Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vindon d.o.o. PRAVILNIK U članku 8., stavku (2) točki f) navedeno je da je potrebno dostaviti ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu. Navedeno predstavlja rizik podnositelju zahtjeva da mu dobavljač energenta neće izdati potvrdu u propisanom roku. Osim što se odredbom dodatno administrativno opterećuju i dobavljač i podnositelj zahtjeva, ne postoji zakonska osnova po kojoj bi dobavljač energenta morao izdati navedenu ovjerenu potvrdu podnositelju zahtjeva pa samim time podnositelj zahtjeva prema ovoj odredbi ovisi o dobroj volji dobavljača energenta. S obzirom da smatramo kako je uz preslike računa za nabavku energenta dostatan dokaz izvršenog plaćanja bankovni izvadak iz kojeg je jasno vidljivo da su sredstva u iznosu izdanih računa uplaćena na račun dobavljača energenta, predlažemo da točku f) članka 8., stavka (2) izmijenite na sljedeći način: f) ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu ili bankovni izvadak ili drugi relevantan dokaz u PDF formatu iz kojeg se jasno i nedvojbeno može utvrditi da je ukupni iznos priloženih računa uplaćen na račun dobavljača energenta U članku 8. stavku (3) predloženo je da ZIP datoteka iz članka 8. stavka (2) ne smije sadržavati dodatne datoteke ili druge formate datoteka odnosno ekstenzije osim navedenih u članku 8., stavku (2). Ovim putem želimo Vam skrenuti pažnju pažnju da su dodatne datoteke i dodatni formati u realnim uvjetima i određenim slučajevima nužni i opravdani za dokazivanje potrošnje energenta za prihvatljivu djelatnost i prihvatljivost troškova ili za dokazivanje prihvatljivosti korisnika. U skladu s navedenim predlažemo da se stavak (3) članka 8. izbriše te da se u članku 8. stavku (2) iza stavka g) doda stavak h) koji glasi: h) ostala dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost troškova i korisnika u PDF, XLS, XLSX, JPG, JPEG ili PNG formatu. S poštovanjem, Vindon d.o.o. Slavonski Brod Nije prihvaćen Tijekom izrade prijedloga Pravilnika konzultirana je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je iz njihovog iskustva zaključeno da su potvrde dobavljača energenata o podmirenim potraživanjima od strane podnositelja zahtjeva brz i jednostavan način povezivanja računa i dokaza o plaćanju. Navedeno znatno ubrzava proces obrade što je bitno s obzirom na rok za provedbu Programa (30. lipnja 2024). Iskustvo u provedbi Programa u 2023. godini pokazuje da su tražene potvrde dostavljane u roku kraćem od 8 dana. Podnositelje se ne ograničava da dostave i dodatnu dokumentaciju koju smatraju važnom za potvrđivanje potrošnje energenata, ili za dokazivanje prihvatljive djelatnosti ili prihvatljivih troškova. Međutim, dokumenti moraju biti u propisanim formatima radi mogućnosti obrade istih. Ukoliko se interna dokumentacija podnositelja zahtjeva nalazi u formatima koji nisu dozvoljeni Pravilnikom, podnositelji zahtjeva mogu sami na internetu pronaći mnogobrojne online alate i usluge koji na jednostavan, brz i besplatan način vrše pretvorbu dokumenata iz jednog formata u drugi format.
