Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za željezničke infrastrukturne podsustave i njihovo održavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MIHOVIL MILANOVIĆ Predmet uređenja, Članak 1. Predlažem dopunu članka sa opisom svih infrastrukturnih podsustava na koje se pravilnik odnosi. Nije prihvaćen Sukladno članku 23. stavku 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodone novine“, broj 63/20) nacionalna pravila donose se u obliku zakonskih i podzakonskih akata. Stoga Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za željezničke infrastrukturne podsustave i njihovo održavanje isključivo sadržava odredbe koje se odnose na nacionalna pravila za nepokretna postrojenja. Navedenim nacionalnim pravilima propisani su tehnički zahtjevi za strukturne podsustave kad tehničke specifikacije za interoperabilnost ne obuhvaćaju ili ne obuhvaćaju u potpunosti određene aspekte koji odgovaraju osnovnim zahtjevima, uključujući otvorena pitanja (engl. Open points), a popis strukturnih područja naveden je u Prilogu II. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji. Stoga nije potrebno navoditi sve podsustave na koje se odnosi Nacrt prijedloga Pravilnika.
2 SANDRA MRGAN SALOPEK Vodoravna signalizacija na peronu, Članak 3. S obzirom da vizualna traka upozorenja ima širinu od najmanje 10 cm ne može biti navedeno da udaljenost najbližeg ruba vizualne oznake upozorenja i taktilne trake ne smije biti manja od 2,40m jer posljedično se iste ne mogu nalaziti na istoj udaljenosti od osi kolosijeka. Koriste se dva pojma: opasno područje i nesigurno područje, a vjerojatno se misli na isto područje. Nije navedena definicija opasnog područja. Nije prihvaćen Sukladno parametru 4.2.1.12. (6) Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (TSI PRM), granica opasnog područja mora biti označena vizualnim oznakama i taktilnim trakama. Iz ovoga proizlazi da se one nalaze na istoj udaljenosti od osi kolosijeka, tj. preklapaju se na način da se po taktilnoj traci iscrta vizualna oznaka upozorenja. Opasno područje definirano je parametrom 4.2.1.12. (1) TSI PRM. Stoga isto nije potrebno definirati u Nacrtu prijedloga Pravilnika. Opasno područje odnosi se na peron i u ovom području nije dopušteno zadržavanje putnika pri prolasku ili dolasku vlakova, dok se nesigurno područje odnosi na udaljenost od osi kolosijeka te ono uključuje i opasno područje.
3 Tomislav Brekalo Prilaz peronu, Članak 5. Točka 4.2.1.15. TSI Infrastruktura Prijelaz preko kolosijeka na perone za putnike- prijelaz preko kolosijeka u razini dopušteno je koristiti kao dio puta bez stuba ili dio puta bez prepreke u skladu s nacionalnim pravilima. Gledajući članak 5. zaključujem da nacionalnim pravilima nećemo imati definiran slučaj prijelaza preko kolosijeka na perone za putnike u razini. Predlažem predlagatelju da dodatno razmotri i definira mogućnost ostvarivanja prijelaza preko kolosijeka na perone u razini za pojedine slučaje. Nije prihvaćen Navedeni parametar 4.2.1.15. Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (TSI PRM) izmijenjen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/1694 оd 10. kolovoza 2023. te je njime dopušteno prijelaze preko kolosijeka koristiti kao dio puta bez stuba ili puta bez prepreka. Vodičem za primjenu TSI PRM od 8. prosinca 2023. godine pojašnjeno je kako prijelazi u razini nisu nužno uključeni u područje primjene tehničke specifikacije za interoperabilnost, budući da mogu biti izvan kolodvora i za njih su nadležni subjekti koji ne moraju biti upravitelji infrastrukture. Budući da je izvan područja primjene tehničke specifikacije za interoperabilnost, ne postoji obveza da ih ocjenjuje prijavljeno tijelo. Primjer za to je križanje prometnice i pruge neposredno prije stajališta. Stoga, kada postoje takvi prijelazi, mogu se koristiti kao dio puta bez prepreka, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve TSI PRM. Stoga je, u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika usluga željezničkog prijevoza Nacrtom prijedloga Pravilnika propisano da prilaz takvom stajalištu mora biti sveden na željezničko-cestovni prijelaz ili pješački prijelaz preko pruge.
4 Tomislav Brekalo Prilaz peronu, Članak 5. članak 5, stavak 3- ovom odredbom svi prilazi za putnike preko kolosijeka kod obnovljenih (remontiranih) kolodvora će morati biti van razine. To znači da se takav zahvat neće moći izvesti bez minimalno glavnog projekta i građevinske dozvole čime se gubi smisao obnove (remonta). Upućujem predlagatelja da razmotri je li ovdje mjesto obnovljenim kolodvorima. Primljeno na znanje Odredba članka 5. stavka 3. Nacrta prijedloga Pravilnika nije novo nacionalno pravilo, već je isto preuzeto iz članka 63. stavka 3. važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge („Narodne novine“, broj 128/08), a isti je Agencija Europske unije za željeznice u postupku čišćenja nacionalnih pravila odobrila kao nacionalna pravila za nepokretna postrojenja.
