Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje i kriterija za ocjenjivanje kvalitete „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Growth strategies d.o.o. za usluge 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo razjasniti kriterij odabira ''Dizajn i zrelost projekta'', 4.6. Stupanj pripremljenosti za javnu nabavu. S obzirom da je pravni okvir za provedbu postupaka jednostavne nabave ZJN (članak 4. (Načela javne nabave), članak 12. (Pragovi za primjenu Zakona), članak 15. (Jednostavna nabava), članci 16-19. (Procijenjena vrijednost nabave), članak 28. (Plan nabave i registar ugovora), traži se razjasniti što se smatra ''dokumentacijom za javnu nabavu''. U slučaju da se ''dokumentacijom za javnu nabavu'' smatra isključivo dokumentacija o nabavi za provedbu (otvorenog) postupka javne nabave molimo razjasniti odnosi li se predmetno na 1 (bilo koji) postupak nabave? Molimo upotpuniti bodovnu vrijednost za 4 boda na način da sada glasi: - Postupak javne nabave je završio ili je prijavitelj sklopio ugovor za savjetodavne usluge provedbe postupaka javne nabave koje pružaju vanjski konzultanti za javnu nabavu Primljeno na znanje Kriterij 4.6. Stupanj pripremljenosti za javnu nabavu odnosi se isključivo na dokumentaciju o nabavi za provedbu (otvorenog) postupka javne nabave za izvođenje radova ili nabavu opremu a sve sa ciljem financiranja najspremnijih projekata. Navedeno je izmijenjeno i objašnjenje u kriteriju sada glasi: Objašnjenje: Termin dokumentacija za javnu nabavu u ovom pitanju, odnosi se isključivo na dokumentaciju o nabavi za provedbu (otvorenog) postupka javne nabave za izvođenje radova i/ili nabavu opremu a sve sa ciljem financiranja najspremnijih projekata.
2 Lučka uprava DNŽ 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo pojašnjenje kriterija pod točkom 3.1. Prijavitelj mora imati vlastite kapacitete za provedbu aktivnosti ili angažirati vanjsku uslugu upravljanja projektom. Prijavitelji koji nemaju vlastite kapacitete se dovode u podređen i neprihvatljiv položaj, jer za ostvarivanje bodova po ovom kriteriju moraju provesti postupak javne nabave, sklopiti ugovor i imenovati projektni tim za projekt, koji se ukoliko mu se ne dodjele potrebna bespovratna sredstva neće ni provoditi. U tom slučaju se prijavitelj izlaže nepotrebnom trošku, jer će morati raskinuti postojeći ugovor za upravljanjem projektom i isplatiti financijsku kompenzaciju drugoj strani. Predlažemo da se kao dokaz zatraži izjava ovlaštene osobe da će ukoliko se za projekt dodjele bespovratna sredstva, a ukoliko nema vlastite kapacitete angažirati vanjske suradnika za provođenje projekta. Zašto propisivati obavezne članove projektnog tima? Zašto projektni tim treba uključivati voditelja projekta i ovlaštenog inženjera (građevinske i/ili druge tehničke struke) kao voditelja projekta gradnje? Dali je to jedna osoba ili moraju biti dvije? Voditelj projekta gradnje se angažira za vođenje projekta i to je koliko se vidi iz predloženog teksta projektna aktivnost prihvatljiva za financiranje. Nadzorni inženjer se također angažira za potrebe stručnog nadzora, što je također aktivnost prihvatljiva za financiranje. Stoga ne vidimo svrhu propisivanja predmetnih stručnih kvalifikacija, jasno je da članovi projektnog tima trebaju imati određeno iskustvo i znanja, ali ovakvo propisivanje smatramo neprimjerenim i diskriminirajućim, a za prijavitelja angažiranje stručnjaka koji su "prekvalificirani" za obavljanje posla predstavlja bespotrebno poskupljenje provedbe projekta. Dodatno na navedeno, stručni građevinski nadzor po zakonu odgovara za sve što poduzme ili nepoduzme za vrijeme gradnje, voditelj projekta nema nikakvu zakonsku odgovornost, čemu angažiranje još jednog ovlaštenog inženjera koji nema nikakvu zakonsku odgovornost i još jednog voditelja projekta koji također nema nikavu zakonsku odgovornost? Predlažemo brisanje dijela točke 3.1. koji govori o obaveznom sastavu projektnog tima. Primljeno na znanje Za prijavitelje koji nemaju vlastite kapacitete dovoljno je da predvide ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom i sa tim će zadovoljiti kriterij i dobiti 4 boda. Naime, u opisu za 4 boda stoji slijedeće: Prijavitelj je dostavio Odluku koja uključuje sve imenovane stručnjake ali nije opisao iskustvo/odgovornosti i/ili Prijavitelj je u projektnom prijedlogu predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) članak 37 i članak 38 navedeno je tko može biti voditelj gradnje i kada je nužno da isti bude imenovan. U slučaju da prijavitelj ima vlastitu osobu koja zadovoljava uvjete propisane gore navedenim zakonom (voditelj projekta gradnja) ne postoji ograničenje da on obavlja i druge poslove u projektnom timu.
3 Growth strategies d.o.o. za usluge 1. Opće informacije, 1.3.Pokazatelji operacije/projekta: Molimo razjasniti smatra li se otočić jednakovrijednim otoku u smislu Poziva (odnosno definiranih Pokazatelja i ostalih odredbi) i kriterija ocjenjivanja (obrazac za ocjenjivanje kvalitete). U okviru kriterija odabira navodi se poveznica definicije otoka na Zakon o otocima koji u čl. 5. definira otok i otočić. Pozivom se ne navodi poveznica na određenu definiciju. Molimo razjasniti kako je u kontekstu poziva i kriterija ocjenjivanja otočić jednakovrijedan otoku. Primljeno na znanje Kroz ovaj poziv, otočići su jednakovrijedni otocima te će kao takvi biti i ocjenjivani.
