Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o registru "ne zovi"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske dostavlja sljedeće komentare: Članak 6. Pravilnika Prijedlog: Predlažemo u čl. 6. st. 4. Pravilnika propisati mogućnost da se u Registar podaci mogu unositi i elektroničkim putem, odnosno dostavom datoteke Obrazloženje Ovim prijedlogom želi se izbjeći ručno upisivanje podataka u Registar temeljem većeg broja zahtjeva a što može dovesti do povećanja mogućnosti ljudske pogreške. Stoga upis/ispis u Registru treba biti omogućen putem unosa datoteka. Članak 9. Pravilnika Prijedlog: Predlažemo dodati tekst kojim se operatorima omogućuje pristup Registru putem više korisničkih imena i zaporki tako da isti glasi:: „Pristup Registru „NE ZOVI“ od strane operatora odnosi se na mogućnost pristupa putem jednog ili više korisničkih imena i zaporki, upisa/ispisa podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika kao i pregled istih podataka za svoje krajnje korisnike koji su kao korisnici telefonskog broja zatražili upis/ispis iz Registra „NE ZOVI.“ Obrazloženje: Navedeno predlažemo jer smatramo neophodnim da pojedini operator, koji unosi podatke u Registar, radi osiguranja pristupa sukladno količini zahtjeva, može dobiti više korisničkih imena i zaporki, a ovisno o broju agenata koji će imati pristup. Članak 12. Pravilnika Prijedlog: Predlažemo dodati novi stavak 2. u čl. 12. Pravilnika koji bi glasio: „ (2) Agencija se obvezuje najkasnije 60 dana prije ustrojavanja Registra „NE ZOVI“ s operatorima usuglasiti te dostaviti tehničko rješenje na ispitivanje pristupa.“ Obrazloženje: Navedeno predlažemo kako bi se osigurala visoka razina funkcionalnosti i efikasnosti sustava te razina komunikacije između operatora i Agencije. Članak 13. Pravilnika Prijedlog: Predlažemo izmijeniti članak 13. na način da se ostvari cilj naveden u obrazloženju. Obrazloženje: Predlažemo točan datum stupanja na snagu nakon što se uspostavi Registar – primjerice: „Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. lipnja 2016. godine.“ Točan datum također olakšava poslovnim subjektima lakše praćenje stupanja na snagu, s ovim prijelaznim odredbama poslovni subjekt mora 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika provjeravati da li je ustrojen Registar te na taj način može i nehotice postupiti na štetu potrošača. Nije prihvaćen Odbija se prijedlog na članak 6. stavak 4., obzirom da odredbe tehničke naravi nisu predmet ovoga Pravilnika. Tehnička izvedba predviđa poluautomatiziran unos masovnih podataka pomoću datoteka. Primjedba na članak 9. primljen je na znanje. Primjedba je tehničke naravi i uzet će se u obzir prilikom ustrojavanja Registra. Primjedba na članak 12. odbija se. HAKOM će omogućiti svim korisnicima testno razdoblje u primjerenom roku. Primjedba na članak 13. odbija se. Donošenje Pravilnika temelj je za pokretanje postupka ustrojavanja Registra. Svi dionici bit će pravovremeno izviješteni o puštanju Registra u produkciju.
2 Dejan Gojnik MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Da se riješi problem u korjenu trebalo bi biti tako da tko želi reklame i nepoželjne pozive neka objevi svoj broj u registar ( neki drugi registar npr. "REKLAME ili ZOVI" ) a agencije mogu zvati samo te brojeve u registru. Nije prihvaćen Problematika uređena na predloženi način predmnijevala bi zabranu oglašavanja putem telefona, a što nije u skladu s Direktivom o potrošačkim pravima.
3 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, I. TEMELJNE ODREDBE OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima) skreće pozornost da bi, radi racionalizacije postupka, trebalo propisati da se potrošači sa zahtjevima za upis/ispis obraćaju izravno Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), odnosno u članku 4. definirati istoga kao obveznika upisa podataka u Registar. Naime, s obzirom da će HAKOM ustrojavati, voditi i održavati predmetni Registar te osigurati sve potrebne resurse za provođenje ovih obveza, mišljenja smo da nema opravdanog razloga niti potrebe, opterećivati dodatnim operativnim poslovima i operatore. Također, ukoliko bi poslove zaprimanja zahtjeva za upis/ispis u Registar i upis/ispis obavljao sam HAKOM, pri kojem će se Registar i voditi i koji sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) osigurava visoku razinu zaštite krajnjih korisnika u njihovim odnosima s operatorima, položaj operatora mogao bi biti izjednačen onome ostalih trgovaca, a što će iz perspektive potrošača zasigurno pružati veću sigurnost i objektivnost u ostvarivanju prava definiranih Pravilnikom. Slijedom toga, prijedlog je uskladiti odredbe Pravilnika s naprijed navedenim. Nije prihvaćen Učinkovitije je da upis i ispis vrše operatori koji već imaju postojeću bazu podataka korisnika
4 Josip Karadža MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, I. TEMELJNE ODREDBE Svi pozivatelji (prodavači robe i usluga) moraju registrirati svoje brojeve telefona i mobitela i objaviti svoj broj u imeniku te predstavljati se punim imenom i prezimenom te navođenjem imena poduzeća u kojem su zaposleni. Zabraniti pozive s brojeva koji nisu registrirani u imeniku koji je dostupan svima Primljeno na znanje Obveze trgovca prilikom sklapanja ugovora na daljinu putem telefona, uređene su člankom 66. stavkom 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br.41/14. i 110/15.)
