Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekta s naplatom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske autoceste d.o.o. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM, Članak 3. S obzirom na uspostavljeni novi sustav i razmjenu podataka prema Zakonu o povlasticama u prometu predlažemo izmjene i dopune u predloženom nacrtu prijedloga Pravilnika, i to: - u članku 3. stavku 2. predlažu se izmjene točke b) tako da ista glasi: „b) za cestarinu – izvješće o ostvarivanju oslobađanja od plaćanja cestarine (kronološki popis prema datumu nastanka transakcije u sustavu naplate cestarine), koje sadrži podatke o: - broju Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom - relaciji korištenja autoceste i objekata s naplatom uz povlasticu - kategoriji vozila - pripadajućem iznosu cestarine koji uključuje PDV - datumu i vremenu korištenja povlastice.“ - u članku 3. predlažu se izmjene stavka 3. tako da isti glasi: „(3) Korisnici nadoknade kontinuirano dostavljaju u Informacijski sustav povlastica u prometu, uspostavljen za potrebe dodjele prava na povlastice osobama s invaliditetom i praćenje korištenja dodijeljenih prava, podatke o transakcijama koje su nastale korištenjem autoceste i objekata s naplatom uz povlasticu i podatak o broju Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom vezane za svaku pojedinu transakciju. U Informacijskom sustavu povlastica u prometu se za Ministarstvo automatski kreira izvještaj koji uz podatke o transakcijama i brojevima Nacionalne iskaznice pridružuje podatke o OIB-u te imenu i prezimenu Nositelja prava (osobe s invaliditetom).“ - u članku 3. stavak 4. predlaže se brisati riječi „i 3.“ tako da isti glasi: „(4) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku (u formatu .xlsx) elektroničkim putem, osim 1. stranice izvješća, koja sadrži sumarni prikaz i dostavlja se u materijalnom obliku potpisana od odgovorne osobe korisnika nadoknade.„ Prihvaćen Prihvaća se.
2 Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM, Članak 3. Vezano uz članak 3, stavak 2.b) nemamo uvid u podatke o OIB-u, imenu i prezimenu nositelja prava, te registarske oznake (odnosno AKD nam ne dostavlja navedene podatke), stoga ne možemo definirati izvješće koje sadrži te podatke. Sukladno navedenom predlažemo izmijeniti popis traženih podataka za izvješće. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Udrugaauzgajivača Istarske ovce"Istrijanka 2013" PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM, Članak 3. Predlažemo da se kao korisnici nadoknade uzmu u obzir : Hrvatski branitelji i hrvatski poljoprivrednici.. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovaj prijedlog nije predmet ovog Pravilnika. Pravo na nadoknadu neostvarene godišnje naknade i cestarine, u skladu s člankom 90. važećeg Zakona o cestama imaju Hrvatske autoceste d.o.o., koncesionaru i županijske uprave za ceste te gradovi koji upravljaju cestama iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. tog Zakona. Njima će se iz sredstava državnog proračuna nadoknaditi iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznos cestarine koji nisu ostvarili zbog primjene odredbe članka zakona kojim se osobe s invaliditetom oslobađaju plaćanja godišnje naknade na temelju članka 7. važećeg Zakona o povlasticama u prometu.
4 Bina-Istra PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM, Članak 3. Vezano za cestarinu, a budući da podaci o nositelju prava nisu dostavljeni od strane AKD-a, ne možemo definirati izvješće koje uključuje OIB i podatke o nositelju. Podaci o nastalim transakcijama će sadržavati sve navedene podatke, uključujući novi broj Nacionalne iskaznice, ali bez registarske oznake vozila. Sukladno navedenom predlažemo izmijeniti popis informacija Prihvaćen Prihvaća se.
5 Hrvatske autoceste d.o.o. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM, Članak 5. -predlaže se izmijeniti i dopuniti članak 5. tako da isti glasi: „Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom („Narodne novine“, broj 92/16.), osim odredbe članka 3. stavka 2. b toga Pravilnika koja važi do 10. lipnja 2024. godine za podatke o ostvarivanju oslobađanja od plaćanja cestarine korištenjem SMART kartice, bez unošenja podatka o registarskoj oznaci vozila.“ Prihvaćen Prihvaća se.