Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK U smislu propisanih uvjeta kategorizacije i značajnih razlika u površini kampa (2000 m2 do 10.000 m2), a sukladno tome i broju i rasporedu kamp mjesta i parcela predlaže se uvjetima razlikovati male od velikih kampova, obzirom se radi o značajno manjem broju gostiju - kampista u malim kampovima, koji imaju svoje ime i prezime, a nerijetko su i dugogodišnji gosti određenog malog kampa čije vlasnike i njihove obitelji dobro poznaju. Također u malim kampovima, osim pristupa gostu, treba razlikovati i potrebne sadržaje za goste kampa i personalizirani pristup gostu, te shodno tome i manji opseg obveznih uvjeta takve vrste objekta u odnosu na velike kampove. Članaka 8., st. 5. – instalacije Predlažemo da se osim javne telefonske mreže uvede i termin bežićni Internet (WI-FI uslugu) radije nego termin upotreba mobilnog telefona, obzirom da svi kampovi u RH danas imaju WI- FI u ponudi za goste kao besplatnu uslugu ili uz naplatu. Prilog I. – Uvjeti za kategorizaciju kampa 1.Kapacitet i ulaz u kamp 10. Na kolnom ulazu noću osvijetljen plan objekta s ucrtanim prometnicama te ostalim sadržajima. Predlaže se ostaviti kao neobvezni uvjet za male kampove, obzirom se radi o manjem broju kamp parcela ili mjesta, te se gotovo cijeli kamp vidi s ulaza od recepcije kampa. 2. Recepcija 13. Mogućnost plaćanja međunarodnim kreditnim karticama Predlaže se ovaj uvjet ostaviti kao neobvezni uvjet za male kampove, obzirom većina ima stalne goste i uglavnom je plaćanje u gotovini. U malim turističkim mjestima (destinacijama) potrebno je povesti više računa o boljoj pokrivenosti poslovnicama banaka i bankomatima, poštama i mjenjačnicama, te njihovom radnom vremenu. 20. Usluga fax uređaja – predlaže se brisati obvezu samo za kamp sa 2*, obzirom većina kampova danas koristi e-mail komunikaciju s gostom. 5. Zajednički sanitarni čvor za goste na smještajnim jedinicama Umivaonik (potrebne slavine s toplom vodom i utičnica za električnu energiju), 1.-4. Tuš kabina, 8.-11. Zahodska kabina, 12. i 13. Predlaže se za male kampove koji su u prijelaznoj, razvojnoj fazi bili u vrsti objekta Kampiralište propisati nešto lakše obvezne uvjete potrebnih slavina s toplom vodom, utičnica za električnu energiju, te tuševa i zahodskih kabina u odnosu na ukupan broj smještajnih jedinica u kampu i ne izjednačavati ih u dijelu obveza sa velikim kampovima, obzirom su kroz 2015. godinu kampovi imali obvezu legalizirati sve čvrste objekte u kampu, te su ti objekti stavljeni u određene građevinske gabarite. U tom smislu, su mali kampovi ograničeni u građevinskom proširivanju u smislu povećanja broja sanitarnih jedinica (umivaonika, tuš kabina, zahodskih kabina i sl.) u zajedničkom sanitarnom čvoru za goste kampa. Sada su takvi objekti vrste objekta Kampiralište, te će tu vrstu moći zadržati prema važećem rješenju dokle god ne budu radili određena infrastrukturna poboljšanja u vlastitom objektu za koja će logično morati ispunjavati nove uvjete kategorizacije i ishoditi nova rješenja. Potrebno je stoga, povesti računa da takvi mali kampovi zbog strogih OBVEZNIH UVJETA neće moći udovoljiti ni najnižoj kategoriji (2*) ako se za male kampove propišu tako strogi uvjeti potrebnih slavina s toplom vodom, utičnica za električnu energiju, te tuševa i zahodskih kabina u odnosu na ukupan broj smještajnih jedinica u kampu, koji je u malom kampu potrebno tolerirati radi znatno manjeg ukupnog broja smještajnih jedinica i fluktuacije gostiju kampa. Djelomično prihvaćen Poštovani, u Pravilniku se razlikuju kampovi do 50 smještajnih jedinica s manjim uvjetima i kampovi s više od 50 smještajnih jedinica. Fiksni telefon treba zadržati. Wi-Fi i slični sustavi nisu uvijek na svakom mjestu i u svako vrijeme dostupni. Plan na ulazu u kamp i mogućnost plaćanja karticama ne može biti neobvezan je takvi uvjeti nisu planirani ovim Pravilnikom. Ti uvjeti se mogu brisati kao obvezni za manje kampove. Usluge faksa je moguće brisati za 2*. Broj sanitarnih elemenata je određen na minimalnoj razini te nije moguće dalje smanjivanje broja sanitarnih elemenata. Umivaonik za 36 gostiju (3*) je nizak standard koji se ne može smanjivati.
