatljivi iznos bruto plaće zaposlenika, te smatramo neprimjenjivim predloženi način izračuna satnice (kojim se i nejednako postupa prema FLAG-ovima). Navedena metodologija primjenjiva je za partnerske projekte (npr. Korisnike FLAG natječaja) a ne za zaposlene temeljem ugovora o radu. Zatim - prihvatljive naknade, doprinosi ... navedeni u Poglavlju 2.2. regulirani su Zakonom o radu, Zakonom o obveznim odnosima itd. Predlažemo brisanje poglavlja 2.2. iz dokumenta Pravila i upute za izračun TT. Prijedlog izmjenjenog dokumenta dostaviti ćemo Upravljačkom tijelu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog načina izračuna troškova osoblja te su predmetna Pravila usklađena na način da se troškovi osoblja utvrđuju prema stvarnim troškovima kako je predloženo. Također, prihvaća se prijedlog usklađivanja naziva spomenutih Pravila. Vezano za prijedlog dopune članka 6. sa novim stavkom koji definira prihvatljive troškove osoblja, isti se ne prihvaća s obzirom da se prihvatljivi troškovi osoblja, kao i ostali prihvatljivi tekući troškovi definiraju u ranije navedenim Pravilima. Slijedom toga, predloženi tekst novog stavka 2. je uključen u usklađena Pravila prema prijedlogu.
10 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Članak 7. Predlažemo izmjenu stavka l) na način da glasi: troškovi kupnje ribarskog plovila Obrazloženje: Uredbama 2021/1139 i 2021/1060 nije propisana zabrana kupnja plovila ali, uzimajući u obzir specifičnosti EFPRA-e, predlažemo da se uvrsti riječ „ribarskog“ kako bi se izuzela ta mogućnost. Predlažemo izmjenu stavka j) na način da se poveća iznos na 25.000 eura uzimajući u obzir inflaciju na tržištu i razlike u cijeni koje donose tehnološke inovacije i promjene. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za članak 7. točku k), koja je u komentaru navedeno kao točka j) se prihvaća te je vrijednost povećana sa 15.000,00 eura na 25.000,00 eura. Prijedlog vezan za članak 7. točku l) Pravilnika se ne prihvaća, a s obzirom da troškovi plovila općenito, neovisno da li se radi o ribarskom plovilu ili ne, nisu prihvatljivi na temelju Pravilnika. Naime, u skladu sa člankom 63. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, prihvatljivost troškova određuje se na osnovi nacionalnih pravila, pod uvjetom da ista nisu u suprotnosti sa navedenom Uredbom ili, u slučaju ovoga Pravilnika, Uredbom (EU) 2021/1139.
11 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Članak 6. Stavak 3. Predlažemo brisanje dijela rečenice koji se referira na Pravilnik o provedbi Mjere III.2. na način da stavak glasi: (3) Troškovi iz stavka 1. ovoga Pravilnika prihvatljivi su ako su nastali na teret FLAG-a i ako su plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR do 31. prosinca 2029. godine. Prihvaćen Članak 6. stavak 3. usklađen kako je predloženo.
12 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Malo misto PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI čl. 7. stavak h) plaćanja u gotovini, osim za troškove u okviru službenih putovanja (troškovi javnog prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine, parking, taxi-prijevoza i slični troškovi) Prihvaćen Popis primjera troškova dopunjen sa troškovima parkinga i taksi prijevoza, a kako bi se dodatno pojasnilo da su gotovinska plaćanja i tih troškova prihvatljiva, bez obzira što isti ni prema predloženom tekstu nisu isključeni.
13 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Komentar na čl. 7. stavak i) -Nejasno je da li se trošak osiguranja odnosi samo na ugovore o zakupu odnosno da li je trošak osiguranja službenog vozila prihvatljiv trošak Prihvaćen Odredba članka 7. točke i) je dodatno pojašnjenja na način da je precizirano da se kao neprihvatljivi trošak osiguranja smatra trošak osiguranja vezan za ugovore o zakupu.
