Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Javnobilježničkog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 24. Obrazac broj 22. mijenja se i glasi: „Obrazac br. 22. (čl. 51. JBP) ovjera prijepisa, preslika i ispisa elektroničke isprave Ja, JAVNI BILJEŽNIK ________________________________________________________________________________ ime i prezime, sjedište potvrđujem da je ovo prijepis-preslik izvorne isprave- ovjerenog prijepisa- preslika- ispisa elektroničke isprave __________________ naziv isprave ispisane-og rukopisom, strojopisom, drugim mehaničkim ili kemijskim sredstvom odnosno olovkom ili perom, koja/i ima _______________________________________________ listova Izvorna se isprava po mom saznanju/tvrdnji stranke nalazi ____________________________________________________ Donio ju je sa sobom ___________________________________________________________________________________ ime i prezime, adresa podnositelja Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. ZJP_____ u iznosu od _______________________eura naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe po _______________________________ ZJP. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od ___________________ eura, a trošak __________________ eura. Broj OV-__________________________ U ___________________________, ________________ 20___ Javni bilježnik _____________________________________ 130 x 80 mm Nije prihvaćen Kao i u odnosu na primjedbu uz članak 51. Javnobilježničkog poslovnika ističe se da elektroničke isprave potpisane odnosno ovjerene na propisani način, koje sadrže odgovarajuća sredstva identifikacije odnosno provjere vjerodostojnosti, po svojoj naravi predstavljaju izvornike te njihove ispise nije potrebno ovjeravati.
2 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 23. Obrazac broj 18. mijenja se i glasi: „Obrazac br. 18. (čl. 43. st. 2. JBP) potvrda prijepisa Ja, JAVNI BILJEŽNIK ________________________________________________________________________________ ime i prezime, sjedište potvrđujem da sam ovaj prijepis _________________________________________________________________________ naziv isprave usporedio s izvornikom-otpravkom- ovjerenim prijepisom isprave, koji je napisan rukom (olovkom, kemijskom olovkom, tintom)-pisaćim strojem-računalom-drugim mehaničkim ili kemijskim sredstvom. Izvornik ove isprave se po mom znanju-tvrdnji stranke nalazi ___________________________________________________- donijela ga je sa sobom stranka____________________________________________________________________________. ime i prezime, adresa Ovaj je __________ prijepis ovjeren i prilažu mu se _________ prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Prijepis je sastavljen za _________________________________________________________________________________ . ime i prezime, adresa Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. ZJP_____ u iznosu od _______________________eura naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Pristojba za izvornik naplaćena u iznosu od _________________ eura. Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe po _______________________________ ZJP. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od ___________________ eura, a trošak __________________ eura. Broj OU-__________________________ U ___________________________, ________________ 20___ Javni bilježnik _____________________________________ 130 x 80 mm Nije prihvaćen Ovaj Obrazac odnosi se na odredbu članka 43. stavka 2. Javnobilježničkog poslovnika koja se odnosi na potvrdu prijepisa javnobilježničkog akta.
3 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 22. U pogledu „OBRAZAC BR. 6b (ČL. 14.b JBP) UPISNIK POVJERENIH POSLOVA ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE POSTUPKE" predlaže se brisati stupac br. 8 pod nazivom "Broj katastarske čestice" Nije prihvaćen Podatak o katastarskoj čestici smatra se bitnim za identifikaciju povjerenog posla u zemljišnoknjižnim postupcima.
4 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 13. Članak 13. Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi: „Način ovjere potpisa, rukoznaka, prijepisa, preslika i ispisa elektroničkih isprava“. U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Ovjera potpisa, rukoznaka, prijepisa, preslika i ispisa elektroničkih isprava obavlja se stavljanjem potvrde na ispravu, prijepis, ispis, odnosno presliku. Potvrda o ovjeri potpisa ili rukoznaka stavlja se na kraj ispod potpisa odnosno rukoznaka, a potvrda o ovjeri prijepisa, preslika odnosno ispisa elektroničkih isprava, ispod teksta koji se ovjerava. Potvrda se stavlja štambiljom (Obrazac 21 i Obrazac 22) ili na računalu.“. U stavku 2. iza riječi: „ispravu“ stavlja se zarez, a riječi: „odnosno prijepis“ zamjenjuju se riječima: „prijepis, presliku, ispis elektroničkih isprava“. U stavku 3. iza riječi: „prijepisa“ dodaju se riječi: „odnosno preslika“. Nije prihvaćen Elektroničke isprave potpisane odnosno ovjerene na propisani način koje sadrže odgovarajuća sredstva identifikacije odnosno provjere vjerodostojnosti po svojoj naravi predstavljaju izvornike te njihove ispise nije potrebno ovjeravati.
5 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 5. „Upisnik povjerenih poslova za zemljišnoknjižne postupke „UPP/OS-ZK“ Članak 14.b Upisnik povjerenih poslova za zemljišnoknjižne postupke sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenog posla, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka akta, naziv katastarske općine, opis povjerenog posla, datum završetka obnove, datum primitka prigovora, datum otpreme sudu, primjedba (Obrazac broj 6b). Nije prihvaćen Podatak o katastarskoj čestici smatra se bitnim za identifikaciju povjerenog posla u zemljišnoknjižnim postupcima.
6 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 3. Članak 3. U članku 12. stavku 5. riječ: „zanimanje“ zamjenjuje se riječju: „OIB“, odnosno datum rođenja ukoliko stranka nema OIB-a). Djelomično prihvaćen Tekst članka 12. stavka 5. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s odredbom članka 69. stavka 1. točke 2. Zakona o javnom bilježništvu, sukladno kojoj se kao podaci o sudionicima fizičkim osobama unose i osobni identifikacijski broj i datum rođenja.
7 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika Hrvatska javnobilježnička komora predlaže usvajanje cjelovitog teksta novog Javnobilježničkog poslovnika, kako slijedi: JAVNOBILJEŽNIČKI POSLOVNIK Pročišćeni tekst JAVNOBILJEŽNIČKI POSLOVNIK 1 JAVNOBILJEŽNIČKI POSLOVNIK 2 I. OPĆE ODREDBE 2 II. JAVNOBILJEŽNIČKI UPISNICI, IMENICI I DRUGE EVIDENCIJE 2 III. RAD U JAVNOBILJEŽNIČKOM UREDU 6 IV. JAVNOBILJEŽNIČKl SPISI 8 V. JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI, ZAPISNICI, BILJEKE, POSVJEDOČENJA, TISKANICE I OBRASCI 11 1. JAVNOBILJEŽNIČKI AKT 11 2. JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNICI I BILJEŠKE 12 3. JAVNOBILJEŽNIČKA POSVJEDOČENJA 13 4. TISKANICE I OBRASCI 14 VI. PRIMANJE ISPRAVA, NOVCA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA 14 VII. JAVNOBILJEŽNIČKl PEČATI, ŽIG, ŠTAMBILJE I POTPIS 17 VIII. JAVNOBILJEŽNIČKl GRB I NATPISNA PLOČA 19 IX. JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE, NAGRADA I NAKNADATROŠKOVA 20 X. JAVNOBILJEŽNIČKA STATISTIKA I IZVJEŠTAJl 21 XI. JAVNOBILJEŽNIČKI ARHIV 21 XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 22 Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/94 22 Prijelazne i završne odredbe iz NN 37/96 22 Prijelazne i završne odredbe iz NN 151/05 22 Prijelazne i završne odredbe iz NN 115/12 23 Prijelazne i završne odredbe iz NN 120/14 23 OBRASCI I ŠTAMBILJI (NN 82/94, 37/96, 151/05, 120/14) 24 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim JAVNOBILJEŽNIČKI POSLOVNIK Pročišćeni tekst NN I. OPĆE ODREDBE Sadržaj poslovnika Članak 1. Ovim se Poslovnikom uređuju vrste, sadržaj, oblik i način vođenja javnobilježničkih knjiga i spisa, vrste, sadržaj i oblik javnobilježničkih isprava, primanje isprava i predmeta od vrijednosti na čuvanje i njihovo izdavanje, elektroničko poslovanje javnih bilježnika, pretpostavke, sadržaj i postupak sastavljanja i pohrane javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku te poduzimanje drugih formalnih radnji. Ovim se Poslovnikom uređuje i oblik, sadržaj i način izdavanja i oduzimanja javnobilježničkih pečata, žiga, štambilja i grba javnog bilježnika. Nadzor nad primjenom javnobilježničkog poslovnika Članak 2. (NN 99/21) Nadzor nad primjenom ovoga Poslovnika obavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (dalje u tekstu: Ministarstvo). Odgovarajuća primjena odredaba o ovlastima javnog bilježnika Članak 3. Odredbe ovoga Poslovnika o ovlastima javnog bilježnika na odgovarajući se način primjenjuju i na druge osobe koje rade u javnobilježničkom uredu koje su ovlaštene za poduzimanje službene radnje. Odgovarajuća primjena drugih propisa Članak 4. Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika, ako Zakonom o javnom bilježništvu, ovim Poslovnikom ili drugim propisom nije drugačije odredeno. II. JAVNOBILJEŽNIČKI UPISNICI, IMENICI I DRUGE EVIDENCIJE Upisnici, imenici i druge evidencije Članak 5. (NN 115/12) (1) Javni bilježnik je obvezan koristiti računalni program prihvaćen i odobren od Hrvatske javnobilježničke komore (2) Javni bilježnik dužan je voditi upisnike, imenike, druge knjige, kartoteke, elektroničke i druge evidencije propisane Zakonom o javnom bilježništvu, ovim Poslovnikom i drugim propisima. (3) Javni bilježnik vodi i druge evidencije, pored onih iz stavka 1 ovoga članka, čiji oblik i sadržaj utvrđuje Hrvatska javnobilježnička komora (dalje u tekstu Komora). Upisnici i druge knjige koje je javni bilježnik dužan voditi Članak 6. (NN 151/05, 115/12, 99/21) (1) Javni bilježnik vodi isključivo u elektroničkom obliku sljedeće upisnike, imenike i knjige: 1) opći poslovni upisnik (repertorium) "OU". 2) upisnik o ovjerama i potvrdama "OV". 2a) elektronski upisnik o ovjerama i potvrdama "eOV". 3) upisnik (registar) o protestima "PR". 4) upisnike povjerenih poslova »UPP«. Pored opće oznake »UPP« ovi će se upisnici označiti nazivom suda odnosno nazivom druge vlasti koji su posao povjerili javnom bilježniku. Sudovi će se označiti kraticama: općinski oznakom »OS«, županijski oznakom »ŽS«, trgovački oznakom »TS«, a javnopravna tijela kraticom »UPR«. Upisnici povjerenih poslova mogu se pored naziva suda odnosno druge vlasti označiti i nazivom povjerenog posla odnosno njegovom kraticom. 5) imenik predanih raspoložbi za slučaj smrti "IR" 6) depozitnu knjigu "DK". 7) zajednički abecedni imenik. (2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka Javni bilježnik ručno vodi: 1) upisnik (registar) o protestima »PR« 2) pomoćnu knjigu uz upisnik o ovjerama i potvrdama (pk OV). (3) Elektroničke upisnike zaključuju se od strane Hrvatske javnobilježničke komore korištenjem posebne administrativne funkcije, po proteku zadnjeg dana kalendarske godine. U zaključen upisnik nije moguće upisati novi predmet, ali je moguće unositi podatke o postojećim predmetima. Potvrđivanje pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama Članak 7. (NN 37/96, 151/05, 115/12) (1) Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama uvezuju se, stranice se označuju rednim brojevima, a listovi jamstvenikom prošiju. (2) Pomoćnu knjigu uz upisnik o ovjerama i potvrdama potvrđuje predsjednik Komore. Potvrda se prije početka uporabe stavlja na gornjem dijelu posljednje stranice upisnika štambiljom o potvrdi (Obrazac broj I) čiju vjerodostojnost potvrđuje svojim potpisom i suhim žigom Komore otisnutim preko završnih rubova jamstvenika. (3) U potvrdi se, iz stavka 2 ovoga članka, naznačuje ukupan broj stranica pomoćne knjige, datum potvrde i predaje javnom bilježniku. Ti će se podaci unijeti i u upisnik izdanih pomoćnih knjiga. Za izdane pomoćne knjige vodi se upisnik pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (Obrazac broj 2) (4) Javni bilježnik snosi troškove pribavljanja upisnika i pomoćne knjige iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona. Vođenje upisnika i pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama Članak 8. (NN 151/05, 115/12) (1) Javni bilježnik će početi koristiti novi upisnik ili pomoćnu knjigu iz čl. 6. stavka 2. kada postojeće ispuni. (2) Na početku svake stranice upisnika i pomoćne knjige mora biti označena kalendarska godina. (3) S upisima u upisniku i pomoćnoj knjizi u novoj kalendarskoj godini započet će se uvijek na novoj stranici. (6) Brisan. (7) Brisan. (8) Brisan. (9) Brisan. Postupak s ispunjenom pomoćnom knjigom uz upisnik o ovjerama i potvrdama Članak 9. (NN 151/05, 115/12) Ispunjena pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama zaključit će se na način da će javni bilježnik ispod posljednjeg rednog broja upisa u pomoćnoj knjizi podvući crvenom olovkom crtu, staviti