Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dora Prusac PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Korištenje sredstava Europske unije trebalo bi biti transparentno, učinkovito i u skladu s ciljevima i vrijednostima EU-a. Nije prihvaćen Proračunska načela definirana u članku 14. i 15. Zakona o proračunu daju objašnjenje i značenje kao i primjenu načela transparentnosti te dobrog financijskog upravljanja, a ista se odnose i na sredstva Europske unije.
2 Jan Kallay PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Mislim da bi sredstva Europske unije trebala biti prioritetno usmjerena prema obnovi domova, zgrada i javnih ustanova koje su pretrpjele štetu uslijed potresa. Također, važno je uložiti u popravak prometnica i cestovne infrastrukture te obnovu obrazovnih institucija. Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, dok se namjena korištenja sredstava uređuje Programskim dokumentima pojedinog programa iz članka 3. stavka 4.
3 Matej Vlašić PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Sredstva Europske Unije trebala bi biti upotrijebljena za: - Obnovu fasada na zgradama, kućama i javnim ustanovama - Ulaganje u obnovljive izvore energije - Ulaganje u pametniju prometnu infrastrukturu (izgradnja boljih cesta i željezničkih pruga koje su zapuštene) - Ulaganje u obnovu i izgradnju javnih objekata Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, dok se namjena korištenja sredstava uređuje Programskim dokumentima pojedinog programa iz članka 3. stavka 4.
4 Hana Antonov PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Sredstva EU trebala bi se koristiti u: znanstvenom istraživanju i inovaciji, zaštiti okoliša, migracijama, obrani, tehnologiji, poljoprivredi, izgradnji infrastrukture... Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, dok se namjena korištenja sredstava uređuje Programskim dokumentima pojedinog programa iz članka 3. stavka 4.
5 Nika Kutleša PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Smatram kako bi sredstva Europske Unije trebala prvenstveno biti korištena za obnavljanje kuća, zgrada i ustanova stradalih u potresu. Nadalje ,u obnovu prometnica i cestovne infrastrukture te obnovu obrazovnih ustanova. Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, dok se namjena korištenja sredstava uređuje Programskim dokumentima pojedinog programa iz članka 3. stavka 4.
6 Luka Balentović PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Sredstva EU trebala bi biti iskorištena za sljedeća područja: - Poticanje domaćih malih i srednje velikih tvrtki u svrhu razvijanja gospodarstva Hrvatske - Obnova fasada starih, zaštićenih infrastruktura i objekata, posebice u centru gradskih jezgara primjerice uži centar Zagreba - Ulaganje u objekte unutar škola i sveučilišta Nije prihvaćen Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije utvrđuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava, evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, dok se namjena korištenja sredstava uređuje Programskim dokumentima pojedinog programa iz članka 3. stavka 4.
7 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 1. Očekivali smo da će se Pravilnikom utvrditi način planiranja i izvršavanja, evidentiranja i izvještavanja u slučaju kad korisnik EU projekta osigurava predfinanciranje iz drugih izvora. To je problem koji ima većina korisnika EU sredstava. Mišljenja sam da nije dovoljno utvrditi to u uputama ministra financija. Nije prihvaćen Pravilnik u članku 5. definira način uplate EU sredstava od strane Europske komisije i o tome ovisi jesu li projekti predfinancirani ili refundirani, a sukladno tome se definira i računovodstveno evidentiranje u članku 29.stavak 3b,točka 9.,a detaljnije će biti riješeno Uputom.
8 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 2. Čl. 2. st. 1. Obveznik primjene Pravilnika je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ne proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U Registar su upisane jedinice, a ne proračuni. Sukladno čl. 4. toč. 42. Zakona o proračunu proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika. Nije prihvaćen Korištena terminologija proizlazi iz Zakona o proračunu NN 144/21, članak 5. stavak 1.
9 Agencija za mobilnost i programe Europske unije I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo izmjenu članka 3. stavka 2. na način da novi stavak 2. glasi: (2) Programi Unije iz stavka 1. točke 1. ovog članka, u programskom razdoblju 2021.-2027. uključuju programe za koje: a) Europska komisija ili agencije u njenoj nadležnosti izravno upravljaju: Carina, Digitalna Europa, , EU za zdravlje, Fiscalis, Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa, Life program, Mehanizam unije za civilnu zaštitu, Obzor Europa, Periklo IV, Program jedinstvenog tržišta, Program pravosuđe, Program unije za borbu protiv prijevara, Svemirski program Unije, b) Europska komisija izravno, a nacionalna agencija neizravno upravljaju programima: Erasmus+, Europske snage solidarnosti. Programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti spadaju najvećim dijelom u neizravno upravljanje, a manjim dijelom u izravno upravljanje. To potvrđuje i Uredba (EU) 2021/817 o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+. Iz preambule spomenute uredbe: „Ukupno bi barem 75 % proračuna Programa trebalo izvršavati u okviru neizravnog upravljanja nacionalnih agencija. To obuhvaća djelovanja kao što su mobilnost u svrhu učenja u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta, te partnerstva za suradnju, među ostalim mala partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja i mladih. Ako je to primjereno, trebalo bi uspostaviti posebne mehanizme za izravno upravljanje za djelovanja koja obuhvaćaju mreže na razini Unije i europske organizacije u okviru ključnih djelovanja 2 i 3, ne uključujući mala partnerstva.“ Nacionalna agencija je „jedno tijelo ili više njih koje je nadležno za upravljanje provedbom Programa na nacionalnoj razini u određenoj državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj Programu“. Članak 18. „1.   Program se dosljedno provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Financijske uredbe ili u okviru neizravnog upravljanja s tijelima kako su navedena u članku 62. stavku 1. prvom podstavku točki (c) te uredbe.“ Ista odredba je u Uredbi 2021/888 koja se odnosi na program Europske snage solidarnosti (čl. 12. st. 1.). Članak 27. „2.  Nacionalna agencija nadležna je za upravljanje svim fazama projektnog ciklusa u pogledu djelovanja kojima upravlja kako je utvrđeno u programima rada iz članka 22. ove Uredbe, u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) Financijske uredbe.“ Članak 28. „4.  Komisija određuje uvjete za program rada nacionalne agencije. Dok formalno ne odobri program rada nacionalne agencije, Komisija nacionalnoj agenciji ne stavlja na raspolaganje sredstva namijenjena Programu.“ Slična odredba je u Uredbi 2021/888 koja se odnosi na Europske snage solidarnosti (čl. 25. st. 3.). Predlažemo dosljednu upotrebu terminologije iz europskih propisa kroz cijeli tekst Pravilnika – zato „izravno upravljanje“, a ne „centralizirano“. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 3. stavak 2.
