Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MATEA LOVRIĆ PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Poštovani, s obzirom da se u članku 2. pod točkama g), h) i i) navodi prerada proizvoda ribarstva i njihovo stavljanje na tržište smatramo da bi se u članak 3. Predmet potpore trebala dodati točka koja se odnosi na poduzetnike koji se bave preradom proizvoda ribarstva. Ovakav prijedlog Pravilnika je diskriminirajući i isključujući za poduzetnike koji se bave preradom proizvoda ribarstva i imaju odobrene objekte te im je morsko ribarstvo glavna djelatnost. Nije prihvaćen Potpora male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi koja se dodjeljuje na temelju ovoga Pravilnika je potpora male vrijednosti na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture. Izmjenom ove Uredbe iz 2023. godine, potpora na temelju iste se može dodijeliti samo za poduzetnike koji obavljaju primarnu proizvodnju proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke h) Pravilnika, dok je potpora za prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture isključena iz obuhvata predmetne Uredbe i ne smatra se potporom male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi. Međutim, radi jasnoće propisa, iz članka 2. isključena je definicija pojma „prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“, s obzirom da navedeno nije predmet potpore.
2 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Članak 7. stavak 2. – ispraviti grešku u tekstu “ (2) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su…..“ umjesto stavka (2) treba biti stavka (1) Prihvaćen Odredba članka 7. stavka 2. je ispravljena na način da sadržava odgovarajuću poveznicu na stavak 1.
3 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Članak 5. stavak 2. i 3. – kod promjene plovila istog ovlaštenika propisani su uvjeti koje mora ispunjavati staro i novo plovilo i to - Za plovilo s kojega je prenesena povlastica: da nije više aktivno kao ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo je trajno povučeno iz ribolova. Predlažemo da se briše riječ „trajno“ budući da Pravilnikom o Registru ribarske flote Republike Hrvatske uopće nije predviđeno brisanje plovila iz Registra a u praksi se to vrši označavanjem u Registru da plovilo nije aktivno. S druge strane, ako se plovilo proda, stari vlasnik ne može uvjetovati novog vlasnika da ne može koristiti to plovilo u ribarstvu. - Za plovilo na kojega je prenesena povlastica: da mora biti novo ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo koje nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske prije prijenosa povlastice na to plovilo. Predlažemo brisati ovu alineju budući da kod svakog ulaska novog plovila u ribarstvo, neko plovilo mora izaći jer je kapacitet flote ograničen. Dakle nije važno da li je sasvim novo plovilo ili je prethodno bilo u ribarstvu ali je ostalo bez povlastice. Osim toga, postoji pravilo da se plovilo koje izlazi iz ribarstva slijedećih 6 mjeseci ne može ponovo aktivirati u ribarstvu. Predlažemo da se umjesto navedenog propiše da kod prijenosa povlastice na drugo plovilo istog ovlaštenika, ovlaštenik može ostvariti potporu za to drugo plovilo na temelju ribolovnih dana i ostvarenog ulova od dana prijenosa povlastice na to plovilo. Također predlažemo da se razmotri mogućnost da ovlaštenik povlastice čije je plovilo imalo havariju i koje će se popravljati, a u trenutku roka za predaju zahtjeva ili u trenutku izdavanja rješenja nije u funkciji, ostvari pravo na potporu ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti. Ukoliko se plovilo neće popravljati, pretpostavka je da će ovlaštenik prenijeti povlasticu na drugo plovilo i koristiti iznimku za prijenos povlastice na drugo plovilo. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za brisanje riječi „trajno“ je prihvaćen te je odredba članka 5. stavka 2. usklađena na način da propisuje da ribarsko plovilo sa kojega je prenesena povlastica nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od dana prijenosa povlastice na drugo plovilo do 31. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Nadalje, prihvaćen je i prijedlog vezan u novo plovilo te je odredba članka 5. stavka 2. dopunjena na način da propisuje da je ribarsko plovilo na koje je prenesena povlastica ili novo ribarsko plovilo odnosno nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i nije obavljalo ribolov prije prijenosa povlastice na to plovilo ili da nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na to plovilo, ako je bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i prije prijenosa povlastice na to plovilo. Također, prihvaćen je i prijedlog uvođenja iznimke za plovilo koje je imalo havariju te je dodana odredba u članku 2. koja propisuje da se uvjet vezan za funkcionalnost plovila u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i u trenutku izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava ne primjenjuje ako je ribarsko plovilo imalo pomorsku nesreću ili nezgodu i posljedično nije u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika, a što je korisnik dužan dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Ne prihvaća se prijedlog za omogućavanje potpore u slučaju prijenosa povlastice između različitih ovlaštenika, već je odredbama članka 5. stavaka 2. i 3. omogućena iznimka u slučaju prijenosa povlastice na drugo plovilo, ali istog ovlaštenika.
