Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora   Hrvatska poljoprivredna komora predlaže ukidanje obveznog AgroGTF. Korištenje geotagiranih fotografija treba biti opcionalno. Traži se odgoda obveze predaje geotagiranih fotografija za 2024. godinu. Prihvaćen Za aktivnosti za koje je bila propisana obveza dostave GTF izmjenama i dopunama Pravilnika propisat će se mogućnost dostave GTF-a. Za poljoprivrednike koji dostave GTF pojednostavljen je postupak kontrole na terenu.
2 BELJE PLUS d.o.o.   Prijedlozi za izmjenu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. Godinu Članak 1. Stavak 29 ….dostaviti geotagiranu fotografiju kao dokaz provedbe a)na oranicama – -analiza tla i sl: - kod većih kompanija je nemoguće da jedna osoba odradi zadatak geotagiranja te predlažemo da se kreira mogućnost ulaska u AgroGTF aplikaciju pomoću osobne lozinke a ne jedna službena kojom se prijavljuje i u AGRONET aplikaciju, radi zaštite podataka kompanije koje se objavljuju na agronetu i informatičke sigurnosti same aplikacije - predlažemo da se priznaju analize tla od 7 mjeseca I za slijedeću godinu jer je to vrijeme optimalno za uzimanje uzoraka nakon skidanja ozimih kultura a ključno je za izračune za proljetne aplikacije stajskog gnoja -inkorporiranje stajskog gnoja - potrebno je naglasiti da za kruti stajski gnoj je potrebno dokazati i inkorporiranje, a za tekući (gnojovka) ukoliko se unosi u tlo aplikatorom dovoljna je fotografija samo za rasipanje Članak 7. Izmjena članka 32 dodavanje stavak (2) prije podnošenje Jedinstvenog zahtjeva zatražiti zadatke za geotagiranje: predlažemo da se dopusti traženje zadataka cijele proizvodne godine na osnovu prijave u Jedinstvenom zahtjevu radi smanjenja mogućnosti pogreške. Članak 12 izmjena članka 43 stavak (8) predlažem da se dopusti prijava PVP za krmno proteinske usjeve za lokacije koje će biti nominirane i za GAEC 8. ČLANAK 3 STAVAK 2 a) PRAVILNIKA „poljoprivredno gospodarstvo - sve jedinice koje se upotrebljavaju za poljoprivredne djelatnosti i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske.“ Prijedlog: Čl 3.(2) a) „poljoprivredno gospodarstvo - sve jedinice koje se upotrebljavaju za poljoprivredne djelatnosti i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske i obuhvaćene su MIBPG-om poljoprivrednika.“ Smatramo da je na ovaj način jasno i nedvojbeno definirano što se smatra poljoprivrednim gospodarstvom u smislu ovog pravilnika. Jer u Čl.175 se pojam poljoprivrednog gospodarstva vezuje uz JIBG što svakako ne znači da su na JIBG-u sve jedinice koje se upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost kojima upravlja poljoprivrednik. Tako da je na neki način čl.3 u koliziji sa čl.175. ČLANAK 175. STAVAK 4 PRAVILNIKA „Tijekom kalendarske godine na cijelom poljoprivrednom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om korisnik se mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima navedenim u Jedinstvenom zahtjevu.“ Čl.181 (1) „Osnovica za izračun broja UG je broj grla kategorije teladi, koja za godinu podnošenja zahtjeva ispunila kriterij obaveznog držanja na poljoprivrednom gospodarstvu od 120 dana, a računa se od dana rođenja teleta ili od dana dolaska- na poljoprivredno gospodarstvo do navršenih šest mjeseci života.“ Prijedlog: da se riječ „JIBG-om“ u čl. 175(4) zamjeni sa riječi „MIBPG-om“ Naime, prema trenutno propisanom članku osporava se poljoprivredniku mogućnost da prijavi telad u okviru mjere za dobrobit životinja ukoliko uvijete obaveznog držanja ispuni na dva JIBG-a unutar jednog MIBPG-a. Npr. u našoj organizaciji proizvodnje telad ostaje na farmi teljenja nekoliko tjedana i nakon toga se seli na zasebnu farmu za odgoj teladi. Za telad su na obje farme (objekta ili JIBG-a) ispoštovani svi propisani uvjeti samo sto je period obaveznog držanja na gospodarstvu od 120 dana (čl.181(1)) ispoštovan na dva JIBG-a. Dakle ukoliko bi u ovom članku poljoprivredno gospodarstvo bilo definirano MIBPG-om nama ne bi bila uskraćena mogućnost prijave kategorije teladi i na farmi rođenja jer bi u tom slučaju ispunili uvjet o propisanom obaveznom držanju. ČLANAK 7 STAVAK 30 PRAVILNIKA Korisnik je dužan bilježiti i Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje obavlja na razini gospodarstva: -Primjena adsorbensa u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka -Pokrivanje stajskog gnoja u spremištu s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka -Analiza stajskog gnoja u cilju plana gnojidbe -Ostalo“ Prijedlog: Molimo da se jasno propiše u kom formatu i obimu „bilježiti Poljoprivredne prakse“, neka forma evidencije bude navedena u prilogu. I na koji način se očekuje dokazivanje pokrivanja stajskog gnoja slamom, što je prihvatljiv dokaz, s obzirom da slama kojom se pokriva stajnjak u vrlo kratkom roku pocrni, odnosno poprimi boju stajnjaka i teško se prepoznaje kao pokrov. I što je „ostalo“ što je poljoprivrednik dužan bilježiti? Ovdje je ostavljeno puno prostora za osobna tumačenja o dostatnosti evidencije i bilježenja. ČLANAK 232 STAVAK 6 PRAVILNIKA „Kod korisnika koji imaju prijavljeno od 101 pa naviše životinja-ako je postotak razlike između između prijavljenih i utvrđenih životinja 3% i manje , a neutvrđene životinje vrsta goveda ,ovaca ili koza moguće je pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja, neće se primjenjivati administrativna kazna i utvrđeni broj životinja se koristi za izračun potpore. (9) Kod PVP intervencije gdje je utvrđeni broj životinja, ujedno broj prijavljenih životinja, administrativne kazne se određuju samo za neispunjavanje osnovnih uvjeta iz članka 17., točka 10. i 11. ovog pravilnika, a za te potrebe broj prijavljenih grla predstavlja zbroj utvrđenih grla i grla koja nisu utvrđena iz razloga neispunjavanja osnovnih uvjeta iz članka 17. ovog Pravilnika.“ Čl.17, točka 10. „korisnik mora imati pravilno registrirane i označene životinje: - upis životinja u JRDŽ i ostale propisane registre u skladu sa propisima o zdravlju životinja - pravovremena registracija u JRDŽ o premještanju životinje vrste goveda i/ili ovce i koze u roku ne duljem od 7 dana nakon premještanja (odlaska i dolaska s i unutar poljoprivrednog gospodarstva), rođenja ili smrti životinja, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU)2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slijedivosti određenih držanih kopnenih životinja -označavanje životinja propisanim sredstvima identifikacije ( ušne markice, bolus i prema potrebi drugim sredstvima identifikacije) - vođenje registra životinja na poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s propisima o označavanju i registraciji životinja, koji trebaju sadržavati podatke o premještanju životinja iz popratnih dokumenata poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i, prema potrebi, putovnica/putni list za životinje ili dokumenta o kretanju životinje.