10 Agencija za mobilnost i programe Europske unije I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 4. Predlažemo izmjenu članka 4. Pravilnika: Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje: 1. Izravno upravljanje je upravljanje u kojem Europska komisija ili agencija u njenoj nadležnosti izravno upravlja programima i instrumentima koji se provode u Republici Hrvatskoj. 2. Podijeljeno upravljanje je upravljanje u kojem je Europska komisija predala upravljanje Republici Hrvatskoj za provedbu fondova koji se provode u Republici Hrvatskoj, a u skladu s pravnim propisima Europske unije za pojedino financijsko razdoblje provedbe. 3. Neizravno upravljanje je upravljanje u kojem partnerske organizacije ili druga tijela unutar ili izvan EU-a upravljaju programima, fondovima i instrumentima koji se provode u Republici Hrvatskoj. 4. Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su temeljem Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja  pojedinog fonda dodijeljeni poslovi upravljanja programima koji se financiraju iz EU fondova i instrumenata. 5. Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su temeljem Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi upravljačkih ili posredničkih tijela za poslove ugovaranja, dodjele bespovratnih sredstava i plaćanja sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i instrumenata. 6. Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su temeljem Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi zaprimanja i kontrole zahtjeva za nadoknadom sredstava, provjere prihvatljivosti troškova i utvrđivanje osnove za traženje povrata sredstava od korisnika projekta.   7. Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su temeljem Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi izrade i podnošenja zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji. 8. Tijelo za reviziju je obveznik primjene ovog Pravilnika kojem su temeljem Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja pojedinog fonda dodijeljeni poslovi revizije sustava provedbe programa Europske unije. 9. Nacionalna agencija je obveznik primjene ovog Pravilnika kojoj su temeljem propisa Europske unije dodijeljeni poslovi upravljanja programima Unije Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, dodjele bespovratnih sredstava, zaprimanja i kontrole periodičnih i završnih izvješća (u daljnjem tekstu: izvješća), provjere prihvatljivosti troškova i utvrđivanja osnove za traženje povrata sredstava od korisnika te izrade i podnošenja zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji. 10. Korisnik projekta je subjekt odgovoran za provedbu projekta i projektnih aktivnosti financiranih iz EU sredstava, a može biti subjekt unutar općeg proračuna, obveznik primjene ovog Pravilnika ili subjekt izvan općeg proračuna. 11. Subjekt unutar općeg proračuna uključuje državni proračun, proračune jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 12. Subjekt izvan općeg proračuna uključuje pravne osobe kao što su trgovačka društva izvan i unutar javnog sektora, udruge, financijske institucije i druge te fizičke osobe primjerice obiteljska poljoprivredna gospodarstva i druge. 13. Nositelj projekta je jedan od korisnika u projektu koji se provodi u partnerstvu više korisnika, a koji je određen za nositelja projekta na čiji se račun uplaćuju sredstva i koji zatim sredstava prenosi na račune drugih korisnika, odnosno partnera u projektu. 14. Projektne aktivnosti su skup mjera koje provodi korisnik projekta kako bi se ostvario cilj projekta. 15. Povrat sredstava u državni proračun je povrat sredstava od korisnika projekta u državni proračun u slučaju utvrđenih neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava projekta ili raskida ugovora. 16. Povrat sredstava u proračun EU provode korisnici centraliziranih projekata i programska tijela nadležna za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za programe kojima se upravlja podijeljeno odnosno nacionalna agencija za programe kojima se upravlja dijelom izravno, a dijelom neizravno, u slučaju neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava utvrđenih tijekom provedbe programa i/ili po završetku programa. 17. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u provedbi projekta između korisnika projekta, programskog tijela nadležnog za ugovaranje i isplatu sredstava te programskog tijela nadležnog za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u provedbu projekta između korisnika projekta i nacionalne agencije ili Europske komisije. 18. Pojednostavljene mogućnosti obračuna troškova podrazumijevaju da se prihvatljivi troškovi izračunavaju prema unaprijed utvrđenoj metodi koja se temelji na ostvarenjima, rezultatima ili nekim drugim troškovima koji su unaprijed jasno utvrđeni upućivanjem na iznos po jedinici ili primjenom postotka (paušalne stope, jednokratni iznosi i standardna veličina jediničnih troškova). 19. Projekt je skup aktivnosti koje se provode na temelju ugovora ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Kao nova točka 3. dodana je definicija neizravnog upravljanja budući da se u Pravilniku spominju i programi Unije kod kojih se radi o kombinaciji izravnog i neizravnog upravljanja (Erasmus+ i Europske snage solidarnosti). Ranije točke 3. do 7. postaju točke 4. do 8. Dodana je nova točka 9. koja sadrži definiciju nacionalne agencije. Nacionalna agencija imenovana je od strane Europske komisije za neizravnu provedbu programa Unije - Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Predlažemo uvođenje termina Nacionalne agencije radi specifičnog načina upravljanja. Pojam Nacionalna agencija u smislu dodijeljenih zadaća podrazumijeva zadaće više različitih tijela za provedbu programa a koje su sve objedinjene u jednom tijelu naziva Nacionalna agencija, i to Programskog tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava, Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava te Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH odnosi se samo na fondove, ne i na nacionalnu agenciju. Nacionalna agencija je dodana u svim odredbama kroz cijeli tekst Pravilnika na kojima se spominju poslovi za koje je nadležna. Ranije točke 8. do 17. postaju točke 10. do 19. U novoj točki 16. naznačeno je kako Povrat sredstava u proračun EU provodi i nacionalna agencija za programe kojima se upravlja dijelom izravno, a dijelom neizravno, u slučaju neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava utvrđenih tijekom provedbe programa i/ili po završetku programa. U novoj točki 17. naznačeno je kako se u slučaju projekata koji se financiraju iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa između korisnika projekta i nacionalne agencije. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4.
