Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. III. IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I POSTUPAK MIRENJA, Članak 5. Članak 5. Stavak (4.) Predlažemo precizirati odnosi li se rok na 10 kalendarskih ili radnih dana. Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju. Mišljenja smo da sam pojam "dana", ukoliko se eksplicitno ne navodi "radni dan" određuje kalendarske dane. Rok od "10 dana" u kojem je pružatelj platnih usluga dužan najkasnije dostaviti odgovor korisniku platnih usluga na prigovor uređen je i člankom 4. stavkom 4. važećeg Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa ("Narodne novine" br. 54/2013.). Također, rok od najviše 10 dana u kojem je pružatelj platnih usluga dužan dostaviti svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva na zahtjev Hrvatske narodne banke, vezano uz pritužbu korisnika platnih usluga, uređen je i člankom 5. stavkom 4. postojećeg Zakona.
2 INA Industrija nafte d.d. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 16. Članak 16. Stavak (1.) Predlažemo precizirati odnosi li se rok na 30 kalendarskih ili radnih dana. Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju. Mišljenja smo da sam pojam "dana", ukoliko se eksplicitno ne navodi "radni dan" određuje kalendarske dane.
3 INA Industrija nafte d.d. III. IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I POSTUPAK MIRENJA, Članak 4. Članak 4. Stavak (4.) Predlažemo precizirati odnosi li se rok na 10 kalendarskih ili radnih dana. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Rok od "10 dana" u kojem je pružatelj platnih usluga dužan najkasnije dostaviti odgovor korisniku platnih usluga na prigovor na istovjetan način je uređeno i člankom 4. stavkom 4. važećeg Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa ("Narodne novine" br. 54/2013.). Rok od "10 dana" primjenjivati će se u svim propisima kojima se uređuje platni promet, pa će predmetni rok biti na istovjetan određen i novim Zakonom o platnom prometu kojim će se transponirati odredbe druge Direktive o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ).
4 Privredna banka Zagreb d.d. III. IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I POSTUPAK MIRENJA, Članak 4. Poštovani, Člankom 4. nacrta prijedloga Zakona uvodi se obveza pružatelju platnih usluga da korisnika platnih usluga, prije izvršenja pojedine transakcije, informira o pravu na podnošenje prigovora u slučaju kada smatra da pružatelj platnih usluga na postupa u skladu s odredbama koje od Uredbi, načinu podnošenja prigovora te pravu na podnošenje pritužbe prema čl. 5. Zakona i pravu na pokretanje postupka mirenja prema čl. 6. isto Zakona. Stavkom 3. istog članka, određena je mogućnost da se navedena obveza informiranja može izvršiti uključenjem u odredbe okvirnog ugovora sklopljenog između pružatelja i primatelja platnih usluga. Stavak 3. kaže da takav obveza mora biti ispunjena prije sklapanja okvirnog ugovora, tako da ostaje nejasno što je korisnicima s kojima već postoji sklopljen okvirni ugovor prije stupanja na snagu ovoga Zakona. Za očekivati je da će biti potrebno izmijeniti postojeće okvirne ugovore. Prilikom definicije pojmova, predmetni Zakon ne definira pojam "korisnika platnih usluga" već se poziva na odredbe relevantne uredbe, a prema Uredbi 2015/751 korisnik platnih usluga znači fizička ili pravna osoba koja se koristi platnom uslugom u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja, ili jednog i drugog. Iz predmetne definicije razvidno je da korisnik platnih usluga za potrebe ovo Zakona uključuje i fizičke osobe, odnosno potrošače. Slijedom navedeno, mišljenja smo da predmetni članak, barem u odnosu na potrošače prema Uredbi 2015/751, ne može stupiti na snagu 8. dana od objave Zakona s obzirom da zbog prirode samog kartičnog poslovanja pružatelj platnih usluga nije u mogućnosti informirati korisnika o