“ Prijedlog: Molimo da se gore navedeni članak, kao i čl.17 uskladi sa čl.84.,poglavlje IV Uredbe(EU) 2021/2116 koji kaže: “Administrativne kazne iz prvog podstavka primjenjuju se samo ako je nesukladnost posljedica radnje ili propusta koji se mogu izravno pripisati korisniku o kojem se radi i ako je zadovoljen jedan ili oba od sljedećih dodatnih uvjeta: (a) Neusklađenost je povezana s poljoprivrednom djelatnošću korisnika (b) Neusklađenost se odnosi na poljoprivredno gospodarstvo koje je definirano u članku 3. točki 2. Uredbe (EU) 2021/2115 ili na druge površine kojima upravlja korisnik koji se nalazi na državnom području iste države članice.“ I to na način da u čl.17. točka 10. piše „u skladu s člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU)2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slijedivosti određenih držanih kopnenih životinja i u skladu sa Uredbom (EU) 2021/2116 čl.84., poglavlje IV “ Dakle da posjednik ne odgovara za prekoračenje roka koji nije sam izravno prouzročio. Ukoliko se ovaj članak ne izmjeni proizvođači su stavljeni u nemoguću poziciju, nemaju zakonsku mogućnost utjecaja na pravovremenost unosa podataka u uvozu/izvozu i uginućima, a za iste im se propisuje sankcija, ukoliko unos nije u roku. Molimo da se jasno propiše što podrazumijeva „Objekt (JIBG)“ u smislu obrazaca Evidencije o provedbi Intervencije 70.06. Plaćanje za dobrobit životinja. Na koji način se očekuje vođenje evidencije? Je li ispravno, npr. sve raspoložive podne površine, po kategoriji stoke, na jednom JIBG-u voditi kao „objekt“? Odnosno ukoliko na određenom JIBG-u ima 15 staja za krave, treba li zbrojiti podne površine svih pripadajućih staja na jednom JIBG-u i voditi kao objekt za krave ili je potrebno voditi evidenciju za svaku staju posebno? Evidencije su svakako obimne i kao takve samo dodatno opterećuju proizvođače, a kontrolu provedbe se može izvršiti na način da se posjedniku omogući u aplikaciji za posjednike prijava vlastitih podnih površina po JIBG-u i ažuriranje iste ukoliko dođe do promjene, a prema JRDŽ-u se svakako, svakodnevno, vidi broj stoke po kategorijama, kao i starosti. Tako da je posve jednostavno utvrditi poštuje li se propisano pravilo, osobito kod životinja sa jedinstvenim brojem. ČLANAK 140 STAVAK 27 PRAVILNIKA Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina i dr.)“ Prijedlog: Sukladno novim načinim i trendovima predlažemo da članak glasi: „Čl. 140 (27) Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina, digestata i dr.)“ ČLANAK 175 STAVAK 6 PRAVILNIKA „Osnovica za izračun UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2024. godine. Za kategoriju odbijene prasadi, tovne svinje, brojleri i purani, osnovica je stvaran broj grla/kljunova koja su završila proizvodni ciklus na farmi.“ Prijedlog: Predlažemo da se broj uvjetnih grla računa na osnovu broja hranidbenih dana (prema JRDŽ-u) u godini podnošenja za pojedinu kategoriju podijeljen sa brojem dana u godini i propisanim koeficijentom za kategoriju stoke. Ovakav način izračuna je jednostavniji i najtočniji. ČLANAK 180 STAVAK 5 JUNICE PRAVILNIKA OBRAZAC U PRILOGU 4 Evidencije za korištenje ispustu kod Intervencije 70.06. Plaćanje za dobrobit životinja. Evidencija predviđa da pored objekta, datuma promjene, broja životinja upiše i početni datum boravka na ispustu, kao i završni datum boravka životinja na ispustu. S obzirom da se ispustom smatra ograđena površina koja je dio staje ili je u blizini staje spojena koridorom na koji životinje mogu same izaći iz staje po svojoj volji bez prepreke, na koji način bi se trebalo trebao odrediti početak i kraj boravka na ispustu? Ispust je životinjama dostupan za vrijeme čitave godine tijekom boravka u objektu sa ispustom. Prijedlog: Predlažemo da se jasnije popiše sa primjerom ili se iz evidencije izbaci kolona sa datumom početka i kraja boravka na ispustu. ČLANAK 41 STAVAK 14 PRAVILNIKA “Za korisnika koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja, a uslužno tovi stoku za organizatora tova, dužan je do 31. prosinca u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva Agenciji za plaćanja dostaviti ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane korisnika i organizatora tova za 2024. godinu te popunjen obrazac 2., 3. dio za pojedinu vrstu životinja iz Priloga 4. ovoga Pravilnika potpisan od strane korisnika i organizatora tova u kojem se navodi: MIBPG i naziv poljoprivrednika koji je stajski gnoj ustupio korisniku, broj i/ili identifikacijsku oznaku životinja upisanih u JRDŽ u uslužnom tovu kod korisnika, razdoblje uslužnog tova za svaku životinju i proizvedenu količinu ustupljenog stajskog gnoja korisniku proizvedenog tijekom razdoblja uslužnog tova po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.” Prijedlog 1: “ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane korisnika I organizatora tova za 2024.godinu” zamijeniti sa “zadnji važeći ugovor ili anex ugovora” . Ugovori se ne potpisuju za svaku godinu ako uvjeti uslužnog tova ostaju nepromijenjeni. Prijedlog 2: uvrstiti mogućnost da se izjavom dopusti ustupanje SVE proizvedene količine stajskog gnoja proizvedenog na gospodarstvu koje uslužno tovi stoku jer Belje ionako ne koristi stajnjak kod kooperanata, Prijedlog 3: dodati u stavak 14 “za izračun proizvedene količine stajskog gnoja odgovoran je korisnik koji uslužno tovi za organizatora tova”. Prijedlog 4: kao I za intervenciju 70.06 plaćanje za dobrobiti životinja: ČLANAK 175 STAVAK 5 PRAVILNIKA “U slučaju da korisnik životinje za koje podnosi Jedinstveni zahtjev povjerava na uzgoj i tov drugom poljoprivredniku, uz Jedinstveni zahtjev korisnik je u obvezi dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu 9. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika da su i korisnik i onaj kome su povjerene životinje upoznati sa zahtjevima intervencije Plaćanja za dobrobit životinja za koju je Jedinstveni zahtjev podnesen.” Prijedlog: dodati još jedan stavak “Uz Jedinstveni zahtjev korisnik je u obavezi dostaviti pisanu izjavu da su korisnik I organizator tova upoznati sa zahtjevima intervencije 31.04.Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama I da sve sankcije u slučaju kršenja obaveza idu na teret korisnika koji nema dovoljne količine gnoja, a uslužno tovi stoku za organizatora tova” Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Članak 41. (15) Korisnik koji posjeduje stoku, uključujući i korisnika koji uslužno tovi stoku za organizatora tova iz stavka 14. ovoga članka, obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati adsorbense na pretežitoj bazi zeolita clinoptilolita ili bentonita koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini koja odgovara najmanje 0,5 % suhe tvari stajskog gnoja korištenog u ovoj intervenciji, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine. Obaveza koja se nameće korisniku koji posjeduje stoku nije primjenjiva u smislu u kojem treba biti u slučajevima kada govorimo o tekućem stajskom gnoju, odnosno gnojovki, koja se skladišti u spremnicima ili lagunama. Dodavanjem adsorbensa na pretežitoj bazi zeolita clinoptilolita ili bentonita u samo spremište gnojovke ne postiže se cilj koji je opisan u članku 41. stavku 15. Navedeni adsorbensi nisu topivi u tekućini i talože se na dno spremnika. Bez obzira na miješanje prije aplikacije gnojovke, taloženjem najveći dio adsorbensa ostaje na dnu i ne završi na oraničnim površinama zajedno sa gnojovkom gdje bi trebao spriječiti emisije amonijaka. Osim toga, taloženjem se smanjuje skladišni kapacitet za gnojovku. Predlažemo izmjenu članka 41, stavka 15, na način da se navedeni adsorbensi primjenjuju, odnosno rasipaju, na oranične površine na koje se aplicira gnojovka i na kojima će onda imati učinak vezivanja amonijaka. Primjena na ovaj način navedena je i na svim uputama o korištenju zeolita clinoptilolita ili bentonita. Osim navedenog, predlažemo da se u prihvatljive dodatke dodaju i drugi aditivi za tretiranje stajskog gnoja, a koji su prihvatljivi za primjenu i u spremnicima za gnojovku. To su preparati na bazi bakterija, gljivica, probiotika i sl., a koji smanjenju gubitak dušika iz gnojovke, a ujedno potiču humifikaciju tla. Članak 6 Stavak 28 Pravilnika Fotografiranje GTF osnovnih poljoprivrednih aktivnosti - Što je sa fotografiranjem GTF na područjima na kojima nema signala (pogranična područja, šume, molim Vas prijedlog kako ćemo dostavljati geotagirane fotografije na područjima na kojima je signal operatera izrazito loš ili ga uopće nema. Članak 41 Stavak 11 Pravilnika Stajski gnoj potrebno je iznijeti na oraničnu površinu i inkorporirati u tlo unutar 48 sati od iznošenja te dostaviti Agenciji za plaćanja geotagirane fotografije putem AgroGTF aplikacije. – Što ako u slučaju kvara stroja, vremenskih neprilika ili nekog drugog objektivnog razloga nismo unijeli stajnjak u tlo u roku 48h? - smatramo da je taj rok prekratak, npr. raspodijelimo stajnjak i padne kiša i ne možemo zbog blata ući na parcelu sa traktorom da obavimo inkorporaciju, smatramo da je rok od 48h prekratak s obzirom na procese proizvodnje koji su izloženi vremenskim uvjetima. Članak 41 stavak 16 Pravilnika Korisnik koji posjeduje stoku, uključujući i korisnika koji uslužno tovi stoku za organizatora tova iz stavka 14. ovoga članka, obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame te nepropusnih folija. - Da li postoji mogućnost kratkoročnog korištenja platoa za stajnjak van farme (na određenim lokacijama imamo betonske piste, stajnjak bi se pokrivao slamom)? Parcele su previše udaljene od farme, radi toga nam je bitno da ga možemo izvesti sa farme kamionima ali ne nužno odmah raspodjeljivati na parcele. Članak 41 stavak 1 Korisnik je u obvezi posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini za svaku ARKOD parcelu na kojoj se primjenjuje stajski gnoj, predlažemo da se priznaju analize tla od početka 7. mjeseca budući da se tlo počinje uzorkovati po skidanju ozimih usjeva, ne možemo čekati 15.8. da krenemo uzorkovati jer nećemo dobiti rezultate analiza pravovremeno kako bi stigli obavili osnovnu (jesensku) gnojidbu. Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje Uvjeti PVP intervencija određeni su Strateškim planom. Pravilnikom se ne mogu propisivati blaže odredbe u pogledu označavanja, premještanja životinja te drugih odredbi koje su propisane nacionalnim ili EU zakonodavstvom. Primljeno na znanje Osnovica za izračun broja UG je broj grla kategorije teladi, koja su za godinu podnošenja zahtjeva ispunila kriterij obaveznog držanja na poljoprivrednom gospodarstvu od 120 dana te se broj UG kategorije teladi izračunava na osnovu MIBPG-a. Navedeno znači da je prihvatljiva telad koja se drži na gospodarstvu 120 dana neovisno na kome se JIBG-u nalazi. Primljeno na znanje Dostava GTF-a bit će korisnicima dobrovoljna, a s obzirom da je u tijeku ažuriranje kalkulacija za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama od strane neovisnih stručnjaka, razmotrit će se obveze korisnika u dijelu odabira pokrova stajskog gnoja u spremištima, koji je vidljiv, primjene adsorbenasa u stajskom gnoju te analiza gnoja, što će utjecati na provedbu ove intervencije u budućnosti. Primljeno na znanje Za svaki JIBG potrebno je voditi zasebno evidenciju te unutar evidencije u koloni Objekt upisati promjenu za svaki objekt. Na primjer, ukoliko na 1 JIBG-u postoji 10 objekata, potrebno je u evidenciji za svaki objekt upisivati promjene. Ne prihvaća se Digestat je prihvatljiv kao stelja i u sklopu trenutne odredbe Pravilnika. Ne prihvaća se Nismo u mogućnosti prihvatiti vaš prijedlog u ovim izmjenama i dopunama Pravilnika, ali ćemo ga razmotriti prilikom izrade sljedećeg pravilnika. Ne prihvaća se U članku 180. stavkom 4. točkom 2. propisana je obveza osiguranja rasplodnim junicama pristupa ispustu najmanje 150 dana godišnje. Bez vođenja evidencije koja uključuje podatak o početku i kraju boravka (ne pojedine životinje) životinja na ispustu nije moguće odrediti da li je ispunjena navedena obveza. Ne prihvaća se Smatramo da bi propisivanje navedenih odredbi koje se odnose na intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama u članak 175. koji se prvenstveno odnosi na odredbe intervencije 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, moglo kod korisnika izazvati nerazumijevanje propisanih odredbi. Navedenim podacima nisu isključeni dodaci ugovora. Primljeno na znanje U tijeku je ažuriranje kalkulacija za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnm površinama od strane neovisnih stručnjaka, te će se Vaši komentari o primjeni adsorbenasa uzeti u obzir, što se može odnostiti na provedbu ove intervencije u budućnosti. Prihvaća se Dostava GTF korisnicima će biti omogućena na dobrovoljnoj razini. P
3 HOK   Smatramo kako je za 2024. godinu potrebno odgoditi obvezu predaje geo tagiranih fotografija (GTF) za tri eko sheme te za dvije IAKS mjere unutar intervencije 70.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. i to za sljedeće: eko sheme 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima (Eko shema) 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (Eko shema) 31.06. Konzervacijska poljoprivreda (Eko shema) IAKS mjere 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za eko sheme: 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima, 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, 31.06. Konzervacijska poljoprivreda i operacije 70.01.01. i 70.01.02. propisat će se da dostava GTF koja nije obavezna već dobrovoljna. Za korisnike koji dostave GTF, bit će pojednostavljen postupak kontrole na terenu.