11 Agencija za mobilnost i programe Europske unije I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 5. Predlažemo dodati novi stavak 2. u članku 5. Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije za slučaj kada Europska komisija uplaćuje EU sredstva na račun nacionalne agencije: Europska komisija uplaćuje EU sredstva na račun nacionalne agencije, kao: predujam na početku provedbe programa za bespovratna sredstava iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, jedan ili više predujama za vrijeme trajanja programa za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, završna isplata na kraju trajanja programa za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Raniji stavak 2. postaje stavak 3. i glasi: (3) Europska komisija uplaćuje EU sredstva na račune korisnika projekta u slučaju kada korisnici projekta provode projekte iz izravno upravljanih programa kao: predujam na početku provedbe projekta, jedan ili više predujama za vrijeme trajanja projekta, završna isplata na kraju trajanja projekta, refundaciju na temelju zahtjeva za plaćanje koji se podnosi Europskoj komisiji. Izmjenu novog stavka 3. predlažemo jer Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Obzor Europa u članku 20. propisuje sljedeću dinamiku isplate financijske potpore: • jedno predfinaciranje odnosno predujam (Pre-financing) • jedna ili više periodičnih isplata odnosno predujama ovisno o broju izvještajnih razdoblja (Interim payments) • jedna završna isplata (Payment of the balance). Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 5.
12 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 6. Prema odredbama ovoga članka glava 02506 ima prihode, a programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava i proračunski korisnik državnog proračuna koji posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna ima rashode. Na koji će način svi oni uravnotežiti knjiženja? St.2.: U kojoj se ulozi pojavljuje Glava 02506 ako planira i izvršava prihode na podskupini 632? Kao programsko tijelo iz čl. 4. toč. 3., 4., 5. odnosno 6., kao korisnik projekta iz čl. 4. toč. 8. ili kao nositelj projekta iz čl. 4. toč. 11.? Koji rashod ima glava 02506? St. 3.: Ako programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava planiraju rashode, koji prihod imaju? St. 4.: Od koga proračunski korisnik državnog proračuna prima pomoći koje evidentira na podskupini 638? Ako prima od glave 02506, trebao bi iskazati prihod na podskupini 639, a ne 638. I što ako EU sredstva primaju izravno iz proračuna EU (kao što je navedeno u čl. 7. alineji 5. za izvanproračunske korisnike) ili iz druge zemlje u sklopu prekogranične suradnje? Mogu li ovi korisnici u sklopu EU projekta imati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja? St. 5.: Koje prihode ima ovaj korisnik? Mogu li ovi korisnici u sklopu EU projekta imati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja? I što ako EU sredstva primaju izravno iz proračuna EU (kao što je navedeno u čl. 7. alineji 5. za izvanproračunske korisnike) ili iz druge zemlje u sklopu prekogranične suradnje? Djelomično prihvaćen Uravnoteženje knjiženja na način da će proračun imati 367, a proračunski korisnici 671 sa izvorom financiranja iz EU sredstava. St.2. Glava 06 se pojavljuje u ulozi razine na kojoj se planiraju prihodi iz programskog razdoblja 2021.-2027. i ostalih EU fondova odnosno Višegodišnjeg financijskog okvira koji pripada Republici Hrvatskoj za prijenos sredstva korisnicima koji ostvaruju pravo za podmirenje troškova proizašlih iz provedbe projekata. St.3 Budući da su sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira i NPOO-a dodjeljuju Republici Hrvatskoj, ona će se na glavi 06 evidentirati kao prihod RH državnog proračuna koji se prenosi korisnicima projekata za ostvarene rashode za podmirenje obaveza koje proizlaze iz projektnih aktivnosti. St.4. Prihvaća se komentar kroz dopunjen stavak 4, dodavanjem alineje 3., dopune alineja 6. i dodavanje alineje 7. Proračunski korisnik koji je korisnik projekta u svom financijskom planu planira i izvršava rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi, a može planirati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja ukoliko je primjenjivo za pojedini projekt. St.5. Prihvaća se komentar na način da je dopunjen stavak 5, dodavanjem alineje 6.i 7.
