Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom Članica Udruženja željezničkog prometa HGK predlaže propisati službenu komunikaciju između osoblja prijevoznika i infrastrukture (strojovođa – prometnik), osobito s obzirom da su u protekle dvije godine bile su tri teške nesreće zbog nepouzdane komunikacije. Nije prihvaćen Nije prihvaćen Sigurnosno relevantna komunikacija između osoblja vlaka, u pravilu strojovođe, i osobe zadužene za signalizaciju upravitelja infrastrukture propisana je Dodatkom C priloga Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI OPE). Upravitelji infrastrukture mogu odgoditi, u koordinaciji sa željezničkim prijevoznicima koji prometuju na njihovim mrežama i u skladu s točkom 5.1.1. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/762 оd 8. ožujka 2018. o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća, provedbu Dodatka C najkasnije do 16. prosinca 2025. godine. To podliježe uvjetu da Agencija Europske unije za željeznice i relevantno nacionalno tijelo nadležno za sigurnost (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za sigurnost željezničkog prometa) najkasnije 16. lipnja 2024. prime: potvrdu da se uprava upravitelja infrastrukture obvezuje na provedbu i plan provedbe koji je izradio upravitelj infrastrukture, uključujući rasporede osposobljavanja, u kojem se utvrđuju kašnjenja u primjeni potrebnih izmijenjenih operativnih postupaka i, prema potrebi, provedba odgovarajućih informatičkih alata.
2 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 3. Članak 3. nije jasan. Ako se misli na izradu općih akata na temelju tehničke specifikacije, onda je potrebno dodati prije „tehničke specifikacije“ pojam „na temelju“, ako se misli na to da upravitelj izrađuje svoje specifikacije, u tom slučaju potrebno je dodati ispred riječi „tehničke“ riječ „interne“. No ako se misli upravo da se opći akti donose i na temelju TSI-ja, bolje je napisati „na temelju provedbene uredbe Komisije kojom se uređuje tehnička specifikacija za interoperabilnost i podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji“. Nije prihvaćen Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture izrađuju opće akte na temelju odredbi ovog Pravilnika i na temelju odredbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI OPE).
3 IVICA ŠOŠTARIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 4. Čl. 4. stavak 2 - prijedlog da se nedvosmisleno navedu koji su to propisi Nije prihvaćen Odredba ovog stavka izrađena je na temelju jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, a zbog možebitne promjene u nazivima propisa, eksplicitno se ne navodi njihov puni naziv.
4 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 4. Članice Udruženje željezničkog prometa HGK predlažu izmijeniti članak 4. stavak 1. točka 5 na način da ista glasi: "Najveća dopuštena brzina vlaka mora biti propisana voznim redom, a prilikom definiranja treba uzeti u obzir ostale eventualne ograničavajuće faktore koji proizlaze iz nacionalnih ili europskih uputa." U skladu s ovim prijedlogom izmjene, predlažemo izmijeniti i odredbu članka 5. stavka 1. ovoga Nacrta. Nije prihvaćen Ograničavajući faktori ne proizlaze iz nacionalnih ili europskih uputa, već se nacionalnim ili europskim uputama daju informacije potrebne za reguliranje i sigurno odvijanje prometa, koje po potrebe uključuju i informacije o vožnji uz ograničenje brzine, koja za odnosni vlak predstavlja ujedno i najveću dopuštenu brzinu. Dakle, voznim redom, nacionalnom uputom ili europskom operativnom uputom ili signalima daje se podatak o najvećoj dopuštenoj brzini.
5 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 4. Zaustavni put kao jedan bitan parametar kod projektiranja se više ne spominje, iz kojeg razloga? Nije prihvaćen Odredbe koje se odnose na zaustavni put pripadaju pravilima o kočenju te u postupku čišćenja nacionalnih pravila ista nisu prihvaćena od strane Agencije Europske unije za željeznice kao nacionalna sigurnosna pravila.
6 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 4. Dodati i opisati pojam Prostorni razmak Nije prihvaćen Iz odredbi članka 10. stavka 1. Nacrta prijedloga Pravilnika razvidno je na što se odnosi prostorni razmak.
7 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 5. Umjesto „ispitne“ predlaže se u članku 5. stavku 3. rabiti pojam „probne“, i isto tako u članku 14. stavku 9. pod b), jer je to pojam iz Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Nije prihvaćen Pojam „ispitna“ preuzet je iz Dodatka I Priloga Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI OPE) temeljem kojeg se za navedeno područje i dalje može primjenjivati nacionalno pravilo.
8 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 5. Vezano uz članak 5. stavak 4, točka d) članica Udruženja željezničkog prometa HGK ističe kako svako vozilo na vlastiti pogon mora imati AS uređaj, sukladno važećim propisima EU, stoga smatraju da se ova brzina može uzeti prilikom kvara AS uređaja do završetka vožnje vlaka, odnosno do održavatelja. Primljeno na znanje Ova odredba odnosi se na prometovanje vlakova u pogoršanim uvjetima prilikom koje autostop uređaj nije djelatan.