5 Razvojna organizacija zaštite potrošača I. TEMELJNE ODREDBE, II.  OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA „NE ZOVI“ Nejasan je stavak 1. ? Što to znači da je Registar javan? Dalje u tekstu je pojašnjeno da i nije baš javan tj. da su javni samo telefonski brojevi potrošača koji ne žete primati telefonske reklame, ali ne i ostali podaci. Pa bi po našem mišljenju ako već mora stajati takva odrednica, prikladnija formuacija bila: "Javnost registra se dovinira u glavi III." Primljeno na znanje Registar će biti javan na način da će biti dostupan svim zainteresiranim trgovcima koji će, elektroničkim putem, imati pristup u isti,a vidljivi će biti samo telefonski brojevi.
6 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske - prijedlog: Predlažemo u čl. 6. st. 4. Pravilnika propisati mogućnost da se u Registar podaci mogu unositi i elektroničkim putem, odnosno dostavom datoteke Obrazloženje Ovim prijedlogom želi se izbjeći ručno upisivanje podataka u Registar temeljem većeg broja zahtjeva a što može dovesti do povećanja mogućnosti ljudske pogreške. Stoga upis/ispis u Registru treba biti omogućen putem unosa datoteka. Primljeno na znanje Odredbe tehničke naravi nisu predmet ovoga Pravilnika. Tehnička izvedba predviđa poluautomatiziran unos masovnih podataka pomoću datoteka.
7 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Ukoliko ne bude usvojen komentar Optime na članak 4. Pravilnika, Optima daje komentare u odnosu na članak 6. kako slijedi: - nastavno na stavak 2. - prijedlog je da se, pored podataka koje je korisnik telefonskog broja dužan dostaviti operatoru, propiše i obveza korisnika dostaviti presliku osobne iskaznice/identifikacijske isprave, a predmetnim bi se povećala sigurnost da je zahtjev za upis/ispis zaista podnio korisnik telefonskog broja (u smislu Pravilnika) te bi se smanjila mogućnost zlouporabe podataka korisnika i vršenje upisa/ispisa u/iz Registra suprotno pravoj volji korisnika; - nastavno na stavak 4. – zamolba je da se, s obzirom na sve postojeće administrativne obveze operatora (maloprodajne i veleprodajne) te povećanje opsega posla kao posljedica usvajanja Pravilnika, propiše duži, realan rok za obradu zahtjeva i vršenje upisa/ispisa podataka korisnika od strane operatora, slijedom čega predlažemo odrediti rok od 15 dana; - nastavno na stavak 6. – Optima skreće pozornost na dvojbe koje proistječu iz ovakve odredbe Pravilnika, a koje je potrebno otkloniti prije stupanja Pravilnika na snagu. Tako iz postojećih odredbi proizlaze pitanja - ukoliko je privola za obradu osobnih podatka pojedinog korisnika u promidžbene svrhe dana ugovorom (primjerice, na obrascu zahtjeva za zasnivanje ugovornog odnosa, u skladu s općim uvjetima poslovanja trgovca koji se primjenjuju na ugovorni odnos), prestaje li raskidom ugovornog odnosa i privola za obradu osobnih podatka u promidžbene svrhe? Također, korisnik pri raskidu ugovora izražava izričitu volju da više ne želi biti u ugovornom odnosu s postojećim operatorom, a time izražava ujedno i volju da ga isti više ne kontaktira putem telefona, niti u promidžbene svrhe. Naime, predmetni dio ugovora (privola dana na obrascu zahtjeva u skladu s općim uvjetima poslovanja) ne može nakon raskida ugovora ostati na snazi. Slijedom navedenog, mišljenja smo da bi iz predmetne odredbe trebalo jasno proizlaziti da se ista odnosi na postojeći ugovorni odnos, odnosno privolu koju je korisnik dao postojećoj ugovornoj strani. Primljeno na znanje Primjedba na članak 6. stavak 2. podstavak 4. primljena na znanje. Odredbama članka 6. stavka 2. podstavka 4. propisano je da je korisnik dužan operatoru dostaviti broj osobne iskaznice. Primjedba na članak 6. stavak 4. odbija se. Naime, smatra se da je 7 dana primjereni rok, uzimajući u obzir odredbu stavka 7. kojom je propisano da se zahtjev za upis/ispis može podnijeti jednom mjesečno. Ako je privola dio ugovora, u slučaju raskida ugovora, smatra se da je privola opozvana.
