Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Martin Vuković PRAVILNIK Društvo agrarnih novinara Hrvatske (DANH) je strukovna organizacija koja okuplja više od 30 novinara koji u Hrvatskoj izvještavaju o agraru, te nekoliko redakcija koje čine odbor agrarnih izdavača (tiskovine, portali, TV i radio emisije) i koji sudjeluju u informiranju javnosti o događajima iz područja poljoprivrede. DANH ima propisano svojim Statutom, kao najbitnije ciljeve djelovanja, informirati domaću i inozemnu javnost o poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, te životu na selu i promicati znanstvene i stručne novine iz područja poljoprivrede, stoga smatramo da trebamo dati svoj doprinos boljoj provedbi Intervencije 77.03. kroz dopunu ovog prijedloga. Budući da se radi o javnim sredstvima, mišljenja smo da odobreni projekti Operativnih skupina moraju imati visoki stupanj otvorenosti prema javnosti, s naglaskom na agrarnu i stručnu javnost odnosno na poljoprivredne proizvođače, kako je naglašeno u članku 40. te u Prilogu I. (stavak 6 u tablici - Informiranje drugih poljoprivrednika o projektu tijekom i nakon provedbe projekta.) Stoga predlažemo da se kod ocjenjivanja pristiglih projektnih prijedloga (Prilog I. Kriteriji odabira) dodatno boduju oni projekti koji ponude (uključe) aktivnosti koje uključuju i angažman specijaliziranog agrarnog novinarstva, bilo da je riječ o pojedinom agrarnom novinaru, specijaliziranoj medijskoj redakciji ili pak udruženju agrarnih novinara, a mogu se objaviti javnosti u različitim medijskim formama (reportaža, stručni članak/emisija, intervju i sl.) i u kojima bi korisnici obavezno morali istaknuti elemente vidljivosti propisane u Prilogu 5 (Informiranje i vidljivost). Time osigravamo transparentnost koja omogućuje javnosti jasnu informaciju što se financira, te kreira dodatnu motivaciju projektnim timovima za ostvarenje obećanih rezultata projekta, budući da se prisutstvo medija može gledati i kao dodatni kontrolni mehanizam. S tim u vezi predlažemo da se u članku 10. pod prihvatljive troškove uvrsti i objava članaka o provedbi projekata koji su odobreni natječajem u Intervenciji 77.03. i to u specijaliziranim medijima za poljoprivredu, čija su ciljana publika upravo poljoprivredni proizvođači, kako je prethodno naglašeno. Kao strukovna organizacija, Društvo agrarnih novinara Hrvatske spremno je dati dodatne informacije i objašnjenja vezano uz diseminaciju projekata te dati podršku u boljoj provedbi Intervencije 77.03. Nije prihvaćen Troškovi diseminacije informacija o projektu i rezultatima projekta prihvatljivi su troškovi, kao i sudjelovanje novinara, uključujući i agrarnih novinara, kao partnera u operativnoj skupini, uz troškove koji proizlaze iz tog sudjelovanja. Isticanje pojedine skupine, a kako vi predlažete agrarnih novinara, u sudjelovanju operativne skupine, pri čemu njihova uloga nije ključna za funkcioniranje operativne skupine, nije potrebno.
2 NINOSLAV LUK DIO PRVI, Članak 1. Samo bi bilo dobro da se razjasni pojam odgovorne osobe iz točke 10. čl. 3 naime nije jasno da li se odgovornom osobom ovdej smatra odgovrna osoba partnera nositelja projekta, da li je odgovorna osoba glavni partner projekta tzv. vodeći partner ili se ovdje radi o slobodnom tumačenju odgovornosti, a odgovornost je primjerice solidarna. Nije prihvaćen U članku 3. Pravilnika, pod točkom 10. navodi se definicija odgovorne osobe: odgovorna osoba operativne skupine je fizička ili pravna osoba među partnerima operativne skupine i definirana kao takva ugovorom o poslovnoj suradnji. U slučaju da se radi o pravnoj osobi, istu zastupa odgovorna osoba u pravnoj osobi, a ista je ujedno odgovorna za ugovorno partnerstvo i provedbu projekta operativne skupine.
3 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 7. Bilo bi dobro jasnije napisati zašto se nakon nekog vremena ne može rezultat istraživanja patentirati, licencirati ili zaštititi kao autorsko pravo, budući da se to kosi s Nacionalnim smejrnicama za transfer tehnologije i znanja objavljenim od strane Ministarstva znanosti, a bitno je primjerica kada je odgovorna osoba ili partner Znanstveno istraživačka institucija... Istovremeno je navedeno da se u slučaju objave zanstvenih članaka mora navesti referenca i partnerstvo... pa tako se i u slučaju patentiranja može navesti partnerstvo i podijeliti udjeli u patentu, s napomenom tko je financirao provedbu aktivnosti koja je dovela do rezultata koji ima potencijala da bude zaštićeno intelektualno vlasništvo... Nije prihvaćen U skladu sa odredbama članka 127. Uredbe (EU) br, 2021/2115 Europskog Parlamenta i Vijeća, cilj Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP) je poticanje inovacija i poboljšanje razmjene znanja. U okviru EIP-a posebno se stvara dodana vrijednost boljim povezivanjem istraživanja i poljoprivredne prakse te poticanjem šire upotrebe dostupnih inovacijskih mjera, povezuju akteri i projekti u području inovacija te promiče brže i šire prenošenje inovativnih rješenja u praksu, uključujući razmjenu znanja među poljoprivrednicima. Iz navedenoga je jasno da rezultati projekta financirani javnim sredstvima kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo.
