Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava - UMFO Na temelju članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ___________ godine donosi, Članak 2. U članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 3. stavku 2. iza riječi: „dana“ dodaju se zarez i riječi: „osim za subote i nedjelje“. Iza stavka 2. dodaju se stavci 3, 4 i 5 koji glase: (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vrijednost neto imovine i cijene udjela fonda uvijek se izračunava za zadnji dan u mjesecu idućeg radnog dana. (4) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru obračunava se za svaki dan, na osnovicu koju čini ukupna imovina mirovinskog fonda umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, naknada za upravljanje i naknada depozitaru za subote i nedjelje obračunava se na zadnju izračunatu osnovicu iz stavka 4. ovoga članka. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena u cijelosti.
2 Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava - UMFO Na temelju članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ___________ godine donosi, Članak 13. Članak 13. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda predlažemo promijeniti na način da glasi: Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za prvi sljedeći mjesec nakon stupanja na snagu Pravilnika. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena na način da čl. 13. glasi: Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2024. godine.