Izvješće o provedenom savjetovanju - Poziv na dostavu projektne prijave za Razvoj poslovne infrastrukture – Upute za prijavitelje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Molimo navesti koliko je procijenjeno trajanje faze postupka dodjele bespovratnih sredstava kako bi smo mogli planirati početak projekta. Nije prihvaćen Maksimalno trajanja postupka dodjele bespovratnih sredstava navedeno je u točki 4.4. a računa se od dana zaprimanja projektne prijave do donošenja Odluke o financiranju predmetne prijave.
2 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kriterij 'vrijednos za novac koji projekt nudi' ukazuje na to da li je projekt isključivo tržišno isplativ, dok je komponenta društvene koristi u potpunosti zanemarena. Bojimo se da će navedeni kriterij imati nepovoljan utjecaj na definiranje bespovratnih sredstava, jer se tržišna isplativnost definira kroz NPV i IRR, a ne gleda se ekonomska korist projekta. S obzirom da se intenzitet potpore izračunava na način da se od ukupno prihvaljivih sredstava oduzima diskontirana operativna dobit, to će imati utjecaj na očekivani intenzitet potpore. Valja naglasiti kako navedeni kriterij nosi najveći broj bodova. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Molimo pojašnjenje na što se odnosi 'Infrastrukturna komponenta projekta' kako bi se potencijalni prijavitelji mogli pravovremeno pripremiti za prijavu na poziv. Prihvaćen Biti će pojašnjeno
4 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Smatramo kako 'Investicijka studija' nije prigodan alat za prikazivanje koristi društvu te da bi prigodnije bilo tražiti 'Studiju izvodljivosti s CBA analizom'. Nije prihvaćen Biti će propisan minimalni sadržaj dokumenta (investicijske studije /studije izvodljivosti).
5 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Pod obveznom dokumentacijom navodi se BON2/SOL2 te se isti navodi i pod dokumentacijom koju prijavitelj nije dužan dostaviti. Također, obratite pozornost da se pod obveznom dokumentacijom navodi da BON2/SOL2 ne smije biti stariji 5 dana od podnošenja prijave, dok pod dokumentacijom koju nije dužan dostaviti da nije starija 30 dana od prijave. Prihvaćen Biti će ispravljeno
6 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Molimo da zbog različitog oblika registracije PPI dopunite traženu dokumentaciju te pored GFI-POD, navedete dokument Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prihvaćen Biti će dopunjeno
7 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Molimo pobliže definirati na što se odnose troškovi plaća - da li na novo zapošljavanje ili na troškove projektnog tima? Smatramo kako je nužno odobriti uključivanje troškova projektnog tima prijavitelja, jer se u tablici navodi prihvatljiva aktivnost 'troškovi upravljanja projektom', dok se pod neprihvatljivim troškovima navodi trošak zaposlenika (plaća). Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
8 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Molimo uklanjanje "Strategije razvoja pouzetništva na lokalnoj razini" kao jednog od obaveznih dokumenata kod prijave. Naime, iskustva s terena pokazujuj kako niti jedan JL(R)S ne posjeduje navedeni dokument. Ukoliko će se radi prijave izrađivati navedena strategija, za to nema dovoljno vremena i resursa te bi kvaliteta iste bila upitna. Zbog tog uvjeta upitno je iskorištavnje sredstava ovog poziva. Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
9 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Tražimo izmjenu ovo dijela Poziva kako bi se dozvolilo partnerstvo na projektu. U slučaju kada je JLS prijavitelj, potrebno je uključiti partnerstvo PPI-a jer oni donose dodanu vrijednost projektu, znanje i kontakt s krajnjim korisnicima - poduzetnicima, ali su i potencijalni upravitelji infrastrukturom. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
10 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Molimo da se definira jedna valuta prijave, euri ili kune, kako ne bi bilo problema s odabirom tečaja. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
11 Step Ri d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Predlažem promjenu članka 1.6.6. u : Najniža vrijednost potpore iz stavka 1. ovog članka, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna ukoliko projekt uključuje isključivo ulaganje u opremu i preuređenje postojeće građevine (temeljem glavnog projekta), odnosno 1.500.000,00 kuna za projekte koji uključuju i građenje nove ili rekonstrukciju postojeće građevine (temeljem građevinske dozvole) te opremanje iste. Obrazloženje: U pojmovniku uputa postoji pojam „preuređenje građevine“ koji nije obuhvaćen u članku 1.6.6. kao mogućnost intervencije na postojećem poslovnim prostoru nego je dana mogućnost nabave samo ili opreme ili građenje i rekonstrukcija objekta (zahvati za koje treba građevinska dozvola). Preuređenje građevine je „prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena“ odnosno takav zahvat za koji nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt. Time bi se omogućili manji zahvati koji su vrlo često dio opremanja prostora i kod nabave opreme te bi takvi troškovi bili nesporni i prihvatljivi, što sada nije slučaj odnosno moguće je dvojako tumačenje . Nije prihvaćen Iznos potpore definiran je u Članku 10. Programa dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture. Točka 3.2 Prihvatljive aktivnosti navodi: a) Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.