2 Miroslav Božić PRAVILNIK, Predmet Pravilnika Predmet Pravilnika – članak 1. Hrvatska industrija šećera d.d. (dalje u tekstu: HIŠ), kao najveći potrošač energije u preradi poljoprivrednih proizvoda, te najveći neto uplatitelj u EU ETS sustav unutar domaćeg agro-prehrambenog sektora, snažno podržava usvojeni Program Vlade Republike Hrvatske i njegovu primjenu i u 2024. godini, u skladu s odjeljcima 2.1. i 2.4. Privremenog kriznog okvira, te utvrđenim trajanjem mjera potpore iz Komunikacije Europske komisije od 21.11.2023. Člankom 1. Pravilnika je istaknuto da je riječ o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 20. ožujka 2024. godine. Uvidom u taj dokument uočava se da je u točki 8. – Financijska sredstva za provedbu Programa, za razliku od teksta koji je prethodno bio na e-savjetovanju i na koji nije bilo primjedaba, došlo do smanjenja omotnica kod obje mjere potpore za 40%, odnosno kod Mjere 1. sa 2.500.000 eura na 1.500.000 eura a kod Mjere 2. sa 7.500.000 eura na 4.500.000 eura. Ne ulazeći u opravdanost tako visokog smanjenja u odnosu na prvotni tekst, za koji vjerujemo da postoje razlozi koji proizlaze iz mogućnosti Državnog proračuna, željeli bismo zamoliti Ministarstvo poljoprivrede, da ukoliko se nakon obrade zahtjeva pokaže da bi raspoloživa sredstva od 6 milijuna eura bila nedostatna za pokriće potpore svim prihvatljivim prijaviteljima, obračunato prema formulama za Mjere 1. i 2., razmotri mogućnost potrebnog povećanja ukupne omotnice, kako ne bi dolazilo do daljnjih smanjenja iznosa, predviđenih člankom 7. st. 7. ovoga Pravilnika, ili kako bi ako to bude neizbježno takva smanjena bila što manja. Za Hrvatsku industriju šećera: M. Božić, savjetnik Uprave Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 V i R 1898. d.o.o. PRAVILNIK, Prihvatljivi troškovi U članku 6. stavku (2) definirano je da je q - količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. veljače 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Smatramo da definiranje količine pojedinog energenta kupljenog od dobavljača za samo 11 umjesto za 12 mjeseci neopravdano umanjuje iznos prihvatljivog troška jer su potrebni energenti nabavljani za cijelu godinu, a ne samo za 11 mjeseci. Slijedom navedeno predlažemo se u članku 6. stavku (2) „q“ definira kao količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Dodatno Vam skrećemo pažnju da je isto u skladu s Poglavljem 6. točkom 6.1 važećeg programa potpora u kojem je definirano da se prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Dakle, promatra se svih 12 mjeseci. Prihvaćen Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
4 Miroslav Božić PRAVILNIK, Prihvatljivi troškovi Prihvatljivi troškovi – članak 6. Hrvatska industrija šećera u članku 6. stavak 2. predlaže izmijeniti i dopuniti dio teksta ovoga stavka u kojoj se obrazlaže značenje oznake „q – količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača“ na sljedeći način: „q – količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Iznimno, količinama energenta iz ovoga stavka, kupljenog tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, mogu se pribrojiti količine tog istog energenta kupljenog tijekom razdoblja od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine, pod uvjetom da su te količine potrošene u procesu prerade tijekom prihvatljivog razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.“ OBRAZLOŽENJE Za razliku od Mjere 2. koja se odnosi isključivo na prirodni plin i električnu energiju, kod energenata koji su prihvatljivi za kompenzaciju porasta troškova u odnosu na referentno razdoblje, a to je kalendarska 2021. godina, nije moguće osigurati potpuno poklapanje razdoblja nabave (kupovine) i potrošnje tih energenata u istom vremenskom razdoblju kada su i kupljeni, kako na mjesečnoj tako i na godišnjoj razini. Stoga je i u prijedlogu ovogodišnjeg kao i prethodnog modela potpore označenog kao Mjera 1. koji je primijenjen u prošloj 2023. g., u obračun uključeno de facto cjelogodišnje razdoblje iz kojega je u modelu potpore u prošloj godini isključen siječanj 2022., a obračun je obavljen na temelju prosječne cijene energenta cijeloga razdoblja. Razlog za isključenje siječnja 2022. g. je u skladu s Privremenim kriznom okvirom u kojemu je