Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (uključuje Odluke usvojene 2009.-2013. godine)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak   Dodatak I – Kratice Umjesto: „IPCC- eng. Intergovernmental Panel on Climate Change , hrv. metodologija za izradu inventara stakleničkih plinova „ IPCC nije metodologija, nego Međuvladin panel o klimatskim promjenama EMEP European Monitoring and Evaluation Program nije potrebno objašnjenje, nego samo prijevod kratice Upitne su i kratice za ministarstva jer je npr. uobičajena kratica za Ministarstvo poljoprivrede MPS, a za Ministarstvo rada MRMS. MNOŽINA: npr navodi se da su POP - Postojane organske onečišćujuće tvari , već u slijedećem retku navodi se POPs.. Isto vrijedi za PCB/PCBs i PCT/PCTs. Str. 3: Na sedmoj konferenciji stranaka Stockholmske konvencije (Sedmoj) Str. 4: Plan for the stockholm Convention on Persistent Organic pollutants, (veliko „S“) Str. 5: za izradu prvog NIP-a, (Prvog) Str. 6: Splitu, Rijeci i Osijeku nastanjeno je ukupno više od 400.000 stanovnika. – nije ukupno. Djelomično prihvaćen 1. Kratica Ministarstva poljoprivrede-ne postoje službene kratice ministarstava, stoga je u Prijedlogu drugog NIP-a za Ministarstvo poljoprivrede predložena kratica MP, a ne MPS koja predstavlja internetsku domenu Ministarstva poljoprivrede. 2. Kako je kratica POPs- preuzeta iz engleskog jezika zbog uobičajenog nazivlja/izričaja i na hrvatski jezik prihvaćen je komentar, no isti nije primjenjiv i na PCB/PCBs i PCT/PCTs jer iste predstavljaju kratice kemijskih spojeva koje su kao takve preuzete u hrvatski jezik. 3. Str. 5. prvi usvojeni NIP službeno se zove Nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije…, a svaki sljedeći se planira nazivati po redoslijedu Drugi nacionalni plan.., Treći nacionalni plan… Slijedom navedenog, kako bi se prvi usvojeni NIP razlikovao od Drugog/revidiranog NIP-a „prvi“ je napisan malim slovom jer predstavlja redni broj dokumenta, a ne naziv istoga.
2 HGK 2.1. PROFIL DRŽAVE, 2.1.3. Gospodarski pokazatelji Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja je kako je potrebno izmijeniti tekst u točki 2.1.3.1. u podnaslovu Industrija, energetika i graditeljstvo na sljedeći način: Industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj zauzimala je do pojave recesije značajno mjesto u ukupnoj proizvodnji. Isticale su se prerađivačka i petrokemijska industrija, te brodogradnja. Pojedina poduzeća ugašena su u procesu tranzicije ne uzimajući u obzir poduzeća stradala u ratu, a posebice se to odnosi na tvornice tekstilne, kožarske, metalne i drvne industrije. Posljedice recesije naglašeno se bilježila u građevinskom sektoru i energetici. Pojedine industrije ipak i dalje ostvaruju pozitivne rezultate i sudjeluju u vanjsko-trgovinskoj bilanci. Prema ukupnom prihodu vodeće industrijske grane su proizvodnja hrane, pića i duhana, a slijede kemijska i naftna industrija, te industrija minerala. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
3 HGK 3. STRATEGIJE, AKCIJSKI PLANOVI I AKTIVNOSTI, 3.6. Dodatak I. KRATICE: Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja je kako je potrebno izmijeniti tekst kojim je potrebno izmijeniti značenje skraćenice IPCC na način da glasi: Međuvladin panel o klimatskim promjenama. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.