13 Agencija za mobilnost i programe Europske unije I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 6. Članak 6. (1) U državnom proračunu EU sredstva planiraju i izvršavaju: Ministarstvo financija, proračunski korisnici državnog proračuna koji su programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija, proračunski korisnici državnog proračuna koji su korisnici projekta. (3) Programska tijela nadležna za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija u svojem financijskom planu planiraju i izvršavaju: rashode za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 za EU sredstva koja planiraju doznačiti korisnicima projekata unutar općeg proračuna koji posluju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama, rashode po prirodnim vrstama troškova unutar skupina 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja ili 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći za EU sredstva koja planiraju doznačiti korisnicima projekta izvan općeg proračuna, rashode za tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3693 za EU sredstva koja planiraju doznačiti korisnicima projekata unutar općeg proračuna koji posluju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama ili jedinstvenog računa državnog proračuna. (4) Proračunski korisnik državnog proračuna koji je  korisnik projekta i posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci u svojem financijskom planu planira i izvršava: rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi, rashode za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstva planira doznačiti partnerima u projektu koji su subjekti unutar općeg proračuna, rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava planira doznačiti partnerima u projektu koji su subjekti izvan općeg proračuna, prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638, prihode od pomoći temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639, izdatke za dane zajmove unutar skupine 51 za zajmove dane iz financijskih instrumenata, primitke od povrata danih zajmova unutar skupine 81 za povrate zajmova danih iz financijskih instrumenata. (5) Proračunski korisnik državnog proračuna koji je korisnik projekta i posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna u svojem financijskom planu planira i izvršava: rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi, rashode za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar odjeljka 3681 ili 3682 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstva planira doznačiti partnerima u projektu koji su subjekti unutar općeg proračuna, rashode za tekuće i kapitalne donacije iz EU sredstava unutar odjeljka 3813 ili 3823 i rashode za kapitalne pomoći iz EU sredstava unutar odjeljka 3864 u slučaju kada je nositelj projekta i dio EU sredstava planira doznačiti partnerima u projektu koji su subjekti izvan općeg proračuna, izdatke za dane zajmove unutar skupine 51 za zajmove dane iz financijskih instrumenata, primitke od povrata danih zajmova unutar skupine 81 za povrate zajmova danih iz financijskih instrumenata, prihode od pomoći temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639. Predlažemo izmjenu stavaka 1. i 3. članka 6. Pravilnika kako bi se odredbe odnosile i na nacionalnu agenciju. U stavku 3. predlažemo dodatnu izmjenu kako bi se naveli i tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (3693). U Financijskom planu traži se razrada po korisniku projekta i planiranom iznosu te je ovaj odjeljak jako važan. U stavku 4. i 5. predlažemo predvidjeti i prihode od pomoći temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 6.
14 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 7. Mogu li izvanproračunski korisnici u sklopu EU projekta imati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja? Prihvaćen Izvanproračunski korisnik kao korisnik projekta u svom financijskom planu planira i izvršava rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi, a može planirati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja ukoliko je primjenjivo za pojedini projekt.
15 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 8. St. 2.: Koje točke primjenjuju proračunski korisnici državnog proračuna ako EU sredstva primaju izravno iz proračuna EU (kao što je navedeno u čl. 7. alineji 5. za izvanproračunske korisnike) ili iz druge zemlje u sklopu prekogranične suradnje? Prihvaćen Prihvaća se kroz izmijenjen članak 8. st. 2. i 3.
16 MLADENKA KARAČIĆ I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 9. St. 1.: Mogu li JLP(R)S u sklopu EU projekta imati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja? St. 2.: Mogu li proračunski korisnici JLP(R)S u sklopu EU projekta primati pomoći od drugih subjekata iz nadležnog proračuna koje bi planirali i evidentirali u okviru podskupine 639? Prihvaćen JLP(R)S kao korisnik projekta u proračunu JLP(RS) planira i izvršava rashode za provedbu projektnih aktivnosti po prirodnim vrstama rashoda unutar razreda 3 i 4 za projektne aktivnosti koje izravno provodi, a može planirati rashode na skupinama 35 Subvencije ili 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja ukoliko je primjenjivo za pojedini projekt. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 9 st.2 alineja 5.
17 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 12. Članak 12. (1) Isplata i uvjeti za isplatu predujma utvrđuju se u pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava i/ili u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. (3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđuje visinu predujma koji će se isplatiti korisniku projekta i dinamiku isplate predujma u skladu s uvjetima iz poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i drugim pravilima pojedinog EU programa i/ili fonda. (5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, u slučaju: Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava izravnih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi iznos predujma može se utvrditi najviše do 70% sredstava,   isplata za IAKS ruralne mjere iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznos predujma može se utvrditi najviše do 85% iznosa bespovratnih sredstava, isplata za projekte ruralnog  razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iznos predujma može se utvrditi najviše do 50% bespovratnih sredstava, isplata za projekte iz programa Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Obzor Europa iznos predujma može se utvrditi najviše do 80% bespovratnih sredstava. (7) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ili u Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava može utvrditi mogućnost isplate predujma u više obroka, ovisno o specifičnostima i dinamici projektnih aktivnosti te trajanju projekta. Predlažemo izmjenu u stavku 1. članku 12. jer se u slučaju programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti isplata i uvjeti za isplatu predujma ne utvrđuju u pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava, nego u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U stavku 3. je navedena i nacionalna agencija uz programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava. U stavku 5. dodana je četvrta točka budući da u programima Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Obzor Europa iznos predujma može biti i do 80% bespovratnih sredstava sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U stavku 7. je također dodana nacionalna agencija uz programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstva. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 12.