14 Maja Bjelan PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Uzimajući vremenski odmak od 10 godina u odnosu na 2014 kada je započelo prethodno programsko razdoblje te značaj porast troškova nabave roba i usluga, uključujući i vozila, predlažemo razmisliti o povećanju predmetnog iznosa nabave. Prihvaćen Prijedlog vezan za članak 7. točku k), koja je u komentaru navedeno kao točka j) se prihvaća te je vrijednost povećana sa 15.000,00 eura na 25.000,00 eura.
15 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Komentar na čl.6., stavak ii: Smatramo da su predmetna Pravila i upute za izračun tekućih troškova izrazito nejasna i predlažemo niz izmjena koje se nalaze u predmetnom dokumentu. Dokument će biti dostavljen Upravljačkom tijelu. Prihvaćen Predmetna Pravila su usklađena prema dostavljenim prijedlozima u smislu načina određivanja prihvatljivih troškova osoblja.
16 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Članak 9. Na temelju iskustva iz prethodnog razdoblja a u cilju pojednostavljenja postupka provedbe projekta i administrativnog rasterećenja Korisnika i Upravljačkog tijela predlažemo izmjene stavka 10., 11. i 13. na način da se jasno definira da se za aktivnosti za koje se kontrola na terenu može provesti uvidom u rezultate tih aktivnosti ne provodi kontrola u ranijoj fazi te da je potrebno osigurati odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je aktivnost provedena. stavak (10) FLAG je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično). U stavku 11. predlažemo brisanje izvršenje usluga te izraza radnih, te izmjenu kako slijedi: stavak (11) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, FLAG je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova/aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme/predmeta, a koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom uvidom u rezultate tih aktivnosti, najkasnije sedam dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme/predmeta u namjenu/funkciju, putem informacijskog sustava FISHNET. Stavak (13) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava FLAG po zaprimanju obavijesti, FLAG je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, radni nalog i slično). Članak 9. stavak 15. zbog prirode troška predlažemo povećanje iznosa na 1.000,00 eura (toneri za pojedine printere iznose i po 120 eura, kupnjom veće količine odobravaju se dodatni popusti...) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Odredbe članka 9. koje definiraju obveze FLAG-a po pitanju kontrole na terenu u ranijoj fazi su usklađene na način da je dodatno pojašnjeno u kojim slučajevima postoji obveza obavještavanja Upravljačkog tijela o predmetima potpore koje neće biti moguće potvrditi redovnom kontrolom na terenu koja se provodi nakon podnošenja zahtjeva za isplatu. Vezano uz to, usklađena je i definicija "kontrole u ranijoj fazi" u članku 2. Također, u članku 9. usklađena je i odredba koja definira provedbu kontrole uvidom u rezultate provedene aktivnosti odnosno obvezu dostave dokumentacije u slučajevima kada se kontrola isporuke predmeta potpore ne provodi na terenu. Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se djelomično prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu.
17 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Članka 8. alineja 4. predlažemo izmjenu ili dopunu članka. Krovnim dokumentima omogućeno je sufinanciranje iz više izvora. Predlažemo izmjenu članka. Predlažemo izmjenu alineje 4 (e) koji bi glasio: - Troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim doprinosima. Iznimno, u slučaju kada se trošak u okviru LRSR financira i drugim javnim doprinosima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenog na temelju ovog Pravilnika. Ili dodavanje stavka e) (alineje 5) - Prihvatljivi troškovi financirani prema ovom Pravilniku mogu biti sufinancirani iz drugog javnog izvora, uključujući proračun Europske unije. Ukupni iznos javne potpore ne smije premašiti ukupni iznos prihvatljivog troška, uzimajući u obzir intenzitet javne potpore. U slučaju da ukupni iznos javne potpore premašuje ukupni iznos prihvatljivog troška, razlika ta dva iznosa smatra se neprihvatljivim za sufinanciranje. Pojašnjenje: predložena izmjena u skladu je s člankom 63 stavak 9 uredbe 2021/1060 Djelomično prihvaćen Tekst odredbe nije prihvaćen na način kako je predložen, a s obzirom da trenutnom odredbom nije propisana zabrana financiranja operacije drugim javnim doprinosima već se zabrana odnosi na isti trošak koji je obuhvaćen zahtjevom za isplatu koji se podnosi na temelju Pravilnika. Drugim riječima, predmetna odredba se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja te je ista usklađena na način da je dodatno pojašnjeno da isti trošak ne može biti financiran više puta kroz različite javne potpore, a kako je i propisano u članku 63. Uredbe (EU) 2021/1060 spomenutom u komentaru.