4 VEDRAN RUŽIĆ   Obzirom na pomak roka za podnošenje od 21 dan sasvim logično bi bilo produljiti i krajnji rok za podnošenje zahtjeva, dakle s 15.svibnja na 05. lipanj 2024. Osloboditi poljoprivrednike od prisile geotagiranja (AgroGTF). Člankom 7. jasno se propisuje vjerodostojnost praćenja agrotehničkih radova u polju, stoga je zaista suvišno poljoprivrednicima stvarati dodatni trošak geotagiranja fotografija i gubljenje dragocjenog vremena koje može biti uloženo u ono primarno, a to je proizvodnja s naglaskom kvantitete i kvalitete proizvoda. Manjkavosti unutar organizacije geotagiranja na koje je sustav zaboravio (članak 7.). Obveza geotagiranja vezano za organsko gnojivo u 2 navrata. Jednom pri iznošenju stajskog gnoja, drugi puta pri unošenju stajskog gnoja; (1) Problem predstavlja nemogućnost sinkronizacije uređaja prilikom geotagiranja - Ukoliko tehnolog uslika sa svojim mobilnim uređajem iznošenje stajskog gnoja, a djelatnik koji unosi sa svojim uređajem, zadatak se ne može zaključiti i stvara se još jedna obveza, a to je zvati Agenciju i tražiti alternativno rješenje. Velika gospodarstva (veća od 30 ha) imaju niz parcela na različitim stranama RH i nerealno je očekivati da će jedna osoba moći sve sama poslikati. Nemoguće je biti na više mjesta u jednom trenutku. Slijedom toga posljedice za poljoprivrednika su: -opterećenje tehnologa -visoka cijena rada zbog dodatnog nepotrebnog zapošljavanja kadra za fotografiranje -nepotrebno gaženje njiva kako bi se došlo do izmišljene točke koju zada agent u Agenciji za plaćanje koji niti ne zna s koje je strane prilaz moguć. (2) Dovođenje u problem poljoprivrednika zbog prisiljenog dijeljenja tajnih podataka (korisničko ime i lozinka) - obzirom na povećan obujam posla i dodatne procedure koje je potrebno obaviti (fotografiranja) poljoprivrednik je primoran podijeliti posao te dati tajne, službene podatke za ulazak u kompletan Agronet sustav djelatnicima. Moguće su posljedice. (3) Stajski gnoj nije razgraničen u smislu kruti i tekući. Za obje operacije unošenja organskog Gnojiva traži se isti postupak, odnosno 2 fotografije po parceli za iznošenje i unošenje stajskog gnoja. – Osoba koja aplicira gnojnicu zna da aplikator ide direktno u tlo, stoga nema iznošenja na površinu. (4) Nepravodoban pristup Agencije za plaćanje - izigravanje poljoprivrednika, nemogućnost odrađivanja AgroGTF-a, vezan uz novo dodane stavke članka 32. - Poljoprivrednik odlučuje o agrotehničkim radovima u skladu s vremenskim uvjetima. Agencija za plaćanje radi od ponedjeljka do petka, od 07,00 –15,00. Na koji način će se izdati nalog za AgroGTF petkom poslijepodne? Nastavno, poljoprivrednik je u tom slučaju bez opcija te nema mogućnost odraditi geotagiranu fotografiju i gubi pravo na potporu. (5) U prosjeku za jednu parcelu na kojoj poljoprivrednik prijavljuje USG i KP, mora se izaći 4 puta na istu parcelu i fotografirati. Ako se radi o velikom poljoprivredniku koji ima 200-tinjak parcela, on vam 800 puta slikati parcele dok vi istovremeno imate sofisticirane sustave praćenja. U ovom slučaju potrebno je pronaći logičnija rješenja i modele postupanja. Obvezno je uskladiti agrotehničke datume sa kalendarskom godinom. - plan gnojidbe odnosi se na arkod parcelu (ID + naziv parcele). -u obrascu 2 priloga 4 upisuje se arkod parcela, datum gnojidbe, količina gnojiva i vrsta gnojiva. 1. pitanje: Obzirom da prihvaćate gnojdbu isključivo od 1.siječnja 2024.god. što ćemo s ozimim kulturama 2024.god.koje su dobile stajski gnoj i gnojovku u jesenskom razdoblju prošle godine? Kako ćemo ih uvrstiti u sustav monitoringa i geotagiranja? 2.pitanje: Koji je smisao miksanja datuma agrotehničkih rokova i kalendarske godine? Tražen je monitoring u skladu s agrotehničkom godinom (čl.7,st.5), a prihvaćena je geotagirana fotografija od 15.rujna za agrotehničku godinu 2024.? (čl.40.st.2). 3.pitanje: Ako površinu gnojimo u listopadu ili studenom, kako ćemo ispuniti obrazac 2 i plan gnojidbe za 2024.? Ta gnojidba pripada u rod kultura 2025.god. Postavlja se pitanje svih poljoprivrednika koji imaju ozime kulture! Ozime kulture analizirane su prethodne godine, obrađene i posijane. Problem proizlazi iz kontradiktornost datuma, nerazumijevanje poljoprivrede i agrotehničkih rokova obrade. Potrebno je HITNO Izuzimanje obveze uzorkovanja tla za 2024. - U 2023.god. Poljoprivrednici su mahnito vadili uzorke tla u bilo kojem dijelu godine i radili preporuke gnojidbe, zbog uvjetovanosti datuma od 1.1.-31.12.2023. Slijedom okolnosti neki su izvadili uzorke u ožujku prije sjetve kukuruza. Prema novim pravilima 2024.god, uzorci se uzimaju u proizvodnoj godini dakle od 15.08.2023.-1.10.2024. Uzorak od ožujka 2023.više ne vrijedi za pšenicu koju je poljoprivrednik sijao u jesen 2023. za rod kulture 2024. Problem za poljoprivrednika: 1. Pokušava se natjerati poljoprivrednike da za jednu te istu površinu 2 puta uzorkuju tlo u istoj kalendarskoj godini dok nitratna direktiva nalaže i predlaže uzorkovanje tla svake 4 godine 2. Poljoprivrednik koji je posijao ozime kulture u jesen 2023.nije uzeo uzorak tla vodeći se po važećem pravilniku (2023.). Novi pravilnik s novom formom tumačenja stupio je na snagu 28.12.2023.god. kad su ozime kulture već davno posijane. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava geotagiranih fotografija u intervenciji 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, bit će na dobrovoljnoj razini, a za korisnike koji dostave GTF, bit će pojednostavljen postupak kontrole na terenu. Gnojidba poljoprivrednih kultura u 2023. godini je bila prihvatljiva za eko shemu 31.04. koja je bila prijavljena u Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu. Gnojidba poljoprivrednih kultura u jesen 2024. godine, prihvatljiva je za eko shemu 31.04. koja se prijavljuje na Jedinstvenom zahtjevu u ovoj godini. Period gnojidbe unutar ove intervencije u kalendarskoj godini, usklađen je s provedbom kontrola od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. S obzirom da su kalkulacijama od strane neovisnih stručnjaka u potporu za ovu eko shemu kao jednogodišnju intervenciju su uračunati troškovi analize tla, korisnici koji više godina za redom dobrovoljno prijavljuju ovu eko shemu, obvezni su raditi analizu tla za svaku godinu.
5 MARIJA KNAPIĆ   Udruga za tov i uzgoj junadi „Baby beef“, Gudovac Umjesto smanjivanja administrativnih obveza korisnika, uvođenje obveze geotagiranih fotografija u provođenju intervencija kroz eko sheme (a po potrebi, po ocjeni Agencije i u drugim operacijama) je dodatno opterećivanje poljoprivrednika administrativnim poslovima. Starijim nositeljima gospodarstava, ta obveza nije uopće provediva i oni će morati tražiti dodatnu pomoć koju u mnogim slučajevima moraju i platiti. U slučaju obveze izrade geotagiranih fotografija, nakon ishođenja odobrenja zadatka od strane Agencije, dobiva se lozinka za ulaz u aplikaciju. Ta lozinka je ista kao i lozinka za ulazak u Agronet aplikaciju korisnika. Na taj način je lozinka dostupna svima koji praktično provode obvezu fotografiranja (u slučaju kada to ne rade nositelji gospodarstva), pa oni mogu ulaziti u Agronet korisnika, što smatramo da je ne prihvatljivo. U prijedlogu Pravilnika o izmjenama navodi se da, korisnik do ˝otvaranja zadatka˝ može doći i telefonskim putem. U praksi to neće biti moguće jer djelatnik Agencije mora dati koordinate lokacije sa kojih će korisnik fotografirati. On te koordinate ne može dati ukoliko on i korisnik ne budu gledali isti ekran i zajednički doživjeli spoznaju kako to izgleda u prirodi i sa koje strane će radnju fotografirati. Osim toga, obvezna radnja se mora fotografirati u trenutku provođenja, što znači da; ili korisnik mora nekog angažirati za provođenje obvezne radnje dok on fotografira ili mora angažirati nekoga da fotografira, dok on provodi obveznu radnju. To se ponavlja kod svake pojedinačne parcele i kod svake pojedinačne radnje (razbacivanje, inkorporiranje). Tako određeno postupanje traži dodatnog izvršitelja na terenu i poskupljuje izvršenje obveze. Smatramo da geotagirane fotografije ne mogu biti garancija da je intervencija provedena jer nemaju kontinuitet provođenja, već daju sliku jednog ili nekoliko trenutaka. Stavljanjem u odnos broja hektara kojim korisnik raspolaže, stanja stoke koja mu je u posjedu (iz JRDŽ-a) i kontrole depoa stajnjaka korisnika, lako se može utvrditi da li je korisnik intervenciju proveo. Smatramo da za ovako predviđen način rada, APPRRR nema kapacitete, te molimo da se uvaži činjenica da se za sve stočare zna koliko stajskog gnoja njegovo gospodarstvo producira, da se zna koliko stajnjaka smije inkorporirati na svoje parcele i da nema nikakve potrebe za fotografiranjem. Korisnici već sada imaju problem prilikom provođenja intervencija (PUS, konzervacijska , korištenje pašnjaka). Sustav nije pripremljen za praktično provođenje te obveze. Dodatni problem u provođenju ove obveze je nedovoljna pokrivenost terena kvalitetnim GPS signalom . Sami djelatnici MPŠ-a koji provode edukacije, a koji se također moraju geotagirati, uvjerili su se koliko puta nisu mogli koristiti aplikaciju u urbanim sredinama. Što će biti na terenu, možemo samo pretpostaviti. Po nama nema niti jedan argumentirani razlog da se ova obveza nameće poljoprivrednicima, dok se ne stvore uvjeti (kadrovski, tehnički i softwearski) da se ona može provoditi bez smetnji i u duhu smanjivanja administrativnih obveza poljoprivrednika. Ukoliko se ne argumentirano ustraje (a mi smo iz dosadašnje prakse uvjereni da hoće, jer do sada niti jedna naša sugestija i prijedlozi na e-savjetovanju nisu prihvaćeni) na nametanju ove obveze, predlažemo da se u prve dvije godine njene primjene, nesukladnosti po njoj ne penaliziraju, dok se egzaktno ne utvrdi da zamišljeni sustav funkcionira. Udruga za tov i uzgoj junadi „Baby beef“, Gudovac Primljeno na znanje Primljeno na znanje Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu, dostava geotagiranih fotografija u intervenciji 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, bit će na dobrovoljnoj razini, a ne obveza, čime će za korisnike koji dostave GTF, biti pojednostavljen postupak kontrole na terenu.
6 MARIN KUKOČ   generalni komentari na Pravilnik: 1. Moraju li površine koje se prijavljuju za PVP intervencije, a u ekološkoj su proizvodnji, biti potvrđene od strane kontrolnog tijela? 2. Da li je konditorski suncokret prihvatljiv za PVP potporu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Površine za koje je u Jedinstvenom zahtjevu potpora zatražena za PVP intervenciju i za mjeru ili intervenciju Ekološki uzgoj, iste moraju biti potvrđene od strane kontrolnog tijela. Konditorski suncokret nije prihvatljiv za potporu unutar intervencije 32.09. Sjeme.
7 Bojan Francišković   Poštovani Gorski kotar je brdsko planinsko područje gdje je vegetacija kasnija od drugih krajeva , a parcele su razbacane u krugu od tridesetak kilometara, nije moguće odraditi košnju u zadanom roku.Na našem podrućju je veliki broj kišnih dana,a to dokazuje i izmjerena količina oborina u 2023.godini od 3.180 litara po metru kvadratnom. Stoga molimo,predlažemo ili zahtijevamo da krajnji rok za košnju u ovom kraju bude 31.08. Zbog velikih nagiba parcela gubimo tri puta više vremena za spremanje sijena nego u ostalim krajevima. Napominjem da radimo na nadmorskoj visini od 1150 metara . Primljeno na znanje Primljeno na znanje Kako su korisnici u obvezi poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, minimalno održavati košnjom ili malčiranjem, pri čemu prva košnja ili malčiranje treba biti obavljena do 15. rujna, tako zadnji rok košnje u Vašem području, koji navodite (31.08.) ulazi u ovaj period i svakako je prihvatljiv.
8 OPG Ivica Babojelić   Komentar odnosno pitanje vezano za obrasce iz priloga 4: u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu kod mjere 11 i intervencije 70.04 Ekološki uzgoj propisana je obvezna dostava Obrasca evidencije o provedbi mjera Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. Zašto je uopće potrebno dostavljati obrazac Agenciji za plaćanja ako je Kontrolno tijelo za ekološku već kontroliralo ekološku proizvodnju? Smatram da to nije potrebno! Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Korisnici mjere 11 i intervencije 70.04. u 2024. godini nisu obvezni dostavljati propisane obrasce o provedbi navedene mjere i intervencije Agenciji za plaćanja, ali su u obvezi voditi evidenciju na propisanim obrascima na gospodarstvu.
9 VANJA ŠTRMELJ   Poštovani, Pozdravljam izmjene Pravilnika , te molim da se razmotri slijedeće: U cilju jednakog postupanja i izbjegavanja dvojbi i različitih tumačenja i postupanja u praksi molim da se razmotri slijedeće: 1. Vezano za trajne travnjake da se u Pravilniku i pojedinim intervencijama ne pravi razlika između livada i pašnjaka i krških pašnjaka (južno od Karlovca), budući se svi trajni travnjaci, kao travnate površine, i livade i pašnjaci i krški pašnjaci mogu koristiti i održavati napasivanjem, košnjom, košnjom i/ili napasivanjem, malčiranjem i ponekad ih je teško, s obzirom na konfiguraciju tla i mogućnost i način korištenja svrstati u eksplicitno jednu kategoriju , livadu ili pašnjak tj. krški pašnjak, bez obzira na njihovo pretežito "uobičajeno" korištenje. Stoga u članku 7. točci 28. Pravilnika u osnovne poljoprivredne aktivnosti za trajne travnjake - livade trebalo bi dopuniti – napasivanje, košnja i napasivanje, kako je navedeno za trajne travnjake - pašnjake i trajne travnjake - krške pašnjake za koje su navedene sve mogućnosti korištenja. Sukladno gore navedenom izmjeniti stavak 1. i stavak 2. članka 21. Pravilnika (u kojem se propisuje minimalno održavanje poljoprivrednih površina - trajnih travnjaka): (1) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem, košnjom ili malčiranjem, pri čemu prva košnja ili malčiranje treba biti obavljeno do 15. rujna. (2) Na površinama trajnih travnjaka, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, na kojima je korisnik prijavio održavanje napasivanjem, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke u vlastitom posjedu koje moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna stoke u vlastitom posjedu. Bit je da poljoprivredne površine budu korištene i održavane, a iz kojeg razloga su i propisane minimalne aktivnosti. A i problematika se javlja kod trajnih travnjaka koji se iskorištavaju i košnjom i/ ili napasivanjem, te se ne mogu decidirano i eksplicitno svrstati u nijednu kategoriju sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, npr bivša oranica (livada) u krškom polju koja se koristi napasivanjem i /ili košnjom. 2. Vezano za eko shemu - intervenciju 31.01. Intezivirana raznolikost poljoprivrednih površina i trajne travnjake - pašnjačke površine u području ekološke mreže Natura 2000. Potrebno je izuzeće proširiti na sve trajne travnjake u Natura 2000 području, uključujući livade, ne samo pašnjake i krške pašnjake unutar ekološke mreže Natura 2000. Naime u Pravilniku za 2024. godinu u članku 35. točci 2. propisano je izuzeće za korisnike koji imaju pašnjačke površine u Natura 2000 području, kojim se propisuje da korisnik koji ima pašnjačke površine unutar Natura 2000 područja u cilju njihovog očuvanja, u obvezi je imati najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta (pašnjak u Natura 2000 području) ne smije prelaziti 75 % ukupnih poljoprivrednih površina gospodarstva. Po istom ključu i radi istih razloga isto bi se trebalo odnositi i na trajne travnjake – livade tj. na sve trajne travnjake u Natura 2000 području čija je prenamjena zabranjena i ograničena kako pašnjaka tako i livada, a sve u cilju očuvanja Natura 2000 područja, budući da su i pašnjaci i livade unutar područja Natura 2000 definirani kao okolišno osjetljivi trajni travnjaci koje korisnik ne smije prenamjeniti niti preorati osim u iznimno opravdanim slučajevima uz odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (članak 19. toč.12. Pravilnika). Iz tog razloga korisnici koji imaju površine trajnih travnjaka - livada i pašnjaka, krških pašnjaka u Natura 2000 području su ograničeni u mogućnosti dobrovoljnog ispunjavanja uvjeta za eko shemu intervenciju Intezivirana raznolikost poljoprivrednih površina, radi čega je između ostalog i propisano izuzeće u odnosu na korisnike koji nemaju poljoprivredne površine unutar Natura 2000 područja. S tim da bi se iz istih razloga izuzeće trebalo odnositi i na trajne travnjake – livade unutar Natura 2000 područja. Molim da se gore navedeno sagleda s vaše strane i ukoliko je prihvatljivo i moguće, uključi u izmjene predmetnog Pravilnika. Hvala. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom da se livade i pašnjaci razlikuju prema načinu uporabe uz dodatnu kategorizaciju pašnjaka na pašnjake i krške pašnjake u skladu s čime su rađene kalkulacije za intervencije iz Strateškog plana od strane neovisnih stručnjaka, nije moguće isključiti spomenute kategorije te povezati minimalno održavanje livada ispašom stoke. Također, temeljem prijedloga Hrvatske poljoprivredne komore izmijenjena je Eko shema 31.01. u dijelu koji se odnosi na pašnjačke površine u Natura 2000 područjima. Vaš prijedlog vezan za uključivanje travnjačkih površina u ovu izmjenu uzet ćemo u obzir prilikom izrade budućeg prijedloga izmjena Strateškog plana.
10 Krunoslav Matan   Poštovani, vezano za plodored,konkretno GAEC7: u tekstu pravilnika stoji "Poljoprivredna gospodarstva na kojima se više od 75 % oraničnih površina koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, proizvodnju leguminoza ili je zemljište ostavljeno na ugaru, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored." Navedeni postotak bi trebalo smanjiti iz razloga što u osjetljivom sektoru stočarstva velik broj OPG-a nema dovoljne količine poljoprivrednog zemljišta i primoran je parcele sa lucernom preoravati i saditi silažni kukuruz za hranidbu stoke kako bi ispoštovao promjenu kulture jedom godišnje. U pravilniku ili smanjiti sa 75% na 60% ili ukinuti za stočarstvo ili priznati silažni kukuruz pod kulturu koja bi ulazila u taj postotak. Jer kako znamo broj proizvođača mlijeka konstantno opada i približava se brojki od 2000. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Lucerna je leguminoza za koju postoji izuzeće od GAEC 7. S obzirom da se plodoredom koji predstavlja smjenu različitih biljnih vrsta doprinosi regulaciji pojave bolesti i štetnika te pravilnom gospodarenju biljnim hranivima, kukuruz za silažu se ne može izdvojiti kao neka druga vrsta u odnosu na već postojeći kukuruz.
11 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'   Predlažemo, gospodarstva čiji su nositelji stariji od 65 godina, osloboditi obaveze geotagiranih fotografija. Prihvaćen Prihvaća se S obzirom da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a dobrovoljna mogućnost, time korisnici stariji od 65 godina nisu u obvezi dostavljanja istih za pojedine intervencije.
12 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'   Poštovani! Predlažemo ukidanje obaveza geotagiranja za sve korisnike koji su ušli u petogodišnju obavezu IAKS mjera 2023. godine, kada ta obaveza nije postojala. Prihvaćen Prihvaća se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za operacije 70.01.01. i 70.01.02. nije obavezna, već korisnik može dostaviti GTF dobrovoljno. Za poljoprivrednike koji dostave GTF pojednostavljen je postupak kontrole na terenu.
13 Teo Šantić   Članak 22. U članku 62. dodaje se novi stavak 4. poštovani, Možda je stiglo vrijeme regulacije proizvodnje maslinovog ulja ili sam pogrešno razumio Izmjene Pravilnika koji se odnosi na iznimno osjetljiv sektor? Regulativa je u skladu sa Novim zakonom o OPG-u no izinstiranje na upisu dopunske djelatnosti u OPG-ove koji se bave maslinarstvom i proizvodnjom maslinovog ulja može uzrokovati negativan efekt u proizvodnji. Mogućnosti dodatne zarade gospodarstava priobalnog i otočnog stanovništva, u slučaju da odustanu od upisa bi izostala. Moj stav je da bi maslinovo ulje trebali proizvoditi vrhunski profesijonalci nositelji OPG-ova iz Jadranske Hrvatske vlasnici mini uljara koje imaju na gospodarstvu ili u samom masliniku u cilju postizanja vrhunske kvalitete. Vjerujem da imaju svu potrebnu papirologiju. Ostaju onda još anonimni maslinari i uljare. Koji segment OPG-ova mora dokazati dopunsku djelatnost prerade i koliki je minimalni EVPG-a? Piše svi OPG-ovi? Da bi postigli traženi efekt kontrole količina i kvalitete trebalo bi prikazati primjerom kako izgleda porezni i financijski dio ove odluke. Možda se te stvari ne upisuju u Pravilnik zato bi trebalo online radionicom upoznati korisnike koji moraju napraviti taj korak. Kao uvijek tako i sad napominjem da je velika većina pučanstva digitalno nepismena zbog odmakle životne dobi nositelja gospodarstava pa bi trebalo prilagoditi se njima i organizirati radionice uživo. Budu li kprisnici upozoreni na efekte ove odluke lakše će donjeti ispravnu odluku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Navedene obveze registriranja dopunske djelatnosti, odnosno upis djelatnosti prerade u Sudski ili Obrtni registar u skladu su s nacionalnim zakonodavstvom.