4 Growth strategies d.o.o. za usluge 2. Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i kriteriji isključenja, 2.3. Isključenje Prijavitelja i Partnera iz postupka dodjele: Molimo razjasniti navod ''Prijavitelj i/ili partner prijavitelja ne može koristiti institut faktoringa u projektu.'' Podrazumijeva li navedena odredba kako niti jedan gospodarski subjekt na temelju sklopljenog (sekundarnog) ugovora projekta ne može koristiti faktoring? Faktoring je postupanje uređeno pozitivnim propisima nacionalnog zakonodavstva. Smatra li se korištenje faktoringa od Izvođača korištenjem faktoringa Prijavitelja (Korisnika ugovora)? Traži se upotpunjavanje navoda kako bi se razjasnio pojam ''korištenje instituta'' i koja ograničenja (za koga) u provedbi projekta proizlaze iz predmetne odredbe. Primljeno na znanje Pozivom je određeno da ''Prijavitelj i/ili partner prijavitelja ne može koristiti institut faktoringa u projektu“. Također skrećemo pažnju da je u članku 69, stavak 2 Uredbe 1060/2021 određeno da je država članica dužna osigurati prikupljanje informacija o stvarnim vlasnicima primatelja sredstava Unije u skladu s Prilogom XVII.“ . U prilogu XVII, podatakovnom polju 23, predviđeno je da „Informacije o tome upotrebljavaju li korisnik ili drugi subjekti koji provode operaciju u skladu s pravilima Unije o javnoj nabavi ugovaratelje i ako da, nakon potpisivanja odgovarajućih ugovora, informacije o: (a) svim ugovarateljima, uključujući naziv i identifikacijski broj za PDV ili porezni identifikacijski broj ugovarateljâ, (b) i o stvarnim vlasnicima ugovaratelja, kako je definirano u članku 3. stavku 6. Direktive (EU) 2015/849, odnosno ime(na) i prezime(na), datum(e) rođenja i identifikacijski broj za PDV ili porezni identifikacijski broj tih stvarnih vlasnika i (c) ugovorima (datum ugovora, naziv, referentni broj i iznos ugovora)
5 Growth strategies d.o.o. za usluge 1. Opće informacije, 1.5. Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti: Molimo razjasniti: Formulacija ''predmetne aktivnosti i povezani troškovi ne mogu se financirati ukoliko su počeli prije podnošenja projektnog prijedloga na ovaj Poziv'': Odnosi li se isključivo na troškove i aktivnosti ukoliko je prije podnošenja prijedloga započela aktivnost koja sadrži državnu potporu? Odnosi li se isključivo na neprihvatljivost onog troška koji je nastao prije trenutka podnošenja projektnog prijedloga no ne utječe na ''prihvatljivost cjelokupnog projekta''? Molimo razjasniti na koji način se dokazuje trenutak početka radova prema podacima (npr prema podacima iz građevinskog dnevnika)? Molimo navesti kako se početkom radova ne smatraju pripremni građevinski radovi niti početak onih aktivnosti koje ne sadrže državne potpore (uključujući započetu aktivnost radova koja ne sadrži državne potpore, a kada projekt sadrži troškove državnih potpora). Primljeno na znanje Vidjeti odgovor na pitanje 7. Odnosi se na troškove i aktivnosti koji sadrže državnu potporu. U slučaju da projektni prijedlog sadržava aktivnosti koje uključuju državne potpore, svi troškovi su neprihvatljivi ako prije početka istih aktivnosti nije podnesen pisani zahtjev davatelju potpore kako je definirano u Uputama za prijavitelje točka 1.5. Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti.
6 Growth strategies d.o.o. za usluge 1. Opće informacije, 1.3.Pokazatelji operacije/projekta: Molimo razjasniti smatraju li se Pokazatelj na razini poziva: Nadograđene luke (navodi se ''pokazatelj na razini poziva'') i Izgrađene ili unaprijeđene cestovne prometnice koje služe kao pristup lukama jednim od pokazateljem projekta. Je li prihvatljiv projekt uz odabir isključivo pokazatelja ''Pokazatelj na razini poziva: Nadograđene luke''? Molimo potvrditi kako je prihvatljivo koristiti samo pokazatelj na razini poziva ''Nadograđene luke'', odnosno Izgrađene ili unaprijeđene cestovne prometnice koje služe kao pristup lukama ( nije naveden drugi pokazatelj projekta koji bi bio relevantan za cestovne prometnice) Primljeno na znanje Kako je navedeno u Uputama za prijavitelje točka 1.3. Pokazatelji operacije/projekta: Za potrebe praćenja postignuća, Prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti barem jednog, a moguće je i više pokazatelja koje će ostvariti svojim projektom. Dakle, svaki projektni prijedlog mora zadovoljiti barem jedan od pokazatelja. Samim time, prihvatljivi su i pokazatelji navedeni u pitanju.
7 Growth strategies d.o.o. za usluge 1. Opće informacije, 1.3.Pokazatelji operacije/projekta: Molimo razjasniti / potvrditi definiciju funkcionalne linije na način da funkcionalna linija podrazumijeva svaku ''liniju'' kako je linija definirana Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (čl. 5. st. 16. Zakona), a što je u skladu s opisom intervencije u okviru PKK (''ali i za posebne namjene kako bi se povećala sigurnost i kapaciteti pomorskog prijevoza te unaprijedio gospodarski potencijal otoka'') Primljeno na znanje Kako ste naveli, Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (čl. 5. st. 16. Zakona) definiran je pojam “linije”. Potvrđujemo da se “Funkcionalna linija” podrazumijeva svaku liniju u skladu sa navedenim člankom Zakona.