4 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 7. U protivnom korisnik može biti doveden u sitauciju da se subjektivno protumaći neki interni akt skupine, pa da Agencija utvrdi da treab doći do povrata sredstava Nije prihvaćen Partneri operativne skupine sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji u skladu s člankom 12. Pravilnika. Predložak ugovora o poslovnoj suradnji je Prilog 3 Pravilnika.
5 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 7. Ovdje bi trebalo jasnije reći kakve to moraju biti te interne procedure... interna procedura bi morala biti nakako usuglašena s nositeljem financiranja, jer ta procedure onda može biti svakako protumačena i kasnije sankcionirana... Nije prihvaćen Interne procedure operativne skupine reguliraju odnose uključujući prava, ali i odgovornosti odgovorne osobe i svih ostalih partnera koji sudjeluju u provedbi projekta Operativne skupine. Stoga je Pravilnikom (Prilog 3) predviđen Predložak Ugovora o poslovnoj suradnji za intervenciju 77.03. kao osnova koju Operativna skupina može dopuniti ili dodatno proširiti kao i njegov prilog - Interne procedure u svrhu transparentnih odnosa urednog izvršenja predviđenih obveza operativne skupine.
6 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 10. Realokacija nije moguća. ne vidimo zašto ne bi bila moguća. Kod ovakvih projekata koji imaju unutar sebe i istraživačku komponentu, realokacija mora biti moguća, samo je pitanje koji postotak ralokacije može biti dozvoljen i na koji se način opravdava. Naravno ako je zaista došlo do opravdane promjene u realizaciji projektnog plana, što je sasvim normalno da se dogodi. Nije prihvaćen Tijekom postupka provedbe projekta, realokacija troškova iz odobrenog projektnog plana nije dozvoljena. S obzirom na to da se na planirane sate osoblja (troškovi plaća) odobrava ,odnosno dodaje paušalni iznos od 40% za neizravne troškove projekta, isto osigurava dovoljnu fleksibilnost projekta i bez mogućnosti realokacije sredstava.
7 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 16. Da li je zahtjev za potporu u koliziji s brojem prijavljenih pet projaktata po natječaju. Primjerica ako se dogodi da jedna operativna skupina ima dva različita istraživanja da dva različite područja. Projekti su različiti, a članovi operativne skupine su isti... Primjerice ima poljoprivrednih poduzeća koji unutar sebe imaju diverzificiranu proizvodnju... Nije prihvaćen Kako je propisano člankom 7. stavkom 2. Pravilnika, ako je odgovorna osoba/partner operativne skupine stručno/znanstveno/istraživačka institucija koja istovremeno djeluje u različitim sektorima/područjima poljoprivredne proizvodnje, ista može biti odgovorna osoba/partner u najviše pet operativnih skupina tijekom jednog natječaja. Nadalje, uzimajući u obzir uvjet prihvatljivosti da je najmanje jedan partner operativne skupine upisan u Upisnik poljoprivrednika, kao i kriterije odabira gdje se bodovi dodjeljuju za operativne skupine koje imaju više partnera upisanih u Upisnik, ne nalazi se mogućnost kolizije, već sinergije uvjeta i kriterija odabira.
8 NINOSLAV LUK DIO DRUGI, Članak 17. Da li de minimis potpora umanjuje iznos financiranja... ? Nije prihvaćen Potpora u okviru ove intervencije ne dodjeljuje se po pravilima o de minimis potporama.
9 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 21. Ovo nije u skladu s natječajem u kojem piše da su prijavljeni korisnici opravdani, samo ako su iz Hrvatske... osim toga u svim uputama raznih kontrolnih tijela kao ograničavajući faktor prijave i/ili javnih natjačaja smatra se traženje ovjerenih prijevoda od strane sudskih tumača.... Primljeno na znanje Korisnik kod prijave svu dokumentaciju propisanu natječajem dostavlja na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu, a dokumentacija dostavljena na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i na latinično pismo te ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača. Za potrebe provedbe i izvještavanja o projektu, Izvješće o provedbi projekta treba biti dostavljeno na hrvatskom i engleskom jeziku te nije potrebna ovjera od strane ovlaštenog sudskog tumača.
10 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 28. U cijelom se pravilniku spominju prilozi, koje je ovdje na savjetovanju nemoguće vidjeti! Primljeno na znanje Svi prilozi navedeni u Pravilniku predočeni su na savjetovanju, u rubrici „Ostali dokumenti“.