18 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 13.  Članak 13.  (1) Osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije, programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalna agencija utvrđuju mogućnosti isplate predujma uzimajući u obzir sljedeće kriterije: pravni status korisnika projekta, specifičnost financiranog projekta, metodu plaćanja, fiskalni kapacitet, odnosno financijsko stanje korisnika projekta. (6) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalna agencija temeljem kriterija iz stavaka 2. do 5. ovoga članaka te na temelju uvida u plan nabave, plan dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava i plan plaćanja odgovorni su za procjenu iznosa i dinamiku isplate predujama. U stavku 1. članka 13. predviđena je iznimka od primjene kriterija za isplatu predujma koji se navode u stavku 1. i ostalim stavcima članka 13. budući da pravila programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti ne predviđaju takve kriterije za isplatu predujma. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjene članke 4. i 13.
19 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 14. Članak 14. Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija mogu isplatiti predujam korisniku projekta i/ili nositelju projekta kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: visina predujma i dinamika isplate predujma je utvrđena u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Obavijesti/Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava, korisnik projekta je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili podnio zahtjev za isplatu predujma odnosno izvješće (periodično ili završno) programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalnoj agenciji, programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalna agencija odobrili su zahtjev za isplatu predujma. Predlažemo izmjenu članka 14. kako bi se predvidjeli uvjeti za isplatu predujma koji vrijede za nacionalnu agenciju koja upravlja programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Prema programskim pravilima ovih programa periodično izvješće/periodična izvješća i završno izvješće smatraju se zahtjevima za isplatu bespovratnih sredstava, a isplata 1. predujma (pretfinanciranja) prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava slijedi automatski 30 dana nakon stupanja ugovora na snagu. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond.
20 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 15. Članak 15. (1) Korisnik projekta primljeni predujam pravda kroz zahtjev za nadoknadom sredstava odnosno izvješće koje podnosi programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalnoj agenciji. (2) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalna agencija obvezni su pratiti dinamiku pravdanja predujma temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava i izvješća i uvidom u realizaciju planova nabave. Predlažemo izmjenu članka 15. kako bi se uvažila specifična situacija nacionalne agencije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti vezano uz isplatu predujama. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond.
21 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 16. Članak 16. (1) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava i/ili Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava i/ili nacionalna agencija ukoliko utvrde da se predujam koristi nenamjenski, obavezni su zatražiti i ishoditi od korisnika projekta povrat isplaćenog iznosa predujma ili njegovog dijela koji je nenamjenski korišten. (3) Ukoliko je isplaćen predujam, a korisnik projekta ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu troškovi povezani s provedbom projekta, programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija obvezni su odmah zahtijevati i ishoditi povrat isplaćenog predujma, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije. Predlažemo izmjenu u članku 16. stavcima 1. i 3. Pravilnika kako bi se uvažila programska pravila za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti prema kojima ne postoji obveza traženja povrata predujma ako korisnik projekta ne započne s provedbom projekta i u roku od 90 dana od dana primitka predujma ne nastanu troškovi povezani s provedbom projekta. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 16.st.3.
22 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 18. Članak 18. (a) Metoda nadoknade znači da korisnik projekta zahtijeva nadoknadu sredstava temeljem računa za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta koje je zaprimio i platio odnosno temeljem ugovorenih i/ili izvršenih projektnih aktivnosti. Predlažemo izmjenu članka 18. Pravilnika budući da u projektima koji se financiraju iz programa Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Obzor Europa nije potrebno zahtijevati nadoknadu sredstava temeljem računa za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, već isključivo temeljem ugovorenih (1. predujam) i/ili izvršenih projektnih aktivnosti (2. i/ili 3. predujam, odnosno završna isplata). Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4 u alineji 16.
23 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 20.  Članak 20.  (1) Korisnik projekta priprema i podnosi zahtjev za nadoknadom sredstava odnosno izvješće programskom tijelu nadležnom za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalnoj agenciji u formi propisanoj pravilima za pojedini EU program i/ili fond, kroz informacijski sustav za pojedini EU program. (2) Uz zahtjev za nadoknadom sredstava odnosno izvješće po metodi nadoknade, korisnik projekta prilaže prateću dokumentaciju koja uključuje plaćene račune za isporučenu robu, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta, dokaze o plaćanju i ostalu prateću dokumentaciju kroz informacijski sustav za pojedini EU program, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije. Predlažemo izmjenu stavaka 1. i 2. članka 20. budući da korisnici programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti podnose periodično ili završno izvješće nacionalnoj agenciji kako bi dobili nadoknadu sredstava te nisu dužni priložiti nikakvu prateću dokumentaciju. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4 u alineji 16.
24 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 21. Članak 21. (1) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvješća obavlja kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvješća, provjerava i odobrava iznos prihvatljivih troškova putem informacijskog sustava za pojedini EU program. (2) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava na temelju dostavljenog zahtjeva za plaćanje od strane programskog tijela za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava, odnosno nacionalna agencija, pripremaju nalog za plaćanje i provode plaćanje prema korisniku projekta, subjektu unutar općeg proračuna koji posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci ili preko jedinstvenog računa proračuna i korisniku projekta, subjektu izvan  općeg proračuna. Ukoliko je primjenjivo, prilikom izračuna iznosa za isplatu,  pravda se prethodno isplaćeni predujam. Predlažemo izmjenu članka 21. stavaka 1. i 2. Pravilnika kako bi se uvažio i način upravljanja nacionalne agencije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4 u alineji 5.