8 Growth strategies d.o.o. za usluge 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo razjasniti kriterij odabira ''Provedbeni kapaciteti'' na način da se umjesto formulacije ''ovlaštenog inženjera (građevinske i/ili druge tehničke struke) kao voditelja projekta gradnje'' koristi formulacija ''Voditelj projekta u skladu s odredbom čl. 37. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje'', posebice u kontekstu formulacije ''ovlašteni inženjer građevinske struke''. Ovlašteni inženjer odnosi se na odredbe koje proizlaze iz regulacija uglavnom vezanih uz projektiranje i nadzor. Također, u svakom slučaju se traži korekcija teksta u dijelu koji se odnosi na ''i/ili'' (građevinske i/ili druge struke), a s obzirom da iz zakona ne proizlazi građevinska i druga struka, već obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti polja arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva. Vezano uz bodovnu vrijednost 3. kriterija ocjenjivanja (Provedbeni kapaciteti) skreće se pažnja na nejasno određenu vrijednost: ''Prijavitelj je dostavio Odluku koja ne uključuje sve imenovane stručnjake ili nije opisao iskustvo/odgovornosti i/ili Prijavitelj je u projektnom prijedlogu predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom''. Molimo razjasniti dio koji se odnosi na ''i/ili'' (Prijavitelj je u projektnom prijedlogu predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom). Molimo razjasniti situaciju i broj bodova ukoliko Prijavitelj dostavi Odluku koja uključuje sve imenovane stručnjake, no nije opisao iskustvo i predvidio je ugovaranje savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata. Molimo razjasniti situaciju i broj bodova ukoliko Prijavitelj dostavi Odluku koja uključuje sve imenovane stručnjake, no nije opisao iskustvo i nije predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata. Molimo razjasniti situaciju i broj bodova ukoliko Prijavitelj dostavi Odluku koja uključuje sve imenovane stručnjake, opisao je iskustvo, ali nije predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata. Molimo razjasniti je li potrebno da se u Odluci navode imenom i prezimenom svi stručnjaci ili je dovoljno predvidjeti sve pozicije kako bi se ostvario max broj bodova? Djelomično prihvaćen Formulacija „ovlaštenog inženjera (građevinske i/ili druge tehničke struke) kao voditelja projekta gradnje“ je izmijenjeno i ispravljeno je u skladu sa pitanjem. Navedenom situacijom (1) broj bodova će biti 4 tj. kako je navedeno u obrascu za ocjenjivanje kvalitete. Navedenom situacijom (2) bodovanje je izmijenjeno i sada glasi: 4 boda Prijavitelj je dostavio Odluku koja uključuje sve imenovane stručnjake ali nije opisao iskustvo/odgovornosti i/ili Prijavitelj je u projektnom prijedlogu predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom Navedenom situacijom (3), a kako je navedeno u fusnoti br. 3 uz navedeni kriterij „Projektni tim može biti imenovan iz stručnih službi Prijavitelja / Partnera ili vanjskih suradnika istih, ovisno o odluci Prijavitelja te ne mora nužno biti sastavljen od osoba iz iste/ih institucije”, nije nužno ugovaranje vanjskih konzultanata. Dakle, u tom slučaju projektni prijedlog će biti ocijenjen sa maksimalnim brojem bodova. (4) U slučaju da je projektni tim već imenovan i/ili da su Ugovorene savjetodavne usluge vanjskih konzultanata, nužno je imenovati iste te ukratko navesti relevantno iskustvo istih. U slučaju da prijavitelj tek planira ugovoriti savjetodavne usluge vanjskih konzultanata, dovoljno je uz Odluku o osnivanju projektnog tima dostaviti i nacrt ili konačnu verziju projektnog zadatka za nabavu usluge upravljanja projektom.
9 Growth strategies d.o.o. za usluge 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo razjasniti 2. kriterij ocjenjivanja Financijska održivost projekta u kontekstu aktivnosti koje se odnose na ostvarenje pokazatelja ''Nove ili premještene luke'' ili ''Izgrađene prometnice'', odnosno bilo kojeg projekta koji uključuje elemente gradnje novog objekta/građevine. Naime, u slučaju izvedbe radova kojima se gradi nova građevina (u konkretnom slučaju nove građevine) u inkrementalnom prikazu scenarija sa i bez projekta nije moguće prikazati smanjenje troškova, s obzirom da ih u scenariju bez projekta nema (kada ne postoji nikakva građevina ne bi trebao postojati pripadajući trošak održavanja). Gradnjom nove građevine nije moguće inkrementalno smanjiti trošak (kojeg bez projekta nema, odnosi iznosi 0). S obzirom da se u slučaju povećanja vrijednosti troška održavanja projekt eliminira (odgovor ne smije biti ocijenjen sa 0 bodova), predmetni kriterij nije primjenjiv za niti jedan projekt kojim se povećava postojeći kapacitet, odnosno gradi nova građevina. Također, traži se da se jasno definira koje troškove održavanja je potrebno prikazati i što se u kontekstu ovog kriterija smatraju troškovi održavanja / upravljanja. Molimo pojasniti na što se odnose ''troškovi upravljanja'' koje se navodi u opisu kriterija ''prikaz izvora sredstava za pokrivanje troškova upravljanja i odražavanja te sadržavati procjenu troškova upravljanja i održavanja nakon provedbe projekta (tijekom životnog vijeka)'', a s obzirom da se u dijelu opisa ovog kriterija trošak upravljanja na određenim dijelovima navodi, odnosno ne navodi. Molimo da se predmetni kriterij izmijeni na način da je primjenjiv isključivo na one projekte koji ne sadrže elemente gradnje nove građevine. Molimo izmijeniti bodovnu vrijednost na način da se u slučaju povećanja vrijednosti održavanja, a kada prijavitelj dokaže financijsku održivost projekta ostvari 10 bodova (u svakom slučaju je potrebno isključiti 0 bodova). Djelomično prihvaćen Vidjeti odgovor pod pitanje br. 24.