14 Urban  , Članak 1. -Permanentna pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom (31.06. KP) – obavezan GTF Osigurati permanentnu pokrivenost tla oranične površine je nemoguće za obaviti. Nitko nezna objasniti ili to ne želi, na koji način i kako da tlo bude pokriveno, recimo prije sjetve ili poslije sjetve, nakon predsjetvene obrade, jer ako se tlo ne pripremi kako treba rijetko koja sijačica može posijati u takvo tlo, prekriveno biljnim ostacima, još ako je i vlažno. BILO BI DOBRO DA AGENCIJA ODRŽI PREZENTACIJU I POKAŽE SVIMA NA KOJI NAČIN DA TLO BUDE PERMANENTNO PREKRIVENO BILJNIM OSTACIMA NAKON PREDSJETVENE PRIPREME, ZNAČI PRIJE SJETVE, I ISTO TAKO NAKON SJETVE !! KOJIM TO NAČINOM IZVESTI NA RECIMO BAR 2 HEKTARA POVRŠINE, A DA TO BUDE ODRŽIVO, TJ. SAV UTROŠAK SVIH RESURSA DA BUDE ISPLATIV U ODNOSU NA DOBIVENU POTPORU ! Ili Vam je cilj da nitko nedobije potporu ?? Ako se bude držalo onoga što piše u pravilniku, nitko potporu nemože ostvariti! A ako tvrdite drugačije, IZVOLITE DOKAŽITE JAVNOM PREZENTACIJOM !! Primljeno na znanje Primljeno na znanje Prema principima konzervacijske poljoprivrede, tlo mora biti pokriveno biljnim ostacima ili biljkama tijekom razdoblja preuzete obveze za intervenciju 31.05. Konzervacijska poljoprivreda. Permanentna pokrivenost tla u ovome kontekstu predstavlja vremenski period pokrivenosti tla, te ne određuje stupanj gustoće pokrova. S obzirom da intervencija konzervacijska poljoprivreda ima svoju funkciju u zaštiti tla od erozije uslijed suše, jasno je da se ne primjenjuje na tlima na kojima je prisutno zadržavanje vode. Ukoliko imate nejasnoća u praktičnoj provedbi ove intervencije, možete se obratiti privatnim i javnim savjetodavcima u cilju dobivanja savjeta i informacija, kao i edukacija te praktičnih demonstracijskih prikaza provedbe konzervacijske poljoprivrede. Također bi napomenuli kako će dostava GTF-a u ovoj intervenciji za korisnike biti dobrovoljna.
15 Urban  , Članak 1. - Travne trake - prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u periodu od druge polovice travnja do srpnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja u listopadu (70.02.03.) 1. Nejasno je mogu li se travne trake kositi više od 2 puta godišnje !!? 2. Za jesensku sjetvu određena je košnja u prvoj polovici travnja, a što se to ima za pokositi u to vrijeme, posebno ako vremenski uvjeti budu nepovoljni (obično su nepovoljni za košnju u to doba)? Treba se staviti mogućnost košnje od prve polovice travnja do kraja lipnja !! U prvoj polovici travnja kreće sjetva kukuruza,soje,suncokreta... i pored toliko posla koji se treba obaviti, imamo još i geotagiranje ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje Za operaciju 70.02.03. nije potrebna dostava GTF-a. Propisano je da se moraju kositi dva puta, ali se mogu kositi i više puta, što ovisi o vremenskim prilikama tijekom godine.
16 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'  , Članak 2. U čl.17. točka 7. omogućiti svima koji nemaju minimalno 1 hektar poljoprivrednog zemljišta, a imaju uvjet za PVP za voće i povrće (npr. mandarina, klementina, naranča, grejfrut, limun 0,25ha) potporu od 200€. Također, predlažemo da se PVP za voće i povrće ne veže za osnovno plaćanje i minimalnu površinu 1ha, nego da pravo na PVP imaju svi koji zadovoljavaju površinu po voćnim i povrtnim vrstama. u čl. 17. točka 15. kod poštivanja pravila uvjetovanosti, a odnosi se na ishođenje vodopravne dozvole za sve koji zahvaćaju površinske i podzemne vode. Naime, u dolini Neretve svi kanali (osim glavnog natapnog kanala Doljani-Mala Neretva) su kategorizirani kao kanali za odvodnju ili obranu od poplave, a nisu kategorizirani kao kanali za navodnjavanje. U takvoj situaciji Hrvatske vode nisu u mogućnosti izdati vodopravnu dozvolu, a koja se traži od korisnika. Predlažemo da se u ovome dijeli izuzmu obaveze korisnici kojima nije moguće izdati vodopravnu dozvolu zbog navedenih činjenica. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Poljoprivredna gospodarstva za ostvarivanje potpore za intervencije izravnih plaćanja moraju imati minimalno 1 hektar prihvatljive poljoprivredne površine. Međutim, proizvodno vezanu potporu, u sektorima stočarske proizvodnje, mogu ostvariti i poljoprivredna gospodarstva koja nemaju 1 ha površina, odnosno posjeduju samo stoku, a navedena iznimka u točki 7. odnosi se na takva poljoprivredna gospodarstva koja nemaju 1 hektar, ali posjeduju prihvatljivu stoku. Dio upita na temu poštivanja pravila uvjetovanosti, nije tema Pravilnika.
17 Urban  , Članak 9. Odnose li se izmjene GAEC 8 i na "Intervencija 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina", mislim da bi trebalo !? I trebalo bi ostati kako je i bilo, da se potpora isplaćuje za sve hektare na razini gospodarstva !! Nije prihvaćen Ne prihvaća se GAEC 8 se odnosi na korisnike koji imaju 10 i više hektara oraničnih površina, a intervencija 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina se provodi na svim vrstama uporabe zemljišta. Nema razlika u načinu isplate potpora za ovu eko shemu u odnosu na 2023. godinu.
18 OPG Mihael Babić  , Članak 9. Poštovani, Ne podržavam dodavanje stavka 3. u članku 38. te smatram da bi se potpora trebala odnositi na ukupne površine na razini gospodarstva kao što je propisano u Pravilniku o provedbi izravne potpore za 2023. i 2024. godinu; jer kao u prethodnom komentaru svi proizvođači koji su u jesenskom sjetvenom roku ostavili rubne pojaseve kao neproizvodne površine ovom izmjenom Pravilnika su se izložili nenadoknadivom trošku. Ukoliko članak 38., stavak 3. ne bude brisan predlažem smanjenje minimalne širine EZP rubnih pojaseva vodotokova za ovu intervenciju sa 5m na minimalno 3m uz zadržavanje uvjeta od minimalno 10% EZP površine na razini gospodarstva te povećanje potpore na 300eur/ha. Prihvaćen Prihvaća se Spomenuta odredba iz eko sheme 31. 03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina iz Pravilnika za 2024. godinu uskladit će se s istom prema Pravilniku za 2023. godinu.
19 PP Orahovica d.o.o.  , Članak 9. Poštovani, u članku 38., stavku 3. navedeno je da se potpora dodjeljuje za izračunati ukupni broj hektara ekološki značajnih površina iz stavka 2. ovog članka. U odnosu na Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (a isto je propisano i za 2023. godinu) smanjena je potpora sa ukupnih površina na razini gospodarstva na hektare ekološki značajnih površina. S obzirom da nisu usvojene izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike kojim je propisana ovakva promjena u intervenciji 31.03. molimo ispravak članka 38. stavka 3. odnosno njegovo brisanje. Svi proizvođači koji su u jesenskom sjetvenom roku ostavili rubne pojaseve kao neproizvodne površine ovom izmjenom Pravilnika su se izložili nenadoknadivom trošku, ali i riziku da će kontrolom na terenu od strane APPRRR biti utvrđena prijava krive kulture na dijelu površina što bi dovelo do umanjenja potpora po drugim osnovama i mogućih administrativnih kazni. Prihvaćen Prihvaća se Spomenuta odredba iz eko sheme 31. 03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina iz Pravilnika za 2024. godinu uskladit će se s istom prema Pravilniku za 2023. godinu
20 MARIN KUKOČ  , Članak 11. Može li korisnik mijenjati jedinstveni zahtjev za sve mjere, podmjere, tipove operacija, intervencije, podintervencije i mjere državne potpore? Prihvaćen Prihvaća se U članku 11., Izmjene i odustajanje od Jedinstvenog zahtjeva, stavak 1), dodana je mogućnost izmijene Jedinstvenog zahtjeva ili odustajanja u cijelosti ili djelomično odustajanje i za mjere koje se odnose na površine iz Programa državne potpore.