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Članak 7. stavak 2. - ispraviti grešku u tekstu “ (2) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su…..“ umjesto stavka (2) treba biti stavka (1) Prihvaćen Odredba članka 7. stavka 2. je ispravljena na način da sadržava odgovarajuću poveznicu na stavak 1.
5 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Članak 5. stavak 2. i 3. – kod promjene plovila istog ovlaštenika propisani su uvjeti koje mora ispunjavati staro i novo plovilo i to - Za plovilo s kojega je prenesena povlastica: da nije više aktivno kao ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo je trajno povučeno iz ribolova. Predlažemo da se briše riječ „trajno“ budući da Pravilnikom o Registru ribarske flote Republike Hrvatske uopće nije predviđeno brisanje plovila iz Registra a u praksi se to vrši označavanjem u Registru da plovilo nije aktivno. S druge strane, ako se plovilo proda, stari vlasnik ne može uvjetovati novog vlasnika da ne može koristiti to plovilo u ribarstvu. - Za plovilo na kojega je prenesena povlastica: da mora biti novo ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo koje nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske prije prijenosa povlastice na to plovilo. Predlažemo brisati ovu alineju budući da kod svakog ulaska novog plovila u ribarstvo, neko plovilo mora izaći jer je kapacitet flote ograničen. Dakle nije važno da li je sasvim novo plovilo ili je prethodno bilo u ribarstvu ali je ostalo bez povlastice. Osim toga, postoji pravilo da se plovilo koje izlazi iz ribarstva slijedećih 6 mjeseci ne može ponovo aktivirati u ribarstvu. Predlažemo da se umjesto navedenog propiše da kod prijenosa povlastice na drugo plovilo istog ovlaštenika, ovlaštenik može ostvariti potporu za to drugo plovilo na temelju ribolovnih dana i ostvarenog ulova od dana prijenosa povlastice na to plovilo. Također predlažemo da se razmotri mogućnost da ovlaštenik povlastice čije je plovilo imalo havariju i koje će se popravljati, a u trenutku roka za predaju zahtjeva ili u trenutku izdavanja rješenja nije u funkciji, ostvari pravo na potporu ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti. Ukoliko se plovilo neće popravljati, pretpostavka je da će ovlaštenik prenijeti povlasticu na drugo plovilo i koristiti iznimku za prijenos povlastice na drugo plovilo. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za brisanje riječi „trajno“ je prihvaćen te je odredba članka 5. stavka 2. usklađena na način da propisuje da ribarsko plovilo sa kojega je prenesena povlastica nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od dana prijenosa povlastice na drugo plovilo do 31. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Nadalje, prihvaćen je i prijedlog vezan u novo plovilo te je odredba članka 5. stavka 2. dopunjena na način da propisuje da je ribarsko plovilo na koje je prenesena povlastica ili novo ribarsko plovilo odnosno nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i nije obavljalo ribolov prije prijenosa povlastice na to plovilo ili da nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na to plovilo, ako je bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i prije prijenosa povlastice na to plovilo. Također, prihvaćen je i prijedlog uvođenja iznimke za plovilo koje je imalo havariju te je dodana odredba u članku 2. koja propisuje da se uvjet vezan za funkcionalnost plovila u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i u trenutku izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava ne primjenjuje ako je ribarsko plovilo imalo pomorsku nesreću ili nezgodu i posljedično nije u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika, a što je korisnik dužan dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Ne prihvaća se prijedlog za omogućavanje potpore u slučaju prijenosa povlastice između različitih ovlaštenika, već je odredbama članka 5. stavaka 2. i 3. omogućena iznimka u slučaju prijenosa povlastice na drugo plovilo, ali istog ovlaštenika.
6 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, III. FINANCIRANJE Članak 9. stavak 4. i Prilog 1. - izračun potpore Zbog povećanih troškova i inflacije, predlažemo povećanje ukupnog iznosa potpore koji se može isplatiti jednom poduzetniku u ribarstvu sa 30.000,00 eura na 40.000,00 eura (sukladno izmijenjenoj Uredbi EU) i srazmjerno tome povećanje iznosa potpore po ribolovnom danu za gospodarski ribolov. Nije prihvaćen Mogućnost povećanja gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, a koja je uvedena izmjenom Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 je uvjetovana radnjama na razini države članice. Naime, ako bi odlučila uvesti ovu mogućnost, država članica treba ispuniti određene uvjete propisane predmetnom izmjenom Uredbe Komisije. Nadalje, osim gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, spomenutom Uredbom Komisije propisana je i gornja granica ukupnog iznosa potpore male vrijednosti u ribarstvu koji se može dodijeliti na razini države članice, u istom razdoblju kao na razini pojedinačnog poduzetnika. Slijedom navedenoga, a kako bi Republika Hrvatska ispoštovala propisanu gornju granicu potpore male vrijednosti u ribarstvu na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014, najviši iznos potpore po poduzetniku iznosi 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine, prema izračunu iz Priloga I. Pravilnika i uzimajući u obzir najviši godišnji iznos sukladno članku 9. stavcima 5. i 6. Pravilnika.