18 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Članak 8. U članku nisu definirani uvjeti prihvatljivosti koje FLAG mora održati tijekom provedbe odobrene LRSR s toga predlažemo uvrštenje članka 4. Pravilnika za Mjeru III.2. Predlažemo dodavanje stavka e) koji bi glasio: Iznimno od stavka d), u slučaju kada se trošak u okviru LRSR financira i drugim javnim doprinosima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenog na temelju ovog Pravilnika. Ili Izmjenu stavka e) na način da glasi: Prihvatljivi troškovi financirani prema ovom Pravilniku mogu biti sufinancirani iz drugog javnog izvora, uključujući proračun Europske unije. Ukupni iznos javne potpore ne smije premašiti ukupni iznos prihvatljivog troška, uzimajući u obzir intenzitet javne potpore. U slučaju da ukupni iznos javne potpore premašuje ukupni iznos prihvatljivog troška, razlika ta dva iznosa smatra se neprihvatljivim za sufinanciranje. Pojašnjenje: predložena izmjena u skladu je s člankom 63 stavak 9 uredbe 2021/1060 Djelomično prihvaćen Prijedlog dopune članka 8. sa dodatnim uvjetima iz članka 4. Pravilnika za mjeru III.2. se ne prihvaća, s obzirom da predmetni uvjeti nisu relevantni za ovaj Pravilnik kojim se definira provedba mjere III.3. u dijelu tekućih troškova FLAG-a. Naime, odredbe relevantne za ovaj Pravilnik su već sadržane u članku 8. Nadalje, tekst odredbe iz točke d) te nove točke e) nije prihvaćen na način kako je predložen, a s obzirom da trenutnom odredbom nije propisana zabrana financiranja operacije drugim javnim doprinosima već se zabrana odnosi na isti trošak koji je obuhvaćen zahtjevom za isplatu koji se podnosi na temelju Pravilnika. Drugim riječima, predmetna odredba se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja te je ista usklađena na način da je dodatno pojašnjeno da isti trošak ne može biti financiran više puta kroz različite javne potpore, a kako je i propisano u članku 63. Uredbe (EU) 2021/1060 spomenutom u komentaru.
19 FLAG Južni Jadran PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A čl. 9 stavak o - povećati iznos izuzeća za kontrolu na terenu u ranijoj po jednoj isporuci uredskog potrošnog materijala, s navedenih 150 eura na 500 eura. Navedeno ukoliko je moguće primijeniti i na promotivni materijal ukoliko pojam uredskog potrošnog materijala to ne podrazumijeva. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se djelomično prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu. Međutim, predmetna iznimka se ne odnosi na promotivne materijale, a uzimajući u obzir da takvi materijali imaju drugačiju svrhu i namjenu nego uredski i potrošni materijal te, u skladu sa ranije spomenutim analizama rizika, Upravljačko tijelo može odlučiti provjeriti da svrhu i namjenu i posljedično prihvatljivost takvih materijala. Dodatno, za razliku od uredskog i potrošnog materijala, u slučaju promotivnih materijala FLAG je dužan provoditi i mjere informiranja i promidžbe propisane člankom 50. Uredbe (EU) 2021/1060, te je iste Upravljačko tijelo dužno provjeriti.
20 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Malo misto PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A čl. 9 stavak o) - povećati izuzeće za vrijednost isporuka po računu, osobito u kontekstu inflacije (min. 500 € prijedlog pa naviše) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se djelomično prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu.