25 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 22. Članak 22. (1) Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji odnosno nacionalna agencija temeljem odobrenih i plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, priprema zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji uz prateću dokumentaciju u informacijskom sustavu za pojedini EU program. Predlažemo izmjenu članka 22. stavka 1. Pravilnika kako bi se uvažio način upravljanja nacionalne agencije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4. u točki 6.
26 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 23. Članak 23. (1) Povrat sredstava u državni proračun odnosno na račun nacionalne agencije od strane korisnika projekta zahtijeva se u slučaju: utvrđenih neprihvatljivih troškova, neutrošenih sredstava predujama, raskida ugovora. (2) Neprihvatljive troškove na razini pojedinog projekta mogu utvrditi: Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom tijekom provođenja provjera iz svoje nadležnosti, Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava tijekom provođenja provjera iz svoje nadležnosti, Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava prilikom provjera iz svoje nadležnosti, Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji, Tijelo za reviziju, Nacionalna agencija tijekom provođenja provjera iz svoje nadležnosti Državni ured za reviziju, Revizori Europske komisije, Revizori Europskog revizorskog suda. (3) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija donose Odluku o povratu sredstava u državni proračun odnosno Odluku o povratu sredstava na račun nacionalne agencije i o tome obavještavaju korisnika projekta u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond. (4) Korisnik projekta u obvezi je izvršiti povrat sredstava u državni proračun odnosno na račun nacionalne agencije na način i u rokovima određenim Odlukom iz stavka 3. ovoga članka. Predlažemo izmjenu članka 23. Pravilnika kako bi se uvažio način upravljanja nacionalne agencije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 4 u točkama 4,5,6,13.
27 MLADENKA KARAČIĆ III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 24. St. 4. i 5.: Ako je sigurno da se potraživanje neće naplatiti jer je utvrđeno da su troškovi neprihvatljivi, zašto se knjiži ispravak vrijednosti potraživanja? I kad će se potraživanje i ispravak vrijednosti zatvoriti? Po završetku cijelog projekta? St. 9.: Umjesto zatvaranja obveze za tuđe prihode državni proračun treba umanjiti svoju obvezu za naplaćena sredstva proračunskog korisnika. Prihvaćen St. 4. i 5. Ispravak vrijednosti potraživanja knjižit će se iz razloga da se u računovodstvenim evidencijama, odnosno u poslovnim knjigama osiguraju informacije o iznosima neprihvatljivih troškova. Potraživanje i ispravak vrijednosti potraživanja će se zatvarati temeljem odobrenja završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Na ovaj način u računovodstvenim evidencijama, točnije u bilanci osigurat će se informacije o ukupnim potraživanjima temeljem izdanih Zahtjeva za nadoknadom sredstava, naplaćenom potraživanju temeljem prihvatljivih troškova i ispravljenom iznosu potraživanja za neprihvatljive troškove. St. 9.: Prihvaća se kroz izmijenjen st.10 Pravilnika
28 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 24. Članak 24. (1) Korisnik projekta koji posluje preko vlastitog računa otvorenog u poslovnoj banci povrat sredstava može izvršiti: prijebojem neprihvatljivog troška s potraživanim iznosom prihvatljivog troška po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava po istom projektu, prijebojem neprihvatljivog troška s potraživanim iznosom prihvatljivog troška po odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava po drugom projektu ugovorenom s istim programskim tijelom za ugovaranje i isplatu sredstava, uplatom sredstava u državni proračun uplatom sredstava na račun nacionalne agencije. (3) U slučaju raskida ugovora i kada su neprihvatljivi troškovi utvrđeni nakon završetka projekta ili iznos za povrat nije moguće u cijelosti podmiriti prijebojem iz stavka 2. ovoga članka, korisnik projekta iz stavka 1. ovoga članka sredstva vraća uplatom u državni proračun odnosno uplatom na račun nacionalne agencije. (6) Sredstava na ime neprihvatljivih troškova utvrđenih u godini nakon godine u kojoj su nastali rashodi za te troškove, a koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici u obvezi uplatiti u državni proračun ili na račun nacionalne agencije neovisno o načinu (prijeboj ili uplata), izvršavaju se na teret posebne aktivnosti unutar proračuna, odnosno financijskog plana. (11) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija dužni su pratiti izvršavanje Odluke o povratu sredstava od strane korisnika projekta i u slučaju da se predmetna Odluka ne poštuje poduzeti propisane mjere za povrat sredstava u skladu s pravilima za pojedini EU program i/ili fond.  Predlažemo izmjenu članka 23. stavaka 1. , 3., 6. i 11. Pravilnika kako bi se uvažio način upravljanja nacionalne agencije za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjen članak 24.
29 Agencija za mobilnost i programe Europske unije III. IZVRŠAVANJE EU SREDSTAVA – SPECIFIČNOSTI, Članak 25. Članak 25. (1) Povrat sredstava u proračun EU provode korisnici centraliziranih projekata, programska tijela nadležna za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji za programe kojima se podijeljeno upravlja te nacionalna agencija za programe kojima se upravlja dijelom izravno, a dijelom neizravno, u slučaju neprihvatljivih troškova i/ili neutrošenih sredstava utvrđenih tijekom provedbe programa i/ili po završetku programa. Predlažemo izmjenu članka 25. stavka 1. kako bi se naglasilo da nacionalna agencija neizravno upravlja programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, dok istovremeno programima izravno upravlja EACEA. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjeni članak 25. stavak 1.