10 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4. Prihvatljivost aktivnosti Ograničenje procijenjenih troškova nadzora na 5% te voditelja projekta na 3% je nepotrebno. Predlaže se ili ukloniti ograničenje ili uskladiti ograničenja na način da su Troškovi Stručnog nadzora građenja projekta prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova Troškovi Voditelja projekta gradnje prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predlaže se umjesto formulacije gradnja, zamjena ili nadogradnja koristiti terminologiju Zakona o gradnji (s obzirom da je ''gradnja'' koja se pozivom navodi kao prihvatljiva aktivnost i projektiranje i građenje, a projektiranje se pozivom definira kao neprihvatljiv trošak). Građenje obuhvaća izvedbu građevinskih i drugih radova kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Predlaže se aktivnost stručnog nadzora upotpuniti s geotehnički nadzor, arheološki nadzor. Predlaže se trošak ''upravljanje projektom i administracija'' definirati kao prihvatljiv trošak (posebice u kontekstu definiranih kriterija ocjenjivanja - Način verifikacije ovog kriterija je Izjava Prijavitelja o imenovanju stručnog projektnog tima koji uključuje aspekte financijskih, stručnih, iskustvenih i administrativnih kapaciteta za provedbu Projekta, dok je max broj bodova uz dokaz ''Odluke koja uključuje sve imenovane stručnjake'') Djelomično prihvaćen Odluka je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da ograniči troškove aktivnosti nadzora i Stručnog voditelja gradnje u navedenim okvirima, te će % ostati kako je navedeno u Uputama za prijavitelje. Navedeni postotak sada je jasnije definiran u Uputama za prijavitelje i sada glasi: Troškovi Stručnog nadzora građenja projekta prihvatljivi su do najviše 5% ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti 1., 3., 4. i 6. Prihvaća se promjena formulacije “Gradnja” u “Građenje”. Prihvaća se dodavanje “geotehničkog nadzora i arheološkog nadzora” pod aktivnost “Stručni nadzor” Odluka je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da troškovi “Upravljanja projektom i administracije” nisu prihvatljivi kroz ovaj poziv kako bi se što više financijskih sredstava usmjerilo u financiranje infrastrukture.
11 ANA-MARIA PARISOT 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Što se tiče kriterija ocjenjivanja, prvenstveno upućujemo na to da se dokumentacija poziva izrađuje na hrvatskom jeziku, te je ‘Da li’ u hrvatskom jeziku nepoželjna konstrukcija. Taj glagolski oblik je karakterističan za jezike susjednih država, ali u našem ga je potrebno zamijeniti drugim oblicima. Dalje, u kriteriju 3.1. nije jasno može li se maksimalni broj bodova po tom kriteriju dodijeliti prijavitelju koji je dostavio Odluku u kojoj su imenovani svi stručnjaci, uključujući i vanjske stručnjake, te je opisao iskustvo/odgovornosti za svakog člana? Također, u kriteriju 4.2. nejasno je da li se doprinos od 3% pokazateljima poziva mjeri u odnosu na sve kriterije ili pojedinačnom kriteriju? Odnosno, uzima li se prosjek doprinosa svim navedenim pokazateljima kako bi se izračunao postotak ili neka druga metodologija? Ako da, molimo obrazloženje jer je trenutačno obrazloženje bodovanja logički slabo povezano sa samim nazivom kriterija. Dodatno, za kriterij 4.6. molimo potvrdu da se maksimalni broj bodova može dobiti ako potencijalni prijavitelj završi postupak javne nabave za bilo koju uslugu/robu/radove povezane s projektom, od 1. siječnja 2021. za prihvatljive troškove, odnosno bez obzira na njihovu prihvatljivost kao troška, sve dok se radi o jednoj projektnoj cjelini. Nadalje, u kriteriju 6.1. molimo detaljniju elaboraciju izraza "povećanje elektromobilnosti", uz navođenje primjera mjera. Također, ukazujemo na propust da se, s obzirom na prirodu ulaganja, u ocjenjivanje po ovom kriteriju uvrste i primjeri promicanja plave ekonomije (blue economy). Napose, molimo detaljnjiju elaboraciju kriterija 6.2., uz navođenje konkretnih primjera primjene navedenog kriterija, uz pojašnjenje može li se smatrati da projekt doprinosti navedenom kriteriju ukoliko se dokumentacijom o nabavi propišu određeni certifikati ili oznake kao kriteriji vrednovanja? Ako da, na koji način? Hoće li se smatrati da projekt doprinosi navedenom kriteriju ako je navedeno propisano primjerice samo za jedan tip opreme koji se planira nabaviti? Postoji li udio smanjenja ispušnih plinova koji se mora tražiti, ako da, u odnosu na što? Ako nabavljamo i opremu bez izravnog utjecaja na količinu ispušnih plinova i opremu s izravnim utjecajem na ispušne plinove, kako će se bodovati navedeni slučaj? Djelomično prihvaćen Vezano uz kriterij 3.1. U objašnjenju stoji slijedeće: Način verifikacije ovog kriterija je Odluka Prijavitelja o imenovanju stručnog projektnog tima koji uključuje aspekte financijskih, stručnih, iskustvenih i administrativnih kapaciteta za provedbu Projekta. U fusnosti broj 3 uz navedeno pitanje stoji napomena: „Projektni tim može biti imenovan iz stručnih službi Prijavitelja / Partnera ili vanjskih suradnika istih, ovisno o odluci Prijavitelja te ne mora nužno biti sastavljen od osoba iz iste/ih institucije.