9 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 5. U članku 5. stavku 2. točka b) iza riječi brzina predlažemo dodati sljedeće riječi "koja je manja od dopuštene infrastrukturne brzine". U članku 5. stavku 4. točka f), 2. alineja predlažemo brisati riječ "čelnoj". Naime, navedeni termin ne postoji u željezničkom prometu i ta riječ ima značenje vozna/oj vodeća/oj i /ili zaprežna/oj lokomotivi. Nije prihvaćen Predloženi izričan nije potreban jer za određivanje najveće dopuštene brzine svi uvjeti iz stavka moraju se biti uzeti u obzir, te se prilikom propisivanja najveće dopuštene brzine uzima u obzir najnepovoljniji uvjet. Stoga, ukoliko je dozvoljena brzina vozila uvrštenog u vlak veća od dopuštene infrastrukturne brzine, kod propisivanja najveće dopuštene brzine uzima se dopuštena infrastrukturna brzina, tj. vozilo ne može prometovati brzinom većom od infrastrukturne brzine pruge po kojoj prometuje. Pojam „čelna“ odnosi se na vodeće vozilo u sastavu vlaka.
10 IVICA ŠOŠTARIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 6. Čl. 6. stavak 6 - Definirati pojam "službeno mjesto" jer isto nije definirano ovim Pravilnikom, niti propisima koji se navode u čl.4. st.2 Nije prihvaćen Službena mjesta određuje upravitelj infrastrukture i objavljuje ih u Izvješću o mreži.
11 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 6. Molim obrazloženje stavka 8. zbog ''..odnosno kolodvorskog područja.." ako je taj pojam kao iz trenutnog pravilnika? Primjer1: Postavljanjem prolazne vožnje kroz kolodvor, na A strani u skretanje i B strani u skretanje, znači li to da cijelim putem vožnje odnosno od ulaznog signala A pa preko pripadajućeg skretničkog područja na A strani, dijelom kolodvorskog kolosijeka i skretničkim područjem na B strani do ulaznog signala B treba voziti dopuštenom brzinom definiranom sa skretnicom najmanjeg radijusa u tom putu vožnje. Primjer 2: Postavljanjem ulazne vožnje na kolosijek na kojem izlazni signal pokazuje Stoj. Znači li to da od ulaznog signala preko skretnica i kolodvorskog kolosijeka se vozi brzinom dozvoljenom preko skretnice najmanjeg radijusa u tom putu vožnje. Primljeno na znanje Na cijelom putu vožnje kroz kolodvorsko područje brzina vožnje određena je skretnicom preko koje se mora voziti najmanjom brzinom.
12 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 6. (4) Ako kod pouzdano zaključanih i pouzdano pritvrđenih skretnica, skretnice na središnjem ili izlaznom kolodvorskom području nisu u ovisnosti s ulaznim, zaštitnim i izlaznim signalima ili graničnim kolosiječnim signalima, a preko njih predstoji vožnja uz jezičak, najveća dopuštena brzina na čitavom kolodvorskom području ne smije biti veća od 50 km/h. Nije prihvaćen Svrha ove odredbe je zaštita cijelog kolodvorskog područja.
13 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 6. U stavku 6 kao i u ostatku pravilnika se spominje pojam službeno mjesto, no isto nije propisano kako je to bilo u pravilniku koji se ukida NN 107/16. Da li stavak 6 vrijedi za rasputnice i odjavnice ili samo otpremništva i kolodvore? Primljeno na znanje Službena mjesta određuje upravitelj infrastrukture i objavljuje ih u Izvješću o mreži.
14 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 10. Odvojni kolodvor ili rasputnica bi trebao/la biti opremljeni uređajima za kontrolu slobodnosti kolosijeka, a dodatna vizualna kontrola moguća je video nadzorom. Nije prihvaćen Člankom 10. stavkom 11. Nacrta prijedloga Pravilnika dana je mogućnost dodatnog utvrđivanja stanja na pojedinim prostornim odsjecima video nadzorom kod nezaposjednutih odvojnih kolodvora i nezaposjednutih rasputnica.
15 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 10. Nejasan je stavak (7) s obzirom na 3 načina slijeđenja opisana vlakova opisana u stavku (1). Primljeno na znanje Svrha odredbe je stvaranje vremenske zalihe u prometovanju vlakova zbog različitih brzina vožnje, a kako ne bi došlo do nepotrebnog zaustavljanja vlaka.
16 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 12. U članaku 12. stavku 6. predlažemo definirati tko može biti svjedok. Nije prihvaćen Svjedoka definira upravitelj infrastrukture u svojim internim aktima.
