Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PROGRAM SUFINANCIRANJA PRIPREME ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE  UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI ZA 2024. GODINU Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti, Pravobraniteljica ukazuje da tekst prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2024. godinu, koji se nalazi u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, nije pisan rodno osjetljivim jezikom te ne sadrži odredbu o korištenju pojmova s rodnim značenjem. Pravobraniteljica je u svojem Izvješću o radu za 2022. u kontekstu rizika od višestruke diskriminacije detaljno analizirala položaj žena u ruralnim područjima te u kontekstu poduzetništva u poljoprivrednom sektoru i pritom ukazala da je važno voditi računa o rodnoj dimenziji potpora kako bi se povećale mogućnosti žena za bavljenje poljoprivredom te iskoristio njihov puni potencijal. Polazeći iz te pozicije, Pravobraniteljica smatra da indikatori rodno osjetljivog pristupa u planiranju potpora započinju već na jezičnoj razini, slijedom čega bi odredba o korištenju pojmova s rodnim značenjem bila u duhu rodno osjetljivog pristupa te na tragu čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15), s obzirom da se prema čl.2.st.2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila, ista mogu primjenjivati na strategije, planove, programe, rezolucije i deklaracije. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila u čl.13.st.3. daju i orijentacijski prijedlog takve odredbe koji glasi: »Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«, pa Pravobraniteljica predlaže prilagodbu navedene formulacije ili navođenje slične u Programu sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2024. godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
2 Željko Ivančević PROGRAM SUFINANCIRANJA PRIPREME ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE  UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI ZA 2024. GODINU Predlažem da se u članku 6. izbriše dio teksta koji glasi :"ili subjekta koji je do dana prijave na Javni poziv podnio zahtjev za priznavanje uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije" Obrazloženje: Postojeće proizvođačke organizacije vrlo rijetko raspolažu sa kapacitetima za prethodne analize, pripremu i kandidiranje za projekte pa je teško zamislivo da bi neka organizacija koja još nije ni počela djelovati mogla biti vjerodostojan inicijator i nosioc takve aktivnosti. Primljeno na znanje Programom se planira osigurati zalihu infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača
3 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije PROGRAM SUFINANCIRANJA PRIPREME ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE  UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI ZA 2024. GODINU, 4. FINANCIRANJE Apeliramo na povećanje sredstava za provedbu Programa, posebno uzimajući u obzir broj županija, popis prihvatljive dokumentacije za sufinanciranje (točka 7.) te cijene koštanja izrade projektno-tehničke za infrastrukturne projekte sa specijaliziranom opremom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 K.Kralj. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije PROGRAM SUFINANCIRANJA PRIPREME ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE  UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI ZA 2024. GODINU, 6. PRIHVATLJIVI KORISNICI Točkom 6. se eliminiraju županije koje nemaju priznato uzgojno udruženje/proizvođačku organizaciju, odnosno podnesen zahtjev za priznavanje navedenog, što je neprihvatljivo, posebno obzirom da je cilj programa (točka 3.1.) poticati udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača. Potreba za poticanjem i udruživanjem poljoprivrednih proizvođača je najveća u županijama koje još nemaju uspostavljene proizvođačke organizacije niti uzgojno udruženje. Predlažemo preformulirati ovu odredbu na način da se propiše obveza dostave dokaza o iskazu interesa poljoprivrednih proizvođača za korištenjem infrastrukture koja je predmet projekta. Primljeno na znanje Programom se planira osigurati zalihu infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te na taj način potaknuti udruživanje poljoprivrednih proizvođača.