obuhvaćeno kao prihvatljivo razdoblje ono koje počinje od veljače 2022., odnosno od prvog mjeseca agresije na Ukrajinu. Vjerujemo da je nehotičnom omaškom Predlagatelj u članku 6. st. 2. u legendi uz formulu obračuna pod oznakom „q – količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača“ naveo kao početak razdoblja 1. veljače 2023. umjesto 1. siječnja 2023. godine. Međutim, čak i nakon očekivane korekcije tog razdoblja u smislu da je početak toga razdoblja 1. siječanj 2023., ostaje problem konzistentnosti i usklađenosti sa stavkom 5. istoga članka i zapravo smislom ove mjere jer se jasno navodi da su prihvatljive samo one količine energenata koje su „stvarno potrošene tijekom 2023. godine“. Naime, HIŠ kao prerađivač šećerne repe koja se obavlja sezonski a što se u pravilu ne poklapa s kalendarskim razdobljem godine, prinuđen je dio nabave svojih sirovina nabaviti u prethodnoj godini kako bi ih imao raspoložive za potrošnju u idućoj kalendarskoj godini. Konkretno, u tome je smislu dio količina energenata koji su stvarno potrošeni tijekom 2023. g., nabavljen u zadnjim mjesecima prethodne godine kako bi se popunili skladišni spremnici za tu namjenu. Posebno ističemo da za te količine energenata koje nisu bile stvarno potrošene u 2022. g., nije bilo moguće ni ostvariti potporu u prethodnoj godini jer se izričito tražilo kako je bilo propisano i u prethodnom i u ovom novom pravilniku sljedeće: „Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač.“ Završno, napominjemo da ovako dopunjeni izričaj kojim se pobliže utvrđuje količina energenta za obračun u prihvatljivom razdoblju, ni na koji način nije u suprotnosti s odjeljkom 2.1. toč. 61. Privremenog kriznog okvira koji je pravni temelj za provedbu ove Mjere 1. Dapače, produžetkom Privremenog kriznog okvira na razdoblje do sredine ove 2024. g., na razini EU je vrlo jasno ponovljeno da je riječ o poremećaju cijena energenata koji je uvjetovan u najvećoj mjeri ruskom agresijom na Ukrajinu, ali i krizom na Bliskom istoku, te da to razdoblje poremećaja počinje u veljači 2022. g., da prihvatljivo razdoblje uključuje cijelu 2022. (osim mjeseca veljače), cijelu 2023. g., pa čak i prvih šest mjeseci 2024., što iz praktičnih razloga svođenja na usporedbu godišnje potrošnje nije bilo nužno utvrditi u našem Programu. Drugim riječima, nabava energenata po višim cijenama od onih u referentnom razdoblju, uz primjenu formule koju je Predlagatelj izradio kako za prošlogodišnji tako i ovaj novi model, morala bi uključiti stvarno kupljene i stvarno potrošene količine tih energenata tijekom prihvatljivog razdoblja koje obuhvaća razdoblje od veljače 2022. do prosinca 2023. g. Iskustvenim podacima prerađivačke industrije pokazuju da se većina količine energenata koji su kupljeni tijekom prva tri tromjesečja u pravilu i potroše tijekom iste kalendarske godine. Stoga je predloženo da se u iznimku obračuna za Mjeru 1. mogu uključiti isključivo količine energenata kupljene u zadnjem tromjesečju 2022. godine uz 2 uvjeta: (1) da nisu utrošene u 2022. g. pa stoga za njih nije mogla biti ostvarena potpora po ovoj osnovi, te (2) da su te količine stvarno potrošene tijekom prihvatljivog razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Temeljem stavka 5. čl. 6. ovoga nacrta Pravilnika, te polazeći od provedbe modela potpore za 2023. g., kao i kontrolnih mehanizama Agencije za plaćanje, jasno je da u obračunu potpore za 2024. g. ne mogu biti uključene količine energenta koje bi bile kupljene i potrošene u razdoblju prije 1. siječnja 2023. godine, što se po potrebi može i dodatno naglasiti. Bez uzimanja u obzir predložene dopune čl. 6., pojedini prerađivači poljoprivrednih proizvoda bili bi u apsurdnoj situaciji da za određene količine energenata koje su kupili u 2022. g. a koje nisu i potrošili u toj istoj godini, ne bi mogli ostvariti pravo na potporu kako u Programu za 2023. tako i u Programu za 2024. godinu za što smo uvjereni da nije namjera predlagatelja. Pri tome su u posebno teškoj situaciji prerađivači poput HIŠ-a koji najveći dio prerade obavljaju sezonski, te zbog toga moraju imati veću zalihu pojedinih energenata prije početka prerade koja za vrijeme šećerne kampanje traje 24/7, uz obvezu potpunog preuzimanja i prerade sirovine od svojih