17 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 14. (2) Prije otpreme vlaka iz kolodvora na jednokolosiječnoj pruzi i na dvokolosiječnoj pruzi s obostranim prometom, mora postojati privola od susjednog službenog mjesta, a koja se traži i daje SS uređajem. Nije prihvaćen Odredba članka 14. stavka 2. Nacrta prijedloga Pravilnika nije novo nacionalno pravilo, već je isto preuzeto iz članka 109. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16), a isto je Agencija Europske unije za željeznice odobrila kao nacionalno sigurnosno pravilo.
18 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 15. Put proklizavanja treba ovisiti o najvećoj dopuštenoj brzini, a ne prema infrastrukturnoj brzini. Kraći put proklizavanja povoljno utječe na propusnost kolodvora, a posebno u slučajevima sporednih kolosijeka u kolodvorima, gdje je vožnja do izlaznog signala većinom signalizirana u skretanje, te je u tom slučaju najčešće manja od 100km/h. Duljina puta proklizavanja je li 50m ili 150m dosta utječe na slobodnost lire iza izlaznog signala u slučaju postavljanja paralelnih vožnji na susjednim kolosijecima. Nije prihvaćen Najveća dopuštena brzina je promjenjiva, ali ona ne može biti veća od dopuštene infrastrukturne brzine. Kroz ovisnost puta proklizavanja i dopuštene infrastrukturne brzine stvara sigurnosna zaliha, budući da u suprotnom može doći do krive procjene zaustavnog puta. Također, ova odredba nije novo nacionalno pravilo već je ista preuzeta iz članka 110. stavka 10. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16), a istu je Agencija Europske unije za željeznice odobrila kao nacionalno sigurnosno pravilo.
19 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 15. (1) Duljina puta proklizavanja određuje se ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini i iznosi najmanje: Nije prihvaćen Najveća dopuštena brzina je promjenjiva ali ona ne može biti veća od dopuštene infrastrukturne brzine. Kroz ovisnost puta proklizavanja i dopuštene infrastrukturne brzine stvara sigurnosna zaliha, budući da u suprotnom može doći do krive procjene zaustavnog puta. Također, ova odredba nije novo nacionalno pravilo već je ista preuzeto iz članka 110. stavka 10. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16), a istu je Agencija Europske unije za željeznice odobrila kao nacionalno sigurnosno pravilo.
20 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 15. Što ako je najveća dopuštena brzina iznad 160 km/h, odnosno do 250km/h kako je navedeno u čl.5.? Nije prihvaćen Na željezničkoj mreži Republike Hrvatske ne postoji dionica na kojoj je infrastrukturna brzina veća od 160 km/h niti je u planu izgradnja takve dionice.
21 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 17. Predlaže se brisanje stavka 3. Smatramo da nije dobro nacionalnim pravilom propisivati vremenske rokove jer se ti rokovi kasnije teško mijenjaju. Pored toga, postavlja se pitanje kakav će biti postupak s primjenom novih alata za izradu voznog reda te vezano uz novu europsku uredbu o upravljanju kapacitetom koja je trenutno u postupku donošenja. Smatramo da je bolje da se ovo propiše općim aktom upravitelja infrastrukture. U stavku 4. predlaže se brisanje dijela rečenice "za koju se ne izrađuje vozni red" kako bi pravilo iz st. 4. vrijedilo za svaku predviđenu vožnju po nepravilnom kolosijeku. Nije prihvaćen Odredba nije novo nacionalno pravilo već je ista preuzeta iz članka 143. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16), a istu je Agencija Europske unije za željeznice odobrila kao nacionalno sigurnosno pravilo.
22 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 17. u članku 17. stavku 3. iza riječi "vozni red" dodati riječi "za službenu upotrebu". Naime, taj vozni red se ne bi trebao objavljivati korisnicima s obzirom da isti služi samo željezničkom osoblju, a kod korisnika prijevoza stvara probleme pri praćenju voznog reda vlakova. Nije prihvaćen Predmet ovog Nacrta prijedloga Pravilnika nije informiranje putnika, već je isto uređeno Uredbom EU 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.
23 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 20. Što se tiče članka 20. stavka 2. nejasno je kako se odredba o davanju signalnog znaka "Pazi" može staviti u nacionalno pravilo, a istu odredbu iz Pravilnika o signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15) propisanu člankom 58. Agencija Europske unije za željeznice (ERA) ne prihvaća kao nacionalno pravilo. Nije prihvaćen Odredbom se propisuje samo uporaba signalnog znaka „Pazi“, ali ne i njegovo značenje.