bilješku o zadnjem broju upisa u tom upisniku a na kraju zadnjeg upisnika za tu godinu, brojkom i slovima. Ispod bilješke upisat će datum sastavljanja bilješke, potpisati je i ovjeriti pečatom. Postupak s ispunjenim imenicima Članak 10. (NN 151/05, 115/12) Brisan. Opći poslovni upisnik (Repertorium) "OU" Članak 11. (NN 37/96, 115/12) (1) Opći poslovni upisnik sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, datum unosa, prezime i ime, OIB i adresu odnosno naziv ili tvrtku i sjedište stranke, naziv isprave ili radnje, odnosno opis pravnog posla i oznaka vrijednosti, iznos pristojbe, sudske pristojbe, iznos javnobilježničke nagrade i PDV-a, ukupni troškovi s PDV-om i primjedba. (Obrazac broj 4). (2) U opći poslovni upisnik upisuju se svi javnobilježnički akti, svi zapisnici o potvrdama i sva posvjedočenja prema odredbama članaka 109. do 113. Zakona o javnom bilježništvu te sve druge javnobilježničke radnje, osim onih koje se upisuju u posebne upisnike (o ovjerama i potvrdama po članku 82., u upisnik o protestima po članku 91., u upisnik poslova koje je sud ili koja druga vlast povjerila javnom bilježniku po članku 156. i članku 157. Zakona o javnom bilježništvu). Upisnik o ovjerama i potvrdama "OV" Članak 12. (NN 151/05, 115/12) (1) Upisnik o ovjerama i potvrdama sadrži rubrike za upis slijedećih podataka: redni broj, datum ovjere ili potvrde, prezime, ime, OIB i adresa stranke, odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke, podaci o zastupniku stranke, potpis odnosno rukoznak stranke, naznaka je li potpis ili rukoznak priznat ili dan pred javnim bilježnikom, naznaka o načinu utvrđivanja istovjetnosti stranke, vrsta ovjere ili potvrde, naziv isprave, a kod ovjere preslike i prijepisa, broj, datum i naziv izdavatelja, iznos pristojbe, iznos javnobilježničke nagrade, i PDV-a, ukupni troškovi s PDV-om te primjedbu (Obrazac broj 5). (2) Prigodom upisivanja u upisnik popunit će se samo one rubrike koje se tiču određenog upisa. (3) Prigodom upisivanja pravnih osoba naznačit će se naziv odnosno tvrtka pravne osobe s adresom sjedišta te ime, prezime, adresa i svojstvo osobe koja je ispravu potpisala za pravnu osobu odnosno koja je potpis na ispravi priznala kao svoj. (4) Ispravu treba kratko označiti prema njenom sadržaju (predmetu posla, vrijednosti), danu izdanja i jeziku na kojemu je napisana ukoliko se ne radi o hrvatskom jeziku. (5) Ako stranke javnom bilježniku nisu osobno poznate, navest će se imena i prezimena, OIB, odnosno datum rođenja ukoliko stranka nema OIB, i adresa svjedoka istovjetnosti, te vrsta, datum i mjesto izdanja predočene isprave na temelju koje je utvrđena istovjetnost svjedoka. Svjedoci istovjetnosti će se potpisati bez oznake svoga svojstva. (6) Na ovjeru rukoznaka primijenit će se na odgovarajući način odredbe o ovjerama potpisa odnosno priznanju potpisa te o svjedocima istovjetnosti. (7) Ako je isprava stranci pročitana to će se naznačiti. (8) Svaka isprava na kojoj se ovjerava potpis ili rukoznak jedne ili više osoba, predmet je posebnog upisa u upisnik ovjera i potvrda. Ako se istovremeno imaju ovjeriti potpis ili rukoznak jedne ili više osoba na više isprava svaka se isprava posebno upisuje u upisnik. (9) U upisniku će se navesti odgovarajući tarifni broj Tarife Zakona o javnobilježničkim pristojbama i iznos zaračunate pristojbe. Ako je ovjera oslobođena od plaćanja pristojbe, navest će se propis na temelju kojega je ovjera oslobođena od plaćanja pristojbe. (l0) U upisniku će se navesti tarifni broj Javnobilježničke tarife i iznos zaračunate nagrade. Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama (pkOV) Članak 12.a (NN 115/12) (1) Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama "pk OV", sadrži sljedeće rubrike: redni broj, datum ovjere ili potvrde, prezime i ime stranke/svjedoka, odnosno naziv ili tvrtka stranke, i potpis odnosno rukoznak stranke/svjedoka. (2) Umjesto Pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama „pk OV“ javni bilježnik u svome radu može koristiti uređaj za potpisivanje čije tehničko rješenje omogućava da se vlastoručni potpis stranke pretvori i čuva u elektroničkom obliku uz elektronički upisnik. (3) Upravni odbor HJK odobrit će odlukom koji uređaji se mogu koristiti u radu, umjesto Pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama „pk OV“ (4) Potpisno rješenje iz stavka 2. ovog članka može se koristiti i u drugim, propisima predviđenim slučajevima. Upisnik o elektronskim ovjerama i potvrdama "eOV" Članak 12 b (1)Upisnik „eOV“ uspostavlja se i vodi elektronički za sve predmete po zahtjevu stranke za izdavanjem izvadaka i potvrda iz vjerodostojnih elektroničkih baza podatka. (2) Upisnik „eOV“ sadrži sljedeće rubrike: redni broj, datum izdavanja izvatka ili potvrde iz elektroničke baze podataka, prezime i ime stranke, odnosno naziv ili tvrtka stranke koja je podnijela zahtjev za izdanje izvatka ili potvrde. (3) Nakon izdavanja isprava iz stavka 1. ovog članka, javni bilježnik može na ispis elektroničke isprave staviti potvrdu ispisa elektroničkog izvatka ili potvrde. Upisnik (registar) o protestima "PR" Članak 13. (NN 115/12) Upisnik (registar) o protestima vodi se sukladno odredbama posebnog pravilnika. Upisnici povjerenih poslova "UPP" Članak 14. (NN 115/12, 99/21) Upisnici povjerenih poslova, koje će javni bilježnik voditi posebno za svaki sud i drugu vlast koja mu povjeri obavljanje određenih poslova odnosno za svaku vrstu povjerenog posla, sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenih poslova, datum primitka akta, ime, prezime, OIB i adresa odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke, opis povjerenog posla, datum otpreme sudu ili drugoj vlasti, mjesto za primjedbu (Obrazac broj 6). Upisnik povjerenih poslova za ovršne postupke na temelju vjerodostojne isprave »UPP/OS-Ovrv« Članak 14.a (NN 99/21) Upisnik povjerenih poslova za ovršne postupke na temelju vjerodostojne isprave »UPP/OS-Ovrv« sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka, prezime, ime, OIB i adresa odnosno naziv/tvrtka i sjedište ovrhovoditelja i ovršenika, vrsta i naziv vjerodostojne isprave, iznos tražbine, datum poziva ovrhovoditelju na plaćanje predujma troška postupka uz naznaku je li plaćen, datum otpremanja obavijesti ovršeniku, datum donošenja rješenja o ovrsi, datum donošenja rješenja o obustavi, datum primitka prigovora, tko je izjavio prigovor, naznaku pravodobnosti prigovora, datum dostave spisa sudu i naziv suda, datum ovršnosti, naznaka dostave pravomoćnih i ovršnih rješenja ovrhovoditelju, primjedba (obrazac broj 6a). Upisnik povjerenih poslova za postupke izdavanja