Izvješće o provedenom savjetovanju - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IDM Music d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, Članak 26. Cijela Direktiva koja se implementira odnosi se na transparentnost organizacija kolektivne zaštite koje imaju pretpostavljenu punomoć, te pravo da određena prava budu ostvarivana ISKLJUČIVO kroz sustav kolektivne zaštite I upravo zbog toga postoji povećana potreba za kontrolom rada tih organizacija. Neovisne upravljačke subjekte kontroliraju njihovi vlasnici, a ugovorni članovi sami odlučuju hoće li ili neće raditi s konkretnim neovisnim upravljačkim subjektom ovisno upravo o onome što je tome nužno, a to je efikasnost I transparentnost jer će inače iz iste istupiti, odnosno raskinuti će ugovor. Neovisni upravljački subjekti NEMAJU pretpostavljene punomoći, već stvarne ugovore I njihove obveze prema drugoj ugovornoj strani su predmet njihovog PRIVATNOPRAVNOG ODNOSA. Da li ovo znaci da i neovisni upravljacki subjekti mogu imati pretpostavljenu punomoc? Osim toga ako je I direktivom I prijedlogom zakona točno utvrđena razlika između organizacija za kolektivno ostvarivanje u odnosu na neovisni upravljački subjekt- NIGDJE u direktivi obveze propisane za organizacije kolektivne zaštite nisu propisane I za neovisne upravljačke subjekte. Stoga je predlozeni cl. 168 t. nejasan i neprecizan, te moze stvoriti probleme i nejasnoce na trzistu. Djelomično prihvaćen Upućujemo na naziv i sadržaj „Direktive 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu“ iz kojih je razvidno da ista uređuje djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog srodnih prava a ne samo organizacije za kolektivno ostvarivanje. Nadalje, upućujemo na recitale 9, 14, 15 i 16 Direktive, koji u bitnom navode da se od organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ne zahtijeva posebni pravni oblik, te da države članice trebaju poduzeti odgovarajuće mjere kojima bi se spriječilo izbjegavanje obveza u okviru ove Direktive odabirom pravnog oblika putem kojeg se prava kolektivno ostvaruju; ako neovisni pravni subjekti obavljaju iste aktivnosti kao i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, trebali bi imati obvezu davanja određenih informacija nositeljima prava, korisnicima i javnosti; također, Direktiva ne sprječava države članice u zadržavanju ili uvođenju strožih standarda od onih utvrđenih u glavi II Direktive, ako su isti usklađeni s pravom Unije. Iz definicije neovisnih upravljačkih subjekata sadržane u čl. 3/b Direktive, a kako se predlaže urediti u čl. 26. nacrta odnosno čl. 154/d ZAPSP-a, vidljivo je da se Direktiva odnosi i na neovisne upravljačke subjekte. U članku 2. stavak 4. Direktive izričito se navode obveze koje se obavezno primjenjuju na sve neovisne upravljačke subjekte s poslovnim nastanom u Uniji, dok su slijedom recitala 9 države članice slobodne urediti obveze neovisnih upravljačkih subjekata i na stroži način koji nije suprotan Direktivi. Prihvaća se primjedba da se određene obveze po prirodi stvari (npr. vezano uz upravljanje od strane članova) ne mogu na jednak način odnositi na organizacije za kolektivno upravljanje i na neovisne upravljačke subjekte, što će se na odgovarajući način izmijeniti u prijedlogu Zakona.
2 IDM Music d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, Članak 28. Ako u čl. 157 kao prepostavka za kolektivno ostvarivanje piše da kolektivno ostvarivanje prava može obavljati ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA KOJA IMA ZA OBAVLJANJE TAKVE DJELATNOSTI ODOBRENJE DZIV-a, kako je onda moguće da u novom st. 2 čl. 170 piše da inspector u provođenju nadzora može utvrditi da neovisni upravljački subjekt obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava protivno odredbama iz ovog zakona ??? Ili nije dobra definicija u čl. 157 o tome tko može obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava ili je čl. 170 st. 2 u tom dijelu nemoguće primijeniti. Prihvaćen Upućujemo na čl. 36. stavak 3. Direktive prema kojem države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u tu svrhu imaju ovlasti nametnuti odgovarajuće kazne ili poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju neusklađenosti s odredbama nacionalnog zakona donesenog u okviru provedbe ove Direktive, a kako Direktiva u članku 2. stavak 4. izričito navodi obveze koje se obavezno primjenjuju na sve neovisne upravljačke subjekte razvidno je da je potrebno propisati ovlasti inspekcijskog nadzora i nad neovisnim upravljačkim subjektima. Iz navedenih razloga, a uzimajući u obzir recital 50. Direktive koja uređuje da se zemljama članicama prepušta uređivanje mehanizma za izdavanje prethodnog ovlaštenja i nadzora, prijedlog Zakona će se odgovarajuće izmijeniti na način da jasnije propiše pod kojim uvjetima neovisni upravljački subjekt može obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava, uz zadržavanje odgovarajućih odredbi vezanih uz nadzor nad neovisnim upravljačkim subjektima.