Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o polaganju državnog ispita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Simić PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA Ja sam nazalost pao 3 put,i prestaje mi drzavna sluzba po sili zakona,ali drago mi je sto ce se nesto vezano uz taj drzavni ispit promjenit. Primljeno na znanje Zahvaljujemo, potrebno je Zakonom o državnim službenicima propisati pravo na popravni ispit, a potom će se izmjenama i dopunama Pravilnika razraditi postupak i način polaganja popravnog ispita. Propisat će se pravo na popravni ispit ako kandidat ne zadovolji na Ispitu iz jednog predmeta ispitivanja.
2 Katarina Strinavić PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA Bilo bi u redu da se promjeni to da se polažu samo oni predmeti koji se nisu položili iz prvog pokušaja, a ne da se ponavlja svih šest cjelina. Nije prihvaćen Zahvaljujemo, potrebno je Zakonom o državnim službenicima propisati pravo na popravni ispit, a potom će se izmjenama i dopunama Pravilnika razraditi postupak i način polaganja popravnog ispita. Propisat će se pravo na popravni ispit ako kandidat ne zadovolji na Ispitu iz jednog predmeta ispitivanja.
3 Nataša Veić PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA Ako kandidat padne ispit iz najviše dvije cjeline, ima pravo polagati ispit iz samo te dvije cjeline, a u slučaju da kandidat padne ispit iz tri i više cjelina, dužan je ponavljati cijeli ispit, odnosno svih šest cjelina. Nije prihvaćen Zahvaljujemo, potrebno je Zakonom o državnim službenicima propisati pravo na popravni ispit, a potom će se izmjenama i dopunama Pravilnika razraditi postupak i način polaganja popravnog ispita. Propisat će se pravo na popravni ispit ako kandidat ne zadovolji na Ispitu iz jednog predmeta ispitivanja.
4 ivo bakalić Ponavljanje Ispita, Članak 25. Ivo Bakalić Sudac Trgovačkog suda u Splitu U odnosu na Nacrt Pravilnika o polaganju državnog ispita i to upravo na članak 25. kao i naslov iznad njega koji glasi „Ponavljanje ispita“, moram primijetiti kako su naslov i članak 25. nomotehnički pogrešno pozicionirani jer se isti sada nalaze u dijelu Pravilnika o prijavi i pripremi ispita, a stvarno bi se trebao nalaziti prije članka 36. kojim se propisuju rezultati ispita jer s istim čine logičnu i sadržajnu cjelinu. Predlaže se članak 25. repozicionirati, a istodobno se predlaže da naslov iznad istog glasi „Polaganje i ponavljanje ispita“ jer članak 25. upravo o tome govori. U odnosu na sami sadržaj članka 25. Nacrta Pravilnika, nakon objave Nacrta zaista sam se iskreno ponadao da je donošenje novog Pravilnika dijelom rezultat i moje inicijative iz prosinca 2023. kada sam se 4. prosinca 2023. neposredno obratio ministru pravosuđa gospodinu dr.sc. Ivanu Malenici upravo s prijedlogom izmjene još uvijek važećeg Pravilnika o polaganju državnog ispita (NN-70/20., 29/21., 39/22.). Prijedlog izmjene postojećeg Pravilnika išao je u smjeru uvrštavanja odredbi o ponavljanju ispita u situacijama kada kandidat ne položi samo jednu od šest cjelina ispita i u kojem slučaju bi kandidat imao pravo u preostala dva pokušaja ponavljati samo tu jednu cjelinu. Glavni argument za takav prijedlog našao sam u činjenici da tada važeći Zakon o državnim službenicima u članku 56. stavak 6. samo propisuje da „državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu“ uz napomenu da su u mojem dopisu bili navedeni i dodatni razlozi zbog čega bi trebalo uvažiti predloženu promjenu Pravilnika. U međuvremenu je donesen novi Zakon o državnim službenicima (NN-155/23) koji u članku 99. stavak 6. potpuno jednako propisuje da „državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu.“ Iz citirane odredbe lako je uočiti kako Zakon o državnim službenicima izričito ne propisuje moraju li se sve cjeline položiti odjednom ili je moguće ponoviti polaganje samo one cjeline koja nije položena da bi se ispit u ukupnosti smatrao položenim. To se sada izričito propisuje člankom 36. Nacrta Pravilnika (koji je identičan članku 35. postojećeg Pravilnika o polaganju državnog ispita) gdje se traži da sve cjeline moraju biti položene s najmanje 50% točnih odgovora, a u protivnom, ako niste položili barem jednu cjelinu, u drugom pokušaju se ponovno polažu sve cjeline i tu dolazimo do suštine problema. Sukladno načelu zakonitosti podzakonski akti moraju biti u skladu sa zakonom, a u ovom slučaju Zakon o državnim službenicima ne propisuje može li se ispit položiti u dijelovima, dok Nacrt Pravilnika izričito traži polaganje svih cjelina odjednom, kojim određenjem bi bilo povrijeđeno načelo zakonitosti jer Pravilnik ne smije propisivati strože uvjete od Zakona o državnim službenicima. Iako u svom radu kao moj doprinos poboljšanju pravnog sustava često pišem primjedbe i prijedloge na različite propise koji su u javnoj raspravi ili upućujem neposredne inicijative nadležnim tijelima, u odnosu na moj dopis od 4. prosinca 2023. kojim sam se neposredno obratio ministru pravosuđa gospodinu dr.sc. Ivanu Malenici, po prvi put sam na moje ugodno iznenađenje dobio i neposredni odgovor od ministra Malenice. U opširnom dopisu Klasa: 133-01/23-01/118 i Urbroj 514-08-01-03/01-23-02. od 21. prosinca 2023. kojeg je osobno potpisao ministar Ivan Malenica, a kojeg sam dobio preporučenom pošiljkom tek 27.veljače 2024., izneseni su razlozi zbog čega moji navodi ne bi bili prihvatljivi time što moram primijetiti kako taj dopis sadrži očitovanje o svim mojim navedenim razlozima izuzev moguće povrede načela zakonitosti. Usprkos tome, dopis ministra Malenice završava navodom „SLIJEDOM SVEGA NAVEDENOG, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO KOD DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA UZETI U OBZIR UVOĐENJE POPRAVNIH ISPITA, TE OSIGURATI FINANCIJSKA SREDSTVA U PRORAČUNU ZA 2024. GODINU RADI NADOGRADNJE APLIKACIJE ZA DRŽAVNI ISPIT KAKO BI SE POPRAVCI MOGLI ORGANIZIRATI I PROVODITI.“ Nakon ovakvog očitovanja ministra Malenice s pravom sam očekivao ta će takva mogućnost popravnih ispita iz jedne cjeline biti uvrštena u Nacrt Pravilnika, ali u tekstu Nacrta Pravilnika nažalost o tome nema niti jedne jedine riječi. Moje razočarenje je tim veće što je ministar Malenica i donositelj novog Pravilnika o polaganju državnog ispita koji u pogledu mogućnosti ponavljanja jedne cjeline ispita potpuno odstupa od onog što je najavljeno u dopisu Klasa: 133-01/23-01/118 i Urbroj 514-08-01-03/01-23-02. od 21. prosinca 2023. Držeći ministra Malenicu dosljednom i vjerodostojnom osobom, ovaj propust ću pripisati činjenici da je radna skupina pripremala Nacrt Pravilnika o polaganju državnog ispita te da isti nisu znali za moje prijedloge iz prosinca 2023. i očitovanje i obećanje ministra iz njegovog navedenog dopisa. Zbog navedenog se predlaže izvršiti uvid u citirano očitovanje ministra Malenice, Klasa: 133-01/23-01/118 i Urbroj 514-08-01-03/01-23-02. od 21. prosinca 2023., a po potrebi i izvršiti konzultacije s ministrom Malenicom jer se radi o pitanju vezanom uz njegovu dosljednost i vjerodostojnost te potom naslov iznad i sami članak 25. Nacrta Pravilnika promijeniti na slijedeći način: Polaganje i ponavljanje ispita Članak 25. Kandidat može pristupiti polaganju Ispita najviše tri puta za svaku razinu. Kandidat koji nije položio dvije i više cjelina Ispita iz članka 7. Pravilnika u prvom polaganju, ima pravo pristupiti još dvaput polaganju cijelog Ispita. Kandidat