Potvrda prema Uredbi o nasljeđivanju »UPP/OS-EU« Članak 14.b (1) Upisnik povjerenih poslova za postupke izdavanja isprava prema Uredbi o nasljeđivanju »UPP/OS-EU« sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka, podaci o podnositelju zahtjeva (prezime, ime, adresa, datum i mjesto rođenja, bračno stanje, državljanstvo, identifikacijski broj, veza s umrlim), referentni broj predmeta (oznaka vezanog ostavinskog predmeta), podaci o umrlom (ime i prezime, spol, datum rođenja, bračno stanje, državljanstvo, identifikacijski broj, adresa u trenutku smrti, datum i mjesto smrti), podaci o korisnicima (ime, prezime, identifikacijski broj), datum donošenja isprave, broj izdanih ovjerenih preslika isprave, rok valjanosti isprave, datum primitka žalbe, datum primitka zahtjeva za ispravak, izmjenu ili opoziv isprave, podaci o podnositelju zahtjeva za ispravak, izmjenu ili opoziv isprave, datum podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu učinaka isprave, datum dostave spisa sudu i naziv suda, primjedba (obrazac broj 6b). (2) Javni bilježnik popunit će samo potrebne rubrike, ovisno o vrsti posla. (3) U navedeni upisnik upisivati će se sve isprave koje se izdaju sukladno propisima koji reguliraju europsko prekogranično nasljeđivanje. Upisnik povjerenih poslova za ostavinske postupke "UPP/OS-O" Članak 14.c (1) Upisnik povjerenih poslova za ostavinske postupke >UPP/OS-O< sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka, podaci o umrloj osobi (ime i prezime, spol, datum rođenja, identifikacijski broj, datum smrti), podaci o nasljednicima (ime, prezime, identifikacijski broj), datum donošenja Rješenja, datum pravomoćnosti Rješenja, datum primitka prigovora, datum dostave spisa sudu. (2) Javni bilježnik popunit će samo potrebne rubrike. Upisnik potvrda europskih naloga za izvršenje za nesporne tražbine »Ovr-eu« Članak 14. d (1) Upisnik potvrda europskih naloga za izvršenje za nesporne tražbine sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, datum unosa, prezime i ime, OIB i adresu odnosno naziv ili tvrtku, OIB, sjedište i poslovnu adresu stranke predlagatelja uz naznaku kako je utvrđena istovjetnost i ovlaštenje za zastupanje, prezime i ime, OIB i adresu odnosno naziv ili tvrtku, OIB, sjedište i poslovnu adresu protustranke, oznaku isprave za koju je predloženo izdavanje potvrde s naznakom poslovnog broja odgovarajućeg javnobilježničkog spisa i datuma izvršivosti tražbine, datum izdavanja potvrde ili prosljeđivanja nadležnom sudu, iznos pristojbe, iznos javnobilježničke nagrade i PDV-a, ukupni troškovi s PDV-om, primjedba. (2) Javni bilježnik popunit će samo potrebne rubrike, ovisno o vrsti posla. Upisnik povjerenih poslova za izvanparnične postupke »UPP/OS-IP« Članak 14.e (1) Upisnik povjerenih poslova za izvanparnične postupke »UPP/OS-IP « sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, naziv suda koji je posao povjerio, datum primitka, prezime, ime, OIB i adresa odnosno naziv/tvrtka i sjedište podnositelja zahtjeva, vrsta, naziv i sadržaj zahtjeva, datum donošenja rješenja, datum objave oglasa, datum primitka žalbe, tko je izjavio žalbu, naznaku pravodobnosti žalbe, datum dostave spisa sudu i naziv suda, datum dostave spisa matičaru, primjedba (obrazac broj 6c). (2) Javni bilježnik popunit će samo potrebne rubrike, ovisno o vrsti posla. Imenik predanih raspoložbi za slučaj smrti "IR" Članak 15. (NN 115/12) Imenik osoba koje su pred javnim bilježnikom predale takvu raspoložbu za slučaj smrti sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj primljenih raspoložbi, datum predaje raspoložbe, prezime, ime, OIB i adresa osobe koja je predala raspoložbu prezime, ime, OIB i adresu osobe čija je raspoložba predana ako je ona sama nije predala, oznaku broja spisa u kojoj je raspoložba pohranjena (Obrazac broj 7) Depozitna knjiga "DK" Članak 16. (NN 115/12) Depozitna knjiga sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj primljenih depozita, datum preuzimanja depozita, ime, prezime, OIB i adresu odnosno naziv ili tvrtku i sjedište stranke koja je predala depozit uz naznaku načina na koji je utvrđena njena istovjetnost, točnu oznaku preuzetog depozita i radnje koje treba obaviti, ime i prezime, OIB od nosno naziv ili tvrtku stranke koja treba predali depozit, mjesto za primjedbu (Obrazac broj 8). Imenik povjerenih poslova Članak 17. (NN 115/12) Imenik povjerenih poslova sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj upisa, prezime, ime, OIB i adresu od nosno naziv ili tvrtke i sjedište stranke u povjerenom poslu (ako sudjeluje više stranaka u imenik se upisuje svaka stranka posebno pod početnim slovom koje odgovara početnom slovu njenog prezimena odnosno naziva ili tvrtke), oznaku upisnika povjerenog posla i broj toga upisnika (Obrazac broj 9). Zajednički abecedni imenik Članak 18. (NN 151/05, 115/12) (1) U zajednički abecedni imenik upisuju se stranke kokje se upisuju u upisnike iz članaka 11., 12., 13., 13.a i 16. ovog Poslovnika. (2) Zajednički abecedni imenik sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj upisa, prezime, ime, OIB i adresa odnosno naziv ili tvrtku i sjedište stranke koja je upisana u upisnik odnosno depozitnu knjigu (ako je upisano više stranaka u zajednički se imenik upisuje svaka stranka pod slovom koje odgovara početnom slovu njenog prezimena odnosno naziva ili tvrtke), oznaku upisnika povjerenog posla i broja toga upisnika (Obrazac broj 10). Članak 18.a (NN 37/96, 151/05, 115/12) Brisan. III. RAD U JAVNOBILJEŽNIČKOM UREDU Raspodjela, redoslijed, način i vrijeme službenih radnji Članak 19. (l) Javni bilježnik sam određuje raspodjelu, način i vrijeme poduzimanja službenih radnji u svom uredu, sukladno Zakonu o javnom bilježništvu, ovom Poslovniku i Pravilniku o radnom vremenu. (2) U rješavanju pojedinih predmeta prednost treba da ti hitnim predmetima. Glede ostalih predmeta javni će bilježnik u pravilu uzimati u rad prema vremenu primitka zahtjeva za poduzimanje službene radnje na koju se predmet odnosi. Vanjska uredovanja Članak 20. (1) Kad je to potrebno radi obavljanja određene službene radnje, javni će je bilježnik poduzeti i izvan javnobilježničkog ureda. (2) Vanjsko će se uredovanje u pravilu provesti tek pošto stranka položi predujam. Vrijeme primitka pismena Članak 21. (l) Pismena se u javnobilježničkom uredu primaju u pravilu u radno vrijeme. Primitak pismena neposredno od stranaka javni bilježnik može ograničiti na radno vrijeme određeno za primanje stranaka. (2) Ograničenja iz. stavku l ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve Osoba ovlaštena za primanje pismena Članak 22. (1) Pismena