pravu iz čl. 4. prije svake pojedine transakcije, već je to moguće isključivo provesti kroz izmjene okvirnog ugovora, u kojem slučaju je potrebno postupati u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o platnom prometu za izmjene odredbi okvirnog ugovora. Nadalje, čl. 4. st. 4. također propisuje obvezu odgovaranja na prigovor u roku od 10 dana. Nije nam jasno izvorište ovog "neobičnog" roka te predlažemo da se rok uskladi s rokom iz Zakona o platnom prometu te također bude 7 radnih dana. Postojanje dva rok za očitovanje nije praktično niti za pružatelja platnih usluga niti za korisnika te može biti zbunjujuće, osobito ako iz samog prigovora nije u potpunosti jasno na što se isti odnosi. S poštovanjem, Praćenje usklađenosti PRIVREDNA BANKA ZAGREB Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju. Mišljenja smo da sam pojam "dana", ukoliko se eksplicitno ne navodi "radni dan" određuje kalendarske dane. Rok od "10 dana" u kojem je pružatelj platnih usluga dužan najkasnije dostaviti odgovor korisniku platnih usluga na prigovor uređen je i člankom 4. stavkom 4. važećeg Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa ("Narodne novine" br. 54/2013.). Također, rok od najviše 10 dana u kojem je pružatelj platnih usluga dužan dostaviti svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva na zahtjev Hrvatske narodne banke, vezano uz pritužbu korisnika platnih usluga, uređen je i člankom 5. stavkom 4. postojećeg Zakona.
5 Privredna banka Zagreb d.d. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 18. Poštovani, Želimo ukazati i na odredbe čl. 18. predmetnog Zakona za koje smatramo da su konfuzne. Naime, točka. 1. određuje da cijeli čl. 11. stupa na snagu 31.10.2016., što je kontradiktorno točkama 4. i 5. istog članka koje određuje drugačije vrijeme stupanja na snagu pojedinih odredbi tog istog čl. 11. S poštovanjem, Praćenje usklađenosti PRIVREDNA BANKA ZAGREB Prihvaćen Prijedlog se prihvaća i nova odredba glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim:" - "članka 7. stavka 1. točke 13. ovog Zakona u svezi platnih transakcija na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 2015/751, koja stupa na snagu 1. rujna 2016." U odnosu na prihvaćeni prijedlog provedeno je ažuriranje redoslijeda ostalih točaka članka 18. nacrta prijedloga Zakona.
6 Privredna banka Zagreb d.d. II. NADZOR, Članak 3. Poštovani, Člankom 4. nacrta prijedloga Zakona uvodi se obveza pružatelju platnih usluga da korisnika platnih usluga, prije izvršenja pojedine transakcije, informira o pravu na podnošenje prigovora u slučaju kada smatra da pružatelj platnih usluga na postupa u skladu s odredbama koje od Uredbi, načinu podnošenja prigovora te pravu na podnošenje pritužbe prema čl. 5. Zakona i pravu na pokretanje postupka mirenja prema čl. 6. isto Zakona. Stavkom 3. istog članka, određena je mogućnost da se navedena obveza informiranja može izvršiti uključenjem u odredbe okvirnog ugovora sklopljenog između pružatelja i primatelja platnih usluga. Stavak 3. kaže da takav obveza mora biti ispunjena prije sklapanja okvirnog ugovora, tako da ostaje nejasno što je korisnicima s kojima već postoji sklopljen okvirni ugovor prije stupanja na snagu ovoga Zakona. Za očekivati je da će biti potrebno izmijeniti postojeće okvirne ugovore. Prilikom definicije pojmova, predmetni Zakon ne definira pojam "korisnika platnih usluga" već se poziva na odredbe relevantne uredbe, a prema Uredbi 2015/751 korisnik platnih usluga znači fizička ili pravna osoba koja se koristi platnom uslugom u svojstvu platitelja ili primatelja plaćanja, ili jednog i drugog. Iz predmetne definicije razvidno je da korisnik platnih usluga za potrebe ovo Zakona uključuje i fizičke osobe, odnosno potrošače. Slijedom navedeno, mišljenja smo da predmetni članak, barem u odnosu na potrošače prema Uredbi 2015/751, ne može stupiti na snagu 8. dana