koji nije položio jednu od cjelina Ispita iz članka 7. Pravilnika u prvom polaganju, ima pravo pristupiti još dvaput polaganju te cjeline Ispita, a kandidat koji je u drugom polaganju polagao cijeli ispit pa u tom pokušaju ne položi jednu cjelinu ima pravo pristupiti još jednom polaganju te cjeline ispita. U slučaju iz stavka 2. i 3. ovog članka kandidat će biti pozvan na ponovno polaganje cijelog Ispita ili preostale cjeline Ispita, ali ne kasnije od utvrđenog roka u kojem je dužan položiti Ispit. Kandidat koji u trećem polaganju ne položi Ispit u cijelosti, ne može više pristupiti polaganju Ispita. S poštovanjem, Ivo Bakalić, sudac Nije prihvaćen Odredba članka 25. Pravilnika se nalazi u Glavi "Postupak polaganja Ispita" stoga je ispravno raspoređena. Nadalje, odredbom članka 99. stavkom 6. Zakona o državnim službenicima propisano je da državni službenik može pristupiti polaganju državnog ispita najviše tri puta za svaku razinu te nije propisano parcijalno polaganje državnog ispita niti pravo na popravni ispit. U skladu s navedenim, u drugom i trećem polaganju polaže se cjeloviti državni ispit, a ne dijelovi državnog ispita odnosno pojedini predmeti ispitivanja. U odnosu na Vaš prijedlog za uvođenjem popravnog ispita ukazujemo da odredbe hijerarhijski nižeg propisa moraju biti u skladu sa zakonom te da se njima ne mogu propisivati obveze i prava službenika i to na drugačiji način nego što je propisano zakonskim odredbama. Slijedom navedenog pravo na popravni ispit može se propisati samo Zakonom o državnim službenicima te na temelju te odredbe detaljnije razraditi podzakonskim aktom Pravilnikom o polaganju ispita. Primjera radi, Zakonom o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (Narodne novine, broj 14/19, 30/23) je propisano da se pravosudni ispit sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita. Pisani dio pravosudnog ispita sastoji se od tri radnje iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava utemeljene na konkretnom spisu predmeta. Usmeni dio pravosudnog ispita sastoji se od ispitivanja iz pet predmeta: građanskog i trgovačkog prava, građanskog postupovnog i obiteljskog prava, kaznenog i kaznenog postupovnog prava, upravnog prava i radnog prava, ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa i prava Europske unije. Iz svakog predmeta kandidat može ostvariti najviše po 15 bodova. Kandidat koji iz jednog predmeta ostvari manje od 8 bodova upućuje se na popravni ispit iz tog predmeta. Razvidno je da je upućivanje na popravni ispit u postupku polaganja pravosudnog ispita propisano upravo Zakonom o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, a ne podzakonskim aktom Pravilnikom o polaganju pravosudnog ispita. U novom Zakonu o državnim službenicima nije propisano polaganje popravnog ispita iz razloga što u postupku njegovog donošenja još nisu bili ispunjeni svi uvjeti za uvođenje prava na popravni ispit. To se prvenstveno odnosi na osiguravanje polaganja popravnog ispita iz jednog predmeta ispitivanja u Aplikaciji za državni ispit, za što je potrebna nadogradnja svih funkcionalnosti Aplikacije. Stoga je prema Planu nabave Ministarstva pravosuđa i uprave za 2024. godine u veljači/ožujku 2024. proveden postupak nabave usluge nadogradnje Aplikacije za državni ispit te se do kraja listopada 2024. očekuje završetak nadogradnje Aplikacije kako bi se omogućilo polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta ispitivanja. Po završetku nadogradnje Aplikacije istovremeno će se provesti postupak za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državnog ispita kojim će se propisati pravo na popravni ispit, te će se razraditi način i postupak polaganja popravnog ispita.
5 ivo bakalić Rezultati Ispita, Članak 36. Ivo Bakalić sudac Trgovačkog suda u Splitu Nastavno na primjedbe i prijedloge koji su izneseni uz članak 25. Nacrta Pravilnika, bez potrebe ponavljanja razloga i prijedloga iz tog dijela obrazloženja, a uvažavajući očitovanje ministra Malenice iz dopisa Klasa: 133-01/23-01/118 i Urbroj 514-08-01-03/01-23-02. od 21. prosinca 2023., predlaže se djelomična izmjena i dopuna članka 36. Nacrta Pravilnika na način i u tekstu kako slijedi: Članak 36. Rezultat iz pojedinog predmeta ispitivanja izražava se bodovima i postotnim bodovima. Svaki točno označen odgovor u zadatcima višestrukoga izbora donosi jedan bod. Ukupni rezultati Ispita ocjenjuju se ocjenom „položio“ ili „nije položio“. Ocjena se utvrđuje na temelju postignutih bodova iz svakog predmeta ispitivanja, koji se utvrđuju računalno. Ispit se smatra položenim ako je kandidat uspješno položio sve predmete ispitivanja, odnosno točno odgovorio na najmanje 50 % zadataka iz svakog predmeta ispitivanja. Iznimno, kandidat koji iz jedne od cjelina Ispita iz članka 7. Pravilnika u prvom polaganju Ispita ostvari manje od 50% bodova upućuje se na prvi, podredno drugi popravni ispit samo iz te cjeline Ispita, a kandidat koji je u drugom polaganju polagao cijeli ispit pa u tom pokušaju iz jedne od cjelina Ispita iz članka 7. Pravilnika ostvari manje od 50% bodova upućuje se na drugi popravni ispit samo iz te cjeline Ispita. S poštovanjem, Ivo Bakalić, sudac Nije prihvaćen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima će se propisati pravo na popravni ispit, a pravilnikom će se razraditi postupak i način polaganja popravnog ispita.
6 ivo bakalić III. POSTUPAK POLAGANJA ISPITA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ivo Bakalić sudac Trgovačkog suda u Splitu Nastavno na primjedbe i prijedloge koji su izneseni uz članke 25. i 36. Nacrta Pravilnika, bez potrebe ponavljanja tog dijela razloga i obrazloženja, za slučaj da se prihvati prijedlog ponavljanja jedne cjeline Ispita, zbog ustavne jednakosti građana pred zakonom propisane člankom 14. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, u dijelu prijelaznih i završnih odredbi Nacrta Pravilnika predlaže se dodavanje novog članka 46. Nacrta Pravilnika, dok bi sadašnji članak 46. Nacrta Pravilnika postao članak 47. Pravilnika, na način i u tekstu kako slijedi: Članak 46. Na kandidate koji su u postupku polaganja Ispita po odredbama Pravilnika o polaganju državnog ispita (NN-70/20., 29/21., 39/22.) i koji će ponavljanju pristupiti 1. travnja 2024. i nadalje, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe članka 25. i 36. ovog Pravilnika u dijelu ponavljanja jedne cjeline Ispita. Članak 47. Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine. S poštovanjem, Ivo Bakalić, sudac Nije prihvaćen Načelo zabrane retroaktivnog djelovanja zakona i propisa državnih i drugih tijela s javnim ovlastima sadržano je u čl. 90. st. 4. Ustava RH, i u stavku 5. istog članka kojim je predviđeno iznimno odstupanje od tog ustavnog načela i to na način da je propisano da samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje zbog osobito opravdanih razloga. Kada se propis odnosi na pravne situacije koje su u tijeku i primjenjuje se na zatečene odnose koji se nastavljaju u budućnosti, retroaktivnosti nema.