u javnobilježničkom uredu dužni su primiti javni bilježnik i svaka osoba zaposlena u njegovom uredu, koja je za to posebno ovlaštena. Ako je primitak pismena vezan uz poduzimanje kakve službene radnje, pismeno umjesto javnog bilježnika smije preuzeti samo osoba ovlaštena za poduzimanje te radnje. (2) Poštanske pošiljke preuzima javni bilježnik ili osoba zaposlena u njegovom uredu koja je za to posebno ovlaštena. Otvaranje pošte Članak 23. (l) Osobe ovlaštene za otvaranje pošte u njegovom uredu odreduje sam javni bilježnik. (2) Preporučene podneske i druge pošiljke uručuju se ovlaštenim službenicima samo uz potpis ili potvrdu. (2) (3) Omoti pisama otvaraju se tako da se ne oštete poštanski pečati i žigovi Svakom pismenu priložit će se uvijek omot u kojem je pismeno stiglo, (4) Pri otvaranju omota treba paziti da se ne oštete pismena, da se prilozi pismena ne pomiješaju, da u omotu ne ostane neko pismeno i slično. Ako neko pismeno označeno na omotu nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez popratnog pismena ili se ne vidi tko je pošiljatelj i slično, to će se utvrditi bilješkom uz koju će se priložiti omot. (5) Ako je u jednom omotu prispjelo više pismena, omot će se priložiti uz jedno od pismena. Na ostalim pismenima, ispod bilješke o primitku, označit će se spis u kojemu se omot nalazi. (6) Ako je datum na otisku poštanskog žiga nečitljiv pa se sa sigurnošću ne može utvrditi dan predaje pošiljke pošti, to će se označiti na samom pismenu. (7) Ako je omot pošiljke ili paketa primljen oštećen o tome će se sastaviti službena bilješka te opisati vrsta i opseg oštećenja. (8) Sadržaj omota (broj pismena i priloga) utvrdit će se bilješkom o primitku ili posebnim zapisnikom uz koji će se priložiti omot i primljena pismena. Poseban zapisnik sačinit će se osobito ako se sadržaj omota ne podudara s naznakom na omotu te ako su omoti preporuka, paketa ili druge pošiljke primljeni oštećeni, a postoji sumnja o neovlaštenom ili zlonamjernom otvaranju. Takav zapisnik sastavljaju javni bilježnik ili osoba koja je ovlaštena zamjenjivati javnog bilježnika u poduzimanju određenih javnobilježničkih radnji. (9) Ako je omot preporučene pošiljke ili one na kojoj je označena vrijednost oštećen, javni će bilježnik ili osoba koja je za to posebno ovlaštena, sačinit će o tome službenu bilješku. Bilješka o primitku Članak 24. (1) Na primjerak pismena određenog za javnog bilježnika stavit će se štambiljem bilješka o primitku (Obrazac broj 11 ), u pravilu na prvoj strani u sredini gornjeg dijela lista. Bilješka o primitku sadrži prezime i ime javnog bilježnika i oznaku njegova sjedišta, dan, mjesec i godinu primitka i podatke o načinu primitka (npr.: "neposredno", .preko pošte", ili "preporučeno" i sl.), o broju primjeraka i priloga, o tome je li i kako pismeno taksirano, je li stiglo poštom otvoreno ili s oštećenim omotom, o mogućim predmetima i gotovom novcu koji su dostavljeni uz pošiljku i slično. (2) Ako je poštanska pošiljka preporučena, bilješka će sadržavati i datum poštanskog žiga te pošiljke koji je označen kao dan predaje pošti. Ako se na poštanskom žigu zbog nejasnoća ne može utvrditi dan predaje pošti označit će se to na pismenu. Ako postoji sumnja da nije održan rok, zatražit će se izvještaj od pošte. (3) Ako se prilikom otvaranja pošiljke utvrdi da je uz pismeno priložen novac ili druga vrijednost, sastavit će se poseban zapisnik (čl 23. st. 3) u kojem će se utvrditi iznos odnosno vrijednost. Te će se vrijednosti poslije upisa pismena u odgovarajući upisnik upisati i u depozitnu knjigu. Ispod bilješke o primitku označit će se broj depozitne knjige. (4) Nedostatke i nepravilnosti utvrđene prigodom otvaranja pošiljke, ako nema razloga za sastavljanje posebnog zapisnika (čl. 23. st. 3), treba utvrditi kratkom bilješkom koja se stavlja neposredno uz otisak prijemne štambilje (npr.: ako pismenu nedostaju prilozi, stavit će se "primljeno bez priloga", a ako mu nedostaju samo pojedini prilozi, treba navesti njihove nazive i slično). (5) Ako se u omotu nađe pismeno adresirano na drugog javnog bilježnika, sud, drugo državno tijelo pravnu ili fizičku osobu, stavit će se odgovarajuća bilješka ispod bilješke o primitku (npr : "pogrešno dostavljeno") i pismeno uputiti adresatu. (6) Osoba koja je u javnobilježničkom uredu primila pismenu pošiljku dužna je, na zahtjev podnositelja, izdati potvrdu o primitku stavljanjem i ispunjavanjem otiska prijemne štambilje na kopiji predanog pismena ili potpisom i stavljanjem pečata javnog bilježnika u predajnoj knjizi donositelja ako su u njoj točno navedena pismena koja se predaju, broj mogućih daljnjih primjeraka, rubrika itd., ili izdavanjem potvrde o primljenom pismenu. (7) Ako je uz pismeno priložena dostavnica, primitak pismena će se potvrditi na dostavnici stavljanjem datuma, potpisa i službenog pečata, a potvrđena dostavnica vratit će se odmah pošiljatelju. (8) Bilješke iz st.1. do 8. ovoga članka potpisat će osoba koja je pismeno primila. Obračunavanje pristojbi Članak 25. Javni bilježnik ili osoba koju je on ovlastio za primitak pismena obračunat će i poništiti državne biljege koji se lijepe na podnesak, priloge i ostala pismena prema propisima o naplati pristojbi i odredbama ovoga Poslovnika. Otpremanje i dostava javnobilježničkih pošiljki Članak 26. (1) Pismena koja treba otpremiti iz javnobilježničkog ureda upisat će se u odgovarajuću knjigu za otpremu ili dostavu (Dostavna knjiga za poštu - Obrazac broj 12 ili Dostavna knjiga za mjesto - Obrazac broj 13), odnosno u Elektroničku prijamnu knjigu. (2) Pismena za koja je potreban dokaz o primitku dostavit će se strankama i drugim osobama uz dostavnicu odnosno povratnicu. Na dostavnici odnosno povratnici naznačit će se adresa primatelja, naziv i datum pismena koje se dostavlja s brojem spisa. Naziv javnog bilježnika može biti stavljen štambiljom ili tiskan. IV. JAVNOBILJEŽNIČKl SPISI Vrste javnobilježničkih spisa Članak 27. Javni je bilježnik dužan osnivati, voditi i čuvati svoje spise sukladno Zakonu o javnom bilježništvu i odredbama ovoga Poslovnika, ako posebnim propisima za odredene vrste spisa nije drugačije odredeno. Osnivanje spisa Članak 28. (NN 37/96) (1) Spis predmeta može se voditi u fizičkom (papirnatom) ili elektroničkom obliku. Spis predmeta vodi se u elektroničkom obliku kad je to propisano posebnim propisom ili odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa. (2) Pismeno u povodu kojeg treba osnovati novi spis upisat će se istog dana kad je primljeno ili sastavljeno odnosno prvi naredni radni dan u odgovarajući upisnik i imenik. (3) Pismeno u povodu kojega se osniva