2 Istarska županija PRAVILNIK Vezano uz Prilog II. - Uvjeti za kamp odmorište mišljenja smo da nije potrebno na ulazu u kamp noću imati osvijetljen plan objekta za manje kamp odmorište, primjerice do 20 parcela. Predlažemo da se i minimalna površina kamp mjesta u kamp odmorištu smanji s 50 m² na 40 m². Uz navedeno, smatramo da je potrebno definirati stanicu za pražnjenje. Dobro bi bilo da se u zakon ubaci nova kategorija "planinski kamp" koji može vršiti usluge kampiranja bez infrastrukture ili da se robinzon smještaju koji je dislociran i udaljen od kampova dozvoli vršenje usluge kampiranja. Djelomično prihvaćen Poštovani, prijedlog da za manja kamp odmorišta ne treba plan na ulazu je prihvatljiv. Smanjenje površine kamp mjesta je upitno. Premala površina ne može zadovoljiti potrebe za smještaj sve veće kamp opreme. Stanica za pražnjenje je definirana od strane proizvođača stanica. Nova kategorija ili vrsta kampa koja bi bila određena geografskim položajem je upitna jer bi se otvorilo pitanje o: nizinskom kampu, riječnom kampu, morskom kampu ... Robinzonski smještaj je predmet drugog Pravilnika.
3 HGK 1.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlaže se članak 2. dopuniti stavkom 4. koji glasi „ (4) U objektu mogu i druge pravne osobe pružati usluge smještaja ukoliko s Ugostiteljem sklope ugovorni odnos koji će regulirati međusobne odnose.“. Smatramo kako će se na ovaj način riješiti problematika poslovanja agencija sa svojim mobilnim kućicama u kampovima. Nije prihvaćen Poštovani, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da je ugostitelj dužan pružati ugostiteljske usluge (usluge smještaja) koje su utvrđene rješenjem te ovo nje predmet ovog Pravilnika.
4 bellona nova j.d.o.o. 2.4. VISINE PROSTORIJA, Članak 9. Visinu prostorija za zajedničke sadržaje i osoblje,predlažem 2,6 m , za postojeće objekte.. Zbog 2,8 m kao što se zahtijeva u čl.9. postojeći objekti neće moći kategorizirati nap. višu kategoriju iako će po drugim obaveznim uvjetima moći ispuniti uvjete. Primljeno na znanje Poštovani, sve građevine izgrađene do 2003. godine su postojeći objekti, bez obzira na kategorizaciju te se na iste uvijek može primijeniti članak 9. stavak 4.: „Postoje¬ći objekti mogu imati postojeće visine prostorija, ako je omogućeno sigurno kretanje“.
5 Ratimir Komarica 2.5. SANITARNI ČVOR ZA GOSTE U ZAJEDNIČKIM SADRŽAJIMA , Članak 10. Nakon stavka (6) treba dodati: (7) Iznimno od stavka (1) ovog članka, naturistički (FKK) kamp ne mora imati zasebne zahode za žene i muškarce, i ne mora imati odgovarajuće oznake za razlikovanje muških i ženskih zahoda, a sanitarni čvor/ovi može/mogu biti zajednički zahod/i za muškarce i žene. Nije prihvaćen Poštovani, pretpostavljamo da se radi o stavku 10. i 11. U primjedbi nisu dati stručni razlozi za zajedničke muško-ženske sanitarija u FKK kampovima. Svaki pojedinac ima pravo na određene intimne trenutke i nije potrebno propisima ograničavati takvo elementarno pravo.
6 HGK 2.7. SMJEŠTAJNE JEDINICE,    Članak 13. Vezano uz odredbe članka 2. i poslovanje agencija sa vlastitim kućicama, u stavku 3. predlažemo dodati rečenicu: „Primjenjuje se samo na vlastite smještajne jedinice i objekte za najam.“ Nije prihvaćen Poštovani, osnovna smještajna jedinica u kampu ja kamp mjesto ili kamp parcela. Mobilhome ili kućica nisu smještajne jedinice već oprema koja se nalazi na smještajnoj jedinici. Sve smještajne jedinice su „vlastite“ odnosno od ugostitelja koji ima rješenje.
