Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirko Budimlić PROGRAM KOMPENZACIJSKE MJERE POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA ZA 2024. GODINU Prije svega podržavam ideju o kompenzacijskim mjerama za područja koja imaju prirodna ograničenja u poljoprivrednoj proizvodnji jer nije isto proizvoditi npr. pšenicu u Vukovaru i Skenderovcima te kao proizvođač s takvog područja smatram da iznos mjere nije dovoljan. Troškovi proizvodnje u Skenderovcima (općina Brestovac) su značajno veći u odnosu na proizvodnju u Vukovaru. Nažalost uz veće troškove ne možemo proizvesti jednaku količinu pšenice po hektaru kao oni u Vukovaru isključivo zbog kvalitete tla koje je ograničavajući čimbenik u Skenderovcima za ostvarivanje jednakih prinosa kao u Vukovaru. Tlo u Skenderovcima ( i ostalim općinama koje su na popisu) je lošijih fizikalnih i kemijskih svojstava te kao takvo ne pruža mogućnost ostvarivanja jednakog prinosa kao npr. u Vukovaru gdje je prva klasa tla, a proizvođači iz Vukovara i Skenderovaca primaju jednake iznose izravnih plaćanja za proizvodnju pšenice i ostalih kultura i kao takvi proizvođači iz Skenderovaca ne mogu konkurirati ovima iz Vukovara jer imaju značajno veće troškove proizvodnje uz manje prinose. Smatram da iznos potpore nije dovoljan jer je razlika u profitu puno veća. Nije to samo u proizvodnji pšenice, nego u svim kulturama. Najpravednije rješenje je klasifikacija cijelog zemljišta u RH te dodjela potpora prema kategoriji zemljišta, a do tada bi ovakve kompenzacijske potpore trebale biti izračunate i isplaćene na temelju razlike u prinosima i samim troškovima. Te bi se na taj način stvorili jednaki uvijeti za život i proizvodnju. Ovaj komentar sam napisao kao mladi agronom koji se bavi ratarskom proizvodnjom na području općine Brestovac i ovo sve govorim iz iskustva i problematike s kojom se svakodnevno susrećem u proizvodnji. Primljeno na znanje Mirko Budimlić 13.03.2024 11:45 Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivrednici u područjima Jedinica lokalne samouprave (JLS) koje su do 2023. godine bile u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima („Narodne novine“ br. 38/19), a taj su status izgubile od 2023. godine u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“ br. 27/23), stoga su na popisu JLS samo one koje udovoljavaju navedenom uvjetu. Potpora na području s prirodnim ograničenjima izračunata je temeljem gubitka prihoda ili povećanih troškova na području s prirodnim ograničenjem u odnosu na bazno područje izvan područja s prirodnim ograničenjima Prilikom izračuna korišteni su podaci o strukturi proizvodnje, odnosno vrste korištenja poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustavu. Također, kod izračuna potpore uzete su u obzir i različitosti u strukturi proizvodnje i vrstama ograničenja u baznim područjima Jadranske i Kontinentalne Hrvatske.. U Kontinentalnoj Hrvatskoj gdje spada i vaša Općina Brestovac, izračun visine potpore napravljen je kao razlika dohotka na baznom hektaru na području Kontinentalne Hrvatske i dohotka na hektaru u području s prirodnim ograničenjima u Kontinentalnoj Hrvatskoj. Kod izračuna dohotka na području s ograničenjem u Kontinentalnoj Hrvatskoj vrijednost prinosa i troškova mehanizacije prilagođeni su obzirom na dominantno ograničenje, a to je slaba dreniranost tla.
2 Ivan Domljanovic PROGRAM KOMPENZACIJSKE MJERE POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA ZA 2024. GODINU Davanje financijske potpore poljoprivrednicima na depopuliranim podrucjima je uistinu dobra odluka i pravo prvi korak za odrzavanje, oporavak i daljnje razvijanje tih podrucja. Da bi pravilno odrzali nase ruralne krajeve potrebno je ulagati u njihovu financijsku opskrbljenost kako bi radnici u jednoj od najvaznijih djelatnosti mogli odrzavati sebe, svoje bliznje i cijeli hrvatski narod. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 OPG Pavichland PROGRAM KOMPENZACIJSKE MJERE POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA ZA 2024. GODINU, 5. KORISNICI A što je s onima koje nisu izgubile u potpunosti status već su čudnovato prešle u nižu kategoriju npr iz ZPO u PPO? takvi poljoprivrednici isto trpe i isto im je obećana naknada... Nije prihvaćen Potpora kroz ovaj Program namijenjena je samo poljoprivrednicima u Jedinicama lokalne samouprave koje su u potpunosti izgubile status područja sa ograničenjima dok će područja koja su prešla u drugu kategoriju dobiti potporu kroz intervenciju 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima iz Strateškog plana ZPP RH 2023. -2027. Prijašnji status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama«, koju je za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. izradio Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao neovisna znanstveno-stručna institucija. U 2016. godini Ministarstvo poljoprivrede je moralo ažurirati postojeću studiju te je izrađena Studija »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima«, kojom je izmijenjena Studija iz 2012. godine u dijelu koji se odnosio isključivo na područja s posebnim ograničenjima (krš). Uredbom (EU) br. 1305/2013 propisana je metodologija izračuna, svaki od navedenih kriterija ima točno određene granične vrijednosti kojima se utvrđuje pripadnost područja nekom od ograničenja. Također, kod područja sa značajnim prirodnim ograničenjima, osim prisutnosti pojedinih ograničenja koje se koriste kao kriterij, provodi se i postupak finog podešavanja („Fine tuning“). Ovaj postupak obvezan je za sve države članice, a njegova svrha je isključenje onih područja s prirodnim ograničenjima u kojima se postojeće ograničenje prevladalo kroz investicijske ili gospodarske aktivnosti, a što se iskazuje kroz vrijednost ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO – standard output ili standardni ekonomski rezultat). Republika Hrvatska ne može mijenjati kriterije niti mijenjati ili dodavati nove uvjete ili obaveze korisnicima, odnosno mora se strogo pridržavati propisane metodologije. Primjenom propisane metodologije neke jedinice lokalne samouprave su promijenile status te su iz područja sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPO) prešla u područja s posebnim ograničenjima (PPO). Sve jedinice lokalne samouprave koje su promijenile status iz ZPO u PPO moći će ostvariti potporu u okviru intervencije 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima, operacije 71.01.03. Područja s posebnim ograničenjima, Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
4 ZORAN SAMBOL PROGRAM KOMPENZACIJSKE MJERE POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA ZA 2024. GODINU, 8. POPIS JLS PRIHVATLJIVIH ZA POTPORU Što je razlog kako nema ni jedne JLS s prostora Zadarske, Šibensko-Kninske i Splitsko-Dalmatinske županije? Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivrednici u područjima Jedinica lokalne samouprave (JLS) koje su do 2023. godine bile u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima („Narodne novine“ br. 38/19), a taj su status izgubile od 2023. godine u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“ br. 27/23), stoga su na popisu JLS samo one koje udovoljavaju navedenom uvjetu. JLS u navedenim županijama koje su zadovoljile propisane uvjete područja s ograničenjima obuhvaćene su Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“ br. 27/23). Niti jedna JLS s područja Zadarske, Šibensko-kninske ili Splitsko-dalmatinske županije nije izgubila status područja s ograničenjima.