21 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Prijedlog novog teksta članak 9, stavak o: Iznimno od stavka 11. ovoga članka, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski potrošni materijal, sanitarni materijal i promotivni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka od 500,00 eura. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se djelomično prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu. Međutim, predmetna iznimka se ne odnosi na promotivne materijale, a uzimajući u obzir da takvi materijali imaju drugačiju svrhu i namjenu nego uredski i potrošni materijal te, u skladu sa ranije spomenutim analizama rizika, Upravljačko tijelo može odlučiti provjeriti da svrhu i namjenu i posljedično prihvatljivost takvih materijala. Dodatno, za razliku od uredskog i potrošnog materijala, u slučaju promotivnih materijala FLAG je dužan provoditi i mjere informiranja i promidžbe propisane člankom 50. Uredbe (EU) 2021/1060, te je iste Upravljačko tijelo dužno provjeriti.
22 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Komentar na članak 9 stavak o) Zbog trenutne inflacije, financijskih troškova za provođenje navedenog (dolasci iz Zg na teren po cijeloj RH) te jednostavnosti funkcioniranja FLAG-ova smatramo da bi se trebao povećati navedeni iznos na min. 500 EUR , ali i razmatrati mogućnost potpunog ukidanja ove aktivnosti, obzirom da je račun/izdatnica validan dokaz. Nadalje, da li navedeno se odnosi i na sanitarni materijal? Što je sa promotivnim materijalom, da li kontrola izlazi na teren u ranijoj fazi i za iznose niže od 150 eura? Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala (koji uključuje i sanitarni materijal spomenut u komentaru) za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se djelomično prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu. Međutim, predmetna iznimka se ne odnosi na promotivne materijale, a uzimajući u obzir da takvi materijali imaju drugačiju svrhu i namjenu nego uredski i potrošni materijal te, u skladu sa ranije spomenutim analizama rizika, Upravljačko tijelo može odlučiti provjeriti da svrhu i namjenu i posljedično prihvatljivost takvih materijala. Dodatno, za razliku od uredskog i potrošnog materijala, u slučaju promotivnih materijala FLAG je dužan provoditi i mjere informiranja i promidžbe propisane člankom 50. Uredbe (EU) 2021/1060, te je iste Upravljačko tijelo dužno provjeriti.
23 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Komentar na članak 9. stavak k. Navedeni izričaj nije u skladu s izričajem u pojmovniku gdje pojam "aktivnost/izvršenje usluga" nije naveden. Nadalje, navedeni pojam "aktivnost/izvršene usluga" nije definiran niti u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021-2027_kontrola na terenu koji je objavljen na stranici www.euribarstvo.hr . Također, iz navedenog nije jasno za koje predmete/opremu je potrebno obavještavati Upravljačko tijelo te da li je navedeno potrebno i za konferencije, edukacije, manifestacije, radionice i sl. Svako bi bilo jednostavnije da se stavi izuzeće za određene aktivnosti da se ne provodi kontrola u ranijoj fazi obzirom da se naknadno dostavljaju dokazi-potpisne liste, fotografije i sl. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Odredbe članka 9. koje definiraju obveze FLAG-a po pitanju kontrole na terenu u ranijoj fazi su usklađene na način da je dodatno pojašnjeno u kojim slučajevima postoji obveza obavještavanja Upravljačkog tijela o predmetima potpore koje neće biti moguće potvrditi redovnom kontrolom na terenu koja se provodi nakon podnošenja zahtjeva za isplatu. Vezano uz to, usklađena je i definicija "kontrole u ranijoj fazi" u članku 2. Također, u članku 9. usklađena je i odredba koja definira provedbu kontrole uvidom u rezultate provedene aktivnosti odnosno obvezu dostave dokumentacije u slučajevima kada se kontrola isporuke predmeta potpore ne provodi na terenu. Nadalje, Upravljačko tijelo će u Priručniku za korisnike za kontrolu na terenu dodatno pojasniti slučajeve kada se obavlja kontrola u ranijoj fazi, kao i slučajeve kada se kontrola ne provodi na terenu već uvidom u rezultate provedene aktivnosti