12 Step Ri d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Čini se da nigdje nije naveden intenzitet potpore - je li to 50%, 70% ili XX% od ukupno prihvatljivih troškova. U svakom slučaju bi tu informaciju trebalo staviti u upute. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
13 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Pod obveznom dokumentacijom je navedeno „Investicijska studija“. Predlažemo da se navede preciznije i detaljnije na kakvu formu studije se misli (čak bi radi pojašnjenja, kao jedan od priloga bilo dobro staviti „obvezni sadržaj studije“) Prihvaćen Biti će pojašnjeno
14 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Navedeno je da su „Troškovi zaposlenika (plaće)“ neprihvatljivi, a „Troškovi upravljanja projektom“ su prihvatljivi. Molimo vas da malo detaljnije pojasnite ovaj dio. Smatramo da troškovi zaposlenika, kad govorimo o troškovima plaće zaposlenika koju sudjeluju u provedbi projekta (kao voditelji projekta) svakako trebaju biti prihvatljivi. Primljeno na znanje Biti će pojašnjeno.
15 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.1.Neprihvatljive aktivnosti Pod neprihvatljive aktivnosti je navedeno ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje. Smatramo da to treba biti prihvatljivo, budući da je to jako važna komponenta za u smislu ekonomičnosti i visine troškova objekata koji trebaju proizaći iz ovog natječaja, odnosno ovih projekata. Naglasak da FZOE ne financira ovakav tip troškova (novo građenje), pa nema mogućnosti preklapanja izvora financiranja. Prihvaćen Aktivnost ulaganja u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje odnosi se na navedeno u pojmovniku: energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje znači centralizirano grijanje i hlađenje koji zadovoljava definiciju učinkovitog centraliziranog grijanja i hlađenja kao što je navedeno u članku 2. (41) i (42) Direktive 2012/27/ EU. Definicija uključuje proizvodne pogone i mreže grijanja/hlađenja (uključujući vezane objekte) potrebnih za distribuciju grijanja/hlađenja od proizvodne jedinice do prostorija kupca.