11 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 30. iz točke 3 riječi "i dalje nalaze" nemaju smisla. Ili se nalaze ili se ne nalaze. "I dalje" se mogu nalaziti sao oni koji su ostali ispod granice budžete sufinancfiranja, a koju su ostali na nekakvoj rezervnoj listi s koje mogu biti financirani ili ako netko odustane, ili ako se zbog veće realokacije sredstava u programu, stvore dodatna sredstva... ovo je loše formulirano. Nije prihvaćen Navedena odredba u Pravilniku jasno propisuje uvjet za sklapanje Ugovora o financiranju s korisnikom. Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu prema redoslijedu na inicijalnoj rang-listi. Po završetku administrativne kontrole, ako je utvrđeno da je Zahtjev pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Strateškim planom, Pravilnikom i natječajem, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o rezultatu administrativne kontrole. Ako je rezultat administrativne kontrole i smanjenje bodova po kriterijima odabira, a korisnik i dalje ispunjava uvjete prihvatljivosti, no zbog bodova se više ne nalazi iznad praga raspoloživih sredstava s korisnikom se neće sklopiti Ugovor o financiranju.
12 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 31. Točka 3. Jedan korisnik / jedan ugovor po natječaju, a istovremeno može biti 5 prijava koje se mogu sufinancirati. Što ako mi kao znanstveno istraživačka institucija prijavimo pet skupina u kojoj su partneri drugačiji poljprivredni proizvođači ili slični opravdani gospodarski subjekti. Mi smo tu jedan korisnik... isti korisnik... s pet različitih istraživača koji su formirali 5 operativnih skupina u različitim područjima... Primljeno na znanje U skladu s navedenom odredbom u članku 7. stavku 1. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine. EIP operativna skupina je skupina partnera koji zajedno rade na donošenju konkretnog praktičnog rješenja određenog definiranog problema, a međusobne odnose regulirali su ugovorom o poslovnoj suradnji. U slučaju da je odgovorna osoba ista, a partneri su različiti, navedeno se smatra različitom (drugom) operativnom skupinom.
13 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 33. Objasniti točku 7 članka... da li je u tom slučaju korisnik koji je primejrice zatražio predujam, dužan vratiti sve novce ili se i ta sitaucija regulira potencijalnim dodatkom ugovora... kako se primjerice regulira kontrola nakon provedbe isplate.... primejrice druge rate... da li isplata rata ovisi o planu provedbe istraživanja ili neke druga aktivnosti na projektu, pa se tu kontrolira realizacija planiranih aktivnosti ili postoji neka duga metodologija praćenja, s obzirom je da navedeno da postoji opcija od najviše tri zahtjeva za isplatu... to bi bilo dobro malo bolje objasniti. Primljeno na znanje U predmetnoj intervenciji nije predviđena isplata predujma. Korisnik može isplatu potpore tražiti u ratama ili cjelokupnu potporu tražiti s jednom končanom ratom. Zahtjev za isplatu konačne rate (bilo ona konačna rata ili jedna jedina rata u slučaju jednokratne isplate) korisnik mora dostaviti. Ako korisnik ima tri rate (tri zahtjeva za isplatu) onda svaka rata mora biti vezana za one troškove koji su vezani za realizirane aktivnosti (dinamiku podnošenja rata određuje sam korisnik). Ako Korisnik ima samo jedan zahtjev za isplatu i on je konačan takav se podnosi nakon što je realiziran cjelokupan plan i ispunjeni svi kriteriji propisani Pravilnikom.
14 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 36. Ovdje se spomije isplata potpore u ratama... da li u te rate isto što i zahtjev za isplatu i može ih biti najviše 3? Primljeno na znanje Zahtjev za isplatu podnosi se kroz najviše tri rate. Odnosno za svaku ratu se podnosi zahtjev za isplatu (npr. zahtjev za isplatu prve rate ….) isto tako zahtjev može biti jedan/konačan broj rata i dinamiku podnošenja određuje korisnik (uz poštivanje uvjeta i rokova) propisanih natječajem i Pravilnikom.
15 NINOSLAV LUK DIO TREĆI, Članak 38. NA više se mjesta spomije NIAS, da li to znači da prijave putem korisničkog imena i lozinke, primjerice za znanstveno istraživačku ustanovu koja ima tu opciju, više nije prihvatljiv log in Primljeno na znanje Popunjavanje zahtjeva i dalje je moguće putem korisničkog imena i lozinke, ali se zahtjev elektronički podnosi isključivo putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koji će biti prilog natječaja.
16 NINOSLAV LUK DIO ČETVRTI, Članak 44. Obavezno napisati rokove za odgovor na žalbu. Ako postoje ostali rokovi, bilo bi fer da se napišu i rokovi za odogvor na potencijalne žalbe. Primljeno na znanje Pravilnikom su propisani rokovi temeljem Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda, 52/21 i 152/22).