kooperanata koja često svoj vrh ima na prijelazu dviju kalendarskih godina. Najiskrenije se nadamo da će Predlagatelj uvažiti ove iznesene argumente. Za Hrvatsku industriju šećera d.d., M. Božić, savjetnik Uprave Djelomično prihvaćen Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Predmetnim Pravilnikom propisuje se provedba Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini. Programom su prihvatljivi troškovi definirani u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, te napominjemo da tijekom provedenog eSavjetovanja nije bilo primjedbi na odredbe Programa. Program je notificirala Europska komisija, te bi svaka promjena Programa zahtijevala dodatne konzultacije s EK, pri čemu se treba voditi računa da bi izmjene Programa dovele u pitanje njegovu provedbu budući da su odredbe privremenog kriznog okvira (Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2023.) kako je posljednji put izmijenjena 21. studenog 2023.) na snazi do 30.6.2024.
5 KOKA d.o.o. PRAVILNIK, Prihvatljivi troškovi Članak 6 točka 2 umjesto „q – količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. veljače 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine“ predlažemo slijedeće: „q - količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine“ Energenti su nabavljeni i utrošeni za cijelu 2023.godinu, za svih 12 mjeseci, te shodno tome smatramo da količina energenata kupljena od dobavljača bi trebala biti za 12 mjeseci, a ne za 11 mjeseci, a kako se time ne bi umanjio iznos prihvatljivog troška. Prihvaćen Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
6 HGK PRAVILNIK, Prihvatljivi troškovi Sektor za poljoprivredu HGK predlaže izmijeniti stavak 2. alineju teksta u kojoj se obrazlaže značenje oznake „q“ tako da glasi: „q – količina pojedinog energenta kupljena od dobavljača u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Iznimno ovim količinama pojedinog energenta mogu se pribrojiti količine tog energenta kupljene u zadnjem tromjesečju 2022. godine, ako su potrošene u procesu prerade tijekom prihvatljivog razdoblja.“ Sektor za poljoprivredu HGK smatra kako ne postoji razlog da se razdoblje računa od 1. veljače , a ne od 1 siječnja 2023. godine. Privremeni krizni okvir i Program Vlade RH koji su pravni temelj za donošenje ovog propisa suštinski predviđaju kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda od 1 . veljače 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine u odnosu na referentno razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Prijedlogom ovog Pravilnika i Pravilnika temeljem kojeg je donošen prethodni Natječaj određeno je vremensko razdoblje u kojem pojedini energenti trebaju biti kupljeni i potrošeni da bi mogli biti uzeti u obzir za kompenzaciju. Sezonalnost poslova te tehničke mogućnosti kupovine energenata, izuzev plina i električne energije gdje ne postoji taj problem (Mjera 2) nekim našim članicama nisu omogućile da i kupovinu i potrošnju energenata prilagode vremenskim okvirima datim u oba Pravilnika, premda njihova i kupovina i potrošnja suštinski odgovara vremenskim okvirima Privremenog kriznog okvira i Programa Vlade RH. Stoga se nisu mogli prijaviti na prošli natječaj jer energente nisu potrošili u datom vremenskom okviru, niti na ovaj natječaj jer energente nisu kupili u datom vremenskom okviru. Prihvačanjem našeg prijedloga bi se otklonio tehnički razlog koji naše članice onemogućava da u potpunosti iskoriste svoje pravo na kompenzaciju rasta cijene energenata obuhvaćenih Mjerom 1. Djelomično prihvaćen Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Predmetnim Pravilnikom propisuje se provedba Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini. Programom su prihvatljivi troškovi definirani u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, te napominjemo da tijekom provedenog eSavjetovanja nije bilo primjedbi na odredbe Programa. Program je notificirala Europska komisija, te bi svaka promjena Programa zahtijevala dodatne konzultacije s EK, pri čemu se treba voditi računa da bi izmjene Programa dovele u pitanje njegovu provedbu budući da su odredbe privremenog kriznog okvira (Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2023.) kako je posljednji put izmijenjena 21. studenog 2023.) na snazi do 30.6.2024.