7 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, III. FINANCIRANJE Članak 9. stavak 5. – propisano je da potpora ne može biti viša od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u prethodnoj godini. Predlažemo da se propiše iznimka: Iznimno, odredba iz stavka 5. ovog članka ne odnosi se na korisnika koji je tijekom godine u kojoj podnosi zahtjev ili tijekom prethodne godine od godine u kojoj podnosi zahtjev za potporu, osnovao ili preuzeo obrt i prijenosom stekao plovilo s povlasticom koje ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir da se odredba članka 9. stavka 5. odnosi na ograničenje godišnjeg iznosa potpore, uvođenjem predložene iznimke bi se u povoljniji položaj stavili korisnici koji su se tek počeli baviti djelatnošću koja je predmet potpore u godini u kojoj se Zahtjev za potporu podnosi (korisnici početnici) u odnosu na korisnike koji su istu obavljali i u prethodnoj godini. Nadalje, ne prihvaća se niti prijedlog kojim bi s uvela iznimka za korisnike koji su se tijekom prethodne godine počeli baviti djelatnošću koja je predmet potpore, a s obzirom da u takvim slučajevima korisnik posluje i posljedično tome ima ostvarene prihode, kao i korisnici koji su djelatnost obavljali tijekom čitave godine.
8 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, III. FINANCIRANJE Članak 9. stavak 4. i Prilog 1. - izračun i najviši iznos potpore Zbog povećanih troškova i inflacije, predlažemo povećanje ukupnog iznosa potpore koji se može isplatiti jednom poduzetniku u ribarstvu sa 30.000,00 eura na 40.000,00 eura (sukladno izmijenjenoj Uredbi EU) i srazmjerno tome povećanje iznosa potpore po ribolovnom danu za gospodarski ribolov. Nije prihvaćen Mogućnost povećanja gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, a koja je uvedena izmjenom Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 je uvjetovana radnjama na razini države članice. Naime, ako bi odlučila uvesti ovu mogućnost, država članica treba ispuniti određene uvjete propisane predmetnom izmjenom Uredbe Komisije. Nadalje, osim gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, spomenutom Uredbom Komisije propisana je i gornja granica ukupnog iznosa potpore male vrijednosti u ribarstvu koji se može dodijeliti na razini države članice, u istom razdoblju kao na razini pojedinačnog poduzetnika. Slijedom navedenoga, a kako bi Republika Hrvatska ispoštovala propisanu gornju granicu potpore male vrijednosti u ribarstvu na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014, najviši iznos potpore po poduzetniku iznosi 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine, prema izračunu iz Priloga I. Pravilnika i uzimajući u obzir najviši godišnji iznos sukladno članku 9. stavcima 5. i 6. Pravilnika.
9 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, III. FINANCIRANJE Članak 9. stavak 5. – propisano je da potpora ne može biti viša od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u prethodnoj godini. Predlažemo da se propiše iznimka: Iznimno, odredba iz stavka 5. ovog članka ne odnosi se na korisnika koji je tijekom godine u kojoj podnosi zahtjev ili tijekom prethodne godine od godine u kojoj podnosi zahtjev za potporu, osnovao ili preuzeo obrt i prijenosom stekao plovilo s povlasticom koje ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir da se odredba članka 9. stavka 5. odnosi na ograničenje godišnjeg iznosa potpore, uvođenjem predložene iznimke bi se u povoljniji položaj stavili korisnici koji su se tek počeli baviti djelatnošću koja je predmet potpore u godini u kojoj se Zahtjev za potporu podnosi (korisnici početnici) u odnosu na korisnike koji su istu obavljali i u prethodnoj godini. Nadalje, ne prihvaća se niti prijedlog kojim bi s uvela iznimka za korisnike koji su se tijekom prethodne godine počeli baviti djelatnošću koja je predmet potpore, a s obzirom da u takvim slučajevima korisnik posluje i posljedično tome ima ostvarene prihode, kao i korisnici koji su djelatnost obavljali tijekom čitave godine.