24 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Smatramo da je potrebno dodati sljedeći tekst na čl.8., za stavak d): troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim doprinosima. Iznimno, u slučaju kada se aktivnost ili operacija u okviru LRSR uz potporu na temelju ovoga Pravilnika financira i drugim javnim doprinosima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenog za tu operaciju sukladno članku xx. i članku xx. ovoga Pravilnika. Djelomično prihvaćen Prijedlog dopune članka 8. sa dodatnim uvjetima iz članka 4. Pravilnika za mjeru III.2. se ne prihvaća, s obzirom da predmetni uvjeti nisu relevantni za ovaj Pravilnik kojim se definira provedba mjere III.3. u dijelu tekućih troškova FLAG-a. Naime, odredbe relevantne za ovaj Pravilnik su već sadržane u članku 8. Nadalje, tekst odredbe iz točke d) te nove točke e) nije prihvaćen na način kako je predložen, a s obzirom da trenutnom odredbom nije propisana zabrana financiranja operacije drugim javnim doprinosima već se zabrana odnosi na isti trošak koji je obuhvaćen zahtjevom za isplatu koji se podnosi na temelju Pravilnika. Drugim riječima, predmetna odredba se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja te je ista usklađena na način da je dodatno pojašnjeno da isti trošak ne može biti financiran više puta kroz različite javne potpore, a kako je i propisano u članku 63. Uredbe (EU) 2021/1060 spomenutom u komentaru.
25 LAGUR Lostura PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Komentar na članak 9. stavak 7): nije jasno navedeno kako se podnosi predmetni zahtjev, putem FISHNET-a/elektroničke pošte. Prihvaćen Odredba je usklađena na način da propisuje i način podnošenja predmetnog zahtjeva.
26 LAGUR Tramuntana PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Članak 9. stavak o) navodi kako se kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi za uredski potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci manja ili jednaka 150,00 eura. S obzirom na tržišnu situaciju (porast cijena) navedeni iznos bi trebalo povećati. Također u navedenom stavku nije naznačeno radi li se o iznosu sa ili bez PDV-a. Prihvaćen Prijedlog povećanja iznosa troška nabave uredskog i potrošnog materijala za koji se iznimno ne mora obavještavati Upravljačko tijelo (za koji se ne provodi kontrola na terenu) se prihvaća te je iznos sa 150,00 eura povećan na 300,00 eura po jednoj isporuci/računu, kao i naznaka PDV-a.
27 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Komentar na čl. 9, stavak k): Izričaj nije u skladu s izričajem u pojmovniku gdje pojam "aktivnost/izvršenje usluga" nije naveden. Smatramo obvezu kontrole u ranijoj fazi vezano uz aktivnosti/izvršenje usluga (npr. edukacija, radionica, press konferencija, akcija i sl.) nepotrebnim administrativnim opterećenjem te predlažemo brisanje predmetnog izričaja na način kako je navedeno u Pojmovniku ovog Pravilnika. Predmetni dokazi dostavljali bi se uz ZZI kako je navedeno u stavku m). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni, a uzimajući u obzir obvezu Upravljačkog tijela da, osim administrativno, i fizički (kontrolom na terenu) potvrdi da su predmeti potpore stvarno isporučeni, te da na temelju analize rizika odluči o potrebi provedbe kontrole na terenu za pojedine sufinancirane predmete potpore, kako je i propisano člankom 74. Uredbe (EU) 2021/1060 Odredbe članka 9. koje definiraju obveze FLAG-a po pitanju kontrole na terenu u ranijoj fazi su usklađene na način da je dodatno pojašnjeno u kojim slučajevima postoji obveza obavještavanja Upravljačkog tijela o predmetima potpore koje neće biti moguće potvrditi redovnom kontrolom na terenu koja se provodi nakon podnošenja zahtjeva za isplatu. Vezano uz to, usklađena je i definicija "kontrole u ranijoj fazi" u članku 2. Također, u članku 9. usklađena je i odredba koja definira provedbu kontrole uvidom u rezultate provedene aktivnosti odnosno obvezu dostave dokumentacije u slučajevima kada se kontrola isporuke predmeta potpore ne provodi na terenu.