16 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Navodi se da prijavitelj mora imati izrađenu strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini. Smatramo da se to treba zamijeniti, te da se u tom smislu prihvati strategija razvoja općine/grada ili županijska razvojna strategija. Nekoliko je razloga za to kao npr. da većina općina i gradova tek izrađuje strategiju razvoja, te im je to prioritet u smislu izrade strateških dokumenata, a i ne zna se kako te strategije razvoja poduzetničko okruženja trebaju izgledati (znači od trenutka od kad se sazna potrebni sadržaj tih strategija pa do trenutka izrade je potrebno određeno vrijeme-natječaj se može i zatvoriti). Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
17 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Navodi se da prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, tj. da partnerstvo bilo koje vrste nije prihvatljivo. Smatramo da je potrebno dozvoliti partnerstvo između Jedinica lokalne/područne samouprave i Poduzetničkih potpornih institucija. Naime ovdje se radi o projektima od velike važnosti za lokalni/regionalni razvoj, te je potrebna suradnja svih dionika koji mogu doprinijeti svojim kapacitetima, znanjima, iskustvom, da se ovakvi projekti uspješno implementiraju. Dakle, po nama, ovo svjesno isključivanje potencijala kojima se raspolaže na terenu u ovom slučaju nije opravdano. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
18 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Da li se pod Investicijskom studijom misli na Studiju izvodljivosti (eng. feasibility study). Molimo detaljnije pojasniti. Molimo detaljnije pojašnjenje, što se sve podrazumjeva pod "Infrastrukturnom komponentom projekta"? Molimo maksimalno pojednostaviti proceduru prijave i količinu potrebne dokumentacije za prijavu, na način da se ne traže ovjereni dokumenti, kao ni dokumenti koji su već dostupni za provjeru i uvid online. Djelomično prihvaćen Biti će propisan minimalni sadržaj dokumenta (investicijske studije /studije izvodljivosti) kao i odgovarajući neophodni obrasci
19 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Molimo pojašnjenje, s obzirom da su "Troškovi zaposlenika (plaće)" navedeni pod neprihvatljivim troškovima, a "Troškovi upravljanja projektom" pod prihvatljivim, da li su troškovi upravljanja projektom prihvatljiv trošak za slučaj prijavitelja PPI i za slučaj prijavitelja JLS/JRS? Primljeno na znanje Biti će pojašnjeno.
20 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Smatramo da pod Prihvatljivost projekta: "prijavitelj mora imati izrađenu strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini;" treba ili brisati ili izmijeniti na način da se izbaci "strategija razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini" i da prihvatljiva bude i važeća ŽRS, PUR ili strategija LAG-a. Djelomično prihvaćen Razmotriti će se mogućnost prihvaćanja strategije LAG.
21 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Smatramo da su partnerske organizacije i partnerstvo bitne za predmetni Poziv, kako u slučaju kada je prijavitelj JLS/JRS i kada je potencijalan partner PPI, tako i u slučaju kada je prijavitelj PPI i potencijalan partner JLS/JRS. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
22 Razvojna agencija grada Vrbovca 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.1.Neprihvatljive aktivnosti U dijelu neprihvatljivih aktivnosti navedeno je ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje (Članak 46. Uredbe). Smatra li se pod tim da je neprihvatljivo ulaganje u dizalice topline i foto-naponske elektrane koje osiguravaju energetsku samoodrživost objekta, a što bi bio sastavni dio ukupnog projekta izgradnje i opremanja Poduzetničkog inkubatora. Ukoliko je to neprihvatljivo ulaganje u okviru ovog natječaja, može li se sa tim dijelom projekta aplicirati na ostale natječaje, npr. natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? Prihvaćen Aktivnost ulaganja u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje odnosi se na navedeno u pojmovniku: energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje znači centralizirano grijanje i hlađenje koji zadovoljava definiciju učinkovitog centraliziranog grijanja i hlađenja kao što je navedeno u članku 2. (41) i (42) Direktive 2012/27/ EU. Definicija uključuje proizvodne pogone i mreže grijanja/hlađenja (uključujući vezane objekte) potrebnih za distribuciju grijanja/hlađenja od proizvodne jedinice do prostorija kupca.
