Izvješće o provedenom savjetovanju - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Štuhec ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA Komentar u ime udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB (zbog nemogućnosti slanja komentara sa službenog e-maila (tajnistvo@crolab.hr) udruge šalje potpredsjednik udruge Damir Štuhec Predmet: Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (s Konačnim prijedlogom Zakona) Poštovani, temeljem obavijesti od 7. ožujka 2016. o internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, te poziva na dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja, molimo da razmotrite primjedbe koje u privitku dostavljamo u ime Udruge hrvatskih laboratorija CROLAB i Kluba ispitnih laboratorija sa Sekcijom za graditeljstvo koji djeluju u okviru CROLAB-a. S poštovanjem, Predsjednik KIL-a CROLAB i potpredsjednik CROLAB-a Damir Štuhec, dipl. ing. geot. Zagreb, 21.03.2016. U privitku: Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (s Konačnim prijedlogom Zakona) Članak 5. U članku 19. stavak 1. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju »izvršnosti«. Iza riječi: »s propisanim zahtjevima« dodaju se riječi: »kao i dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona«. Komentar: Spomenuti dokazi su već dostavljeni prilikom podnošenja zahtjeva Ministarstvu, suvišno je i izvještaj i dokaze ponovo slati tijekom perioda u kojem je tijelo pod nadzorom HAA. Razumijeva se da je namjera članka 19., stavka 1. ista kao i stavka 3., dakle osigurati kontinuirano ispunjavanje zahtjeva postavljenih spram prijavljenog tijela. Shodno tome, treba definirati što Ministarstvo i u kojem roku poduzima po primitku izvještaja i dokaza, jer nije realno da prijavljeno tijelo u stavku 3. članka 19. ima samo 3 dana za reakciju u slučaju prestanka ispunjavanja zahtjeva, a Ministarstvo prikuplja dokumente u tu istu svrhu no može i ne mora reagirati jer ničim nisu obavezani prema predloženom tekstu izmjene. Nameće se zaključak kako Ministarstvo ima obavezu samo prikupiti dokumente dobivene od prijavljenog tijela, a svu zakonom definiranu odgovornost ostavlja prijavljenom tijelu. Navedeno u stavcima 1. i 2. članka 19. čini se svrhom samo sebi i stvaranjem dodatnog nepotrebnog posla i prijavljenom tijelu i Ministarstvu. Prijedlog je ukinuti stavke 1. i 2. članka 19. U stavku 2. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju »izvršnosti«. Iza riječi: »s propisanim zahtjevima« dodaju se riječi: „kao i dokaze kojima imenovano tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 17. ovoga Zakona«. Isti komentar. Članak 9. U članku 47. stavak 4. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju »izvršnosti«. Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase: »(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti i na rok od jedne godine, ako se u postupku ocjenjivanja ispunjavanja zahtjeva potrebnih za donošenje istog rješenja utvrdi da je riječ o podnositelju zahtjeva koji je već odobreno tijelo za provođenje zadaća treće strane, a akreditacijski postupak prema građevnom proizvodu za koji se podnosi zahtjev je u tijeku. Komentar Akreditacija u ovom slučaju nije primjenjiva Članak 10. U članku 51. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Ako odobreno tijelo prestane ispunjavati zahtjeve na temelju kojih je doneseno rješenje iz članka 47. ovoga Zakona, dužno je osigurati kontinuitet provođenja radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda kod svih proizvođača kod kojih je iste radnje i provodilo, na način propisan Pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona, te o tome Ministarstvu dostaviti izvješće i odgovarajuće dokaze.« Komentar Nejasno je što znači osigurati kontinuitet. Odgovarajući dokazi koji se traže ne bi smjeli biti proizvoljna kategorija. Dokument o kojem raspravljamo je prijedlog zakona te bi sve njegove odredbe morale biti razumljivo, nedvosmisleno i konačno artikulirane. Čini se da Ministarstvo nešto želi, ali ne zna kako to definirati pa odgovornost prebacuje na prijavljeno tijelo. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba na članak 19. stavak 1. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14), kao niti opaska koja glasi: "Ne prihvaća se dodavanje dokaza tj. kao dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona.". U Nacrtu prijedloga Zakona je predloženo da rješenje, umjesto sadašnjih 6 godina, traje "do prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano". Obzirom na takvu izmjenu Zakona te ulogu tijela koje prijavljuje prijavljena i imenovana tijela Europskoj komisiji (ovo Ministarstvo), odnosno odgovornost koju tim činom snosi kako ovo Ministarstvo tako i Republika Hrvatska kao članica EU, neupitno je da je potrebno osigurati provjeru da prijavljena i imenovana tijela i nadalje ispunjavaju propisane zahtjeve. Naime, jedan od zahtjeva je da tijelo mora trajno ispunjavati propisane zahtjeve. U tom smislu predložene izmjene Zakona (na koje je dana primjedba), osiguravaju potreban monitoring nad prijavljenim tijelima, s naglasnom na provjeru u cilju ispunjavanja propisanih zahtjeva po izdanom rješenju koje ima "neograničeni rok važenja". Nadalje, primjedba se prihvaća u dijelu koji se odnosi na prijedlog da se rok za dostavu obavijesti ovom Ministarstvu o prestanku ispunjavanja zahtjeva od strane prijavljenog odnosno imenovanog tijela, umjesto tri radna dana promijeni u 15 dana. Primjedba uz članak 9. stavak 2. ovoga Zakona, kojim se u članak 47. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) iza stavka 6. dodaje stavak 7., nije prihvaćena iz razloga što je u stavku 7. riječ o već odobrenom tijelu za provođenje zadaća treće strane, koji je u postupku proširenja područja svoje akreditacije obzirom na konkretan građevni proizvod za koji podnosi zahtjev. Nadalje, primjedba dana uz članak 10. ovoga Zakona, kojim se u članku 51. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) dodaje stavak 3., nije prihvaćena. Naime, osigurati kontinuitet provođenja radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda ne podrazumijeva da će to tijelo i nadalje provoditi te radnje. Što se time podrazumijeva, ako i izvješće i odgovarajući dokazi koji se nadalje u tekstu spominju, treba propisati Pravilnikom, kako je i navedeno u daljnjem tekstu predmetnog stavka. To nije razina Zakona. Odredba u Zakonu biti će jasnije izražena.
2 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 1. u članku 13. stavku 2. podstavku 1. riječi: »ispitni laboratorij za radnje određivanja tipa« zamjenjuje se riječi „laboratorij“, vidi Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 u članku 13, stavku 2. podstavku 2. Zakona riječi „ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke“ zamjenjuju se riječi „laboratorij “ vidi Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 članak13 novi stavak 6: Treba jasno navesti na što se to rješenje odnosi. Predlaže se da se odnosi na nova izdanja norma i na nove norme iz područja proizvoda za koje je tijelo već prijavljeno. Djelomično prihvaćen Što se tiče primjedbe dane uz članak 1. stavak 1. ovoga Zakona kojim se u članku 13. stavku 2. podstavku 1. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) riječi: "ispitni laboratorij za radnje određivanja tipa" zamjenjuju riječima: "laboratorij za ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda", ista se prihvaća. Nadalje, što se tiče primjedbe dane uz članak 1. stavak 2. ovoga Zakona, kojim se u članku 13. stavku 2. podstavku 2. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) riječi: "ispitni" brišu, a riječi: "apsorpcije buke" zamjenjuju se riječima: "akustična svojstva", ista se ne prihvaća iz razloga što se ovom odredbom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 305/2011 i Delegirane uredbe komisije (EU) br. 568/2014. Nadalje, što se tiče primjedbe dane uz članak 1. stavak 8. ovoga Zakona, kojim se u članak 13. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) dodaje novi stavak 6., ista se ne prihvaća iz razloga što je primjedba nejasna. Naime, novi stavak 6. obuhvaća i nova izdanja normi, odnosno sve one norme za koje je pravna osoba u postupku proširenja akreditacije.
3 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 2. Nepotrebno dodavanje novog članka 13a. Sve o radnjama navedeno je u Delegiranoj uredbi komisije (EU) broj 568/2014. , Tekst je ionako prepisan s određenim greškama (razlikama izričaja) što treba urediti ako ostane tekst izmjene i dopune zakona. Djelomično prihvaćen Članak je napisan iz razloga lakšeg korištenja krajnjeg korisnika Zakona o građevnim proizvodima. Nadalje, isti će se urediti na drugačiji način iz kojeg će biti jasno prepoznatljivi izričaji iz Delegirane uredbe komisije (EU) br. 568/2014.
4 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 3. Iza stavka 2. dodani stavak 4. trebao bi se odnositi na sva rješenja - vidi komentar u članku 1.novi stavak 6 .: Nije prihvaćen Primjedba je nejasna. Članak se odnosi na sva "privremena rješenja". Vezano uz komentar dan uz članak 1. stavak 8. ovoga Zakona, novi stavak 6. u članku 13. Zakona o građevnim proizvodima (narodne novine, br. 76/13 i 30/14) obuhvaća i nova izdanja normi, odnosno sve one norme za koje je pravna osoba u postupku proširenja područja akreditacije.
5 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 5. Ne prihvaća se dodavanje dokaza tj. »kao i dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona«. I sadašnji članak 19 stavak 1. bi trebalo promijeniti ili posve izbaciti. Sva tijela su akreditirana od HAA prema normi HRN EN 17065, prema Uredbi (EZ) br 305/2011. Od kuda toliko nepovjerenje prema prijavljenim tijelima? Prema Uredbi (EZ) br. 305/2011 kod prijave jasno se razlikuje postupak prijave akreditiranih tijela i onih koja to nisu. Osim toga, ako tijelo prestane ispunjavati zahtjeve o tome mora izvijestiti ministarstvo (u roku od 3 radna dana) (članak 19, stavak 3.) 3 radnja dana treba promijeniti u 15 radnih dana. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba na članak 19. stavak 1. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14), kao niti opaska koja glasi: "Ne prihvaća se dodavanje dokaza tj. kao dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona.". U Nacrtu prijedloga Zakona je predloženo da rješenje, umjesto sadašnjih 6 godina, traje "do prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano". Obzirom na takvu izmjenu Zakona te ulogu tijela koje prijavljuje prijavljena i imenovana tijela Europskoj komisiji (ovo Ministarstvo), odnosno odgovornost koju tim činom snosi kako ovo Ministarstvo tako i Republika Hrvatska kao članica EU, neupitno je da je potrebno osigurati provjeru da prijavljena i imenovana tijela i nadalje ispunjavaju propisane zahtjeve. Naime, jedan od zahtjeva je da tijelo mora trajno ispunjavati propisane zahtjeve. U tom smislu predložene izmjene Zakona (na koje je dana primjedba), osiguravaju potreban monitoring nad prijavljenim tijelima, s naglasnom na provjeru u cilju ispunjavanja propisanih zahtjeva po izdanom rješenju koje ima "neograničeni rok važenja". Nadalje, primjedba se prihvaća u dijelu koji se odnosi na prijedlog da se rok za dostavu obavijesti ovom Ministarstvu o prestanku ispunjavanja zahtjeva od strane prijavljenog odnosno imenovanog tijela, umjesto tri radna dana promijeni u 15 dana.
6 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 6. Komentar: odredba se odnosi samo na postupak ocjenjivanja a ne i na provjeru stalbosti svosjtava, to je ITT Prijedlog novi tekst: »(4) Ispitivanja koja su provedena tijekom izrade hrvatske tehničke ocjene u cilju utvrđivanja svojstava za bitne značajke građevnog proizvoda, prihvaćaju se u postupku ocjenjivanja svojstava tog građevnog proizvoda i ne treba ih ponavljati. Nije prihvaćen Tekst Nacrta prijedloga Zakona ocijenjen je jasnim. Nadalje, sačinit će se mala izmjena u tekstu i to na način da se briše prva riječ "Radnje" i stavak počinje riječju "Ispitivanja".
7 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 7. treba dodati "(uključujući uzorkovanje )" - obrazloženje: u sustavu 2+ je uključeno, u sustavu 4 nije iako nema smisla, jer nitko drugi ne sudjeluje u ocjenjivanju osim proizvođača. vidi Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 tekst glasi: U članku 44. stavku 3. podstavku 1. riječi: »određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda« zamjenjuju se riječima: »ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda«. Dodatno, nije uključeno izmjenama: U članku 44. stavku 4. podstavku 3. riječi: »početna inspekcija« zamjenjuje riječima: »početni pregled«. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
8 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 8. nije prihvatljivo da se briše u članku 45. stavak 5. Ako je netko TAB, sigurno zadovoljava zahtjeve i da bude HTTO u istom, određenom, području. Nije prihvaćen HTTO ima zahtjev više. Taj se zahtjev odnosi na "policu osiguranja", odnosno na osiguranje od odgovornosti prema trećima, za štetu koja bi mogla nastati provođenjem poslova hrvatskog tijela za tehničku ocjenu. Isto je potrebno radi odgovornosti koju ovo Ministarstvo ima glede poslova koje ta tijela provode u neusklađenom području građevnih proizvoda. Uredba (EU) br. 305/2011 ne propisuje taj zahtjev prema TAB-u (usklađeno područje građevnih proizvoda).
9 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 9. Komentar na članak 47. novi stavak 7 isti kao komentar na članak 13. novi stavak 6. ,Sadržaj predloženog novog stvaka 8 članka 47 (iza stavka 6. dodakje se stavak 8) nije u skladu s pristupom za usklađeno područje, koji se slijedi u svim ostalim odredbama (prijavljeno tijelo se postaje preko EAD-u (ili ETAG-u, vidi NANDO bazu). EAD izrađuje EOTA i javno je dostupan dokument za razliku od ETA koja je vlasništvo proizvođača koji ju je naručio. U RH nema HDO-a prema kojima bi odobrena tijela mogla imati rješenje. HDO se izrađuje za proizvođača za koji se izrađuje i HTO i proizvođač to plaća. PRIJEDLOG: Rješenje za provedbu zadaća treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema izdanom (izrađenom) hrvatskom dokumentu za ocjenu izdaje se HTTO-u koje je taj dokument izradilo, čime tijelo postaje odobreno tijelo.. Svakako to treba riješiti određenom odredbom jer ta odredba nedostaje u postojećem zakonu što remeti provedbu zakona kada se za proizvod izdaje HTO. (trenutno nema mogućnosti provedbe ocjenjivanja).. Nije prihvaćen Dopunama predloženim u Nacrtu prijedloga Zakona, nastoji se osigurati proizvođaču da potrebne radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava njegovog građevnog proizvoda može provoditi više tijela i to u kraćem vremenskom razdoblju. Prihvaćanjem ove primjedbe, ograničili bismo proizvođača da mu radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda može provoditi samo jedno tijelo (budući imamo samo jedno tijelo koje u Republici Hrvatskoj izrađuje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu). Tako uređen sustav (monopolistički) ni u kojem slučaju nije dobar, posebno s naglaskom na cijenu koštanja i planiranja vremena za izvršavanje te radnje. Sustav svjesno urediti tako da se pogoduje samo jednom tijelu nije ispravan sustav.
10 Mihaela Zamolo ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, Članak 10. Upitna je odredba "dužno je osigurati kontinuitet provođenja". Kako bi to prijavljeno tijelo osiguralo? U Uredbi (EZ) br. 305/2011 ova odredba za usklađeno područje ima drugi smisao. . Nije prihvaćen Osigurati kontinuitet provođenja radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda ne podrazumijeva da će to tijelo i nadalje provoditi te radnje. Što se time podrazumijeva, kao i izvješće i odgovarajući dokazi koji se nadalje u tekstu spominju, biti će propisani Pravilnikom, kako je i navedeno u daljnjem tekstu predmetnog stavka.