“ Dakle, u slučaju da je prijavitelj imenovao sve stručnjake, uključujući i vanjske stručnjake, te je opisao iskustvo/odgovornosti za svakog člana dobiti će maksimalni broj bodova. Dodatno, navedeni kriterij je izmijenjen u opisu bodova. Vezano uz kriterij 4.2. Navedeni kriterij je izmijenjen i sada glasi: 4.2. Projekt pridonosi ciljanim vrijednostima poziva sa minimalno 3%? Objašnjenje: Doprinos projektnog prijedloga ispunjenju relevantnih pokazatelja poziva Ciljne vrijednosti pokazatelja poziva na koji se odnosi kriterij, odnosno iznosi koji predstavljaju 3% od pokazatelja iz PKK, kako su navedeni u nastavku) su: 1. RSO 3.2.2. Nadograđene luke koje pružaju usluge vezane za otoke - 1 nadograđena luka 2. RSR 3.2.2. Godišnji broj putnika - Povećanje broja putnika za 5.860 3. RSO 3.2.1. Izgrađeni i dograđeni komunalni vezovi - 30 Izgrađenih i dograđenih komunalnih vezova 4. RSR 3.2.1. Korišteni komunalni vezovi - 29 korištenih komunalnih vezova 5. RSO 3.2.3. Nove ili premještene luke - 1 nova ili premještena luka 6. Nadograđene luke - 1 nadograđene luke 7. Izgrađene ili unaprijeđene cestovne prometnice koje služe kao pristup lukama - 0,1 km izgrađenih ili unaprijeđenih cestovnih prometnica Objašnjenje: Pod relevantni pokazatelji poziva smatraju se pokazatelji iz točke 1. Uputa za prijavitelje koji su primjenjivi na projekt, ovisno o vrsti aktivnosti. A bodovanje kako slijedi: 0 bodova Projekt ne pridonosi ciljnim vrijednostima barem jednom od pokazatelja poziva 2 boda Projekt pridonosi ciljnim vrijednostima primjenjivih pokazatelja sa minimumom definiranom u objašnjenju pitanja 4 boda Projekt pridonosi ciljnim vrijednostima barem jednom od pokazatelja više od minimuma definiranom u objašnjenju pitanja Vezano uz kriterij 4.6. Navedeni kriterij je dorađen uz dodatno objašnjenje: Objašnjenje: Termin dokumentacija za javnu nabavu u ovom pitanju, odnosi se isključivo na dokumentaciju o nabavi za provedbu (otvorenog) postupka javne nabave za izvođenje radova i/ili nabavu opremu a sve sa ciljem financiranja najspremnijih projekata. Iz objašnjenja je vidljivo da troškovi na koje se odnosi javna nabava moraju biti prihvatljivi. Vezano uz kriterij 6.1 – dorađeno i sada objašnjenje glasi: 5. Povećanje elektromobilnosti za vlastite potrebe (npr. Izgradnja punionice isključivo za potrebe prijavitelja i njegovih vozila na električni pogon) Što se tiče „Plave ekonomije“, svjesni smo pozitivnog učinka iste, no zakonski još nisu propisane mjere te iz toga razloga nismo željeli opterećivati Prijavitelje dodatnim zahtjevima. Ukoliko se dokumentacijom o nabavi propišu određeni certifikati ili oznake za nabavu opreme koja pridonosi smanjenju količine ispušnih plinova i/ili opreme bez izravnog utjecaja na količinu ispušnih plinova, isti će biti prihvaćeni te će se smatrati da doprinose navedenom kriteriju. Ne postoji nužan udio smanjenja ispušnih plinova. U slučaju da prijavitelj nabavlja opremu bez izravnog utjecaja na količinu ispušnih plinova i opremu s izravnim utjecajem na ispušne plinove, kako će se bodovati navedeni slučaj? U slučaju da pod opremu s izravnim utjecajem na ispušne plinove podrazumijevate smanjene količine istih, onda će projektna prijava biti ocijenjena sa 10 bodova. U slučaju da pod opremu s izravnim utjecajem na ispušne plinove podrazumijevate povećanje količine istih, onda će projektna prijava biti ocijenjena sa 0 bodova.
12 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta S obzirom da se troškovi nastali prije 1. siječnja 2021. automatski smatraju neprihvatljivima te se ne financiraju sredstvima Poziva, molimo brisati obvezu da je prijavitelj obvezan dostaviti proračun sa svim povezanim troškovima projekta koji su nastali prije trenutka potpisivanja ugovora. Riječ je o većim infrastrukturnim projektima koji su započeli s aktivnostima te na osnovu kojih su nastali određeni različiti troškovi projektiranja, elaborata zaštite okoliša, SUO, različitih naknada (komunalni doprinos) i sl. a u periodu posljednjih deset godina. S obzirom da iz točke 7. Podnošenje projektnog prijedloga proizlazi da je potrebno dostaviti dokumentaciju za prihvatljive troškove projekta ('' Prateći dokumenti za utvrđivanje opravdanosti iznosa prihvatljivog troška u proračunu projekta''), traži se izmjena teksta na način da sada glasi: ''Prijavitelj je obvezan dostaviti proračun svih planiranih aktivnosti i povezanih troškova potrebnih za realizaciju operacije/projekta, pri čemu proračun mora obuhvatiti aktivnosti i povezane troškove koji nastaju nakon potpisivanja ugovora i provedene aktivnosti i povezane prihvatljive troškove koji su nastali i prije tog trenutka (ukoliko je primjenjivo). Troškovi nastali prije 1. siječnja 2021. automatski se smatraju neprihvatljivima. Neprihvatljivi troškovi se navode zasebno u proračunu projekta i ne financiraju se sredstvima ovog Poziva.'' Nije prihvaćen Kako bi se dobili točni podaci o vrijednosti projekta, tj. ukupni troškovi projekta nužno je prikazati i prihvatljive i neprihvatljive troškove, bez obzira na izvor financiranja i vrijeme nastanka.
13 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4. Prihvatljivost aktivnosti Molimo razjasniti definirane neprihvatljive projektne aktivnosti: '' aktivnosti povezane s lukama otvorenima za javni promet od državnog značaja.'' Smatraju li se aktivnosti povezane s lukama otvorenim za javni promet od državnog značaja isključivo aktivnosti ulaganja za gradnju infrastrukture pomorskih luka/aktivnosti nabave i ugradnje opreme, a koje se odnose na ulaganje u pomorsku luku od državnog značaja? Molimo razjasniti predmetnu odredbu na način da ista nedvojbeno razgraničava ulaganje u lučku infrastrukturu, odnosno kako bi bilo nedvojbeno da se ulaganje u javnu cestovnu infrastrukturu koja služi kao pristup luci ne može smatrati neprihvatljivom aktivnosti (u slučaju da je primjerice krajnje odredište usmjereno prema luci od državnog značaja). PKK potiče ''rješenja za cestovno povezivanje otoka s kopnom i otoka'' neovisno o polazišnoj ili krajnjoj odredišnoj luci (odnosno određenoj kategoriji luke). S obzirom da su prihvatljive sve aktivnosti izgradnje ili unaprjeđenja javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup lukama, predlaže se dopuna formulacije na način da se opis predmetne neprihvatljive aktivnosti upotpuni na način da se prihvatljiva aktivnost 6. Izgradnja ili unaprjeđenje javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup lukama ne može smatrati aktivnosti povezanom s lukama otvorenima za javni promet od državnog značaja, odnosno kako slijedi: ''Neprihvatljive projektne aktivnosti su: - aktivnosti povezane s lukama otvorenima za javni promet od državnog značaja (osim aktivnosti 6. Izgradnja ili unaprjeđenje javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup lukama definirano točkom 4. Poziva, a koja se ne smatra aktivnosti povezanom s lukama otvorenima za javni promet od državnog značaja)'' Nije prihvaćen Kako je navedeno u točci 1. 2. Prioritet i specifični cilj Programa primjenjiv na Poziv, Uputa za prijavitelje predmet ovog poziva je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja otvorenim za javni promet (sukladno članku 115., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) u operativnom i komunalnom dijelu luka (čl. 127., stavak 1 Zakona) te javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup lukama. Slijedom navedenog nisu prihvatljive nikakve aktivnosti koje bi uključivale luke od državnog značaja, uključujući izgradnju pristupne infrastrukture.
14 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4. Prihvatljivost aktivnosti Traži se upotpunjavanje formulacije ''Objekti za sigurnost plovidbe u morskoj luci'' na način da se ''objektom koji služi za sigurnost plovidbe u luci'' smatra onaj objekt kojem je klasificirana namjena - klasifikacija sigurnosne uloge objekta koji osigurava sigurnost plovidbe u morskoj luci. Predlaže se dodati tekst: Objektom za sigurnost plovidbe u morskoj luci smatra se svaki izdvojeni objekt koji osigurava sigurnost plovidbe u i/ili izvan akvatorija luke, a koji objekt je klasificiran kao sigurnosni objekt od strane projektanta. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23) lučka podgradnja (infrastruktura) su operativne obale i druge lučke kopnene površine, lukobrani i druge infrastrukturne građevine (npr. lučke cestovne i željezničke prometnice, vodovodna, kanalizacijska, energetska mreža, elektronička komunikacijska infrastruktura, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.) izgrađene na lučkom području. Nadalje sukladno istom Zakonu lučka uprava je ovlaštena graditi građevine isključivo u luci otvorenoj za javni promet koja joj je dana na upravljanje, stoga za gradnju objekata za sigurnost plovidbe izvan akvatorija luke otvorene za javni promet ne bi mogla dokazati pravni interes za ishođenje građevinske dozvole sukladno članku 109. stavku 4. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
15 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3. Prihvatljivost operacije/projekta           Molimo upotpuniti točku 22. ''22. Projektni prijedlog je u skladu s učinkom poticaja iz članka 4. Programa, odnosno u slučaju projektnog prijedloga koji uključuje aktivnosti i povezane troškove koji spadaju pod državne potpore (sukladno Programu potpora), prihvatljive su isključivo ukoliko je Korisnik podnio pisani zahtjev davatelju potpore (tj. podnio projektnu prijavu na ovaj Poziv) za potporu prije početka rada na projektu ili djelatnostima (tj. navedenim aktivnostima). '' na način da je razvidno kako se podnošenje pisanog zahtjeva davatelju potpore odnosi isključivo ukoliko su započete aktivnosti projekta vezane uz aktivnosti (radove), a koje se ne smatraju pripremnim radovima i koji uključuju državne potpore. Nije prihvaćen Vidjeti odgovor pod pitanjem broj 7.
16 Growth strategies d.o.o. za usluge 1. Opće informacije, 1.5. Primjena pravila o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti: Traži se izmjena na način da sada glasi: Dakle, u slučaju projektnog prijedloga koji uključuje aktivnosti i povezane troškove koji spadaju pod državne potpore (sukladno Programu potpora), ako su u okviru projektnog prijedloga započete aktivnosti koje sadrže element državne potpore te nastali povezani troškovi koji spadaju pod državne potpore, a prije podnošenja projektnog prijedloga na ovaj Poziv, ne mogu se financirati oni povezani troškovi koji su nastali počeli prije podnošenja projektnog prijedloga na ovaj Poziv. Dokaz o početku aktivnosti je upis u građevinski dnevnik. Početkom radova ne smatraju se pripremni radovi. Nije prihvaćen Program dodjele državnih potpora za ulaganje u izgradnju, nadogradnju ili modernizaciju lučke infrastrukture morskih luka i pristupne infrastrukture jasno definira značenje početka radova. Članak 5., stavak 15: Početak radova - znači početak građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuću obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome koje od nabrojenog nastupi prvo, isključujući pripremne radove. Kupnja zemljišta i pripremni radovi kao što je ishođenje dozvola i provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova. U slučaju preuzimanja „početak radova” znači trenutak stjecanja imovine koja je izravno povezana sa stečenom poslovnom jedinicom
17 Poslovni biro PBIRO d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Predlaže se ukloniti s popisa Neprihvatljivih troškova sljedeće troškove: 1. Troškovi povezani sa zapošljavanjem novih djelatnika (unutar Prijavitelja/Korisnika i/ili Partnera), 38. Izravni troškovi osoblja Prijavitelja/Partnera u vezi s bespovratnim sredstvima, 39. Trošak izrade studijske ili projektne dokumentacije. Naime, za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata financiranih nužno je: - osigurati stručnjake za izradu studijske i projektne dokumentacije, a sve kako bi se zadovoljio kriterij prihvatljivosti projekta da projekt ima potrebnu (minimalnu) razinu spremnosti za provedbu definiranu predmetnom dodjelom, kao i - osigurati stručnjake i osoblje za kvalitetno upravljanje svim ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno stručnjake za financijsko upravljanje i izvještavanje, kao i stručnjake i osoblje za kvalitetnu provedbu postupaka javne nabave, a sve kako bi se na vrijeme spriječile eventualne nepravilnosti u provedbi postupaka nabave i projekta koje mogu rezultirati određivanjem financijskih ispravaka. Navedeni troškovi nužni su u svrhu provedbe operacije/projekta, a s obzirom na to da potencijalni prijavitelji nemaju osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je planirano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz PKK osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta, predlaže se predmetne troškove ukloniti iz popisa neprihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Odluka je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se aktivnosti prihvatljive za sufinanciranje kroz ovaj poziv ograniče kako je navedeno u točki 4. Prihvatljive aktivnosti kako bi se što više financijskih sredstava usmjerilo u financiranje infrastrukture. Gore navedenim su definirani i prihvatljivi troškovi te troškovi navedeni u pitanju (1., 38. i 39.) neće biti prihvatljivi.