7 HGK 2.7.1. Definicija, vrste i kapacitet osnovnih smještajnih jedinica  ,    Članak 14. Vezano uz odredbe članka 2. i poslovanje agencija sa vlastitim kućicama, u stavku 4. predlaže se brisati riječi „iznajmljena ili u posjedu gosta“. Također, ovdje i u nastavku gdje se pojavljuje ispraviti naziv „spavaonica“ u „glamping spavaonica“. Predlaže se izmijeniti stavak 5. tako da glasi „ (5) Pokretna kućica (mobilhome) je pokretna oprema za kampiranje, nije čvrsto vezana za tlo (može se maknuti), ima kupaonicu“. Predlaže se izmijeniti stavak 6. tako da glasi: „ (6) Glamping spavaonica je pokretna oprema za kampiranje, nije čvrsto vezana za tlo (može se maknuti), može biti prostorno postavljena na neuobičajen način (npr. na stupovima, drvu, vodi, stijeni i sl), sa ili bez kupaonice.“. Predlaže se izmijeniti stavak 7. tako da glasi : „(7) Glamping oprema je svaka vrsta opreme koja pruža višu razinu od uobičajene usluge (npr. šator sa i bez kupaonice) i/ili koja je prostorno postavljena na neuobičajen način (npr. stupovima, drvu, vodi, stijeni).“ Smatramo da se na ovaj način preciznije definira pojam glampinga, a mobilna kućica ostaje po definiciji ono što u naravi i jest. Prihvaćen Poštovani, o članku 2.odgovoreno je ranije. U Stavku 4. moguće je brisati predložene riječi. Predložena korekcija stavaka 5., 6. i 7. je prihvatljiva. Spavaonica se može promijeniti u „glamping spavaonica“.
8 Ratimir Komarica 2.7.1. Definicija, vrste i kapacitet osnovnih smještajnih jedinica  ,    Članak 14. Brisati zadnjih osam riječi u stavku (8), nemaju smisla, a to je tekst: , a izražava se stvarni kapacitet broja gosta - kampista. Prihvaćen Poštovani, ovaj tekst je moguće izbrisati.
9 Ratimir Komarica 2.7.1. Definicija, vrste i kapacitet osnovnih smještajnih jedinica  ,    Članak 15. Članak 15. treba BRISATI, jer nema smisla propisivati broj osoba po jednom kamp mjestu ili parceli, ili ga treba preurediti i razjasniti, ako ima neku drugu svrhu koja je sada ovdje potpuno nejasna. Nije prihvaćen Poštovani, ima smisla propisivati broj osoba na kamp mjestu ili parceli zbog utvrđivanja ukupnog kapaciteta objekta, zbog statistike i zbog površine smještajne jedinice.
10 HGK 2.7.2. Vrste, modul i kapacitet smještajnih jedinica u građevinama , Članak 17. Potrebno je u stavku 1. odvojiti kupaonicu u definiciji modula, jer smatramo da je nepotrebna obveza postojanja dnevnog svjetla u kupaonici. Prihvaćen Poštovani, primjedba je prihvatljiva.
11 HGK 2.9.2. Prostorije za spremanje  hrane, pića i sredstava za čišćenje, Članak 25. Predlažemo u stavku 3. obaveza vratiti za objekte do 50 smještajnih jedinica, jer je u kampovima dovoljno na 50 s.j., ne treba postrožiti na 25 s.j. Primljeno na znanje Poštovani, na 50 smještajnih jedinica može boraviti do 180 osoba. Za takav broj spremanje hrane samo u rashladnim uređajima u kuhinji, bez odvojene prostorije za čuvanje hrane, je upitno.
12 HGK 2.10. TOČIONIK, Članak 30. Predlažemo dodati stavak koji glasi: „Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina na prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom“, jer važeći Pravilnik to predviđa i smatramo da se takvo rješenje treba zadržati i u novome Pravilniku. Prihvaćen Poštovani, primjedba je prihvatljiva.