8 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT se ne slaže s komentarom tvrtke VIPnet d.o.o. vezno uz prijedlog izmjene članka 6. stavka 6. Pravilnika na način da trgovac ne može kontaktirati potrošača koji je upisan u predmetni Registar osim ukoliko mu je potrošač nakon upisa u Registar dao izričitu privolu za korištenje njegovih osobnih podataka i telefonskog broja, sve dok potrošač tu privolu ne opozove. Naime, svi operatori, pa tako i tvrtka VIPnet d.o.o. sukladno posebnom propisu, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, koji je u odnosu na Zakon o zaštiti potrošača „lex specialis“, imaju u svojim Općim uvjetima poslovanja propisane odredbe o davanju privola krajnjih korisnika za različite svrhe pa tako i za pozivanje istih putem telefona, bilo da se radi o pozivima vezanim uz postojeće usluge, ili pozivima vezanim uz promidžbu novih usluga. Dakle, sukladno važećim propisima na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga, svi operatori su obvezni zatražiti od svojih postojećih korisnika privole vezane za njihovo kontaktiranje u svrhu prodaje ili promidžbe. Prijedlog VIPNeta kojem se HT u potpunosti protivi doveo bi do toga da operatori ne bi mogli pozivati svoje vlastite korisnike vezano uz promidžbu i prodaju usluga što smatramo da nikako nije smisao odredbi Zakona o zaštiti potrošača koji uređuje pitanje uspostave predmetnog registra. Svrha Registra „Ne zovi“ nije ta da se trgovcima onemogući pristup vlastitim korisnicima/potrošačima već da se potrošače zaštiti od učestalih poziva trgovaca na tržištu s kojima nemaju ugovorni odnos i kojima nisu dali privolu za pozivanje u svrhu prodaje i promidžbe njihovih usluga. Dodatno, samom svrhom uvođenja Registra „Ne zovi“ dolazi do svojevrsnog ograničavanja tržišnog natjecanja u odnosu na potrošače koji su se u isti upisali, ali isto apriori ne znači da ti isti potrošači koji su se upisali u Registar „Ne zovi“ ne žele da ih pozivaju trgovci kojima su izričito dali svoju privolu za pozivanje u svrhu promidžbe i/ili prodaje, a temeljem postojećeg ugovornog odnosa! Zaključno, valja naglasiti kako svaki potrošač spornu privolu koju je, temeljem posebnih propisa, dao trgovcu, može u bilo kojem trenutku povući, pa tako i nakon stupanja na snagu odredbi ovog Pravilnika. Ono što HT smatra primjerenijim u ovom slučaju jest transparentna komunikacija prema svim krajnjim korisnicima na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga, odnosno prema svim potrošačima u Republici Hrvatskoj budući da su isti privole mogli dati i drugim trgovcima (primjer trgovački lanci), na koji način mogu postojeće privole, ukoliko žele, povući. Primljeno na znanje Operatori kao i drugi trgovci s kojima potrošači imaju sklopljene ugovore, mogu kontaktirati potrošače sve dok imaju njihovu prethodno danu privolu. Potrošač će moći po svojoj želji prilikom upisa u Registar zadržati ili povući prethodno dane privole.
9 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT PRIJEDLOG: HT predlaže dopunu članka 6. stavka 4. na način da isti glasi: (4) Podatke iz stavka 2. ovoga članka, operator je dužan upisati/ispisati u Registar „NE ZOVI“ u roku od 7 dana od dana zaprimljenog ispravnog zahtjeva korisnika telefonskog broja. Upis/ispis u Registar "NE ZOVI" može se vršiti i elektroničkim putem, odnosno, dostavom datoteke. OBRAZLOŽENJE: HT smatra kako je potrebno izbjeći ručno upisivanje/ispisivanje podataka u Regisar "NE ZOVI" što može dovesti do pogreške u upisu/ispisu podataka već da je isto potrebno omogućiti dostavom datoteke s potrebnim podacima od strane operatora HAKOM-u. Nije prihvaćen Odredbe tehničke naravi nisu predmet ovoga Pravilnika. Tehnička izvedba predviđa poluautomatiziran unos masovnih podataka pomoću datoteka.
10 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT PRIJEDLOG: HT predlaže da se u članku 6. stavak 7. riječ mjesečno na kraju rečenice zamijeni sa riječima: "u kalendarskom mjesecu" na način da glasi: (7) Zahtjev za upis/ispis pojedinog telefonskog broja u Registar može se podnijeti jednom u kalendarskom mjesecu OBRAZLOŽENJE: Praćenje kalendarskih dana ne zahtjeva velike promjene u postojećim procesima i sustavima koji ih prate pa predlažemo da se umjesto mjesec dana što nije dovoljno jasno definirano navede kalendarski mjesec što je transparentnije za trgovce i potrošače. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
11 A1 Hrvatska d.o.o. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ VIPnet d.o.o. predlaže dopunu članka 6. stavka 4. na način da isti glasi: (4) Podatke iz stavka 2. ovoga članka, operator je dužan upisati/ispisati u Registar „NE ZOVI“ u roku od 7 dana od dana zaprimljenog ispravnog zahtjeva korisnika telefonskog broja. Upis/ispis u Registar "NE ZOVI" može se vršiti i elektroničkim putem, odnosno, dostavom datoteke. Obrazloženje: Radi osiguranja pravovremenosti upisa/ispisa u Registar "NE ZOVI" te osiguranja točnosti upisanih podataka, treba izbjeći ručno upisivanje/ispisivanje u Registar "NE ZOVI", dostavom datoteke s potrebnim podacima od strane operatora Agenciji. Primljeno na znanje Odredbe tehničke naravi nisu predmet ovoga Pravilnika. Tehnička izvedba predviđa poluautomatiziran unos masovnih podataka pomoću datoteka.
12 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT PRIJEDLOG: U članku 6. stavak 5 predlaže se na kraju rečenice dodati tekst: ", a primjenjivat će se na trgovce u roku od 7 dana od dana vidljivosti u Registru" tako da isti glasi: (5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka bit će vidljivi prvog slijedećeg dana nakon izvršenog upisa/ispisa u Registar „NE ZOVI“ a primjenjivat će se na trgovce u roku od 7 dana od dana vidljivosti u Registru. OBRAZLOŽENJE: Nužno je zbog prodajnih procesa osigurati mogućnost operatorima koji koriste prodajne partnere za kontaktiranje korisnika/ potrošača da, s obzirom na obveze iz registra pravovremeno ažuriraju podatke o korisnicima/potrošačima. Nije prihvaćen Obzirom da se upis/ispis obavlja elektroničkim putem, nije potrebno propisivanje dodatnog roka radi ažuriranja podataka iz Registra. Operator će svojim poslovnim procedurama osigurati osvježavanje podataka i usklađivanje s Registrom.
13 A1 Hrvatska d.o.o. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ VIPnet d.o.o. predlaže da se članak 6. stavak 6. Pravilnika izmjeni tako da isti glasi: „(6) Trgovac koji se bavi prodajom i/ili promidžbom putem telefona ne može kontaktirati potrošača koji je upisan u Registar „NE ZOVI“, osim ukoliko mu je potrošač nakon upisa u Registar „NE ZOVI“ dao izričitu privolu za korištenje njegovih osobnih podataka i telefonskog broja, sve dok potrošač navedenu privolu ne opozove.“ Obrazloženje: 1. Predložena odredba čl. 6. st. 6. Pravilnika je u suprotnosti s odredbom čl. 11a stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača kojom se propisuje: „Zabranjeno je upućivati pozive i/ili poruke putem telefona potrošačima koji su se upisali u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona.“ Pravilnikom kao provedbenim aktom koji se donosi na temelju Zakona ne može se mijenjati Zakon, a predlagatelj prijedlogom stavka 6. u članku 6. upravo to čini mijenjajući svrhu odredbe koja je propisana Zakonom. 2. Smatramo da se prijedlogom stavka 6. članka 6. kojim se neovisno o upisu potrošača u Registar uvažavaju sve privole dane trgovcima prije upisa u Registar apsolutno obezvrjeđuje Pravilnik kao i svrha njegova donošenja. Naime, smisao Pravilnika je upravo zabrana trgovcima da upućuju pozive ili poruke potrošačima koji su se upisali u Registar jer ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona. Privole koje su potrošači dali trgovcima prije upisa u Registar imale bi veću pravnu snagu od upisa potrošača u Registar što je protivno odredbi Zakona o zaštiti potrošača koja je temelj za donošenje Pravilnika. Potrošač upisom u Registar izražava svoju volju da ne želi primati pozive ili poruke trgovaca neovisno o privolama koje je nekada u prošlosti dao trgovcima. Ako bi neovisno o upisu potrošača u Registar i dalje vrijedile sve prije toga dane privole trgovcima, gubi se smisao upisa potrošača u Registar. Drugim riječima, neovisno o upisu potrošača u Registar, svi trgovci kojima je potrošač prije upisa u registar dao privolu i dalje bi mogli zvati potrošača u svrhu promidžbe i/ili prodaje putem telefona. Nadalje, životno je i logično očekivati da se potrošači ne sjećaju kome su sve u prošlosti dali privolu i za što. 3. Svrha upisa u Registar jest poštovanje zadnje izričite volje potrošača koja je iskazana upisom u Registar. Naravno, time se ne umanjuje pravo potrošača da nakon upisa u Registar po vlastitom izboru odredi trgovce kojima će dati izričitu privolu za kontakte. Prijedlogom st. 6. predlagatelj ni na koji način nije zaštitio potrošače koji su upisom u Registar iskazali izričitu volju da ne žele primati pozive i/ili poruke trgovaca. Upravo suprotno, unatoč upisu potrošača u Registar (koji je izraz njegove zadnje volje), omogućava se svim trgovcima koji su prije upisa u Registar dobili privole da i dalje pozivaju potrošače. Notorno je da potrošač koji se upiše u Registar očekuje da je od trenutka upisa zaštićen od poziva svih trgovaca. 4. Predlagatelj načinom na koji je regulirao privole potrošača dane prije i nakon upisa u Registar ograničava tržišno natjecanje na način da omogućava trgovcu koji od ranije posjeduje privolu da iz vlastitih interesa motivira potrošača da izvrši upis u Registar čime se onemogućava svim ostalim trgovcima kontakt s tim potrošačem. Na taj način bi trgovci koji već imaju privole potrošača dane u nekom trenutku u prošlosti mogli „zaključati“ svoje potrošače samo za svoje proizvode i usluge i time istovremeno onemogućili sve ostale trgovce da kontaktiraju te potrošače. Drugim riječima, takve potrošače učinili bi nedostupnim svim ostalim trgovcima. U ovom kontekstu, privola bi mogla postati sredstvo zlouporabe od strane određenih poduzetnika, i to na način da se koristi kao alat za ograničavanje tržišnog natjecanja, a ne kao alat za zaštitu prava potrošača, a što zasigurno nije bila niti intencija ni svrha predloženih promjena. Primljeno na znanje Smisao ovoga Pravilnika nije Registrom onemogućiti kontakt potrošača i trgovca kojem je potrošač dao prethodnu privolu jer želi od istog dobivati obavijesti i uživati određene pogodnosti. Stoga će se u obrascu potrošaču omogućiti izbor želi li zadržati ili povući sve privole dane do trenutka upisa u Registar.