23 Primorsko-goranska županija 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Navedeno je da ukupni troškovi ne smiju premašiti 20 milijuna EUR po poduzetniku za istu infrastrukturu, što je nejasno budući da poduzetnici nisu prihvatljivi prijavitelji te je za ukupni proračun po ovom pozivu osigurano 20 milijuna EUR-a za razdoblje 2016.-2018. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
24 Primorsko-goranska županija 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Partnerske organizacije nisu prihvatljive, a budući da se radi o projektima visoke vrijednosti koji su čestu istovremeno od lokalnog i regionalnog značaja, smatramo da je partnerstvo potrebno. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
25 Primorsko-goranska županija 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Kod prihvatljivih troškova u razradi prihvatljivih aktivnosti (u tablici) nisu navedeni troškovi rekonstrukcije iako se oni spominju u drugim dijelovima teksta. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
26 Primorsko-goranska županija 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Navodi se da prijavitelj mora imati izrađenu strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini. Smatramo da to nije potrebno, eventualno se može zahtijevati da je projekt sukladan aktualnoj županijskoj razvojnoj strategiji i/ili strateškom razvojnom programu općine ili grada. Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
27 Primorsko-goranska županija 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta U Uputama se navodi kako u slučaju kada prijavitelj zemljištem upravlja putem zakupa, ugovora o koncesiji, ugovora o korištenju i sl., ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedeno zemljište tijekom razdoblja od minimalno 15 godina od završetka projekta. Isto vrijedi i za rekonstrukciju građevine u najmu. Smatramo da taj rok treba biti minimalno 8 godina od početka projekta (period trajanja projekta + period praćenja održivosti projekta). Djelomično prihvaćen Biti će dodatno definirano.
28 Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE Postoji li mogućnost da su dijelovi natječaja mahom prepisani iz uputa za prijavitelje natječaja "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" te samim tim neprilagođeni svrsi te namjeni natječaja? Ukoliko su prihvatljivi prijavitelji JLS/JRS te PPI, kriteriji za isključenje prijavitelja nisu prilagođeni (sektor primarne poljoprivedne proizvodnje, ribarstvo i akvakultura, djelatnosti u turizmu i sl.)? Također, nejasno je kako partnerstva nisu moguća i na koji način plaće djelatnika, povezane s upravljanjem projekta, nisu prihvatljiv trošak? Nije li logično da prijavitelji moraju priložiti analizu troškova i koristi, ne investicijsku studiju, s obzirom na predmet i namjenu ulaganja? Ne bi li u poglavlju Vrste, iznos i intenziteti potpora trebao pisati intenzitet (%) u kojemu se financira projekt? S obzirom na navedene te mnoge druge uočene manjkavosti natječaja, predlažemo razmisliti o objavi novog savjetovanja, prilagođenog razvoju poslovne infrastrukture, budući da trenutno objavljeni zahtjeva po nekoliko korekcija u svakom odjeljku! Djelomično prihvaćen Opći Uvjeti prihvatljivosti definirani su u članku 5. i 6. Programa dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture te preambuli (točka 11) i članku 1. Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. I 108. Ugovora. Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu. Pozivna dokumentacija sadržavati će i minimalni sadržaj investicijske studije. Odredbe vezane s intenzitetom potpore bit će dodatno objašnjene.
29 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 8ODREDBE POVEZANE S POSTPROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA, 1.1Odredbe povezane s aktivnostima operatera infrastrukture Molimo da se jasnije odredi na koji način dokazujemo tržišnu cijenu i da se jasno navede u kojem dijelu Studije ili prijavnog obrasca elaboriramo izračun tržišne cijene. Djelomično prihvaćen Definicija tržišne cijene navedena je u Pojmovniku: „Trenutna cijena po kojoj se proizvod ili usluga može kupiti ili prodati nastala na temelju ponude i potražnje.“ Istu je potrebno dokazati npr. provedenim istraživanjem tržišta.
30 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Predlažemo da se redefiniraju kriteriji bodovanja te da se više bodova dodijeli doprinosu projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju pošto se na taj način direktno doprinosi ravnomjernom razvoju. Ujedno, predlažemo smanjiti broj bodova za provedbene kapacitete pošto je previsok u odnosu na doprinos rješavanju specifičnih problema određenog teritorija. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
31 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Predlažemo jasno definirati minimalan sadržaj studije izvodljivosti te dodati analizu troškova i koristi. Djelomično prihvaćen Biti će propisan minimalni sadržaj dokumenta (investicijske studije /studije izvodljivosti).
