Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ U članku 7. stavci 1., 3. i 4. mijenjaju se i glase:, (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, koje čine predsjednik i tri člana. Zbog operativnosti Upravnog vijeća bilo bi dobro da se ostane na neparnom broju članova. Petog člana bi mogao imenovati saborski Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. SAFU je jedna od najvažnijih agencija u Hrvatskoj i bilo bi dobro da ravnatelj putem člana Upravnog vijeća ima osiguranu direktnu komunikaciju sa saborskim odborom. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Optimalna operativnost Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u nastavku teksta: Agencija) bit će osigurana putem detaljnih odredbi općih akata Agencije, a u pogledu načina rada i odlučivanja Upravnog vijeća. Usvajanje navedenih općih akata očekuje se u skorije vrijeme.