30 Agencija za mobilnost i programe Europske unije IV. EVIDENTIRANJE, Članak 26. Članak 26. (1) Podaci o dodjeli i korištenju EU sredstava te povratima sredstava evidentiraju se u: informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond koji zajednički koriste nadležna tijela za provedbu pojedinog EU programa i/ili fonda i korisnici projekta, gdje je primjenjivo računovodstvenim evidencijama koje se vode na razini svakog pojedinog korisnika projekta te nadležnog tijela za provedbu pojedinog EU programa i/ili fonda. Predlažemo izmjenu članka 26. stavka 1. kako bi se uvažila činjenica da se za upravljanje i programima i fondovima koriste informacijski sustavi. Prihvaćen Prihvaća se kroz izmijenjeni članak 26. stavak 1.
31 Agencija za mobilnost i programe Europske unije IV. EVIDENTIRANJE, Članak 27. Članak 27. (1) Informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond je sustav koji uspostavlja programsko tijelo nadležno za upravljanje programom odnosno Europska komisija, a koji zajednički koriste: Programsko tijelo nadležno za upravljanje programom, Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava, Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava, Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji, Korisnici projekata, Tijelo za reviziju Nacionalna agencija. Informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond iz stavka 1. ovoga članka podržava sve procese u korištenju EU sredstava od dodjele bespovratnih sredstava, ugovaranja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, povrata sredstava, isplate sredstava, pripreme zahtjeva za plaćanje i financijskih izvještaja prema Europskoj komisiji, a prema propisima Europske unije za pojedini EU program i/ili fond. Predlažemo izmjenu članka 27. Pravilnika kako bi se uvažila činjenica da se informacijski sustavi koriste za pojedine EU programe i/ili fondove. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond.
32 Agencija za mobilnost i programe Europske unije IV. EVIDENTIRANJE, Članak 28. Članak 28. (1) Programsko tijelo nadležno za ugovaranje i isplatu sredstava odnosno nacionalna agencija kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond unose: potpisani Ugovor i/ili Obavijest / Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, gdje je primjenjivo, iznos isplaćenog predujma korisniku projekta i dokaz o isplati predujma, iznos isplaćen po zahtjevima za nadoknadom sredstava odnosno po izvješćima korisniku projekta i dokaz o isplati sredstava i/ili iznosu pravdanog predujma, odluku o povratu sredstava, uplaćen iznos povrata sredstava od korisnika projekta i dokaz o uplati i/ili prijeboju, ostalu dokumentaciju u vezi provedbe pojedinog EU projekta. (2) Programsko tijelo nadležno za provjeru zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno nacionalna agencija kroz informacijski sustav za EU programe: potpisani Ugovor i/ili Obavijest / Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, gdje je primjenjivo, provjerava i odobrava zahtjeve za isplatu predujma, provjerava i odobrava zahtjeve za nadoknadom sredstava odnosno izvješća i iznos prihvatljivog troška, priprema zahtjeve za povratom sredstava i zahtjeve za plaćanje koji se prosljeđuju programskom  tijelu nadležnom za ugovaranje i isplatu sredstava na odobrenje, gdje je primjenjivo. (3) Programsko tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji odnosno nacionalna agencija kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond: priprema i odobrava zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji, priprema i odobrava financijski izvještaj za pojedini EU program i/ili fond. (4) Korisnik projekta kroz informacijski sustav za pojedini EU program i/ili fond: priprema i podnosi zahtjev za nadoknadom sredstava odnosno izvješće uz koje prilaže račune i ostalu prateću dokumentaciju za isporučene robe, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije, dokaze o plaćanju računa za isporučene robe, radove, usluge i ostale troškove u vezi provedbe projekta te ostalu prateću dokumentaciju, osim ako pravila za pojedini EU program i/ili fond ne propisuju drugačije, izvješća o provedbi projekta, ostalu dokumentaciju vezanu za provedbu projekta. (5) Dokumenti iz stavaka 1. do 4. ovog članka čuvaju se u informacijskom sustavu za pojedini EU program i/ili fond. Predlažemo izmjenu članka 28. kako bi bio usklađen s izmjenama u ranijim člancima Pravilnika. Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond. Prihvaća se kroz izmijenjeni članak 4 i 28.