novi spis stavit će se u omot spisa od čvršćeg papira, kartona ili drugog od odgovarajućeg materijala (Obrazac broj 14) i upisat će se u popis pismena koji je tiskan na unutarnjoj strani omota spisa. Kad je to potrebno, spisu će se priložiti poseban arak za nastavak popisa pismena (Obrazac broj 15) na kojem će se nastaviti upisivanje pismena nakon što bude popunjen popis pismena na omotu spisa. Spisi, koji se sastoje od jednog ili dva pismena, mogu se staviti i u omote od običnog papira. (4) Na naslovnoj strani omota spisa, u gornjem lijevom uglu, otisnuta je iIi stavljena štambiljom oznaka javnobiIježničkog ureda. U gornjem desnom i donjem lijevom uglu upisat će se oznaka spisa, a na sredini će se upisati podaci o predmetu i strankama. Na naslovnoj strani spisa može biti otisnut i grb javnog bilježnika. (5) Javni bilježnik može na omot spisa unijeti i druge rubrike i oznake odnosno obavljati druge upise. (6) Odredbe stavaka (3), (4) i (5) ovoga članka ne odnose se na zahtjeve stranaka koji se upisuju u upisnik ovjera i potvrda. (7) Podneske, pismena, dostavnice i povratnice nastale u fizičkom (papirnatom) obliku tijekom postupaka u kojima se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku pretvorit će se u elektronički oblik, unijeti informacijski sustav i čuvati u elektroničkom obliku. (8) Na spise koji se vode u elektroničkom obliku, primjenjuju se odredbe o elektroničkom poslovanju i vođenju spisa. Oznaka spisa Članak 29. (NN 151/05, 99/21) (1) Na svaki spis stavit će se oznaka koja se sastoji od kratice naziva upisnika u koji je upisan, a ako se radi o povjerenom poslu i oznaka suda ili druge vlasti te naziv povjerenog posla odnosno njegova kratica prema članku 6. stavku 1. točki 5) ovoga Poslovnika ispisana velikim slovima, rednog broja upisa i oznaku godine u kojoj je predmet unesen u upisnik. (2) Pojedina pismena u spisu označavat će se u gornjem desnom uglu poslovnim brojem koji će sadržavati oznaku spisa i podbroj (redni broj kojim se označuje pojedino pismeno ili odluka prema redosljedu kojim je upisano u popisu pismena) (3) Poseban podbroj dobivat će svako pismeno na koje treba staviti prijemnu štambilju, zapisnici i drugi javnobiIježnički akti, vraćene neuručene dostavnice i druga važnija pismena upućena strankama, sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima. (4) Listovi u spisu označavat će se rednim brojem, olovkom u crvenoj boji u desnom gornjem uglu od broja 1 na dalje uzastopnim brojevima, bez obzira na podbroj. Broj Iistova upisat će se uz odgovarajuće pismeno u rubrici popisa pismena. (5) Pismena koja se odnose na predmete u tijeku ulagat će se u odgovarajući spis po vremenskom redoslijedu primitka. (6) Na spise koji se vode u elektroničkom obliku, primjenjuju se odredbe o elektroničkom poslovanju i vođenju spisa. Prilozi Članak 30. (l) Prilozi uz pojedina pismena ulagat će se u spis zajedno s pismenom na koje se odnose. Prilozi će se označavati poslovnim brojem odgovarajućeg pismena uz stavljanje velikog slova abecednim redom na svaki prilog posebno. (2) Izvornici isprava koje nakon dovršenog postupka treba vratiti strankama ulagat će se, u pravilu, u zajednički otvoreni omot, na kojem će se, s vanjske strane, navesti koje se isprave u njemu nalaze. (3) Uz odgovarajuće pismeno u kojem su izvornici bili priloženi priložit će se, po potrebi, prijepis odnosno preslika izvornika koji treba zadržali u spisu. Ostali prilozi koji se zbog oblika ili vrste ne mogu ulagati u spis phranit će se odvojeno, a na pismenu kojem su priloženi i u popisu pismena stavit će se bilješka o tome gdje su ti prilozi pohranjeni. (4) U popis pismena, uz redni broj pismena na koje se prilozi odnose, navest će se u posebnoj rubrici odredenoj za evidentiranje priloga, broj priloga, a po potrebi i oznaka slova kojima su prilozi obilježeni (5) Sve elektroničke isprave na koje se stranka poziva u podnesku, a koji se nalaze u prilogu elektroničkog podneska, ne ispisuju se radi ulaganja u spis, već se u spis stavlja bilješka o tome gdje se takav prilog nalazi, uz naznaku rednog broja priloga i broja stranica. Kada Javni bilježnik takav podnesak dostavlja drugoj stranci izvan sustava elektroničke komunikacije, navedeni prilog se ne ispisuje, već javni bilježnik obavještava stranku o mogućnosti vršenja uvida u sadržaj tog priloga kroz sustav elektroničke komunikacije ili informacijski sustav koji je u primjeni sukladno posebnim propisima te na njezin zahtjev ispisuje takav prilog. (6) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka primjenjivat će se ako Zakonom o javnom bilježništvu ili drugim propisima nije drugačije određeno. Sređivanje i uvezivanje spisa Članak 31. (1) Javni bilježnik i osobe zaposlene u njegovom uredu dužni su brižljivo paziti da se sva pismena u spisu označavaju sa pravilnim oznakama i da se uredno upisuju unose u popis pismena. Sve osobe koje rukuju spisima odgovorni su za njihovu potpunosti i sređenost. (2) Spisi sa više od l0 listova mogu se uvezati zajedno s omotom i popisom pismena prošivanjem. Prigodom uvezivanja valja imati u vidu na to da tekst pismena ostane vidljiv i neoštećen. U spis će se uvezati pismena i njihovi prilozi koji trajno ostaju u spisu. (3) Opsežniji spisi s više od 200 listova uvezat će se u posebne omote koji se označuju rimskim brojevima (npr. omot I, II itd.). Popis pismena za spise od više omota vodit će se kod prvog omota i teći će kronološkim redom bez obzira na broj omota. Promjena oznake spisa Članak 32. (1) Ako tijekom rada na određenom predmetu nastane potreba za promjenom oznake spisa, precrtat će se na omotu oznaka ranijeg spisa povlačenjem vodoravne crte po sredini ranije oznake olovkom u crvenoj boji, a ispod nje upisat će se nova novi poslovni broj. (2) Novi poslovni broj spisa unijet će se i u popis pismena prema vremenu kad je oznaka spisa izmijenjena. U tom slučaju nova pismena dobivat će novu oznaku spisa, a pod brojevi na pismenima teći će redom dalje. (3) U upisniku u koji je bila unesena ranija oznaka predmeta naznačit će se nova oznaka spisa. Odgovarajuće naznake izvršit će se i u imenicima u kojima je spis bio upisan s ranijom oznakom. Spajanje spisa Članak 33 (1) Javni bilježnik može odrediti u slučaju potrebe spajanje više spisa radi provedbe jed Primljeno na znanje Primjedba se prima na znanje. U pozivu na davanje mišljenja na predloženi tekst Komori je jasno ukazano na potrebu što žurnije dopune teksta Poslovnika novim upisnicima te na ograničen opseg ovih izmjena i dopuna Poslovnika. Dostavljeni materijal razmatrat će se kod buduće izrade cjelovitog teksta Javnobilježničkog poslovnika.