32 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Predlažemo da se u tablicu prihvatljivih troškova dodaju troškovi vanjske revizije troškova projekta koji sada nisu navedeni, a obvezni su. Također, predlažemo specificirati troškove stavljanja objekta u funkciju. Primljeno na znanje Razmotrit će se
33 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.1.Neprihvatljive aktivnosti Molimo da se razmotri prihvatljivost ulaganja u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje pošto ne postoji trenutno drugi izvor financiranja ovih komponenti zgrade pošto FZOEU ne priznaje troškove nastale u novogradnji. Prihvaćen Aktivnost ulaganja u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje odnosi se na navedeno u pojmovniku: energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje znači centralizirano grijanje i hlađenje koji zadovoljava definiciju učinkovitog centraliziranog grijanja i hlađenja kao što je navedeno u članku 2. (41) i (42) Direktive 2012/27/ EU. Definicija uključuje proizvodne pogone i mreže grijanja/hlađenja (uključujući vezane objekte) potrebnih za distribuciju grijanja/hlađenja od proizvodne jedinice do prostorija kupca.
34 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Predlažemo da se omogući JPRS da povjere upravljanje poslovnom infrastrukturom PPI na svom području ukoliko su i oni osnivači tih institucija/tvrtki. Nije prihvaćen Sukladno navedenom u točki 8.1. Uputa. Sve koncesije ili druga odobrenja trećim osobama za vođenje infrastrukture dodjeljuju se na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o nabavi.
35 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Molimo da se dodatno objasni sadržaj strategije razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini, kojim aktom je propisana obveza ili preporuka njezine izrade? Ujedno, preporučamo da se ovaj tekst zamjeni sa županijskom razvojnom strategijom kao krovnim dokumentom razvoja kojim je pokriveno i područje razvoja poduzetničkog okruženja. Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
36 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Predlažemo da se ostavi mogućnost da JLPRS djeluju u partnerstvu sa PPI na njihovom području pošto se na taj način može osigurati kvaliteta provedbe projekta - financijska sa strane JLPRS te operativna sa strane PPI. Također molimo razmisliti o opciji da PPI kao partner bude operater infrastrukture pošto se time mogu pokazati jasni financijski modeli u studiji izvedivosti s analizom troškova i koristi. Također, JLPRS imaju mogućnost poslove od svog interesa povjeriti institucijama u svom vlasništvu koje se bave tim poslovima te smatramo da bi se omogućavanjem da PPI bude operater infrastrukture pridonijelo održivosti projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu. Sukladno navedenom u točki 8.1. Uputa. Sve koncesije ili druga odobrenja trećim osobama za vođenje infrastrukture dodjeljuju se na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o nabavi
37 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Predlažemo da se definiraju vrijednosti u kunama ili eurima te da se dostavi informacija o referentnom tečaju ukoliko se ostave euri kao zadana valuta. Ujedno, kako prijavitelji mogu biti JLPRS ili institucije, molimo da se jasno definira stavak 3. da ukupni troškovi ne mogu preći 20 milijuna eura po PODUZETNIKU za istu infrastrukturu. Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
38 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4Pokazatelji Predlažemo da se definira vremenski rok za kapacitet infrastrukture pošto nije jasno misli li se na jedan ciklus inkubiranih poduzetnika ili u promatranih m+5. Također, novoosnovana poduzeća ne moraju biti inkubirana da bi koristila usluge poslovnog inkubatora, ovdje ostaje pitanje kako mjeriti taj kapacitet? Prihvaćen Svi pokazatelji navedeni u UzP-u biti će dodatno objašnjeni u Prilogu 3. Postupak dodjele.