18 Poslovni biro PBIRO d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4. Prihvatljivost aktivnosti Predlaže se u prihvatljive aktivnosti dodati i aktivnost „10. Izrada dokumentacije o nabavi”, aktivnost „11. Financijsko upravljanje” i aktivnost „12. Izvještavanje”. Naime, za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima iz PKK nužno je osigurati stručnjake i osoblje za kvalitetno upravljanje svim ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno stručnjake za financijsko upravljanje i izvještavanje, kao i stručnjake i osoblje za kvalitetnu provedbu postupaka javne nabave, a sve kako bi se na vrijeme spriječile eventualne nepravilnosti u provedbi projekta i postupaka nabave koje mogu rezultirati određivanjem financijskih ispravaka. Navedene aktivnosti nužne su u svrhu provedbe operacije/projekta, a s obzirom na to da potencijalni prijavitelji nemaju osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je planirano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz PKK osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta, te da su navedene aktivnosti nužne za kvalitetu, ali i vrijeme potrebno za realizaciju projekta, predlaže se u prihvatljive aktivnosti dodati i aktivnost „10. Izrada dokumentacije o nabavi”, aktivnost „11. Financijsko upravljanje” i aktivnost „12. Izvještavanje”. Nije prihvaćen Odluka je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se aktivnosti prihvatljive za sufinanciranje kroz ovaj poziv ograniče kako je navedeno u točki 4. Prihvatljive aktivnosti kako bi se što više financijskih sredstava usmjerilo u financiranje infrastrukture.
19 ANA-MARIA PARISOT 1. Opće informacije, 1.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Umjesto: "Poziv se obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, u trenutku kada iznos zahtijevanih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne iznos od 100 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva (DP+EFRR)." predlažemo: Poziv se obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, u trenutku kada iznos zahtijevanih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne iznos od 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva (DP+EFRR). Nije prihvaćen Poziv je raspisan kao “Otvoreni” u modalitetu trajnog poziva, te će se obustaviti kada se raspoloživa bespovratna sredstva (100%) Ugovore. U slučaju da dođe do povećanja raspoloživih bespovratnih sredstava nakon obustave Poziv će biti ponovo pokrenut.
20 ANA-MARIA PARISOT UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1. Opće informacije Predlažemo brisanje dijela rečenice: "(...) Središnjeg internetskog portalu za EU fondove i EU programe u Republici Hrvatskoj na adresi: https://eufondovi.gov.hr/ (...)" Nije prihvaćen Slijedom propisanih Zajedničkih pravila navedeno je obavezan dio postupka dodjele bespovratnih sredstava.
21 ANA-MARIA PARISOT UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Molimo da se uvaži činjenica da se radi o kompleksnim projektima za koje potencijalni prijavitelji nemaju često razvijene kapacitete te je nužno osigurati da se smanji rizik nastanka pogreški koje su podložne financijskim ispravkama na način da se u prihvatljive troškove uključe troškovi vanjskih savjetodavnih usluga za troškove upravljanja projektom i troškovima vanjskih usluga za provođenje postupaka javne nabave. Također s obzirom na opseg zahtijevanih aktivnosti koje je nužno provesti da bi projekt bio prihvatljiv, a koje se tiču izrade analize klimatske otpornosti investicije, kao i procjene učinka projekta na načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, apeliramo da se i te usluge uključe u prihvatljive troškove. Dodatno, s obzirom da su prihvatljivi troškovi nastali od 1. siječnja 2021., apeliramo da se uz trošak izvedenog projekta u slučaju kad postoji obveza za to, u prihvatljive troškove uključi i izrada projektno-tehničke dokumentacije (izrada glavnog projekta i sl.). Naime, kako bi navedena projektna dokumentacija bila u skladu s minimalnim zahtjevima za prihvatljivost projekta, na potencijalnim prijaviteljima je veliko proračunsko opterećenje da istu izrade u skladu s navedenim, pogotovo s aspekta provođenja DNSH načela. Nije prihvaćen Vidjeti odgovor na pitanje 19.
22 ANA-MARIA PARISOT 1. Opće informacije, 1.1.Zakonodavni okvir: Nije u potpunosti definiran strateški okvir koji se primjenjuje na ovaj poziv. Nije prihvaćen Iz pitanja je nejasno na što se odnosi.
23 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3. Prihvatljivost operacije/projekta           Potrebno je razjasniti točku 20. koja navodi ''a predviđeno trajanje projekta je u skladu sa zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 4. ovih Uputa.'' Zadani vremenski okvir za provedbu projekta nije definiran u točci 4. ovih Uputa. Potrebno je razjasniti vremenski okvir za provedbu projekta. Prihvaćen Omaškom je ostalo da je “Zadani vremenski okvir za provedbu projekta” definiran u točci 4., isto je izmijenjeno te je navedeni vremenski okvir definiran u točci 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta, Uputa za prijavitelje.