33 MLADENKA KARAČIĆ IV. EVIDENTIRANJE, Članak 29. St. 1.a: Sukladno čl. 11. st. 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23.) izvanbilančni zapisi služe za evidentiranje poslovnih događaja koji nisu uključeni u bilančne kategorije jer u trenutku nastanka događaja nemaju izravan utjecaj na imovinu, obveze, vlastite izvore, prihode, primitke, rashode i izdatke, nego pružaju dodatne informacije o potencijalnim utjecajima na navedeno. Kad se tijekom godine bilančno evidentiraju potraživanja i obračunati prihodi, odnosno naplaćeni prihodi, za te iznose treba umanjiti potraživanja za ukupno dodijeljena sredstva iz izvanbilančne evidencije. Je li to jasno iz ovog podstavka? St. 1.b: Alineju 5. treba razdvojiti u dvije alineje. St. 1.b al.7.: Ako je sigurno da se potraživanje neće naplatiti jer je utvrđeno da su troškovi neprihvatljivi, zašto se knjiži ispravak vrijednosti potraživanja? I kad će se potraživanje i ispravak vrijednosti zatvoriti? Po završetku cijelog projekta? St. 3.a: Kad se tijekom godine bilančno evidentiraju potraživanja i obračunati prihodi, odnosno naplaćeni prihodi, za te iznose treba umanjiti potraživanja za ukupno dodijeljena sredstva iz izvanbilančne evidencije. St. 3.b) al.13.: Ako je sigurno da se potraživanje neće naplatiti jer je utvrđeno da su troškovi neprihvatljivi, zašto se knjiži ispravak vrijednosti potraživanja? I kad će se potraživanje i ispravak vrijednosti zatvoriti? Po završetku cijelog projekta? St. 6.: Sukladno čl. 16. st. 3. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 4/24) brojčane oznake i nazive izvora financiranja 2. razine izvora financiranja za JLP(R)S i proračunske korisnike iz njihove nadležnosti određuje upravno tijelo jedinice nadležno za financije. To znači da ministar financija ne može uputom propisivati oznake izvora financiranja za EU sredstva za JLP(R)S i proračunske korisnike iz nadležnosti JLP(R)S. Prihvaćen Dopunjen je članak 29. stavak 1. točka a) St. 1.b: Izmijenjeno, razdvajanjem u dvije alineje. St. 1.b al.7.: Ispravak vrijednosti potraživanja knjižit će se iz razloga da se u računovodstvenim evidencijama, odnosno u poslovnim knjigama osiguraju informacije o iznosima neprihvatljivih troškova. Potraživanje i ispravak vrijednosti potraživanja će se zatvarati temeljem odobrenja završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Na ovaj način u računovodstvenim evidencijama, točnije u bilanci osigurat će se informacije o ukupnim potraživanjima temeljem izdanih Zahtjeva za nadoknadom sredstava, naplaćenom potraživanju temeljem prihvatljivih troškova i ispravljenom iznosu potraživanja za neprihvatljive troškove. Dopunjen je članak 29. stavak 1.b. alineja 9. Dopunjen je članak 29. stavak 3.,a na način da je dodana nova alineja 14. St.6. Dopunjen je članak 29. stavak 6 i dodan novi stavak 7.
34 Agencija za mobilnost i programe Europske unije IV. EVIDENTIRANJE, Članak 29. Članak 29. Predlažemo izmjenu članka 29. stavka 1. podstavka b) pete i šeste točke tako da sada glase: troškove provedbe projekta, odnosno rashode i obveze temeljem zaprimljenih računa za isporučenu robu, radove i usluge potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem podnesenog zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvješća, zatvaranje potraživanja i obračunatih prihoda za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem izvršene uplate sredstava po  odobrenom zahtjevu za nadoknadom sredstava odnosno izvješća i/ili provedenog obračunskog plaćanja sa sredstvima predujma gdje je primjenjivo uz istovremeno priznavanje prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Također predlažemo izmjenu članka 29. stavka 2. podstavka b) druge i četvrte točke: zatvaranje potraživanja za predujam, odnosno pravdanje isplaćenog predujma korisniku projekta temeljem odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvješća, obračunate rashode i obveze za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem zaprimljenog zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvješća, sve kako bi se uvažila činjenica kako u nekim Programima Unije (Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Obzor Europa) ne postoje zahtjevi za nadoknadom sredstava, već se i u istu svrhu koriste izvješća (periodična ili završna). Prihvaćen Izmijenjeni članci na način da se predviđa specifično postupanje u upravljanju gdje je primjenjivo za pojedini EU program i/ili fond.
35 Agencija za mobilnost i programe Europske unije V. IZVJEŠTAVANJE, Članak 30. Članak 30. (1) Izvještaji o korištenju EU sredstava obuhvaćaju informacije o napretku u provedbi projekata i programa i financijskim pokazateljima. (2) Izvještaj o korištenju EU sredstava državnog proračuna sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova i/ili programa Europske unije za proračunsku godinu po fondovima i/ili programima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova i/ili programa Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova i/ili programa Europske unije na kraju proračunske godine. (3) Izvještaj o korištenju sredstava fondova i/ili programa Europske unije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova i/ili programa Europske unije za proračunsku godinu po fondovima i/ili programima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova i/ili programa Europske unije na kraju proračunske godine. (4) Izvještaj o korištenju sredstava fondova i/ili programa Europske unije proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova i/ili programa Europske unije za proračunsku godinu po fondovima i programima Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. (5) Izvještaji iz stavka 2., 3. i 4. pripremaju se u skladu s propisima kojima se utvrđuje polugodišnje i godišnje izvještavanje o izvršavanju proračuna i financijskog plana. (6) Ministarstvo financija, programska tijela za ugovaranje i isplatu sredstava te korisnici projekta iz općeg proračuna o korištenju EU sredstava izvještavaju u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko izvještavanje u sustavu proračunskog računovodstva. Predlažemo izmjenu članka 30. na način da se kroz cijeli tekst članka uz fondove spominju i programi Europske unije na koje se odnose iste obveze. Također predlažemo ujednačavanje termina „EU sredstva“ kroz cijeli tekst članka, kao i kroz ostatak teksta Pravilnika. Prihvaćen Izmijenjen članak 30.
36 Agencija za mobilnost i programe Europske unije V. IZVJEŠTAVANJE, Članak 31. Pozdravljamo odredbe članka 31. koje će zasigurno doprinijeti boljoj organizaciji i koordinaciji provedbe projekata kod svih obveznika primjene ovog Pravilnika! Prihvaćen Hvala.