7 V i R 1898. d.o.o. PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva U članku 8. stavku (3) propisano je da ZIP datoteka iz stavka (2) članka 8. ne smije sadržavati dodatne datoteke ili druge formate datoteka odnosno ekstenzije osim navedenih u članku 8. stavku (2). Naš prijedlog je brisanje stavka (3) iz članka 8. s obzirom da je u pojedinim stvarnim slučajevima dostava dodatne dokumentacije opravdana i nužna za dokazivanje specifičnosti potrošnje energenata za prihvatljivu djelatnost i prihvatljivost troškova ili za dokazivanje prihvatljivosti korisnika. Osim brisanja stavka (3) iz članka 8. predlažemo i da se u članku 8. stavku (2) iza stavka g) doda stavak h) koji glasi: h) ostala dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost troškova i korisnika u PDF, XLS, XLSX, JPG, JPEG ili PNG formatu. Nije prihvaćen Podnositelje se ne ograničava da dostave i dodatnu dokumentaciju koju smatraju važnom za potvrđivanje potrošnje energenata, ili za dokazivanje prihvatljive djelatnosti ili prihvatljivih troškova. Međutim, dokumenti moraju biti u propisanim formatima radi mogućnosti obrade istih. Ukoliko se interna dokumentacija podnositelja zahtjeva nalazi u formatima koji nisu dozvoljeni Pravilnikom, podnositelji zahtjeva mogu sami na internetu pronaći mnogobrojne online alate i usluge koji na jednostavan, brz i besplatan način vrše pretvorbu dokumenata iz jednog formata u drugi format.
8 V i R 1898. d.o.o. PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva U članku 8., stavku (2) točki f) navedeno je da je potrebno dostaviti ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu. Skrećemo Vam pažnju da ne postoji zakonska osnova po kojoj bi dobavljač energenta morao izdati navedenu ovjerenu potvrdu podnositelju zahtjeva pa samim time podnositelj zahtjeva prema ovoj odredbi ovisi o dobroj volji dobavljača energenta. Dodatno, u realnoj situaciji pojedini podnositelj zahtjeva može tijekom godine za isti energent imati više različitih dobavljača, pa bi sukladno predloženoj odredbi trebao tražiti veći broj ovjerenih potvrda što bi administrativno opteretilo i podnositelja zahtjeva i dobavljače energenata te bi u slučaju da dobavljači energenta ne žele ili ne stignu u propisanom roku podnositelju zahtjeva dostaviti potvrdu, moglo nepotrebno dovesti u pitanje pravovremenost podnošenja zahtjeva. S obzirom da smatramo kako je uz preslike računa za nabavku energenata dostatan dokaz izvršenog plaćanja bankovni izvadak iz kojeg je jasno vidljivo da su sredstva u iznosu izdanih računa uplaćena na račun dobavljača energenta, predlažemo da točku f) člnaka 8., stavka (2) izmijenite na sljedeći način: f) ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu ili bankovni izvadak ili drugi relevantan dokaz u PDF formatu iz kojeg se jasno i nedvojbeno može utvrditi da je ukupni iznos priloženih računa uplaćen na račun dobavljača energenta Nije prihvaćen Tijekom izrade prijedloga Pravilnika konzultirana je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je iz njihovog iskustva zaključeno da su potvrde dobavljača energenata o podmirenim potraživanjima od strane podnositelja zahtjeva brz i jednostavan način povezivanja računa i dokaza o plaćanju. Navedeno znatno ubrzava proces obrade što je bitno s obzirom na rok za provedbu Programa (30. lipnja 2024). Iskustvo u provedbi Programa u 2023. godini pokazuje da su tražene potvrde dostavljane u roku kraćem od 8 dana.