5 Tomislav Brekalo Završne odredbe, Članak 10. Zašto se van snage stavlja cijeli pravilnik o industrijskim kolosijecima NN 99/11? Naime, jedan od primjera gdje je postojeći pravilnik feksibilniji od TSI Ifrastruktura je polumjer horizontalnog kružnog luka. TSI Infrastruktura navodi 150 m kao najmanji, dok recimo Pravilnik NN 99/11 dopušta i manje do 150 m što je sigurno povoljnije unutar indsutrijskih pogona. Nije prihvaćen Člankom 2. stavkom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1299/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsustava „infrastrukture” željezničkog sustava u Europskoj uniji (TSI INF) propisano je područje primjene na mrežu željezničkog sustava Europske unije kako je opisana u Prilogu I Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji. Stoga su odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi („Narodne novine“, broj 99/11) prijavljene Agenciji Europske unije za željeznice u postupku čišćenja nacionalnih pravila te ista nisu prihvaćena i odobrena jer se njima uređuju osnovi zahtjevi za provedbu interoperabilnosti i stoga ne mogu biti nacionalno pravilo, već je isto propisano Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji te tehničkim specifikacijama za interoperabilnost. Također, pojedini dijelovi se odnose na zaštitu i održavanje infrastrukturne imovine koje je sastavni dio sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture. Stoga je Agencija Europske unije za željeznice pozvala Republiku Hrvatsku da, sukladno odredbama članka 26. Uredbe (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice, navedeni Pravilnik stavi van snage.
6 MIHOVIL MILANOVIĆ Završne odredbe, Članak 10. U cijelom pravilniku ne spominje se PUSS podsustav, ako isti nije predmet ovog pravilnika gdje će biti onda obrađeni sigurnosni uvjeti propisani pravilnicima koji se ukidaju? Ako je ovo pravilnik za sve infrastrukturne podsustave, koji se donosi u trenutku najvećeg ulaganja i razvoja željezničke infrastrukture, trebao bi biti osnova svim daljnjim aktivnostima na željezničkim projektima, odnosno tu bi se trebali spomenuti svi glavni pojmovi. Također detaljnija tehnička razrada svih podsustava radi usklađenosti i kvalitete provođenja svih procesa tijekom građenja bi pomogla i bržoj realizaciji projekata. Po čemu se izvode trenutni projekti prilikom stupanja na snagu ovog pravilnika? Predlaže se dodati prijelazne odredbe odnosi li se novi pravilnik na projekte u tijeku, isto i za pravilnike koji se ukidaju. Nije prihvaćen Republika Hrvatska podnijela je Europskoj komisiji zahtjeve za izuzeće od primjene parametara Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1695 od 10. kolovoza 2023. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji za nekoliko projekata u kasnijoj fazi razvoja na području Republike Hrvatske u kojima je kao alternativna odredba naveden Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav („Narodne novine“, broj 97/15). Ukoliko Europska komisija donese pozitivnu odluku, navedeni Pravilnik primjenjivat će se temeljem članka 13. stavka 2. točke b) Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji kao nacionalno pravilo za provedbu osnovnih zahtjeva. Svi pojmovi, opisi podsustava, kao i svi osnovni zahtjevi koji se odnose na strukturne podsustave definirani su Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji te u tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI), stoga ih nije potrebno navoditi u Nacrtu prijedloga Pravilnika. Nema potrebe za predloženim prijelaznim odredbama jer Nacrt prijedloga Pravilnika ne sadrži ni jedno novo nacionalno pravilo, već su sve odredbe uvrštene u Nacrtu prijedloga Pravilnika preuzete iz trenutačno važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge („Narodne novine“, broj 128/08), a iste je Agencija Europske unije za željeznice u postupku čišćenja nacionalnih pravila odobrila kao nacionalna pravila za nepokretna postrojenja. Nadalje, prilikom predaje zahtjeva za izdavanje odobrenja za puštanje nepokretnih postrojenja u uporabu Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, podnositelj zahtjeva prilaže izjave o provjeri temeljem prevedenog postupka provjere od strane tijela za ocjenjivanje sukladnosti (prijavljeno i imenovano tijelo) te u trenutku puštanja u uporabu nepokretno postojanje mora ispunjavati sve osnovne zahtjeve iz relevantne tehničke specifikacije za interoperabilnost i nacionalnih pravila.
7 MATEJ ZELIĆ Završne odredbe, Članak 10. Poštovani, danom stupanja na snagu ovog Pravilnika povukli ste, između ostalog, i: Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav („Narodne novine“, broj 129/10 i 23/11). Novi Pravilnik se uopće ne bavi problematikom kojom se bavi Pravilnik 129/10 i 23/11 koji povlačite, pa me zanima temeljem čega ste napravili komparaciju dva predmetna Pravilnika i donijeli zaključak o povlačenju Pravilnika 129/10 i 23/11? Možda možemo govoriti da postoji TSI ENE, ali isti ne propisuje detalje kao Pravilnik 129/10 i 23/11 te i dalje ne vidim poveznicu kako novi Pravilnik uzrokuje povlačenje Pravilnika 129/10 i 23/11. Hvala Nije prihvaćen Odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav („Narodne novine“, broj 129/10 i 23/11) prijavljene su Agenciji Europske unije za željeznice u postupku čišćenja nacionalnih pravila za nepokretna postrojenja te ista nisu prihvaćena i odobrena jer su ili u suprotnosti (blaža/stroža) ili istovjetna zahtjevima iz parametara Uredbe Komisije (EU) br. 1301/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti „energetskog” podsustava željezničkog sustava u Uniji (TSI ENE) i Uredbe Komisije (EU) br. 1303/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost koja se odnosi na „sigurnost u željezničkim tunelima” željezničkog sustava Europske unije (TSI SRT). Stoga je Agencija Europske unije za željeznice pozvala Republiku Hrvatsku da, sukladno odredbama članka 26. Uredbe (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice, navedeni Pravilnik stavi van snage.