10 HOK PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, VIII.OTKLANJANJE POGREŠAKA Članak 19. – otklanjanje pogrešaka Obzirom na to da se protiv rješenja Ministarstva ne može uložiti prigovor ili žalba nego samo pokrenuti upravni spor (što je za podnositelje zahtjeva komplicirano, skupo i dugotrajno), predlažemo da se kroz ovaj pravilnik ili izmjenom Zakona o morskom ribarstvu, iznađe način da se bez upravnog spora može poništiti rješenje koje je Ministarstvo donijelo na temelju činjenica koje je utvrdilo iz vlastitog informacijskog sustava, a naknadno utvrdi da je podatak pogrešan. Naime, iz dosadašnjeg iskustva je vidljivo da se ponekad podaci iz informacijskog sustava ne podudaraju sa stvarnim stanjem ili ne odgovaraju potrebama pojedinih pravilnika ili se netočno očitavaju, jer nakon intervencije ribara se utvrdi drugačiji podatak. Kako se ribari ne bi za ostvarivanje prava na potporu morali izlagati dugotrajnom sudskom postupku i angažiranju odvjetnika, molimo da se to riješi na način da se i odbijajuće rješenje može promijeniti u pozitivno na jednostavniji i lakši način. Nije prihvaćen Ovaj Pravilnik se odnosi na temelju Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi, a kojima je propisano da se protiv rješenja Ministarstva ne može uložiti žalba (prigovor) nego samo pokrenuti upravni spor. Drugim riječima, Pravilnikom se mogu uvoditi odredbe koje su u suprotnosti sa propisom višeg reda, točnije Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o akvakulturi. Dodatno, predmetna odredba o upravnom sporu je propisana gore spomenutim zakonima na temelju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. listopada 2020. godine, a radi omogućavanja pravne zaštite stranaka u postupku. Slijedom navedenoga, primjedba se ne prihvaća
11 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, VIII.OTKLANJANJE POGREŠAKA Članak 19. i 20. – Obzirom na to da se protiv rješenja Ministarstva ne može uložiti prigovor ili žalba nego samo pokrenuti upravni spor (što je za podnositelje zahtjeva komplicirano, skupo i dugotrajno), predlažemo da se kroz ovaj pravilnik ili izmjenom Zakona o morskom ribarstvu, iznađe način da se bez upravnog spora može poništiti rješenje koje je Ministarstvo donijelo na temelju činjenica koje je utvrdilo iz vlastitog informacijskog sustava, a naknadno utvrdi da je podatak pogrešan. Naime, iz dosadašnjeg iskustva je vidljivo da se ponekad podaci iz informacijskog sustava ne podudaraju sa stvarnim stanjem ili ne odgovaraju potrebama pojedinih pravilnika ili se netočno očitavaju, jer nakon intervencije ribara se utvrdi drugačiji podatak. Kako se ribari ne bi za ostvarivanje prava na potporu morali izlagati dugotrajnom sudskom postupku i angažiranju odvjetnika, molimo da se to riješi na način da se i odbijajuće rješenje može promijeniti u pozitivno na jednostavniji i lakši način. Nije prihvaćen Ovaj Pravilnik se odnosi na temelju Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi, a kojima je propisano da se protiv rješenja Ministarstva ne može uložiti žalba (prigovor) nego samo pokrenuti upravni spor. Drugim riječima, Pravilnikom se mogu uvoditi odredbe koje su u suprotnosti sa propisom višeg reda, točnije Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o akvakulturi. Dodatno, predmetna odredba o upravnom sporu je propisana gore spomenutim zakonima na temelju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. listopada 2020. godine, a radi omogućavanja pravne zaštite stranaka u postupku. Slijedom navedenoga, primjedba se ne prihvaća
12 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, PRILOG I. IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE Članak 9. stavak 4. i Prilog 1. - izračun potpore Zbog povećanih troškova i inflacije, predlažemo povećanje ukupnog iznosa potpore koji se može isplatiti jednom poduzetniku u ribarstvu sa 30.000,00 eura na 40.000,00 eura (sukladno izmijenjenoj Uredbi EU) i srazmjerno tome povećanje iznosa potpore po ribolovnom danu za gospodarski ribolov. Nije prihvaćen Mogućnost povećanja gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, a koja je uvedena izmjenom Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 je uvjetovana radnjama na razini države članice. Naime, ako bi odlučila uvesti ovu mogućnost, država članica treba ispuniti određene uvjete propisane predmetnom izmjenom Uredbe Komisije. Nadalje, osim gornje granice iznosa potpore po poduzetniku, spomenutom Uredbom Komisije propisana je i gornja granica ukupnog iznosa potpore male vrijednosti u ribarstvu koji se može dodijeliti na razini države članice, u istom razdoblju kao na razini pojedinačnog poduzetnika. Slijedom navedenoga, a kako bi Republika Hrvatska ispoštovala propisanu gornju granicu potpore male vrijednosti u ribarstvu na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014, najviši iznos potpore po poduzetniku iznosi 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine, prema izračunu iz Priloga I. Pravilnika i uzimajući u obzir najviši godišnji iznos sukladno članku 9. stavcima 5. i 6. Pravilnika.