9 V i R 1898. d.o.o. PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva U članku 8., stavku (2), točki d) propisana je dostava geotagiranih fotografija s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu. U realnim situacijama, na pojedinim lokacijama u Republici Hrvatskoj, posebno kada se lokacija proizvodnog pogona i lokacija pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta nalazi u urbanim sredinama s velikim brojem sporednih ulica, mogu se javiti odstupanja te zbog ograničenih tehničkih mogućnosti uređaja isti na geotagiranoj fotografiji učita GPS lokaciju (adresu) sporedne ulice, umjesto stvarne adrese na kojoj se nalazi obračunsko mjerno mjesto ili trošilo povezano s prihvatljivom djelatnosti. U skladu s navedenim, predlažemo da se uz geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti podnositeljima zahtjeva omogući dostava Izjave kojom će potvrditi stvarne adrese obračunskih mjernih mjesta/trošila. Tekst članka 8., stavka (2), točke d) koji predlažemo glasi: d) geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu te, ako je primjenjivo, Izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe o stvarnim adresama obračunskih mjernih mjesta/trošila u slučajevima kada se stvarna adresa obračunskog mjernog mjesta/trošila razlikuje od adrese učitane na geotagiranim fotografijama, u PDF formatu. Djelomično prihvaćen Iz konzultacija o iskustvu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potvrđeno je da stvarna lokacija proizvodnog pogona i lokacija pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta, posebice u urbanim sredinama s velikim brojem sporednih ulica, može dovesti do odstupanja zbog ograničenih tehničkih mogućnosti uređaja. Prijedlog se prihvaća, te će se članak 8. stavak 2, točka d) Pravilnika nadopuniti sljedećom rečenicom: „U slučaju tehničkih problema i odstupanja između stvarnih lokacija obračunskih mjernih mjesta i GPS lokacija na geotagiranim fotografijama podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti, u PDF formatu, potpisanu i ovjerenu izjavu kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje stvarnu adresu obračunskih mjernih mjesta/trošila“.
10 Vindija d.d. Varaždin PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Člankom 8., stavkom (3) propisano je da ZIP datoteka iz članka 8. stavka (2) ne smije sadržavati dodatne datoteke ili druge formate datoteka odnosno ekstenzije osim navedenih u članku 8., stavku (2). Skrećemo Vam pažnju da su dodatne datoteke i dodatni formati u određenim slučajevima nužni za dokazivanje specifičnosti potrošnje energenta za prihvatljivu djelatnost i prihvatljivost troškova ili za dokazivanje prihvatljivosti korisnika. Slijedom navedeno predlažemo da se predloženi stavak (3) članka 8. izbriše te da se u članku 8. stavku (2) iza stavka g) doda stavak h) koji glasi: h) ostala dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost troškova i korisnika u PDF, XLS, XLSX, JPG, JPEG ili PNG formatu. Nije prihvaćen Podnositelje se ne ograničava da dostave i dodatnu dokumentaciju koju smatraju važnom za potvrđivanje potrošnje energenata, ili za dokazivanje prihvatljive djelatnosti ili prihvatljivih troškova. Međutim, dokumenti moraju biti u propisanim formatima radi mogućnosti obrade istih. Ukoliko se interna dokumentacija podnositelja zahtjeva nalazi u formatima koji nisu dozvoljeni Pravilnikom, podnositelji zahtjeva mogu sami na internetu pronaći mnogobrojne online alate i usluge koji na jednostavan, brz i besplatan način vrše pretvorbu dokumenata iz jednog formata u drugi format.