24 Lučka uprava DNŽ 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo pojašnjenje kriterija odabira pod točkom 2. Financijska održivost projekta,- molim pojasnite koji troškovi se smatraju troškovima održavanja, a koji troškovima upravljanja? Dodatno molimo pojašnjenje kako i sa čime usporediti procijenjene buduće troškove upravljanja i održavanja kada se radi na izgradnji nove luke ili se na mjestu dosadašnje luke koja u naravi predstavlja mul duljine dvadesetak metara gradi potpuno nova trajektna luka, što uz ostalo uključuje i objekte za prodaju karata, čekaonicu, javni WC, javnu rasvjetu i hortikulturno uređenje. Sve od navedenog traži određeno održavanje. Dakle uštede na održavanju nema niti je može biti jer je dosadašnji trošak održavanja bio 0. Predlažemo brisanje ovog kriterija ili njegovu temeljitu izmjenu. Prihvaćen Navedeni kriterij je izmijenjen tj. više ne sadrži „troškove upravljanja“ i sada glasi: 2.1. U održavanju projektnih rezultata nakon završetka projekta, pored javnih izvora sudjelovati će i izravni prihodi projekta i/ili će projekt (primjenom modernih tehničkih rješenja ili organizacijskih promjena) doprinijeti smanjenju utroška javnih sredstava na održavanje u cijelosti ili, u slučaju povećanja kapaciteta, po jedinici troška/elementu projekta u usporedbi sa prijašnjim stanjem? Objašnjenje: U studiji Izvodljivosti sa analizom troškova i koristi ili s skraćenom analizom troškova i koristi moraju biti vidljivi podaci o troškovima koji prethode godini prijave projekta te navedene studije moraju sadržavati neto novčani tijek (tijekom životnog vijeka projekta), prikaz izvora sredstava za pokrivanje troškova odražavanja te sadržavati procjenu troškova održavanja nakon provedbe projekta (tijekom životnog vijeka). Za izračun smanjenja troškova održavanja projekta uzeti će se procjena prosjeka troškova održavanja u prvih deset godina nakon završetka projekta. Izračun: prosjek troškova održavanja = suma prvih deset godina/10 Projekcija troškova održavanja ne mora biti u određenoj formi, ali mora biti vidljivo na koje elemente projekta se troškovi odnose i koliko iznose. Projekti koji su gradnja nove luke, nove ceste ili sadrže gradnju nove infrastrukture i uslijed čega nužno dolazi do rasta troškova održavanja moraju demonstrirati financijsku održivost te sudjelovanje izravnih prihoda projekta u troškovima održavanja. Za financijsku održivost gledat će se kumulativni pozitivan neto novčani tijek (tijekom životnog vijeka projekta) Navedeno pitanje za ocjenjivanje kvalitete sada će uključivati i projekte u kojima se grade nove građevine: Bodovanje će biti dorađeno u dokumentima poziva kako slijedi: a) 0 bodova Prijavitelj nije dokazao financijsku održivost projekta (za sve projekte neovisno o vrsti aktivnosti) i/ili je došlo do povećanja vrijednosti održavanja (osim u slučaju da projekt obuhvaća gradnju nove luke, nove ceste ili sadrži gradnju nove infrastrukture) b) 10 bodova Prijavitelj je dokazao financijsku održivost projekta a troškovi održavanja su ostali isti ili su smanjeni do 10% ili u slučaju da projekt obuhvaća gradnju nove luke, nove ceste ili sadrži gradnju nove infrastrukture, prijavitelj je dokazao financijsku održivost uz sudjelovanje izravnih prihoda projekta u troškovima održavanja. c) 15 bodova Prijavitelj je dokazao financijsku održivost projekta a troškovi održavanja su smanjeni od 10%-20% d) 20 bodova Prijavitelj je dokazao financijsku održivost projekta a troškovi održavanja su smanjeni više od 20%
25 Growth strategies d.o.o. za usluge 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo razjasniti bodovnu vrijednost 2. kriterija ocjenjivanja Financijska održivost projekta - koliko bodova se ostvaruje u slučaju kada je Prijavitelj dokazao financijsku održivost projekta a troškovi su ostali isti? Prema trenutnom pragu bodovanja u slučaju kada su troškovi ostali istu moguće je ostvariti 10, 15 i 20 bodova. Prihvaćen Vidjeti odgovor pod pitanje br. 24.
26 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta Molimo razjasniti formulaciju neprihvatljivih troškova, točka 39. izvedeni projekt Odnosi li se isto na izvedbeni projekt ili projekt izvedenog stanja ili na oboje (ne postoji ''izvedeni projekt'') Prihvaćen Omaškom je napisano “Izvedeni projekt”. Ispravljeno je u tekstu i sada glasi ispravno “Izvedbeni projekt”
27 Growth strategies d.o.o. za usluge UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3. Prihvatljivost operacije/projekta           Ponavlja se tekst: uključujući postupke zatrpavanja otpadom uključujući postupke zatrpavanja otpadom Prihvaćen Omaškom je ostalo navedeno, te je isto obrisano iz Uputa za prijavitelje.
28 ANA-MARIA PARISOT 10.2. Provođenje postupka dodjele, 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete Molimo pojašnjenje: Točkom 1.2. propisano da je modalitet poziva trajni te da se poziv zatvara danom u kojem je utvrđeno da je za financiranje odabran projektni prijedlog kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva poziva. Ovdje se pak spominju rang-liste pa je nejasno, s obzirom na modalitet poziva, na koji način će se dodjeljivati potpore? Po ovome ispada da se će se po predaji svakog pojedinačnog projektnog prijedloga izvršiti bodovanje te će se pozitivno ocijenjeni projekti dalje upućivati na neku listu, odnosno da projekt neće ostvariti potporu ukoliko je predan pravovremeno i prijeđe bodovni prag, nego će isto ovisiti o mjestu na rang-listi? Prihvaćen Upute za prijavitelje su izmijenjene i sada navedena točka 10.2.2. Ocjenjivanje kvalitete glasi: Ocjenjivanje kvalitete provodi se na osnovu dokumenta „Kriteriji za ocjenjivanje kvalitete“ koji predstavljaju dio Uputa za prijavitelje, a provjeravaju se u skladu s kriterijima odabira na temelju metodologije odabira primjenjujući Obrazac za ocjenjivanje kvalitete (Prilog 2.). Da bi bio projektni prijedlog zadovoljio kriterije za ocjenjivanje kvalitete mora ostvariti minimalno 50 bodova.