8 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 15. predlažem: Članak 15. U članku 53. iza riječi: „(Obrazac broj 24)“ umjesto riječi: OBRAZLOŽENJE:Ž„pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE: Jednako kao kod prethodnih članaka. Nije prihvaćen Članak 43. Zakona o javnom bilježništvu propisuje da se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
9 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 14. U članku 52. iza riječi: „(Obrazac broj 23)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE: Jednako kao kod prethodnih članaka. Nije prihvaćen Članak 43. Zakona o javnom bilježništvu propisuje da se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
10 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 13. predlažem: U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Ovjera potpisa, rukoznaka, prijepisa i preslika obavlja se stavljanjem potvrde na ispravu, prijepis odnosno presliku. Potvrda o ovjeri potpisa ili rukoznaka stavlja se na kraj ispod potpisa odnosno rukoznaka, a potvrda o ovjeri prijepisa ili preslike ispod teksta koji se ovjerava. Potvrda se stavlja štambiljom (Obrazac 21 i Obrazac 22), na računalu ili drugim sredstvom mehaničkog pisanja.“. OBRAZLOŽENJE: Jednako vkao kod prethodnih članaka. Nije prihvaćen Članak 43. Zakona o javnom bilježništvu propisuje da se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
11 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 11. U članku 48. stavcima 1. i 2. riječi: „pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE, Kao u prethodnim člancima. Nije prihvaćen Tekst odredbe članka 48. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
12 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 10. U članku 45. stavku 1. riječi: “pisaćim strojem ili kompjutorski“ zamjenjuju se riječima: „na računalu ili drugim sredstvom mehaničkog pisanja“, a riječ: „stavovima“ riječju: „stavcima“. U stavku 2. riječi: „pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE: Kao i u prethodnim člancima. Naglasiti računalo kao primarno, ali je jedino sredstvo mehaničkog pisanja. Nije prihvaćen Tekst odredbi članka 45. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
13 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 10. predlažem: U članku 43. stavku 1. iza riječi: „(Obrazac broj 17)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem i“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. U stavku 2. iza riječi: „(Obrazac broj 18)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE: Kao i u prethodnim člancima. Naglasiti računalo kao primarno, ali je jedino sredstvo mehaničkog pisanja. Nije prihvaćen Tekst odredbi članaka 43. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
14 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 9. predlažem: U članku 43. stavku 1. iza riječi: „(Obrazac broj 17)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem “ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. U stavku 2. iza riječi: „(Obrazac broj 18)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem“ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. OBRAZLOŽENJE: Kao i u prethodnim člancima. Nije prihvaćen Tekst odredbi članka 43. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
15 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 8. predlažem: U članku 42. iza riječi: „(Obrazac broj 16)“ umjesto riječi: „pisaćim strojem “ zamjenjuju se riječima: „na računalu“. U članku 42. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "(2) Ako javni bilježnik u potvrdu iz prethodnog stavka ovog članka upiše napomenu ili upozorenje koji nisu sadržani u Obrascu broj 16, tu će potvrdu potpisati i stranke i drugi sudionici." U članku 42. dodaju se novi stavci 3. , 4. i 5. koji glase: (3) Ako se potvrda solemnizacije ne stavlja na više jednakih primjeraka solemnizirane isprave već se solemnizira samo jedan primjerak isprave, izrađuju s ei označavaju otrpavci te se potvrda otpravka javnobilježnički solemnizirane isprave obavlja štambiljom (Obrazac broj novi BROJ), na računalu ili drugim sredstvom mehaničkog pisanja. Ako se izdaje izvod javnobilježnički solemnizirane isprave, to će se u potvrdi naznačiti . U potvrdi otpravka javnobilježnički solemnizirane isprave uz koju nije priložen i prijepis priloga to će se posebno označiti. (4) Potvrda prijepisa jjavnobilježnički solemnizirane isprave obavlja se štambiljom (Obrazac broj 18), na računalu ili drugim sredstvom mehaničkog pisanja. (5) Potvrde iz st 3. i 4. ovoga članka javni će bilježnik potpisati i ovjeriti svojim pečatom. OBRAZLOŽENJE: Računalo ne treba biti jedini dozvoljeni način mehaničkog pisanja, uz obrazloženje kao uz čl. 41. Ponekad se solemnizira isprava za koju je na primjer potrebno strankama dati upozorenje po čl. 58 ZJB, ili se unosi upozorenje po odredbama ZOO za ugovore o dosmrtnom uzdržavanju... tada je nužno da se taj tekst upiše u potvrdu (što je tehnički i moguće). Tada je smisleno i povećava stupanj pravne sigurnosti da potvrdu potpišu i stranke i drugi sudionici (na primjer tumač). S obzirom da solemnizacijom privatna isprava dobiva pravnu snagu javnobilježničkog akta potrebno je normirati i mogućnost izrade otpravaka ako bi se na solemizaciju podnijela privatna isprava u samo jednom primjerku. Djelomično prihvaćen Tekst odredbe članka 42. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno. Iz razloga veće pravne sigurnosti prihvaća se prijedlog dodavanja novog stavka 2. koji glasi: "(2) Ako javni bilježnik u potvrdu iz stavka 1. ovoga članka upiše napomenu ili upozorenje koji nisu sadržani u Obrascu broj 16, tu potvrdu potpisuju i prisutne stranke i drugi sudionici iznad potpisa i pečata javnog bilježnika.". Predložene odredbe novih stavaka 3., 4. i 5. smatraju se nepotrebnima s obzirom da se uvijek može zahtijevati privatna isprava u dodatnom primjerku.
16 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 7. predlažem: Članak 7. U članku 41. stavku 1. riječi: „pisaćim strojem “ zamjenjuju se riječima: „na računalu“, a riječ: „debelom“ briše se. U stavku 3. riječi: „Prvi primjerak“ zamjenjuju se riječju: „Izvornik“. OBRAZLOŽENJE: Potrebno je upisati računalo kao primarno sredstvo pisanja, no nije dobro računalo bude jedino. Iako nije za očekivati da će biti često u praksi, moguće je da uvjeti u konkretnom predmetu budu takvi da je mehanički ili električni pisaći stroj jedino objektivno moguće sredstvo mehaničkog pisanja. Stoga ne treba mijenjati drugi stavak. Promjene stavaka 3. i 5. podržavam. Nije prihvaćen Tekst odredbi članka 41. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s člankom 43. Zakona o javnom bilježništvu, prema kojem se javnobilježničke isprave pišu na računalu, a samo iznimno ručno.