od objave Zakona s obzirom da zbog prirode samog kartičnog poslovanja pružatelj platnih usluga nije u mogućnosti informirati korisnika o pravu iz čl. 4. prije svake pojedine transakcije, već je to moguće isključivo provesti kroz izmjene okvirnog ugovora, u kojem slučaju je potrebno postupati u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o platnom prometu za izmjene odredbi okvirnog ugovora. Nadalje, čl. 4. st. 4. također propisuje obvezu odgovaranja na prigovor u roku od 10 dana. Nije nam jasno izvorište ovog "neobičnog" roka te predlažemo da se rok uskladi s rokom iz Zakona o platnom prometu te također bude 7 radnih dana. Postojanje dva rok za očitovanje nije praktično niti za pružatelja platnih usluga niti za korisnika te može biti zbunjujuće, osobito ako iz samog prigovora nije u potpunosti jasno na što se isti odnosi. Također želimo ukazati i na odredbe čl. 18. predmetnog Zakona za koje smatramo da su konfuzne. Naime, točka. 1. određuje da cijeli čl. 11. stupa na snagu 31.10.2016., što je kontradiktorno točkama 4. i 5. istog članka koje određuje drugačije vrijeme stupanja na snagu pojedinih odredbi tog istog čl. 11. S poštovanjem, Praćenje usklađenosti PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Prihvaćen Članak 4. stavak 2. nacrta prijedloga Zakona obvezuje pružatelja platnih usluga da je dužan korisniku platnih usluga dati, ili učiniti raspoloživima, informacije o njegovom pravu na podnošenje prigovora i o načinu njegova podnošenja, te o njegovom pravu na podnošenje pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci, odnosno na pokretanje postupka mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori prije izvršenja pojedine platne transakcije na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 924/2009., Uredba (EU) br. 260/2012 i/ili Uredba (EU) br. 2015/751. Prema stavku 3. istog članka, pružatelj platnih usluga svoju navedenu obvezu može ispuniti i ako je korisniku platnih usluga informaciju dao prije sklapanja okvirnog ugovora ili ako su te informacije navedene u okvirnom ugovoru. Navedena odredba obvezuje pružatelje platnih usluga kako prema novim korisnicima platnih usluga, tako i prema postojećim. Pružatelji platnih usluga obvezni su prema članku 4. stavku 2. postojećeg Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa ("Narodne novine" br. 54/2013.). na davanje informacija propisanim člankom 4. stavkom 2. prije izvršenja platne transakcije na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 924/2009. ili Uredba (EU) br. 260/2012 (ili na način iz članka 4. stavka 3. postojećeg Zakona). Nova obveza za pružatelje platnih usluga odnosi se samo na platne transakcije na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 2015/751. Iako smo mišljenja da se radi o neospornom povećanju prava korisnika platnih usluga sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 133/2009. i 136/2012.), te da se radi o novoj obvezi za pružatelje platnih usluga, stupanje na snagu prekršajne odrede iz članka 7. stavka 1. točke 13. nacrta prijedloga Zakona u roku od 8 dana od dana objave Zakona mogla bi utjecati na pravnu nesigurnost kod pružatelja platnih usluga, te su stoga izmijenjene odredbe nacrta prijedloga Zakona na način da je dodana nova točka članka 18. nacrta prijedloga Zakona kojom se odgađa primjena članka 7. stavka 1. točke 13. nacrta prijedloga Zakona u svezi platnih transakcija na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 2015/751 do 1. rujna 2016. Prijedlog se prihvaća i nova odredba glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim:" - "članka 7. stavka 1. točke 13. ovog Zakona u svezi platnih transakcija na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 2015/751, koja stupa na snagu 1. rujna 2016." U odnosu na prihvaćeni prijedlog provedeno je ažuriranje redoslijeda ostalih točaka članka 18. nacrta prijedloga Zakona.