28 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Dodatak teksta na čl.8., za stavak d): troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim doprinosima. Iznimno, u slučaju kada se aktivnost ili operacija u okviru LRSR uz potporu na temelju ovoga Pravilnika financira i drugim javnim doprinosima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenog za tu operaciju sukladno članku xx. i članku xx. ovoga Pravilnika. Djelomično prihvaćen Tekst odredbe nije prihvaćen na način kako je predložen, a s obzirom da trenutnom odredbom nije propisana zabrana financiranja operacije drugim javnim doprinosima već se zabrana odnosi na isti trošak koji je obuhvaćen zahtjevom za isplatu koji se podnosi na temelju Pravilnika. Drugim riječima, predmetna odredba se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja te je ista usklađena na način da je dodatno pojašnjeno da isti trošak ne može biti financiran više puta kroz različite javne potpore, a kako je i propisano u članku 63. Uredbe (EU) 2021/1060
29 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana PRAVILNIK, V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-A Komentar na čl.8., za stavak d): Smatramo da se FLAG-ovima treba dozvoliti financiranje drugim javnim izdacima jer je diskriminatorno onemogućiti nam prijavu na druge npr. EU fondove i pomoći si u financiranju i provedbi projekata za zajednicu. Napominjemo da potpora dobivena iz EMFAF-a je često nedovoljna za pokrivanje svih troškova djelovanja FLAG-a. Primljeno na znanje Kako je već prethodno pojašnjeno u odgovoru na komentar vezan za članak 8. točku d), trenutnom odredbom nije propisana zabrana financiranja operacije drugim javnim doprinosima već se zabrana odnosi na isti trošak koji je obuhvaćen zahtjevom za isplatu koji se podnosi na temelju Pravilnika. Drugim riječima, predmetna odredba se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja te je ista usklađena na način da je dodatno pojašnjeno da isti trošak ne može biti financiran više puta kroz različite javne potpore
30 Jana Šain LAGUR Pinna nobilis PRAVILNIK, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA Molimo Upravljačko tijelo omogućavanje predfinanciranja. Predlažemo dodavanje dva članka iza članka 10. Isplata predujma čl. 11 (1) Isplata predujma je moguća nakon sklapanja ugovora o financiranju, a prije podnošenja prvog zahtjeva za isplatu. (2) FLAG se smatra privatnim tijelom koji jedini može izvršavati zadaće propisane člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te je nakon njihovih izvršavanja pod nadzorom nadležnih tijela iz ____ovog Pravilnika. (3) Na temelju stavka 2. ovog članka, nadležno tijelo može isplatiti najviše 15% sredstava namijenjenih za tekuće troškove, bez dostave instrumenata osiguranja. Članak 12. Pravdanje predujma (1) Isplaćeni predujam se mora pravdati putem svakog podnesenog zahtjeva za isplatu iz članka ____ Pravilnika za nastale prihvatljive troškove iz članka ___ovog Pravilnika. (2) Od prihvatljivog iznosa potpore za isplatu, najmanje 5% sredstava odnosi se na pravdanje isplaćenog predujma, dok se preostali iznos isplaćuje FLAG-u na račun naveden u FISHNET-u. (3) FLAG je obvezan opravdati isplaćeni predujam do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Molimo nadležno tijelo usklađenje odnosno jednake mogućnosti za lokalne akcijske grupe odobrene u okviru oba ESI fonda kojima upravlja Ministarstvo poljoprivrede. (članak 49., 50. i 51. Pravilnik o provedbi intervencije 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.) Postojeći članak 12. stavak 1) predlažemo izmjenu kako slijedi: (1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i ako je primjenjivo kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti: a) Rješenje o isplati predujma, ili b) Rješenje o isplati sredstava c) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu sredstava. Prihvaćen Pravilnik je usklađen na način da se istim omogućava isplata potpore u obliku predujma, odnosno dodane su odredbe koje definiraju način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma, obrade zahtjeva, odlučivanja o zahtjevu, isplate predujma i pravdanja predujma kroz zahtjeve za isplatu koji se podnose za stvarno nastale troškove.