14 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT PRIJEDLOG: U članku 6. stavak 2. predlažemo dodati novu točku: "- odabir opcije na koju se primjenjuje zabrana promidžbe i/ili prodaje trgovaca (zabrana pozivanja, zabrana slanja SMS poruka odnosno zabrana slanja MMS poruka)." tako da isti glasi: (2) Za upis/ispis iz stavka 1. ovoga članka, korisnik telefonskog broja dužan je operatoru dostaviti: - ime i prezime - telefonski broj koji se želi upisati u Registar „NE ZOVI“, a koji glasi na ime i prezime korisnika telefonskog broja -OIB korisnika telefonskog broja - broj osobne iskaznice - odabir opcije na koju se primjenjuje zabrana promidžbe i/ili prodaje trgovaca (zabrana pozivanja, zabrana slanja SMS poruka odnosno zabrana slanja MMS poruka). OBRAZLOŽENJE: Budući da je u članku 1 i članku 2 prijedloga Pravilnika navedeno kako se istim omogućuje potrošačima koji ne žele primati pozive i/ili poruke, treba tim istim potrošačima omogućiti da na obrascu imaju mogućnost izbora između zabrane pozivanja i/ili slanja poruka (SMS i MMS). Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti ovisno o tehničkim mogućnostima.
15 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ HT PRIJEDLOG: U članku 6. stavak 1. potrebno je dodati izostavljeni tekst "unparijed plaćene usluge" na način da isti glasi: Upis/ispis podataka u Registar „NE ZOVI“ obavlja operator koji s korisnikom telefonskog broja ima sklopljen pretplatnički ugovor ili se s istim nalazi u korisničkom odnosu unaprijed plaćene usluge, na temelju pisanog zahtjeva korisnika telefonskog broja upućenog operatoru putem posebnog obrasca i to osobno, pisanim putem ili putem elektroničke pošte s adrese koja je prethodno provjerena i registrirana pri operatoru kao adresa elektroničke pošte korisnika telefonskog broja. OBRAZLOŽENJE: Slučajno izostavljen dio koji se odnosi na unaprijed plaćenu uslugu iz prijedloga teksta pa je potrebno dodati da se odnosi na korisnički odnos unaprijed plaćene usluge. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
16 Sandra Bulić I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Napokon. Već sam mislila sam da ću poludjet od tih dosadnih pozivatelja, pitam se kako to itko može slušati dulje od pet sekundi - a opet radnici call-centara samo obavljaju posao za koji su plaćeni. Suosjećam :/ I ja se slažem s time da je dovoljno u Registar objaviti samo broj telefona, nema potrebe otkrivati ime, a niti osobne podatke kao što je to OIB. Podaci se mogu putem prijave dati na uvid operateru isključivo kako bi se utvrdila identifikacija, tj. vjerodostojnost u postupku prijavljivanja, naknadno nije potrebno u bilo kojem smislu te podatke zadržavati, jer je smisao Registra upravo zaštita potrošača, a svrha je postignuta ukoliko se njegov broj izbjegava pozivati. Primljeno na znanje U Registru će biti vidljiv isključivo broj telefona.
17 Željko Matun I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Ovaj zakon ide u prilog trgovcima, jer se koristi odbojnost prijavljivanja osobnih podataka sa ciljem da ostane popriličan broj žrtava oglašavanja, kao što su stare ili bolesne ili općenito osobe koje nemaju dovoljno inicijative za aktivno suprotstavljanje nelagodama svake vrste. Takve osobe postaju mete oglašivačima / trgovcima. Predlažem da svaki operater u svojim redovitim komunikacijama anketira korisnika da se izrazi sa DA ili NE na upit žele li da ih nazivaju trgovci / oglašivači. Ako se korisnik ne izjasni, to bi trebalo vrijediti kao odgovor NE i na listu DOZVOLJENIH BROJEVA ZA POZIVANJE staviti SAMO telefonske brojeve osoba koje su nedvosmisleno izjavile svoj pristanak na maltretiranje promiđbama i tel. prodaja. Osobe koje imaju neke druge kontakte i odnose sa prodavačima, taj odnos mogu regulirati posebno. Korištenje OIBa i osobnih podataka samo u svrhu zabrane agresivnog oglašavanja nije potrebno i upitne je zakonitosti. Smatram da je pravo na neuznemiravanje osoba ispred mogućnosti komercijalnog promoviranja. Nije prihvaćen Izjavom volje o upisu u Registar NE ZOVI osigurat će se zaštita ranjivih skupina potrošača od neželjene komunikacije, što je i cilj ovoga Pravilnika. OIB je potreban radi identifikacije čime bi se izbjegle eventualne zlouporabe u korištenju ovoga Registra.