39 OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Predlažemo da prihvatljive aktivnosti budu i sve aktivnosti koje osiguravaju jačanje kapaciteta poduzetnika korisnika infrastrukture kao i poduzetnika koji su vezani uz PPI ( npr edukacije potencijalnih stanara inkubatora, prezentacije poduzetnika na sajmovima isl...) Nije prihvaćen Navedene aktivnosti nisu prihvatljive prema Programu dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture.
40 OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Smatramo da je potrebno smanjiti maksimalni iznos potpore sa 40.000.000,00 na 20.000.000,00 kako se ne bi dogodilo financiranje samo par velikih projekata čime bi manje JLS i ruralni krajevi s manjim proračunima i manjim vrijednostima ulaganja mogli ostati zakinuti. Nije prihvaćen Iznos potpore definiran je u Članku 10. Programa dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture.
41 Općina Medulin RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE S obzirom da je predmet ulaganja poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz ulaganja u izgradnju i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture trebalo bi da se u pojmovnik unese i objasni točno što se podrazumijeva pod poduzetničkom poslovnom infrastrukturom ili da se umjesto navedenog pojma koristi pojam za koje je dato pojašnjenje u pojmovniku - infrastruktura poduzetničkih zona. Pojam-infrastruktura poduzetničkih zona se nigdje drugdje ne spominje , osim u pojmovniku. Djelomično prihvaćen Pojasnit će se pojam poduzetničke poslovne infrastrukture.
42 Općina Antunovac 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Raspon minimalnog i maksimalnog iznosa potpore od 1,5 milijuna - 40 milijuna kuna je previsok, te postoji opasnost financiranja samo nekoliko (3-4) projekata velike vrijednosti kroz ovaj poziv. To također proizlazi iz tablice pokazatelja postignuća izraženih u broju m2, broju poduzeća koja primaju potporu, broju novih poduzeća neto otvorenih radnih mjesta, što sve ukazuje na opasnost da poslovna infrastruktura koja je financijski veće vrijednosti može ostvariti veće bodove, te će se smanjiti mogućnost prostorne disperzije podrške razvoju poslovne infrastrukture i u manje razvjenim područjima gdje značajne učinke može ostvariti već i puno manja vrijednost ulaganja. Nije prihvaćen Iznos potpore definiran je u Članku 10. Programa dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture.
43 Općina Antunovac 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Molimo pojašnjenje pojma investicijska studija. Koristi li se termin u ovom slučaju kao sinonim za studiju izvodljivosti (eng. feasibility study) kojime se argumentira isplativost i izvodljivost investicijskog projekta uz utjecaj projekta na širu društvenu zajednicu ili? Primljeno na znanje Biti će propisan minimalni sadržaj dokumenta (investicijske studije /studije izvodljivosti).
44 Općina Antunovac 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 4.4Prihvatljivost: Kriteriji za isključenje prijavitelja U poglavlju 2.2. navedeno je da ppartnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi, međutim u ovom poglavlju točke 15. - 19. uključili ste i slučajeve s povezanim subjektima prijavitelja i partnerskim subjektima, što je kontradiktorno. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
45 Općina Antunovac 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Ukoliko postoje strateški dokumenti na razini grada, županije, općine koji obuhvaćaju i mjere i ciljeve za razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture, a mnoge strategije općina i gradova su tek u izradi, iz kojeg razloga je potrebno imati još jedan dokument pod nazivom strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini? Ukoliko se predviđeno ulaganje već nalazi u mjerama neke druge nadređene strategije, smatramo je da je nepotrebno zahtjevanje JLS izrada još jednog strateškog dokumenta. Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
46 Općina Antunovac 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Možete li pojasniti iz kojeg razloga navedeno nije prihvatljivo? Smatramo da je nužno da se u projektima dozvoli partnerstvo, posebno radi mogućnosti uključivanja relevantnih poduzetničkih potpornih instuitucija u provedbu projekta (postojećih razvojnih agencija, poduzetničkih centara i sličnih organizacija). Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
47 Nikola Balic 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Kako bi se osigurala kvaliteta aktivnosti i održivost razvijene infrastrukture nužno je inzistirati u natječaju na partnerstvu, jer na ovaj način postići će se upravo suprotno. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
48 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kriterij odabira pod "1. Vrijednost za novac koju projet nudi" nosi pojedinačno najviše bodova, ali je općenit. Ovaj kriterij bi trebalo razraditi sa više pokazatelja koji su primjereni pozivu i ostvarenju ciljeva Poziva (poboljšanja kvalitete, povećanjem broja proizvoda/usluga, privlačenja investicija, broj inkubiranih subjekata, broj subjekata u postupku akceleracije, otvaranje novih radnih mjesta i dr.) Primljeno na znanje Biti će objašnjeno u Prilogu 3. UzP-a.