31 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA Članak 11. Stavak 4 – predlažemo predviđanje mogućnosti nedostupnosti FISHNET sustava te molimo da se uvrsti mogućnost dostave dokumentacije elektroničkom poštom. Nije prihvaćen U skladu sa odredbama članka 69. Uredbe (EU) 2021/1060 i procedurama Upravljačkog tijela uspostavljenima u skladu sa istim, dokumentacija se podnosi kroz sustav FISHNET, a čiju je funkcionalnost Upravljačko tijelo dužno osigurati te pri tome ne dovoditi u pitanje potencijalni negativni utjecaj okolnosti na korisnika.
32 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Malo misto PRAVILNIK, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA čl.12 stavak 1) - dodatno propisati u kojem roku će Upravljačko tijelo biti u obvezi izdati predmetna Rješenja Nije prihvaćen Rokovi za rješavanje u upravnim stvarima utvrđeni su Zakonom o općem upravnom postupku.
33 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Alba" PRAVILNIK, VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA Komentar na čl. 11 stavak d) Može li se staviti opcija u Pravilniku da se tražena dokumentacija može dostavljati putem e-maila da UT i FLAG imaju opciju ukoliko FISHNET ne bude željeno funkcionirao. Nije prihvaćen U skladu sa odredbama članka 69. Uredbe (EU) 2021/1060 i procedurama Upravljačkog tijela uspostavljenima u skladu sa istim, dokumentacija se podnosi kroz sustav FISHNET, a čiju je funkcionalnost Upravljačko tijelo dužno osigurati te pri tome ne dovoditi u pitanje potencijalni negativni utjecaj okolnosti na korisnika.
34 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, VII. KONTROLA NA TERENU Članak 13. Predlažemo dodavanje stavka 9) koji bi glasio: Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, a uzimajući u obzir da niti EU niti nacionalnim propisima višeg reda nije propisano da se kontrola može najaviti do 48 sati prije provođenja. Drugim riječima, kontrolu na terenu je moguće najaviti i ranije, što je praktičnije i za korisnika, dok bi predložena odredba navedeno onemogućila.
35 LAGUR Vela vrata PRAVILNIK, VIII. POVRAT SREDSTAVA Članak 14. Stavak 1. e) predlažemo referiranje na članke 8 i 9 kako bi se jasnije definirale obveze FLAGa. Referiranjem samo na članak 9 stavak 1. obuhvaća se isključivo čl.8 stavak b) koji glasi: - FLAG ne smije biti počinitelj prijevare kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Navedenom formulacijom nije razvidna mogućnost ex-post kontrole do 5 godina nakon isplate. Nije prihvaćen Odredba članka 14. stavka 1. točke e) se odnosi slučaj povrata sredstava ako FLAG ne poštuje odredbu članka 9. stavka 1. Pravilnika, dok je slučaj povrata kao rezultat ex-post kontrole na terenu definiran u točki g) istoga stavka. Isto tako, postupanja u smislu povrata u slučaju nepoštivanja drugih obveza koje nisu navedene u prethodnim točkama, propisana su u točki f) istoga stavka. Poveznica na sve odredbe članka 8. i članka 9. nije odgovarajuća jer nisu sve obveze propisane za razdoblje od 5 godina od zadnje isplate potpore te FLAG nije dužan sve obveze poštivati u tom razdoblju, a posljedično se ne propisuje niti obveza povrata u predmetnih 5 godina. Također, mogućnost ex-post kontrole u razdoblju od 5 godina od zadnje isplate potpore je već definirana u članku 13.