17 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 5. Iza članka 14.a dodaju se članci 14.b., 14.c, 14.d i 14.e s naslovima iznad njih koji glase: predlažem: „Upisnik povjerenih poslova za zemljišnoknjižne postupke „UPP/OS-ZK“ Članak 14.b Upisnik povjerenih poslova za zemljišnoknjižne postupke sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenog posla, naziv suda koji je posao povjerio i sudski poslovni broj, datum primitka akta, naziv i broj katastarske općine, opis povjerenog posla, ime, prezime, OIB i adresa sudionika, datum završetka obnove, datum primitka prigovora, broj katastarske čestice, datum otpreme sudu, primjedba i status predmeta (Obrazac broj 6b). Upisnik povjerenih poslova za izvanparnične postupke „UPP/OS-IPP“ Članak 14. c Upisnik povjerenih poslova za izvanparnične postupke sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenog posla, naziv suda koji je posao povjerio i sudski poslovni broj, datum primitka akta, ime, prezime, OIB i adresa stranke i drugih sudionika (vještaka, tumača, zastupnika), opis povjerenog posla, datum donošenja rješenja, datum primitka žalbe, datum pravomoćnosti rješenja, datum otpreme sudu, primjedba i status predmeta (Obrazac broj 6c). Upisnik povjerenih poslova za izdavanje potvrda prema Uredbi (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju „UPP/OS-PN-EU“ Članak 14.d Upisnik povjerenih poslova za postupke izdavanja isprava prema Uredbi (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju „UPP/OS-PN-EU“ sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenog posla, naziv suda koji je posao povjerio i sudski poslovni broj, datum primitka akta, podaci o podnositelju zahtjeva i drugih sudionika (vještaka, tumača, zastupnika), (ime, prezime, adresa, identifikacijski broj), referentni broj predmeta (oznaka vezanog ostavinskog predmeta), datum izdavanja isprave, broj izdanih ovjerenih preslika isprave, rok valjanosti isprave, datum primitka prigovora, datum primitka zahtjeva za ispravak, izmjenu ili opoziv isprave, podaci o podnositelju zahtjeva za ispravak, izmjenu ili opoziv isprave, datum podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu učinaka isprave, datum otpreme sudu, primjedba i status predmeta (obrazac broj 6d). Upisnici ostalih povjerenih poslova „UPP“ Članak 14.e U Upisnik ostalih povjerenih poslova, javni bilježnik upisuje druge poslove koje mu povjeri sud ili druga vlast, a Upisnik sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenih poslova, naziv suda odnosno druge vlasti i njihov poslovni broj, datum primitka akta, ime, prezime, OIB i adresa odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke i drugih sudionika (vještaka, tumača, zastupnika), opis povjerenog posla, datum donošenja odluke, datum primitka prigovora/žalbe, datum pravomoćnosti odluke, datum otpreme sudu ili drugoj vlasti, primjedba i status predmeta (Obrazac broj 6e).“. OBRAZLOŽENJE: Predložene dodatne rubrike te upisivanje podataka o svim sudionicima postupka te statusa predmeta omogućavaju lakše upravljanje postupkom i smanjuju mogućnost pogrešaka u pisanju prilikom izrada zapisnika i rješenja budući da se podaci o osobama mogu prenijeti automatskom obradom podataka iz upisnika u dokument koji se kreira. Nije prihvaćen U upisnike se upisuju samo oni podaci koji služe identifikaciji predmeta te utvrđenju statusa predmeta. Iako iz obrazloženja očito proizlazi prijedlog automatskog generiranja upisanih podataka u nacrte javnobilježničkih isprava, predloženo širenje opsega podataka koji se upisuju s obzirom na svrhu upisnika i osnovne podatake o upisnicima nije prihvatljivo ni opravdano.
18 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 4. predlažem: Upisnik povjerenih poslova za ostavinske postupke sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj povjerenog posla, naziv suda koji je posao povjerio i sudski poslovni broj, datum primitka akta, ime, prezime, OIB i adresa te svojstvo ostavitelja, nasljednika, punomoćnika, zakonskih zastupnika i drugih sudionika u postupku, opis povjerenog posla, datum donošenja rješenja, datum primitka prigovora, datum pravomoćnosti rješenja, datum otpreme sudu, primjedba i status predmeta (Obrazac broj 6).“. OBRAZLOŽENJE: Predložene dodatne rubrike te upisivanje podataka o svim sudionicima postupka te statusa predmeta omogućavaju lakše upravljanje postupkom i smanjuju mogućnost pogrešaka u pisanju prilikom izrada zapisnika i rješenja budući da se podaci o osobama mogu prenijeti automatskom obradom podataka iz upisnika u dokument koji se kreira. Nije prihvaćen U upisnike se upisuju samo oni podaci koji služe identifikaciji predmeta te utvrđenju statusa predmeta. Iako iz obrazloženja očito proizlazi prijedlog automatskog generiranja upisanih podataka u nacrte javnobilježničkih isprava, predloženo širenje opsega podataka koji se upisuju s obzirom na svrhu upisnika i osnovne podatake o upisnicima nije prihvatljivo ni opravdano.
19 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 3. Predlažem: U članku 12. stavku 5. ispred riječi : „zanimanje“ dodaje se riječ „OIB“ i zarez. OBRAZLOŽENJE: Treba uvesti obvezu navođenja OIB, ali zanimanje ne bi trebalo izostaviti, s obzirom na to da zanimanje osobe koju se predlaže za svjedoka istovjetnosti ima značaj u smislu ocjene postojanja uvjeta odnosno zabrane iz čl. 61.st.2. ZJB (t.j. da svjedoci istovjetnosti ne smiju biti osobe za koje se znade da se uz nagradu bave posvjedočenjem istovjetnosti). Nije prihvaćen Tekst odredbe članka 12. stavka 5. Javnobilježničkog poslovnika usklađuje se s odredbom članka 69. stavka 1. točke 2. Zakona o javnom bilježništvu, Dano obrazloženje ne smatra se opravdanim razlogom jer se iz podatka o zanimanju ne može utvrditi bavljenje posvjedočenjem istovjetnosti uz nagradu, a ako se navedena zapreka i utvrdi na drugi način, takva osoba neće biti svjedok istovjetnosti.
20 RANKICA BENC Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika, Članak 2. Poštovani, predlažem izmjenu: U članku 11. stavak 2. se mijenja i glasi: "2) U opći poslovni upisnik upisuju se svi javnobilježnički akti, javnobilježnički zapisnici i javnobilježničke potvrde te sve druge javnobilježničke radnje, osim onih koje se upisuju u posebne upisnike." OBRAZLOŽENJE: Ova je formulacija usklađena s dikcijom čl. 3. Zakona o javnom bilježništvu glede nazivlja javnobilježničkih isprava. Uz to se izbjegava navođenje članaka ZJB, već se generalnom odredbom osigurava da u potpunosti bude ostvarena svrha ovog upisnika: da bude OPĆI tako da u sustavu javnobilježničkih isprava i radnji ne bude niti jedna izostavljena od obveze i mogućnosti upisa u upisnik. Javni bilježnici sve službene radnje poduzimaju na detaljno propisani način i upravo se kroz jvnobilježničke upisnike i spise može pratiti postupanje čiji je rezultat javna isprava. Nije prihvaćen Prijedlog se prima na znanje te će se razmotriti kod buduće izrade cjelovitog teksta Javnobilježničkog poslovnika.