18 varaždinski potrošač I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Čemu uopće služi Registar ako potrošač koji za sakupljanje bodova i druge pogodnosti koristi npr. Multiplus, Dm ili slične korporativne kartice, a za čije je izdavanje prije mnogo godina dao privolu da se njegovi podaci slobodno obrađuju od strane trgovca, sada više ne može predomisliti i upisati u registar i očekivati da ga trgovci više neće uznemiravati. Primljeno na znanje Predmetna situacija uređena je na način da je propisano da trgovac može potrošača kontaktirati putem telefona, neovisno o tome je li njegov telefonski broj upisan u Registar „NE ZOVI“, ako potrošač nije opozvao prethodno danu privolu ili je privolu dao nakon upisa u Registar „NE ZOVI“, sve dok istu ne opozove.
19 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Sve objedinjeno prema člancima: Najprije želimo naglasiti da je Hrvatska udruga za zaštitu potrošača-HUZP protiv takvog pravilnika koji dozvoljava uznemiravanja potrošača koji se ne upišu u tzv REGISTAR. Mišljenja smo da se smije zvati samo one potrošače koji su to dozvolili odnosno koji su ostavili svoj broj telefona i adresu da ih se može uznemiravati- Unatoč tome tako nešto imaju samo 4 članice Eu od 28 napisali smo prijedlog dodati članak 6.stavak 1-a. Posebni obrazac mora biti javno dostupan kod operatora u njegovim centrima i web stranicama i mora biti besplatan članak 6.stavak 2. Ne slažemo se s tim da bi potrošač trebao bilo kome davati svoj OIB kako ne bi bio u nekom registru, jer OIB su prema Pravilniku o OIB-u dužne dati samo pravne osobe u smislu svog poslovanja. S kojim se pravom traži OIB, ako se ima ime, adresa i broj telefona koji su poznati davatelju telkomunikacijske usluge. Gdje je uporište u Zakonu da se od potrošača traži OIB? članak 6.stavak 6. treba brisati jer ako smo nekada nekom dali mogućnost da koristi naše podatke da smo zainteresirani za njegove proizvode on nas prema pravilniku može doživotno smetati. Još jedan ustupak kapitalistima. Hrvatsku udrugu za zaštitu potrošača samo interesira koji je tu interes predlagača Pravilnika koji bi trebao biti i jedna vrsta regulatora poštenih odnosa između trgovca i potrošača, a ne kada jednom nekome daš podatak cijelog života te može maltretirati. Koja je svrha uopće Pravilnika NE ZOVI (s kojim se ne slažemo) ako mi ne možemo opozvati jednom danu privolu da nas neko uznemirava. Dodati članak 6a. Upis u registar i ispis iz registra se ne smije naplaćivati . Članak 12. treba točno definirati kada pravilnik stupa na snagu i kada počinje njegova primjena. Nije prihvaćen Problematika uređena na predloženi način predmnijevala bi zabranu oglašavanja putem telefona, a što nije u skladu s Direktivom o potrošačkim pravima. Trgovac može potrošača kontaktirati putem telefona, neovisno o tome je li njegov telefonski broj upisan u Registar „NE ZOVI“, ako potrošač nije opozvao prethodno danu privolu ili je privolu dao nakon upisa u Registar „NE ZOVI“, sve dok istu ne opozove. Primjedba na članak 6. stavak 1.-a. prihvaća se. Primjedba na članak 6.stavak 2. primljena je na znanje. OIB je potreban radi identifikacije potrošača, te kako bi se izbjegle eventualne zlouporabe u korištenju ovoga Registra. Primjedba na članak 6.stavak 6. odbija se. Za pretpostaviti je da je potrošač raniju privolu za korištenje svojih podataka dao dobrovoljno, i to vjerojatno u svrhu ostvarivanja određenih pogodnosti od strane trgovaca. Ukoliko potrošač više ne želi primati bilo kakve obavijesti od tog trgovca, danu privolu uvijek može opozvati. Odredba o upisu i ispisu iz Registra bez naknade prihvaća se. Primjedba na članak 12. odbija se, obzirom da je predloženo već uređeno člancima 12. i 13.
20 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Članak 12. treba točno definirati kada pravilnik stupa na snagu i kada počinje njegova primjena. Nije prihvaćen Predloženo je već uređeno člancima 12. i 13. Pravilnika.