13 HGK 3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE, Članak 34. U stavku 1. točka 2. potrebno je riječi „Kamp odmorište“ zamijeniti riječima „Odmorište za kampere“. Naime, u cijeloj Europi se taj oblik objekata naziva „Odmorište za kampere“ stoga nema razloga da se isto tako nazove i u Hrvatskoj, a kako ne bi radili zabunu kod turista. Također, praksa u većini zemalja Europe boravak govori nam da je boravak u takvim objektima vremenski ograničen na nekoliko noćenja. Nije prihvaćen Poštovani, ugostitelji već imaju rješenja za vrstu Kamp odmorište i promjena naziva vrste u „Odmorište za kampere“ stvorilo bi uvjete za neprepoznatljivost vrste na tržištu (nova vrsta) bez opravdanih razloga. U vrsti Kamp odmorište usluge smještaja mogu koristiti gosti osim u kamperima i u šatoru i kamp prikolici (kamp kućica, karavan). Naziv „Odmorište za kampere“ sugerira da ostala oprema za kampiranje (koja nije kamper) nije bitna ili je nepoželjna.
14 HGK 3.1. VRSTA KAMP, Članak 36. U stavku 1. nakon točke 2. dodati novu točku 2.a. koja glasi: „2.a. Smještaja u: kamp prikolicama (kamp kućica, karavan), pokretnim kućicama (mobilhome), autodomovima (kamper), glamping spavaonicama, glamping opremi i slično“. Ovaj prijedlog vezan je uz članak 2. i poslovanje agencija sa vlastitim kućicama. Na ovaj način bi nedvosmisleno definirali postojeće stanje funkcioniranja pravnih osoba koje pružaju usluge smještaja u kampovima, zadržali njihovu tržišnu konkurentnost i uskladili se s europskom praksom. U stavku 5. predlažemo dodati rečenicu iz važećega Pravilnika „Kamp mora imati najmanje 10 smještajnih jedinica“. Kampovi trebaju zadržati ozbiljnost u poslovanju, bez minimalne granice otvara se mogućnost 100% glamping objekta sa manje od 10 parcela kapaciteta, ili sa jednom mobilnom kućicom i dvije parcele, što nije tržišno ozbiljno kada govorimo o „profesionalnim“ kampovima. U stavku 6. predlažemo brisati riječi „Na najviše 30% osnovnih smještajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilhomovi ili spavaonice“, a stavak 7. predlažemo izmijeniti da glasi: „(7) Objekt može imati mobilhomove i/ili glamping spavaonice na najviše 50% osnovnih smještajnih jedinica“. Ovako se daje mogućnost postavljanja mobilhomova na 50% kapaciteta. Radi osiguranja boljih uvjeta konkurentnosti na međunarodnom tržištu i ponude turističkih usluga, kampovima treba omogućiti, pod uvjetom da zadovoljavaju definirane uvjete mobilnosti, povećanje broja mobilnih kućica na najviše 50% kamp mjesta/parcela u kampu. Danas je taj postotak definiran na 30% i time predstavlja ograničavajući faktor u odnosu na mediteranski kamping proizvod i našu konkurenciju (Italija većinom 60%-65%, Francuska 100%, Španjolska do 50% u određenim regijama). U stavku 9. predlažemo brisati riječi „(impregnirano platno, razne vrste plastičnog materijala, drvo i drugo)“ te dodati riječi „Ako se iznad predšatora i opreme za smještaj postavlja dodatni zaštitni prekrivač, isti mora biti pričvršćen na opremu za smještaj te ne smije prelaziti površinu predšatora i opreme za smještaj“, a navedeno predlažemo zbog mogućih problema s paušalcima i drvenim konstrukcijama. Djelomično prihvaćen Poštovani, navedena oprema nije smještajna jedinica već samo oprema za smještaj na smještajnoj jedinici-kamp mjestu ili kamp parceli. Smještaj opreme na smještajnim jedinicama riješeno je člankom 14., a iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje riješeno je člankom 36., stavkom 2., točkom 4. Ovim Pravilnikom nije zabranjeno da agencije imaju svoju opremu na smještajnoj jedinici (pokretne kućice). Nije potrebno ovim Pravilnikom ograničavati obvezni broj smještajnih jedinica u kampu, to treba prepustiti tržištu. Predlaže se povećanje postotka mobilhomova na osnovnim smještajnim jedinicama s 30% na 50% uz tvrdnju da je sadašnji postotak ograničavajući faktor u odnosu na konkurenciju. Ova tvrdnja nije utemeljena. Prema stvarnim podacima iz rješenja za kampove koje je donijelo Ministarstvo turizma stanje o postavljanju mobilhomova u Hrvatskim kampovima je slijedeće: 46% kampova nema ni jedan mobilhome, 20% kampova ima do 10% mobilhomova, 10,8% kampova ima od 10-15% mobilhomova. To znači da 77% kampova ima tek do polovice iskorištene mogućnosti za postavljanje mobilhomova (15% od 30%). Samo 8,60% kampova ima od 25-30% mobilhomova. U daljem tijeku rasprave potrebno je razmotriti ovaj prijedlog o povećanju postotka mobilhomova. Prijedlog o brisanju teksta u zagradi u stavku 9. je prihvatljiv, a predloženi dodatak teksta je tehničke naravi i nije bitan za Pravilnik.
