Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA POKRETANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI I OČUVANJE RADNIH MJESTA Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti, Pravobraniteljica ukazuje da tekst Programa dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, koji se nalazi u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, nije pisan rodno osjetljivim jezikom te ne sadrži odredbu o korištenju pojmova s rodnim značenjem. Pravobraniteljica je u svojem Izvješću o radu za 2022. u kontekstu rizika od višestruke diskriminacije detaljno analizirala položaj žena u ruralnim područjima te u kontekstu poduzetništva u poljoprivrednom sektoru i pritom ukazala da je važno voditi računa o rodnoj dimenziji potpora kako bi se povećale mogućnosti žena za bavljenje poljoprivredom te iskoristio njihov puni potencijal. Polazeći iz te pozicije, Pravobraniteljica smatra da indikatori rodno osjetljivog pristupa u planiranju potpora započinju već na jezičnoj razini, slijedom čega bi odredba o korištenju pojmova s rodnim značenjem bila u duhu rodno osjetljivog pristupa te na tragu čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15), s obzirom da se prema čl.2.st.2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila, ista mogu primjenjivati na strategije, planove, programe, rezolucije i deklaracije. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila u čl.13.st.3. daju i orijentacijski prijedlog takve odredbe koji glasi: »Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«, pa Pravobraniteljica predlaže prilagodbu navedene formulacije ili navođenje slične u Programu dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, prijedlog se prihvaća. Program će biti nadopunjen novom odredbom: "Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod."
2 hr sh PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA POKRETANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI I OČUVANJE RADNIH MJESTA S obzirom na količinu administracije kod prijave te s obzirom na ozbiljan problem iseljavanja mladih s otoka, s obzirom na cijene života na otoku koje su barem 30% veće od onih na kopnu, molimo razmotriti ako je moguće povećanje iznosa naknade po programu. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-Savjetovanju. Sredstava za provedbu ovog Programa planiraju se i ovise o mogućnostima državnog proračuna te predstavljaju samo jednu od niza aktivnosti kojima se financijski podržavaju projekti koji doprinose ujednačavanju životnih uvjeta stanovništva na otocima sa životom na kopnu.
3 Ivan Domljanovic Članak 3., Definicije "poslodavac" bi trebao biti osoba koja zaposljava drugu osobu, ne samo osoba koja obavlja djelatnost, ovime izbjegavamo nepravilno iskoristavanje financijske potpore od samozaposlenih osoba koje bi ta sredstva iskoristila za osobnu primjenu. Pristup potpori bi se trebao omogucavati jednoosobnim poslovanjima samo uz uvjet da namjeravaju zaposliti jos jednu ili vise osoba, te bi se sredstva trebala oduzeti ako to nije izvrseno unutar razumnom vremenskom okviru. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo da je ovaj Program u potpunosti je usklađen i doprinosi ostvarivanju prioriteta javnih politika sukladno Zakonu o otocima i Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).