21 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Dodati članak 6a. Upis u registar i ispis iz registra se ne smije naplaćivati . Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
22 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ dodati članak 6.stavak 1-a. Posebni obrazac mora biti javno dostupan kod operatora u njegovim centrima i web stranicama i mora biti besplatan članak 6.stavak 2. Ne slažemo se s tim da bi potrošač trebao bilo kome davati svoj OIB kako ne bi bio u nekom registru, jer OIB su prema Pravilniku o OIB-u dužne dati samo pravne osobe u smislu svog poslovanja. S kojim se pravom traži OIB, ako se ima ime, adresa i broj telefona koji su poznati davatelju telkomunikacijske usluge. Gdje je uporište u Zakonu da se od potrošača traži OIB? Primljeno na znanje Prihvaća se primjedba da obrazac mora biti besplatan i javno dostupan kod operatora. Primjedba na članak 6. stavak 2. odbija se . Naime, OIB je potreban radi identifikacije potrošača, te kako bi se izbjegle eventualne zlouporabe u korištenju ovoga Registra.
23 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ PRAVILNIK NE ZOVI KOMENTAR Najprije želimo naglasiti da je Hrvatska udruga za zaštitu potrošača-HUZP protiv takvog pravilnika koji dozvoljava uznemiravanja potrošača koji se ne upišu u tzv REGISTAR. Mišljenja smo da se smije zvati samo one potrošače koji su to dozvolili odnosno koji su ostavili svoj broj telefona i adresu da ih se može uznemiravati- Unatoč tome tako nešto imaju samo 4 članice Eu od 28 napisali smo prijedlog Nije prihvaćen Problematika uređena na predloženi način predmnijevala bi zabranu oglašavanja putem telefona, a što nije u skladu s Direktivom o potrošačkim pravima. trgovac može potrošača kontaktirati putem telefona, neovisno o tome je li njegov telefonski broj upisan u Registar „NE ZOVI“, ako potrošač nije opozvao prethodno danu privolu ili je privolu dao nakon upisa u Registar „NE ZOVI“, sve dok istu ne opozove.
24 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ članak 6.stavak 6. treba brisati jer ako smo nekada nekom dali mogućnost da koristi naše podatke da smo zainteresirani za njegove proizvode on nas prema pravilniku može doživotno smetati. Još jedan ustupak kapitalistima. Hrvatsku udrugu za zaštitu potrošača samo interesira koji je tu interes predlagača Pravilnika koji bi trebao biti i jedna vrsta regulatora poštenih odnosa između trgovca i potrošača, a ne kada jednom nekome daš podatak cijelog života te može maltretirati. Koja je svrha uopće Pravilnika NE ZOVI (s kojim se ne slažemo) ako mi ne možemo opozvati jednom danu privolu da nas neko uznemirava. Nije prihvaćen Za pretpostaviti je da je potrošač raniju privolu za korištenje svojih podataka dao dobrovoljno, i to vjerojatno u svrhu ostvarivanja određenih pogodnosti od strane trgovaca. Ukoliko potrošač više ne želi primati bilo kakve obavijesti od tog trgovca, danu privolu uvijek može opozvati.
25 Branimir Jurković I. TEMELJNE ODREDBE, UPIS/ISPIS IZ REGISTRA „NE ZOVI“ Malo je nejasna odredba pod točkom 4. OIB i broj osobne iskaznice ne bi smjeli biti vidljivi nikome drugome osim HAKOM-u i operateru ukoliko je on proslijedio zahtjev. Riječ je o privatnim podacima pa nebi imalo smisla da u njih ima uvid bilo tko tko pristupa registru. Takav korisnik bi trebao imati uvid jedino u zaključani broj telefona i niti jedan drugi podatak. Prihvaćen Intencija odredbe je da OIB i broj osobne iskaznice budu vidljivi samo operatoru i HAKOM-u, dok će trgovcu i potrošaču biti vidljiv samo broj telefona. U tom smislu će se doraditi odredba članka 6. stavka 5. Pravilnika.
26 OT-OPTIMA TELEKOM d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, PROMJENA OPERATORA Ukoliko ne bude usvojen komentar Optime na članak 4. Pravilnika, Optima u odnosu na članak 7. Pravilnika skreće pozornost na proturječnost stavaka 1 i 2. Naime, stavak 1 propisuje da u slučaju promjene operatora potrošač ne mora tražiti ponovni upis/ispis iz Registra, iz čega je razvidno da potrošač nakon promjene operatora opravdano može smatrati da su njegovi podaci i dalje upisani u Registar. Međutim, stavkom 2. propisano je da operator nije obvezan brisati podatke potrošača, osim u slučajevima trajnog isključenja broja, iz čega proizlazi da operator može izbrisati podatke potrošača iz Registra u slučaju promjene operatora (navedeno je kako nije obvezan – dakle može, ali ne mora), iako potrošač sukladno stavku 1 ne mora tražiti ponovni upis i smatra da je i dalje upisan u Registar. Slijedom toga, trebalo bi propisati stavkom 2 samo da će operator u slučaju trajnog isključenja brisati podatke potrošača iz Registra. U slučaju usvajanja komentara Optime iznesenih u odnosu na članak 4. Pravilnika, potrebno je na odgovarajući način uskladiti odredbe članka 7. Pravilnika. Primljeno na znanje Odredbe nisu proturječne. Naime, ukoliko potrošač promijeni operatora i zadrži isti telefonski broj nije dužan ponovno zahtijevati upis/ispis iz Registra „NE ZOVI, obzirom da se upis odnosi na upravo taj broj. Iz odredbe kojom je propisano da operator nije obvezan brisati podatke potrošača, osim u slučajevima trajnog isključenja broja, nikako ne proizlazi da operator može izbrisati podatke potrošača iz Registra u slučaju promjene operatora, obzirom da se upis kao i ispis iz Registra rade temeljem zahtjeva potrošača. Ukoliko se radi o trajnom isključenju broja, broj se tada može brisati, jer nema smisla da i dalje postoji u Registru. Propisat će se da operatori obavljaju ispis iz Registra „NE ZOVI“ temeljem zahtjeva potrošača za trajno isključenje broja.
27 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske I. TEMELJNE ODREDBE, OPERATORI Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske - prijedlog uz čl. 9.: Predlažemo dodati tekst kojim se operatorima omogućuje pristup Registru putem više korisničkih imena i zaporki tako da isti glasi:: „Pristup Registru „NE ZOVI“ od strane operatora odnosi se na mogućnost pristupa putem jednog ili više korisničkih imena i zaporki, upisa/ispisa podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika kao i pregled istih podataka za svoje krajnje korisnike koji su kao korisnici telefonskog broja zatražili upis/ispis iz Registra „NE ZOVI.“ Obrazloženje: Navedeno predlažemo jer smatramo neophodnim da pojedini operator, koji unosi podatke u Registar, radi osiguranja pristupa sukladno količini zahtjeva, može dobiti više korisničkih imena i zaporki, a ovisno o broju agenata koji će imati pristup. Primljeno na znanje Primjedba je tehničke naravi i uzet će se u obzir prilikom ustrojavanja Registra.
28 A1 Hrvatska d.o.o. I. TEMELJNE ODREDBE, OPERATORI VIPnet d.o.o. predlaže dodati tekst kojim se operatorima omogućuje pristup Registru putem više korisničkih imena i zaporki tako da isti glasi:: „Pristup Registru „NE ZOVI“ od strane operatora odnosi se na mogućnost pristupa putem jednog ili više korisničkih imena i zaporki, upisa/ispisa podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika kao i pregled istih podataka za svoje krajnje korisnike koji su kao korisnici telefonskog broja zatražili upis/ispis iz Registra „NE ZOVI.“ Obrazloženje: Navedeno predlažemo jer smatramo neophodnim da pojedini operator, koji unosi podatke u Registar, radi osiguranja pristupa sukladno količini zahtjeva, može dobiti više korisničkih imena i zaporki, a ovisno o broju agenata koji će imati pristup. Primljeno na znanje Primjedba je tehničke naravi i uzet će se u obzir prilikom ustrojavanja Registra.
29 Kresimir Tonkovic I. TEMELJNE ODREDBE, TRGOVCI Trgovci bi trebali imati 2 vrste pristupa: 1) korisnickim suceljem (web stranice) 2) web servis (SOAP/REST ili slicno) radi integracije poslovnih sustava Primljeno na znanje Primjedba je tehničke naravi i uzet će se u obzir prilikom ustrojavanja Registra.
30 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske I. TEMELJNE ODREDBE, IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske - prijedlog uz čl. 12.: Predlažemo dodati novi stavak 2. u čl. 12. Pravilnika koji bi glasio: „ (2) Agencija se obvezuje najkasnije 60 dana prije ustrojavanja Registra „NE ZOVI“ s operatorima usuglasiti te dostaviti tehničko rješenje na ispitivanje pristupa.“ Obrazloženje: Navedeno predlažemo kako bi se osigurala visoka razina funkcionalnosti i efikasnosti sustava te razina komunikacije između operatora i Agencije. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske - prijedlog uz čl. 13.: Predlažemo izmijeniti članak 13. na način da se ostvari cilj naveden u obrazloženju. Obrazloženje: Predlažemo točan datum stupanja na snagu nakon što se uspostavi Registar – primjerice: „Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. lipnja 2016. godine.“ Točan datum također olakšava poslovnim subjektima lakše praćenje stupanja na snagu, s ovim prijelaznim odredbama poslovni subjekt mora 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika provjeravati da li je ustrojen Registar te na taj način može i nehotice postupiti na štetu potrošača. Nije prihvaćen HAKOM će omogućiti svim korisnicima testno razdoblje u primjerenom roku. Donošenje Pravilnika temelj je za pokretanje postupka ustrojavanja Registra. Svi dionici bit će pravovremeno izviješteni o puštanju Registra u produkciju.
31 Hrvatski Telekom d.d. I. TEMELJNE ODREDBE, Obrazac zahtjeva za upis (ispis) telefonskog broja u (iz) registar „Ne zovi“ HT PRIJEDLOG: Na obrascu omogućiti potrošaču odabir na način da može birati između slijedećih opcija: • zabrana pozivanja • zabrana slanja SMS poruka • zabrana slanja MMS poruka OBRAZLOŽENJE: Budući da je u članku 1 i članku 2 prijedloga Pravilnika navedeno kako se istim omogućuje potrošačima koji ne žele primati pozive i/ili poruke, treba tim istim potrošačima omogućiti da na obrascu imaju mogućnost izbora između zabrane pozivanja i/ili slanja poruka (SMS i MMS) Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti ovisno o tehničkim mogućnostima.