15 bellona nova j.d.o.o. 3.1. VRSTA KAMP, Članak 36. Kampovi u domaćinstvu u pravilu nisu veliki, svakako ih ne bi trebalo ograničavati s brojem kamp mjesta,niti uvjetovati brojem ,postotkom mobilhomova, od ukupnog broja smještajnih jedinica. Mali obiteljski kampovi, u domaćinstvu bi trebali imati mogućnost za smještaj napr. samo par mobilhomova s bazenom! Do sada to nije bio slučaj, jer se uz uvjete uvijek vezalo i kamperi, kamp parcele, šatori... Mali obiteljski kamp, s više luksuza ( samo s mobilhomovima) nije potrebno da obavezno sadržavaju kamp parcele ,jedinice za pražnjenje... recepciju... Mali kampovi ili kampovi u domaćinstvu ili neka treća kategorija bi ipak trebala postojati za ovakve modernije varijante kampova. Prema postojećoj kategorizaciji nije moguće kategorizirati samo par mobilhomova , bez svih ostalih nepotrebnih dodataka. U svakom slučaju nedostaje ta mogućnost, bez obzira kako bi se zvala, mali kampovi ili samo kampovi u domaćinstvu . Nije prihvaćen Poštovani, ovaj prijedlog Pravilnika ne odnosi se na kamp u domaćinstvu. Kamp u domaćinstvu nalazi se u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16), a broj smještajnih jedinica određen je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Za kampove do 50 smještajnih jedinica, u kojima posluju ugostitelji, ovim su Pravilnikom propisani manji obvezni standardi. Kamp parcele su osnovne smještajne jedinice, a bez njih nema smještajnog objekta. Postava mobilhoma bez sadržaja kampa odnosno izvan kampa nije dozvoljena prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
16 Ivan Bilušić 3.1. VRSTA KAMP, Članak 36. Neka se točno definira točan broj kamp mjesta za kampove u domaćinstvu. Moj prijedlog je da to bude 20 mjesta ili više, te da se poveća broj smještajnih jedinica u mobilehomovima. Nije prihvaćen Poštovani, ovaj Pravilnik ne odnosi se na Kamp u domaćinstvu.
17 HGK 3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE, 3.2. VRSTA KAMP ODMORIŠTE Naslov poglavlja 3.2. „Kamp odmorište“ predlaže se izmijeniti u „Odmorište za kampere“ Nije prihvaćen Poštovani, ugostitelji već imaju rješenja za vrstu Kamp odmorište i promjena naziva vrste u „Odmorište za kampere“ stvorilo bi uvjete za neprepoznatljivost vrste na tržištu (nova vrsta) bez opravdanih razloga. U vrsti Kamp odmorište usluge smještaja mogu koristiti gosti osim u kamperima i u šatoru i kamp prikolici (kamp kućica, karavan). Naziv „Odmorište za kampere“ sugerira da ostala oprema za kampiranje (koja nije kamper) nije bitna ili je nepoželjna.
18 HGK 3.2. VRSTA KAMP ODMORIŠTE , Članak 37. U članku 37. stavak 1. izmijeniti i dopuniti tako da glasi „ (1) Odmorište za kampere je objekt u kojem ugostitelj pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje u trajanju od najviše 3 noćenja.“ Iza stavka 2. predlažemo dodati novi stavak 3. koji glasi „(3) U odmorištu za kampere zabranjeno je pružati usluge hrane, pića i napitaka u ugostiteljskim sadržajima i objektima za pružanje usluga jela, pića i napitaka, graditi i uređivati sanitarne čvorove za goste u zajedničkim sadržajima, sanitarne čvor i druge sanitarne elemente za goste na osnovnim smještajnim jedinicama, prostorije i prostore za sport i rekreaciju te druge prostorije i prostore u funkciji turističke potrošnje.“. Primljeno na znanje Poštovani, prijedlog o ograničavanju broja noćenja, zabrani pružanja hrane i pića, zabrani gradnje sanitarnih čvorova i prostora za sport i rekreaciju u vrsti Kamp odmorište potrebno je razmotriti u daljem tijeku rasprave.