11 Vindija d.d. Varaždin PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Člankom 8., stavkom (2), točkom f) propisana je dostava ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu. Skrećemo Vam pažnju da navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje ne samo za podnositelja zahtjeva već i za dobavljača energenta. Uz preslike računa za nabavku energenta smatramo da je dostatan dokaz bankovni izvadak iz kojeg je jasno vidljivo da su sredstva u iznosu izdanih računa uplaćena na račun dobavljača energenta. Isto tako, ne postoji zakonska osnova po kojoj bi dobavljač energenta morao izdati navedenu ovjerenu potvrdu zbog čega, sukladno ovoj odredbi, podnositelj zahtjeva ovisi dobavljaču energenta i njegovoj spremnosti na izdavanje potvrde u propisanom roku. Slijedom navedenog tekst članka 8., stavka (2) točke f) koji predlažemo glasi: f) ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu ili bankovni izvadak ili drugi relevantan dokaz u PDF formatu iz kojeg se jasno i nedvojbeno može utvrditi da je ukupni iznos priloženih računa uplaćen na račun dobavljača energenta. Nije prihvaćen Tijekom izrade prijedloga Pravilnika konzultirana je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je iz njihovog iskustva zaključeno da su potvrde dobavljača energenata o podmirenim potraživanjima od strane podnositelja zahtjeva brz i jednostavan način povezivanja računa i dokaza o plaćanju. Navedeno znatno ubrzava proces obrade što je bitno s obzirom na rok za provedbu Programa (30. lipnja 2024). Iskustvo u provedbi Programa u 2023. godini pokazuje da su tražene potvrde dostavljane u roku kraćem od 8 dana.
12 Vindija d.d. Varaždin PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Člankom 8., stavkom (2), točkom d) propisana je dostava geotagiranih fotografija s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu. Skrećemo Vam pažnju da se na pojedinim lokacijama u Republici Hrvatskoj, posebno u slučajevima kada se lokacija proizvodnog pogona i lokacija pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta nalazi u gradovima, odnosno urbanim sredinama, može javiti odstupanje između stvarnih lokacija obračunskih mjernih mjesta i GPS lokacija koje se učitavaju s geotagiranih fotografija. GPS lokacije geotagiranih fotografija u takvim slučajevima najčešće zahvate i učitaju lokacije sporednih ulica što ne prikazuje stvarno stanje. Slijedom navedenog predlažemo da se u opisanim slučajevima uz geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti podnositeljima zahtjeva omogući dostava Izjave kojom će potvrditi stvarne adrese obračunskih mjernih mjesta/trošila. Tekst članka 8., stavka (2), točke d) koji predlažemo glasi: d) geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu te, ako je primjenjivo, Izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe o stvarnim adresama obračunskih mjernih mjesta/trošila u slučajevima kada se stvarna adresa obračunskog mjernog mjesta/trošila razlikuje od adrese učitane na geotagiranim fotografijama, u PDF formatu. Djelomično prihvaćen Iz konzultacija o iskustvu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potvrđeno je da stvarna lokacija proizvodnog pogona i lokacija pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta, posebice u urbanim sredinama s velikim brojem sporednih ulica, može dovesti do odstupanja zbog ograničenih tehničkih mogućnosti uređaja. Prijedlog se prihvaća, te će se članak 8. stavak 2, točka d) Pravilnika nadopuniti sljedećom rečenicom: „U slučaju tehničkih problema i odstupanja između stvarnih lokacija obračunskih mjernih mjesta i GPS lokacija na geotagiranim fotografijama podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti, u PDF formatu, potpisanu i ovjerenu izjavu kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje stvarnu adresu obračunskih mjernih mjesta/trošila“.