21 Obnovljivi izvori energije Hrvatske  , Članak 15. OIEH predlaže da se u članku 48. stavku 2. obuhvati i digestat nastao anaerobnom fermentacijom budući da je riječ o nisko ugljičnom, visokovrijednom organskom gnojivu, neopterećenom štetnim tvarima anorganskog i organskog podrijetla s obzirom da je isti odobren Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenim u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165. Digestat se neopravdano izostavlja kao vrijedno organsko gnojivo koje ima ista vrijednosna svojstva kao i stajski gnoj budući da utječe na poboljšanje fizikalne strukture tla, povećanje prinosa i kvalitete uzgajanih kultura te posljedično smanjenje emisija stakleničkih plinova na poljoprivrednim površinama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Za intervenciju se mogu koristiti isključivo gnojiva i poboljšivači tla i hranivih tvari odobreni u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedeni u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165
22 PP Orahovica d.o.o.  , Članak 15. Poštovani, u članku 48., stavku 3. naveden je iznos potpore od 250 €/ha. Trošak gnojidbe ekološkim gnojivima prema pravilima struke u jednom nasadu lijeske premašuje prosječni iznos od 850 €/ha. Usporedno, trošak gnojidbe mineralnim gnojivima na istim površinama je u prosjeku 450 €/ha. S obzirom da je intervencija 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima namijenjena konvencionalnim proizvođačima koji ne mogu nadoknaditi ovu razliku potporama za ekološko održavanje niti većom cijenom proizvoda, gnojidba ekološkim gnojivima predstavlja nenadoknadiv trošak na koji će malo proizvođača pristati. Predlažemo da se u svrhu poticanja primjene ekoloških gnojiva zadrži planirani jedinični iznos potpore od 563,23 €. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Pogrešno navedeni iznos potpore za intervenciju 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima bit će ispravljen u skladu s predviđenim iznosom potpore za ovu intervenciju od 250 EUR iz Strateškog plana.
23 MARIN KUKOČ  , Članak 22. Korisnik je i do sada morao biti upisan u RPO, što implicira da je MP prešutno dozvoljavalo kršenje ove odredbe. S obzirom da upis dopunske djelatnosti ne podrazumijeva samo plaćanje makar paušalnog poreza (u najmanjem iznosu od 16,95 EUR/mj) već i doprinosa, apsolutno je nelogično da onaj tko prodaje maslinovo ulje i od toga uprihoduje npr 1500 EUR-a, ima gotovo iste namete kao i onaj tko iznajmljuje kuću za odmor po cijeni od 200 EUR/a noć. Nužno je potrebno provesti reformu porezne politike spram poljoprivrednih proizvođača, OPG-ovaca. Do tada ne uvrštavati stavak 4 kako je predloženo Nije prihvaćen Ne prihvaća se Navedene obveze registriranja dopunske djelatnosti, odnosno upis djelatnosti prerade u Sudski ili Obrtni registar u skladu su s nacionalnim zakonodavstvom. Reforma porezne politike nije tema ovoga Pravilnika.
24 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'  , Članak 22. Predlažemo da se novi stavak ne dodaje ili izuzmu OPG-ovci, a ostave pravne osobe. Naime, registracija dopunske djelatnosti povlači obavezu upisa u RPO, što će povećati troškove poslovanja posebno malih OPG-ova na otocima i u priobalju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Navedene obveze registriranja dopunske djelatnosti, odnosno upis djelatnosti prerade u Sudski ili Obrtni registar u skladu su s nacionalnim zakonodavstvom
25 MARIN KUKOČ  , Članak 44. S obzirom na oprečne komentare na edukaciji održanoj 23. veljače. a po kojima se snimanje geotagiranih fotografija mora obaviti točno na dan (npr. 1. lipnja za maslininu muhu), iako je izričaj u članku potpuno jasan, predlažem da se u članak umetne početak razdoblja nakon kojeg, a prije krajnjeg roka, klopke moraju biti postavljene. Ovako kako sada članak izgleda, moguće je klopke postaviti i danas, 28. veljače za npr. trešnjinu muhu. Predlažem sljedeće: „2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke i geotagiranom fotografijom zabilježiti postavljene klopke i držanje klopki, najranije 15. ožujka, a najkasnije do propisanog roka za: - trešnjinu... - šljivinu... Također predlažem bolje definiranje zadavanja zadatka od strane AP, navođenje kako je isti moguće zatražiti i prije podnošenja jedinstvenog zahtjeva.. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za operacije 70.01.01. i 70.01.02. nije obavezna, već korisnik može dostaviti GTF dobrovoljno. Za poljoprivrednike koji dostave GTF pojednostavljen je postupak kontrole na terenu. Korisnik može postaviti klopku i napraviti GTF i prije najkasnijeg roka za postavljanje.
26 Teo Šantić  , Članak 44. članak 44. Članak 145. stavak1 točka 2 mjenja se i glasi: aktivnosti postavljanja lovki za maslinovu muhu moraju se dokumentirati GTF-om. Pitanje, aktivnost je potrebno odraditi do 1. lipnja. Daje li to mogućnost da se lovke mogu objestit koji dan prije roka ili GTF mora biti propisanog datuma? Ovo prvo bi više odgovaralo maslinarima jer mogućnost za loše vremenske uvijete na dan postavljanja je realna. Mnogi imaju više parcela pa bi omogućavanje da se odradi u nekoliko dana dobro došla? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za operacije 70.01.01. i 70.01.02. nije obavezna, već korisnik može dostaviti GTF dobrovoljno. Za poljoprivrednike koji dostave GTF pojednostavljen je postupak kontrole na terenu.
27 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'  , Članak 44. U članku 145. osloboditi obaveze zabilježavanja geotagiranom fotografijom one korisnike koji su preuzeli petogodišnju obavezu u 2023. godini, kada geotagirane fotografije nisu bile uvjet. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za operacije 70.01.01. i 70.01.02. nije obavezna, već korisnik može dostaviti GTF dobrovoljno. Za poljoprivrednike koji dostave GTF pojednostavljen je postupak kontrole na terenu
28 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ'  , Članak 44. Molimo vas detaljnije opisati period kada je potrebno napraviti geotagirane fotografije. Konkretno za agrume navodi postaviti najkasnije do 1.lipnja. Je li to znači da se može postaviti i napraviti geotagiranu fotografiju npr. 1.svibnja ili npr. 15.svibnja? Također za dokazivanje držanja do propisanog roka 31.listopada, može li se napraviti geotagirana fotografija npr. 5.studenog ili 20.studenog? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu dostava GTF-a za operacije 70.01.01. i 70.01.02. nije obavezna, već korisnik može dostaviti GTF dobrovoljno. Za poljoprivrednike koji dostave GTF, pojednostavljen je postupak kontrole na terenu. Korisnik može postaviti klopku i napraviti GTF i prije najkasnijeg roka za postavljanje.