Izvješće o provedenom savjetovanju - Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Prona-grad d.o.o. Prestanak važenja propisa, Članak 103. Postoji tiskarska greška. Umjesto: (2) Glavni projekt građevine u kojemu je tehniko rješenje ... Treba biti: (2) Glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje ... Prihvaćen Prihvaćeno.
2 Prona-grad d.o.o. Definiranje drvene konstrukcije, Članak 63. Nije usklađeno sa definicijama betonske ili čelične konstrukcije. Ovo je definicija građevniske konstrukcije od bilo kojeg materijala, a ne drvene konstrukcije. Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Mihaela Zamolo II.7.1 Popis normi prema radnim operacijama, II.7.1.3 Ispitivanja Načelno pitanje i komentar Zar nismo dogovorili princip da se ne navode norme na koje upučuju norme za proizvode a u tu grupu bi spadale norme ispitivanja. Osim toga, neke navedene norme ispitivanja odnose se na ispitivanja i drugih metala, tako se i zovu. Komentar je osnovno usmjeren prema listi norma za ispitivanje za drvene i aluminijske konstrukcije, a možda se odnosi i na druge vrste konstrukcija. Ovo se ne odnosi na norme ispitivanja na konstrukcijima in situ. Prihvaćen Prihvaćeno.
4 Ivan Mihaljevic Geotehnički istražni radovi i izvještaji, Članak 87. St. (9) Komentar: Naziv „Izvještaj o geotehničkim istražnim radovima“ treba zadržati jer odgovara međunarodnoj konvenciji (eng. „Geotechnical Investigation Report“). Naziv „Geomehanički elaborat“ je „stari“ naziv koji je u praksi zamijenjen nazivom „Geotehnički elaborat“., jer odgovara području građevinarstva koji pokriva : geotehnika, geotehničko projektiranje, geotehničke konstrukcije… Trebalo bi voditi računa da prema HRN EN 1997-2, točka 6.1. (1)P predmetni se izvještaj naziva „Izvještaj o istraživanju temeljnog tla“, koji, iako nije uvriježen, bi također trebalo omogućiti u uporabi. Prihvaćen Prihvaćeno.
5 Prona-grad d.o.o. TEHNIČKI PROPIS, POSEBNA PRAVILA ZA POTRESNO OTPORNE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE Trebalo bi naslov ispraviti (PRIJEDLOG): POSEBNA PRAVILA ZA POTRESNU OTPORNOST GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se termin "potresno otporne konstrukcije" koristi i u odgovarajućim dijelovima Eurokoda 8. Slijedom toga, naslov ovoga dijela Propisa najbolje odgovara njegovom sadržaju.
6 Prona-grad d.o.o. III. IZVOĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA, Dodatni zahtjevi Ovo je dio koji se inače stavlja u program kontrole i osiguranja kvalitete. Trebalo bi omogućiti projektantu da se pozove na taj dio , a ne da ga prepisuje u svoj program kontrole i osiguranja kvalitete. Ovo vrijedi za sve, a projektant treba propisati samo dodatno. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što projektant u projektu daje cjelovito tehničko rješenje građevine, što znači da određuje i uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine, a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu. Također, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, br. 64/14, 41/15 i 105/15) propisano je da program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini. Dakle, izvođenjem se moraju ostvariti pretpostavke projekta.
7 Prona-grad d.o.o. Opća pravila za projektiranje drvenih konstrukcija, Članak 66. Posebno definirat glavni projekt, a posebno izvedbeni. Nije prihvaćen Obzirom na način kojim je uređen izvedbeni projekt sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13), ovim Propisom se to ne može razraditi.
8 Prona-grad d.o.o. Dodatni zahtjevi, Članak 48. Nešto slično postoji i za Betonske konstrukcije a nije navedeno kod betonskih konstrukcija. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što su u članku 33. propisani "Dodatni zahtjevi", a koji upućuje na norme HRN EN 13670, HRN EN 13670/NA u kojima su sadržani razredi izvedbe.
9 Prona-grad d.o.o. II. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, Posebna pravila za proračun i konstruiranje čeličnih konstrukcija Ovo poglavlje ne postoji za betonske konstrukcije, a bilo bi korisno. Treba ujednačiti pravilnik. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je sve potrebno za projektiranje betonskih konstrukcija sadržano u članku 29. ovoga Propisa, upućivanjem na norme za projektiranje (eurokodovi), "Posebna pravila ...za betonske konstrukcije" su sastavni dio Eurokoda 2. Dodatno, posebna pravila dana su u članku 31. za betonske konstrukcije koje su izložene utjecajima okoliša, upućivanjem na normu HRN 1128.
10 Prona-grad d.o.o. Projektna dokumentacija za čelične konstrukcije, Članak 41. Treba definirati posebno razinu glavnog projekta, a posebno izvedbenog. Nije prihvaćen Obzirom na način kojim je uređen izvedbeni projekt sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13), ovim Propisom se to ne može razraditi.
11 Prona-grad d.o.o. II. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, Proračuni mehaničke otpornosti i stabilnosti čelične konstrukcije Ovo poglavlje ne postoji za betonske konstrukcije, a bilo bi korisno. Treba ujednačiti pravilnik. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je sve potrebno za projektiranje betonskih konstrukcija sadržano u članku 29. upućivanjem na norme za projektiranje (eurokodovi), slijedom čega je projektiranje betonskih konstrukcija u cijelosti obuhvaćeno eurokodovima. Prilikom izrade ovoga Propisa, dogovor je bio da sve što je sadržano u normi, ili drugom propisu, ne ponavljamo, odnosno da će se navoditi samo ono što je dopuna normama.
12 Prona-grad d.o.o. TEHNIČKI PROPIS, POPIS NORMA ZA PROJEKTIRANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA Treba dodati i norme za projektiranje HRN EN 50341 (stupovi dalekovoda) i HRN EN 40 (stupovi rasvjete) jer su u njima definirane specifičnosti za projektiranje dalekovada i rasvjete. To su norme koje sadrže specifičnosti za ove vrste konstrukcija, a prihvaćene su od HZN-a. Nije prihvaćen Dio niza normi HRN EN 40 su usklađene norme građevnih proizvoda (rasvjetni stupovi), slijedom čega iste nisu dio ovoga Propisa (one su navedene u popisu u Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN, br. 4/15, 24/15, 93/15, 133/15)). Nadalje, norme niza HRN EN 50341 odnose se na nadzemne električne vodove izmjenične struje koji su obuhvaćeni Direktivom EU koja nije u nadležnosti ovoga Ministarstva.
13 Prona-grad d.o.o. Proračun konstrukcija zgrada, Članak 94. Zašto se u stavku 4 zabranjuju nekakvi koeficijenti koji se odabriru iz norme, ako ga je tehnički odbor koji se sastoji od predstavnika struke u HZN-u odobrio, tj. nije zabranio u nacionalnom dodatku. Ovime se zaobilazi usuglašavanje više stručnjaka u korist kolege koji piše ovaj dio pravilnika i komplicira se praćenje propisa. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je veličinu faktora ponašanja kod primjene linearnog proračuna mješovitih konstrukcijskih sustava (od različitih materijala) na potresno djelovanje razumno ograničiti. U normi HEN EN 1998-1 nema ništa o takvim konstrukcijama. Pravila navedena u toj normi odnose se na "čiste" betonske, zidane, čelične, spregnute i drvene konstrukcije. Ova odredba ničim ne ograničava i ne mijenja primjenu norme HRN EN 1998-1 prema kojoj se mogu koristiti odgovarajući faktori ponašanja i za visoki razred duktilnosti (DCH) za betonske, čelične i spregnute konstrukcije.
14 Prona-grad d.o.o. Proračun konstrukcija zgrada, Članak 94. Mislim da stavak 1 treba obrisatiili dodatno obraditi da ima više smisla. Iz ovoga proizlazio da ako imamo AB jezgru i omeđeno ziđe, što je 80% zgrada u Hrvatskoj da treba raditi nelinearne proračune za koje tebaju posebni alati, a efekt dodatne uštede ili točnosti je zanemariv. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se člankom 94. ovoga Propisa omogućuje (dopušta) projektiranje potresno otpornih konstrukcija zgrada kod kojih se elementi za preuzimanje potresnog djelovanja izvode od različitih materijala, što normom HRN EN 1998-1 nije obuhvaćeno. Takve konstrukcije najbolje je provjeriti nelinearnim proračunom. Međutim, nelinearni proračun nije obavezan, tj. ne mora se provoditi, jer se stavkom 2. dopušta provedba linearnog proračuna konstrukcije od različitog materijala, uz uvjet da su razrađeni stavcima 2. do 4.
15 Prona-grad d.o.o. Projektna dokumentacija za drvene konstrukcije, Članak 67. Trebalo bi definirati što se radi na kojoj razini projekta (glavni i izvedbeni). Nije prihvaćen Obzirom na način kojim je uređen izvedbeni projekt sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13), ovim Propisom se to ne može razraditi.
16 Prona-grad d.o.o. Sredstva za sprezanje, Članak 58. Zašto se pravilnik poziva na normu koja nije važeća hrvatska noram? Trebala bi biti HRN EN 1994-1-1/2012 + NA Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što ako je neka norma povučena ne znači da se ne može primjenjivati. Status "povučena" je samo normizacijski status.
17 Prona-grad d.o.o. TEHNIČKI PROPIS, POSEBNA PRAVILA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE Betonske konstrukcije su premalo opisane u odnosu na ostale konstrukcije. Kao da nije bilo adekvatnog stručnjaka da malo opširnije obradi to područje. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što sve potrebne odredbe su dane u ovim posebnim pravilima. Također, sve za projektiranje i proračun betonskih konstrukcija dano je u Eurokodu 2 i dijelu Eurokoda 8. Nadalje, sve za izvođenje betonskih konstrukcija dano je u hrvatskoj normi HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. Sve za beton dano je u hrvatskoj normi HRN EN 206-1 i HRN 1128, odnosno u HRN EN 206 i novoj HRN 1128. Slijedom navedenoga, nije potrebno ponavljanje i prepisivanje dijelova određenih normama.
18 Prona-grad d.o.o. Sadržaj pregleda građevinskih konstrukcija, Članak 23. Nije definirano tko provodi preglede. Projektant (ovlašteni inženjer) ili sam vlasnik? Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što to nije predmet ovoga Propisa, već Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13) Poglavlje 8.3 Održavanje građevine.
19 Prona-grad d.o.o. Građevni proizvodi , Članak 17. Stavak 6 treba preformulirati: (6) Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s ovim Propisom i/ili nomama na koje upućuje i/ili programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije ili na temelju odredba iz posebnih dijelova ovog Propisa, ili u slučaju sumnje. . Projektant može definirati dodatne kontrole programom osiguranja i kontrole kvalitete. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što su kontrolna ispitivanja regulirana posebnim Zakonom, te se ista provode na temelju projekta građevine ili sumnje. Dio projekta kojim su obuhvaćena kontrola ispitivanja je program kontrole i osiguranja kvalitete.
20 Prona-grad d.o.o. Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije, Članak 16. Opet se navode drugi temeljni zahtjevi. Treba izbaciti ili definirati koji od 7 u Zakonu o gradnji. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se načelno odnosi na sve temeljne zahtjeve, a koji su primijenjeni ovisi o vrsti građevine za koju se konstrukcija projektira.
21 Prona-grad d.o.o. Uvjeti za izvođenje građevinskih konstrukcija, Članak 15. Ovdje treba napraviti izmjenu tako da se definira da izvođenje mora biti minimalno u skladu s propisima i normama za izvođenje, a da se programom kontrole i osiguranja kvalitete se definiraju dodatni zahtjevi za konstrukciju koji ne smiju biti manji niži od onih definiranih propisima i normama. Šta će nam u ostalom poglavlje i norme za izvođenje ako izvođači ne trebaju ništa znati o tome. Zašto da im projektanti stalno to prepisuju? Prijedlog članka: (3) Uvjeti za izvođenje građevinske konstrukcije određuju se ovim Propisom i normama na koje ovaj propis upućuje. Projektant može definirati dodatne uvjete programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta građevinske konstrukcije, najmanje u skladu s odredbama posebnih pravila za pojedine vrste konstrukcija. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što projektant u projektu daje cjelovito tehničko rješenje građevine, što znači da određuje i uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koji način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine, a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu. Također, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, br. 64/14, 41/15 i 105/15) propisano je da program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini. Dakle, izvođenjem se moraju ostvariti pretpostavke projekta.
22 Prona-grad d.o.o. II. PROJEKTIRANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA, Sadržaj projekta građevinske konstrukcije izrađene od predgotovljenih elemenata Na koje se predgotovljene elemente odnosi? Betonske ili to uključuje i čelične? Nije prihvaćen Odnosi se na sve predgotovljene elemente.
23 Prona-grad d.o.o. Sadržaj projekta građevinske konstrukcije, Članak 10. Stavak 2 bi trebalo bi definirati malo detaljnije sadržaj projekta. Nema ništa o prikazu sadržaja proračuna sila i dimenzioniranja. Treba biti: 2. proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti: a) Podatke o potresnom, temperaturnom, snježnom i vjetrovnom opterećenju. b) Prikaz i opis odabranog modela za proračun c) Prikaz mjerodavnih rezultata statičkog proračuna mjerodavnih kombinacija opterećenja d) Prikaz dimenzioniranja karakterističkih elementata i/ili pozicija Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, br. 64/14, 41/15 i 105/15) propisan sadržaj projekata.
24 Prona-grad d.o.o. Norme za projektiranje građevinskih konstrukcija, Članak 9. Zašto trebamo navoditi važeće norme kada nam je definirano pravilnikom koje norme moramo koristiti? To potpuno nepotrebno i samo služi zagađivanju okoliša, te treba razmisliti da se ta praksa pisanja svih pravilnika i normi ukine. Zna se kada je projekt napravljen i koje norme i pravilnici su tada bili važeći. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se u Prilozima Propisa navode nedatirane norme, a projektira se u skladu s važećim izdanjem norme, što je nužno navesti u projektu, kako bi se znalo koje su norme prilikom projektiranja primijenjene.
25 Prona-grad d.o.o. Probno opterećenje konstrukcije, Članak 8. Nije definirano u kojem projektu se definira probno opterećenje. To bi trebao biti projekt koji se radi nakon izvedbe objekta, jer se tek tada znaju svi parametri za izradu projekta. Prijedlog "Projekt izvedenog stanja i probnog opterećenja". Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što program kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio glavnog projekta, mora sadržavati, između ostalog i, opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje tražena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva. Nadalje, izvedbeni projekt može, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati i detaljniju razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete.
26 Prona-grad d.o.o. Opća pravila za projektiranje građevinskih konstrukcija, Članak 7. U stavku 6 se treba ograditi da se top ne odnosi na tipske oplate i skele jer svaki izvođač raspolaže drugačijom tenologijom. Treba naglasiti da se to odnosi na netipske (proizvode) konstrukcije koje se koriste. Stavak treba glasiti: (6) Glavnim projektom građevinske konstrukcije mora se dokazati ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i za sve one privremene i pomoćne konstrukcije koje tijekom izvođenja osiguravaju stabilnost konstrukcije, okolnih građevina i temeljnog tla, a nisu tipske (skele, oplate i sl.). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se u glavnom projektu daju dokazi za mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije u fazi uporabe, ali i u fazama izvođenja. Eurokod 8 traži da se proračun provede i za ta stanja, posebno kod montažnih građevina.
27 Prona-grad d.o.o. Opća pravila za projektiranje građevinskih konstrukcija, Članak 7. U stavku 2 se navode drugi temeljni zahtjevi. Po zakonu o gradnji postoji 7. temeljnih zahtjeva i zakonodavac bi trebao navesti koje projekt građevinske konstrukcije treba zadovojiti. Po mojem mišljenju to je mehanička otpornost i stabilnost (što po meni podrazumjeva mehaničku otpornost i stbilnost u slučaju požara jer projektant konstrukcije se samo tim bavi). Otpornost na požar obuhvaća puno više stvari od mehaničke otpornosti i stabilnosti (cjelovitost elemenata, toplinsku izolaciju da se požar ne proširi i sl.). Stavak bi treba glasiti: (2) Projektom građevinske konstrukcije dokazuje se, u skladu s ovim Propisom, da će građevina tijekom izvođenja i projektiranog (proračunskog) uporabnog vijeka ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što je otpornost na požar dio temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara. To je dio koji uključuje proračun mehaničke otpornosti na djelovanje od požara (HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru).
28 Prona-grad d.o.o. Tehnička svojstva građevinskih konstrukcija, Članak 6. Stavak 6 bi trebalo izbaciti ili promjeniti. Ovakvom formulacijom se stječe dojam da obloge za zaštitu konstrukcije trebaju biti dio građevinskog projekta, a to je dio arhitektonskog projekta ili da sprinkler sustav treba biti dio građevinskog projekta, a to je dio strojarskog projekta. Za građevinsku konstrukciju je bitno da zadovolji mehaničku otpornost i stabilnost u skladu za zahtjevima na požar. Ostalo projektant građevinske kostrukcije ne radi. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što zaštita koja osigurava da konstrukcija ispunjava mehaničku otpornost i stabilnost, i sama postaje dijelom tehničkog rješenja građevinske konstrukcije.
29 Prona-grad d.o.o. Primjena Propisa, Članak 2. (3) Građevinske konstrukcije na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu: betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije od čelika i betona, drvene konstrukcije, zidane konstrukcije, geotehničke konstrukcije i aluminijske konstrukcije. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena iz razloga što se geotehničko projektiranje odnosi ne samo na projektiranje geotehničkih konstrukcija, već i na projektiranje betonskih, čeličnih, drvenih i svih ostalih vrsta konstrukcija. Nadalje, projektiranje potresno otpornih konstrukcija ne svodi se samo na određivanje potresnog djelovanja. Pri takvom projektiranju treba ispuniti posebna pravila za potresnu otpornost konstrukcija (betonskih, čeličnih, drvenih i ostali konstrukcija), a takvo projektiranje nije obuhvaćeno u dijelovima Eurokoda za te konstrukcije, već se obrađuje u zasebnom dijelu Eurokoda.
30 Prona-grad d.o.o. Primjena Propisa, Članak 2. Geotehničko projektiranje nije konstrukcija. Zašto se to posebno ističe za geotehniku, a ne ostale konstrukcije? Potresno otporne građevinske konstrukcije u hrvatskoj nebi trebale biti vrsta konstrukcije. Potresno djelovanje je opterećenje koje svaka vrsta konstrukcije u Hrvatskoj mora zadovoljiti. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena iz razloga što se geotehničko projektiranje odnosi ne samo na projektiranje geotehničkih konstrukcija, već i na projektiranje betonskih, čeličnih, drvenih i svih ostalih vrsta konstrukcija. Nadalje, projektiranje potresno otpornih konstrukcija ne svodi se samo na određivanje potresnog djelovanja. Pri takvom projektiranju treba ispuniti posebna pravila za potresnu otpornost konstrukcija (betonskih, čeličnih, drvenih i ostali konstrukcija), a takvo projektiranje nije obuhvaćeno u dijelovima Eurokoda za te konstrukcije, već se obrađuje u zasebnom dijelu Eurokoda.
31 Ivan Mihaljevic Pregledi građevinskih konstrukcija, Članak 21. (3a) Odredbe iz stavka 3 ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na rekonstrukcije građevine. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što se Pravilnik o održavanju građevina (Narodne novine, br. 122/14) ne odnosi na izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove.
32 DAMIR BOROVIĆ III. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA, Građevni proizvodi U poglavlju III. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA, članak 17. koji se odnosi na građevne proizvode, a sve povezano i s člankom 19. koji se pak odnosi na nadzor nad izvođenjem građevinskih konstrukcija, potrebno je jasnije opisati obvezu izvođača, odnosno odgovorne osobe izvođača, u pogledu građevnog proizvoda u trenutku kada je isti dopremljen i kada se preuzima na gradilištu te nastavno opisati obvezu nadzornog inženjera i to na slijedeći način: Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda na gradilištu koji je proizveden u tvornici izvan gradilišta izvođač, odnosno odgovorna osoba na gradilištu, mora utvrditi: – je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, – je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, – jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom. Utvrđeno je potrebno zapisati u skladu s pravilnikom koji se odnosi na vođenje građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom što također izvođač, odnosno odgovorna osoba izvođača, zapisuje u skladu s posebnim pravilnikom o vođenju građevinskog dnevnika. Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: – je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, – je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, – nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom. Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s pravilnikom o vođenju građevinskog dnevnika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća iz razloga što su ove predložene odredbe sastavni dio posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi.
33 Stjepan Pavliša II.7 POPIS NORMA ZA ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE, II.7.2 Zaštita od korozije Poglavlje II.7.2.Zaštita od korozije dopuniti s normama : HRN EN ISO 8044:2015 Korozija i zaštita metala i legura -- Osnovni nazivi i definicije (ISO 8044:2015; EN ISO 8044:2015) HRN EN 12068:2001 Katodna zaštita -- Vanjske organske prevlake za zaštitu od korozije ukopanih ili uronjenih čeličnih cjevovoda za istodobnu upotrebu s katodnom zaštitom -- Trake i skupljajući materijali (EN 12068:1998) HRN EN 12473:2014 Opća načela katodne zaštite u morskoj vodi (EN 12473:2014) HRN EN 12474:2001 Katodna zaštita podmorskih cjevovoda (EN 12474:2001) HRN EN 12495:2001 Katodna zaštita nepomičnih čeličnih objekata u moru (EN 12495:2000) HRN EN 12496:2014 Galvanske anode za katodnu zaštitu u morskoj vodi i slanome mulju (EN 12496:2013) HRN EN 12499/AC:2007 Unutrašnja katodna zaštita metalnih objekata (EN 12499:2003/AC:2006) HRN EN 12499:2003 Unutrašnja katodna zaštita metalnih objekata (EN 12499:2003) HRN EN ISO 12696:2012 Katodna zaštita čelika u betonu (ISO 12696:2012; EN ISO 12696:2012) HRN EN 12954:2001 Katodna zaštita ukopanih ili uronjenih metalnih objekata -- Opća načela i primjena za cjevovode (EN 12954:2001) HRN EN 13173:2001 Katodna zaštita plutajućih čeličnih objekata u moru (EN 13173:2001) HRN EN ISO 13174:2013 Katodna zaštita lučkih postrojenja (ISO 13174:2012; EN ISO 13174:2012) HRN EN 13509:2004 Mjerne metode u katodnoj zaštiti (EN 13509:2003) HRN EN 13636:2007 Katodna zaštita ukopanih metalnih spremnika i pripadnih cijevi (EN 13636:2004) HRN EN 14505:2007 Katodna zaštita složenih konstrukcija (EN 14505:2005) HRN EN 15112:2007 Vanjska katodna zaštita zaštitnih cijevi bušotina (EN 15112:2006) HRN EN 15257:2007 Katodna zaštita -- Razine osposobljenosti i potvrđivanje osoblja koje se bavi katodnom zaštitom (EN 15257:2006) HRN EN 15280:2013 Ocjenjivanje vjerojatnosti korozije ukopanih cjevovoda izazvane djelovanjem izmjenične struje primjenjivo za katodno štićene cjevovode (EN 15280:2013) Obrazloženje:U Hrvatskom zavodu za norme TO 504 je gore navedene norme usvojio i iznimno su važne za ukopane i uronjene čelične konstrukcije jer je opasnost za koroziju na njima znatno veće od onih koje su iznad tla (u atmosferi). Nije prihvaćen Norme za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije i aluminijske konstrukcije, kao niti Eurokodovi za čelične i aluminijske konstrukcije ne upućuju na ove norme, slijedom čega iste nisu prihvaćene za navođenje u ovom popisu.
34 Želimir Frančišković Građevni proizvodi, Članak 13. U nacrtu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije nedostaju dijelovi za staklene konstrukcije i konstrukcije od polimera koji su od početka izrade propisa bili sastavni dio ovog propisa. Djelomično prihvaćen Staklene konstrukcije, kao i konstrukcije od polimera, biti će propisane posebnim tehničkim propisima.
35 Ranko Lončar TEHNIČKI PROPIS Ovim propisom trebalo bi obuhvatiti i staklene konstrukcije, koje se sve više primijenjuju te su sastavni dio nove generacije eurokodova. Za iste kod nas nema važeće regulative što je dodatni razlog da ih se obuhvati ovim propisom. Djelomično prihvaćen Staklene konstrukcije biti će regulirane posebnim tehničkim propisom koji je u tijeku izrade.
36 Ranko Lončar OPĆA PRAVILA, I. OPĆE ODREDBE Ovim propisom trebalo bi obuhvatiti i staklene konstrukcije, koje se sve više primijenjuju te su sastavni dio nove generacije eurokodova. Za iste kod nas nema važeće regulative što je dodatni razlog da ih se obuhvati ovim propisom. Djelomično prihvaćen Staklene konstrukcije biti će regulirane posebnim tehničkim propisom koji je u tijeku izrade.
37 Prona-grad d.o.o. TEHNIČKI PROPIS Pravilnik objedinjuje dosadašnje zasebne pravilnike za građevinske konstrukcije, te smatram da bi svako od obrađenih poglavlja teba imati jednak ili približno sličan sadržaj podnaslova ili tema koje obrađuje, te trebaju biti razrađene na sličnoj razini. Ovdje su betonske konstrukcije minimalno obrađene, dok čelične i spregnute su detaljno. Čelične i spregnute razrađuju što treba sadržavati projekt (izvedbeni i glavni) ukupno, dok geotehničke građevne detaljno obrađuju sadržaj glavnog projekta, a u betonskim nije ništa definirano. Čak se i oblik definicija razlikuje. Kod drvenih konstrukcija se ne navodi ni da su to konstrukcjije od drveta. Ako se već radi zajednički propis onda to treba uskladiti. Ovo izgleda kao da je draft verzija bez ijedne koordinacije stručnjaka za pojedina poglavlja stavljena na javnu raspravu. Djelomično prihvaćen Posebna pravila za pojedine vrste konstrukcija sadrže iste dijelove koji se odnose na: opće odredbe, projektiranje, izvođenje i održavanje. Nadalje, obzirom da eurokodovi i norme za izvođenje pojedinih vrsta konstrukcija određuju sve što se odnosi na projektiranje i izvođenje pojedine vrste konstrukcije, na ovaj način izbjeglo se dodatno ponavljanje kroz Propis onoga što je već obuhvaćeno normama. Što se tiče definicije drvene konstrukcije, primjedba je prihvaćena i odredba je izmijenjena.
38 Prona-grad d.o.o. TEHNIČKI PROPIS Nadam se da ćete uvažiti predložena poboljšanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Prona-grad d.o.o. Geotehničko projektiranje i geotehnički podaci, Članak 88. Nešto kao što je stavak 6 nije u nijednom od ostalih tipova građevina definirano. Potrebno je uskladiti pravilnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Prona-grad d.o.o. II. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, Projektna dokumentacija za čelične konstrukcije Ovo poglavlje ne postoji za betonske konstrukcije, a bilo bi korisno. Treba ujednačiti pravilnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 dragan jevtic Pojmovi, Članak 3. a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.