13 KOKA d.o.o. PRAVILNIK, Način i rokovi podnošenja zahtjeva U članku 8., stavku 2., točki „d) propisana je dostava: „geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu“ te predlažemo slijedeću odredbu d) geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu te, ako je primjenjivo, Izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe o stvarnim adresama obračunskih mjernih mjesta/trošila u slučajevima kada se stvarna adresa obračunskog mjernog mjesta/trošila razlikuje od adrese učitane na geotagiranim fotografijama, u PDF formatu. Naime, u praksi se mogu javiti tehnički problemi i odstupanje između stvarnih lokacija obračunskim mjernih mjesta i GPS lokacija koje se učitavaju sa geotagiranih fotografija i to u slučajevima kada se lokacije proizvodnog pogona i lokacije pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta nalaze u urbanim sredinama. Tada se događa da GPS lokacije geotagiranih fotografija učitaju lokacije sporednih ulica, a što ne prikazuje stvarno stanje. Stoga predlažemo da u takvim slučajevima uz dostavu geotagiranih fotografija s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti omogući dostava Izjave pod krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom će se potvrditi stvarne adrese obračunskih mjernih mjesta/trošila, a kao što je bilo prihvaćeno u prethodnom programu za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. U članku 8., točki 2., stavku f) propisana je dostava „ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu“ te predlažemo slijedeće f) ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu ili bankovni izvadak ili drugi relevantan dokaz u PDF formatu iz kojeg se jasno i nedvojbeno može utvrditi da je ukupni iznos priloženih računa uplaćen na račun dobavljača energenta. Naime, smatramo da je uz preslike računa na nabavku energenata relevantan i dostatan dokaz bankovni izvadak iz kojeg je jasno vidljivo da je predmetni račun i iznos sa izdanog računa uplaćen na račun dobavljača energenata. Bankovni izvadak je bilo prihvaćen u prethodnom programu za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Uz to, ne postoji zakonska obveza da dobavljač energenata mora izdati ovjerenu potvrdu prema kupcu energenata te su korisnici odnosno podnositelji zahtjeva prema ovom Pravilniku ovisni o dobavljaču energenata i njegovoj spremnosti na izdavanje potvrde u propisanom roku. U članku 8. stavku 3. propisano je „ZIP datoteka iz stavka 2. ovoga članka ne smije sadržavati dodatne datoteke ili druge formate datoteka odnosno ekstenzije osim navedenih u stavku 2. ovoga članka.“ Predlažemo brisanje ove odredbe. Dodatne datoteke i dodatni formati u određenim slučajevima nužni su za dokazivanje specifičnosti potrošnje energenta za prihvatljivu djelatnost i prihvatljivost troškova ili za dokazivanje prihvatljivosti korisnika. Slijedom navedenog predlažemo da se u članku 8. stavku 2. iza stavka g) doda stavak h) koji glasi: ostala dokumentacija kojom se dokazuje prihvatljivost troškova i korisnika u PDF, XLS, XLSX, JPG, JPEG ili PNG formatu. Djelomično prihvaćen Iz konzultacija o iskustvu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potvrđeno je da stvarna lokacija proizvodnog pogona i lokacija pripadajućeg obračunskog mjernog mjesta, posebice u urbanim sredinama s velikim brojem sporednih ulica, može dovesti do odstupanja zbog ograničenih tehničkih mogućnosti uređaja. Prijedlog se prihvaća, te će se članak 8. stavak 2, točka d) Pravilnika nadopuniti sljedećom rečenicom: „U slučaju tehničkih problema i odstupanja između stvarnih lokacija obračunskih mjernih mjesta i GPS lokacija na geotagiranim fotografijama podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti, u PDF formatu, potpisanu i ovjerenu izjavu kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje stvarnu adresu obračunskih mjernih mjesta/trošila“. Podnositelje se ne ograničava da dostave i dodatnu dokumentaciju koju smatraju važnom za potvrđivanje potrošnje energenata, ili za dokazivanje prihvatljive djelatnosti ili prihvatljivih troškova. Međutim, dokumenti moraju biti u propisanim formatima radi mogućnosti obrade istih. Ukoliko se interna dokumentacija podnositelja zahtjeva nalazi u formatima koji nisu dozvoljeni Pravilnikom, podnositelji zahtjeva mogu sami na internetu pronaći mnogobrojne online alate i usluge koji na jednostavan, brz i besplatan način vrše pretvorbu dokumenata iz jednog formata u drugi format.