49 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Zašto Investicijska studija? Za infrastrukturne projekte je teško dokazati povrat investicije. Infrastrukturni objekti u pravilu imaju indirektne koristi, koje se mjere cost benefit ili feasibility studijama. Pa upravo zbog svojeg karaktera i postoji institut potpore u izgradnji infrastrukture. U protivnom bi se svi takvi zahvati financirali iz komercijalnih kredita banaka. Čemu ovjera kod javnog bilježnika, kad on ovjerava samo potpis a ne i sadržaj izjave. Ako postoji pečat JLS ili drugog prijavitelja, zašto javni bilježnik treba ovjeriti ovjeru? Poslovne banke prihvaćaju izlistanu ePorezna PKK, a ovdje se i dalje inzistira na Potvrdi porezne uprave o nepostojanju duga. Pa to je potvrda državnog tijela i zašto sumnjate u njihove javno dostupne podatke. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
50 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Ako su troškovi upravljanja projektom prihvatljivi za provedbu projekta, zašto su troškovi plaće zaposlenika kod prijavitelja neprihvatljivi? Tko će biti project managment? Izvana? Da li su projektni timovi izvan strukture prijavitelja? Zašto se ne omogući partnerstvo s PPI koje mogu formirati stručni projektni tim? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
51 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta  cijena koja se naplaćuje za uporabu ili prodaju infrastrukture odgovara tržišnoj cijeni. O kakvoj prodaji infrastrukture se radi? Predpostavljam da je svrha izgradnje poslovne infrastrukture iskazana u prethodnoj točki koja predviđa da ista mora biti dostopnu zainteresiranim korisnicima na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi. Prodajom infrastrukture po bilo kojoj cijeni (tržišnoj) isključuje se prethodno postavljen princip. U namjeni cilju ovog poziva se navodi "Cilj : Ulaganja u poduzetničko poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i povećanjem broja proizvoda/usluga koje omogućava infrastruktura, a koji će koristiti poduzetnicima u rastu i razvoju njihovog poslovanja, u svrhu privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima." Kako se ovi ciljevi mogu postići, ako će se infrastruktura izgraditi i prodati? Upitna je i cijena koja se naplaćuje za uporabu infrastrukture. Ako se infrastruktura koristi za inkubatore ili akceleratore po tržišnoj cijeni, gubi se osnovni princip u davanju pogodnosti poduzetnicima početnicima, jer prema pravilima inkubatora, ova cijena se povečava postepeno do 3-5 godine. Izrada posebnih strategija razvoja poduzetništva je nepotrebna, jer JLS koje se opredijele na donošenje Lokalnih razvojnih strategija u tom dokumentu su razradili ciljeve, prioritete i mjere za razvoj poduzetništva. Djelomično prihvaćen Odredba o prodaji infrastrukture bit će pojašnjena.