24 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 22. U članku 22. je potrebno propisati obvezu upravitelja infrastrukture da propiše uvjete za ovu odredbu koje je dužna dati na korištenje svim željezničkim prijevoznicima. Uz to predlažemo da se za sve upute koje se navode u tekst nacrta u završnim odredbama odredi tko je dužan propisati koju nacionalnu uputu i kome je treba dati na korištenje Nije prihvaćen Sukladno Dodatku C Priloga Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI OPE), nacionalnu uputu utvrđuje upravitelj infrastrukture, a osoba zadužena za signalizaciju istu izdaje osoblju vlaka, u pravilu strojovođi.
25 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 24. (1) Ulazak vlaka u kolodvor ili preko rasputnice za vrijeme vožnje... Prihvaćen Prtihvaćen.
26 IVICA ŠOŠTARIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 26. Potrebno je definirati prijelazne odredbe. Što se događa s postupcima u započetim prije stupanja na snagu Pravilnika u fazama projektiranja, građenja, uporabe i održavanja funkcionalnog podsustava odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 MIHOVIL MILANOVIĆ Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 26. Što sa projektima koji su u tijeku prilikom donošenja ovog pravilnika, treba li primjenjivati stari ili novi pravilnik? Primljeno na znanje Novi pravilnik primjenjuje se stupanjem na snagu.
28 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 27. Članak 27. nije u skladu s načelom pravne sigurnosti. Kao prvo, na ovaj način nije moguće odrediti odredbe koje su u suprotnosti s odredbama odgovarajućeg akta Europske unije te treba točno navesti članke koji su u suprotnosti s odredbama odgovarajućeg akta Europske unije. Nije jasno što se smatra pod time da „nisu prihvaćene kao nacionalno pravilo“. Svi navedeni pravilnici su dio nacionalnog poretka RH te kao takvi predstavljaju nacionalno pravilo. Nadalje, ne može se odrediti da se neka odredba „ne primjenjuje“, nego ili odredbu ili cijeli pravilnik treba staviti izvan snage. Primljeno na znanje U postupku čišćenja nacionalnih pravila, pravilnici navedeni u članku 27. Nacrta prijedloga Pravilnika prijavljeni su Agenciji Europske unije za željeznicu. Međutim, isti nisu prihvaćeni te se više ne smiju primjenjivati. Nacionalna pravila definirana su člankom 3. točkom 8. Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica. Slijedom toga, podzakonski propisi (pravilnici) kao takvi ne mogu predstavljati nacionalno pravilo ukoliko odredbe istih nisu odobrene kao nacionalno pravilo. Sva odobrena nacionalna sigurnosna pravila prijavljena su i odobrena kroz informatički sustav Single Rules Database. Samo ona nacionalna pravila koja se nalaze navedenom informatičkom sustavu kao prihvaćena mogu se i dalje primjenjivati. Odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/762 od 8. ožujka 2018. o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EU) br. 1158/2010 i (EU) br. 1169/2010, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/757/EU te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/779 оd 16. svibnja 2019. o utvrđivanju detaljnih odredbi o sustavu izdavanja ovlaštenja subjektima nadležnima za održavanje vozila na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 445/2011,uz odobrena nacionalna pravila, u potpunosti uređuju odnose koji se tiču unutarnjeg reda, poslova osoblja željezničkog sustava i utvrđivanja njihove zdravstvene sposobnosti.
29 HGK Pravilnik o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 28. Članica Udruženja željezničkog prometa HGK ističe kako je zbog opsega poslova oko donošenja općih akata HŽPP-a predloženi rok iz članka 28. ovoga Nacrta potrebno produžiti na 6 mjeseci radi vremena potrebnog za donošenje akata, objave, stupanja na snagu i njihove primjene jer se radi o aktima koje moraju primjenjivati radnici koji obavljaju poslove od značaja za sigurnost željezničkog prometa iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773). Nadalje predlažu da se obavezno navede na koje se akte i članke ovog Nacrta to odnosi te precizno odredi što je obveza upravitelja infrastrukture, a što željezničkog prijevoznika. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Pravilnika sadrži nacionalna pravila odobrena od strane Agencije Europske unije za željeznicu u postupku čišćenja nacionalnih pravila. Sva odobrena nacionalna sigurnosna pravila prijavljena su i odobrena kroz informatički sustav Single Rules Database. Samo ona nacionalna pravila koja se nalaze navedenom informatičkom sustavu kao prihvaćena mogu se i dalje primjenjivati. Provedbena uredbe Komisije (EU) 2019/773 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI OPE) primjenjuje se od 16. lipnja 2021. godine stoga smatramo kako je rok od 2 mjeseca sasvim dovoljan da upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici usklade svoje opće akte. Nadalje, člankom 5. b) navedene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773 najkasnije do 28. lipnja 2024. godine željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju izmijeniti svoj sustav upravljanja sigurnošću u skladu sa svim zahtjevima utvrđenima u Prilogu navedene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/773.