Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 siniša filipović II. SASTAV STOŽERA, Članak 5. Iza stavka 3. ovog članka predlažem stavak 4.koji glasi " Načelnik stožera civilne zaštite županije je rukovodeći službenik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite". Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („N.N.“, br. 82/15) koji glasi: „(1) Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.“ Područni ured za zaštitu i spašavanje ne ulazi u kategoriju subjekata iz kojih izvršno tijelo JLP(R)S može imenovati načelnika stožera civilne zaštite te stoga rukovodeći službenik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite ne može biti imenovan načelnikom stožera civilne zaštite JLP(R)S.
2 siniša filipović II. SASTAV STOŽERA, Članak 5. Moje mišljenje da bi načelnik stožera civilne zaštite županije trebao biti rukovodeći službenik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite što je analogno prethodnom članku 4.stavku 5. Razlog ovakvog mišljenja i prijedloga je upravo taj što su navedeni rukovodeći službenici najstručniji i time najkompetetniji za podizanje sustava civilne zaštite na svom području odgovornosti i garantiraju jednoobraznost sustava na području područne (regionalne) samouprave,dok predloženo rješenje dovodi do šarolikosti tj. neujednačenosti sustava na istoj razini područne (regionalne) samouprave.Naročito zbog toga što ovaj članak ne određuje izričito koji od navedenih imenovanih predstavnika bi trebao biti načelnik stožera civilne zaštite te dovodi do proizvoljnih rješenja koja ne osiguravaju ujednačenost sustava civilne zaštite. Ostavljam mogućnost da zamjenik načelnika stožera civilne zaštite bude jedan od imenovanih predstavnika i to ovisno o specifičnosti županije odrediti stručnu osobu koja odgovara procjeni rizika svake županije. Nije prihvaćen Analogija s prethodnim člankom Pravilnika (članak 4. stavkom 5.), kojim se propisuje kako je načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za poslove civilne zaštite se ne može primijeniti i za razine JLP(R)S i to iz razloga što je takvo rješenje za razinu Republike Hrvatske propisano člankom 22. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite dok isto (analogno) nije propisano i za razine JLP(R)S što je i navedeno u obrazloženju uz komentar 1.
3 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta IV. NAČIN RADA STOŽERA, Članak 15. Predlažemo u čl. 15. st. 4. zamijeniti izraz „eksperata“ s izrazom „kriznih menadžera i ostalih eksperata“ obzirom da u Republici Hrvatskoj postoji struka predviđena za obavljanje poslova definiranih ovim člankom. Obrazloženje: Krizni menadžment je specijalistički stručni studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen, tako da stavak 4. navedenog članka Pravilnika sada glasi: „Načelnici stožera civilne zaštite na svim razinama, pored kapaciteta iz stavaka 2. i 3. ovog članka, mogu zatražiti stručnu pomoć kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi."