Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi sa Smjernicama o internim politikama, postupcima i kontrolama radi osiguranja provedbe mjera ograničavanja Europske Unije, Ujedinjenih naroda i nacionalnih mjera ograničavanja kako ih definira Zakon o mjerama ograničavanja (Narodne novine 133/23)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor