Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA U GOSPODARSTVU, Članak 11. Predlažemo izmjenu članka 41. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (dalje; Zakon) tako da isti sada glasi; Članak 41. (1) Prilikom uzimanja uzoraka za pojedine proizvode inspektor ima pravo i dužnost: – pod istim uvjetima i u isto vrijeme od istog proizvoda uzeti najmanje dva uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje (za analizu i superanalizu) – sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka – uzorak uzet za analizu bez odgađanja dostaviti stručnoj instituciji, a uzorak namijenjen za superanalizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka analize, odnosno superanalize – bez odgađanja pisano izvijestiti stranku o rezultatima analize – na zahtjev stranke, uzorak za superanalizu bez odgađanja dostaviti stručnoj instituciji po svom izboru. (2) Ako rezultat superanalize nije u skladu s rezultatom analize, mjerodavan je rezultat superanalize uzorka. (3) Za obavljanje analize i superanalize istog uzorka ne može se koristiti ista stručna institucija. Obrazloženje prijedloga; Navedenim člankom 41. regulira se pravo i dužnost inspektora prilikom uzimanja uzoraka. Obzirom da je potrebno uzeti uzorak za analizu kao i dodatni za superanalizu smatramo da je potrebno uzeti „najmanje“ dva uzorka a ne „najviše“ dva kako je sada navedeno u prijedlogu teksta čl. 41. navedenog Zakona te smo stoga i predložili izmjenu teksta u tom smislu. Obzirom da je ostalo nedorečeno koji je rezultat mjerodavan kao i pitanje kome će se povjeriti obavljanje analize i superanalize predlažemo dodatni tekst koji je već bio u st 4. i 5. članka 42 (a koji se ovim prijedlogom Zakona sada briše) budući je to pitanje već tamo bilo uređeno na jasna i nedvojben način. Sukladno svemu prethodno navedenome nomotehnički smo uredili prijedlog navedenog članka 41. Zakona. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija iz razloga što se predloženim člankom 9. Prijedloga Zakona mijenja članak 40. važećeg Zakona na način da se propisuje uzimanje jednog uzorka, stoga je bespredmetno pitanje superanalize koja se predlaže kroz navedeni prijedlog. Prema Programu praćenja tekućih naftnih goriva propisano je uzimanje tri uzorka goriva radi praćenja kvalitete goriva koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a u slučaju sumnje i prijave da tekuće naftno gorivo osim brodskoga goriva, koje je stavljeno na tržište Republike Hrvatske, ne odgovara kvaliteti propisanoj Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva ("Narodne novine" br. 113/13.,76/14. i 56/15.), tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva određuje ponovno ispitivanje.