52 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Isključivanje partnerstva još jednom devalvira značaj PPI jer su ih JLS osnovale s ciljem da stručne poslove oko stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva vode upravo potporne institucije, koje imaju kadrovske kapacitete za vođenje projekata. Ovakvo rješenje će rezultirati daljnjim povećanjem administracije u JLS, koja će trebati operativno voditi projekte na izgradnji poslovne infrastrukture. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
53 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE, 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE Redni brojevi točaka nisu usklađeni sa sadržajem, te se teško snalaziti kroz tekst Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Lokalna razvojna agencija PINS 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju je dosta značajan kriterij odabira, te smatramo da ima premali utjecaj na odabir projekata pogotovo u ruralnim sredinama, dok je nasuprot tome vrijednost za novac kao kriterij previše dobio na značaju. Time manji projekti u ruralnim sredinama kao Gorski kotar teže da mogu dobiti potporu po navedenom pozivu. Molimo obratite pažnju i na ruralna područja s manjim projektima. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
55 Lokalna razvojna agencija PINS 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini nema niti jedna JLS na našem području, ali sve imaju Strategije razvoja, pa također smatramo da ovdje treba dodati tekst/ili važeću strategiju razvoja na lokalnoj razini Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
56 Lokalna razvojna agencija PINS 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Smatramo de treba dozvoliti partnerstvo JLS i PPI koje su osnovane od strane JLS-a upravo kako bi razvijale poduzetničko okruženje. JLS u ruralnim sredinama kao što je Gorski kotar nemaju dostatne ljudske kapacitete za provedbu ovakvih projekata. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
57 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Predlažemo da se izostavi dokument Strategija razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini s obzirom da takav dokument u pravilu ne postoji ni u jednoj JLRS, a pogotovo ne u JLS. Županijske razvojne strategije i lokalne razvojne strategije obradile su stanje i potrebe poduzetničkog okruženja te kao takve zadovoljavaju svrhu koja se u predmetnom javnom pozivu želi postići obveznim prilaganjem Strategije. Prihvaćen Biti će dodatno definirano.
58 Javna ustanova RERA SD RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE Željeli bismo komentirati kako slijedi: - Natječaj kombinira elemente 2 prijašnja natječaja – za poslovnu infrastrukturu i izgradnja kapaciteta MPS, iz čega proizlaze nelogičnosti u zahtjevima za natječajnu dokumentaciju (CBA i investicijska studija) - Natječaj ne dozvoljava partnerstvo na projektu (zašto?) - Kriteriji za isključenje nejasno su napisani, osobito segmenti koji se tiču prehrambeno-prerađivačkog sektora - Iako je vođenje projekta prikazano kao prihvatljiva aktivnost, troškovi plaće su neprihvatljivi - Bodovanje i kriteriji odabira su nejasni te je prevelik broj bodova dan „Vrijednosti za novac koju projekt nudi“ u odnosu na „Doprinos rješavanju razvojnih problema na određenom teritoriju“ Djelomično prihvaćen Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu. Opći Uvjeti prihvatljivosti definirani su u članku 5. i 6. Programa dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture te preambuli (točka 11) i članku 1. Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. I 108. Ugovora. Pojasnit će se odredba vezana za troškove plaća. Bodovanje i kriteriji odabira biti će detaljno objašnjeni u Prilogu Uputa za Prijavitelja.
59 Inovativni Zadar d.o.o. 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Molim detaljnije pojašnjenje svih kriterija odabira, a osobito kriterija "vrijednost za novac koju projekt nudi" te "dizajn i zrelost projekta" (skaliranje bodova) Nije prihvaćen Biti će objašnjeno u Prilogu 3. UzP-a.
60 Inovativni Zadar d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti S obzirom da važeći Pravilnik o prihvatljivosti izdataka trošak osoblja predviđa kao prihvatljiv operativni trošak ukoliko je povezan s provedbom projektnih aktivnosti, molim objašnjenje zbog čega je u nacrtu Uputa trošak plaća zaposlenika naveden kao neprihvatljiv Primljeno na znanje Biti će pojašnjeno.
61 Inovativni Zadar d.o.o. 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Mogu li se strategijom razvoja poduzetničkog okruženja smatrati strateški ciljevi i prioriteti definirani lokalnom razvojnom strategijom ili se pod ovim obveznim kriterijem podrazumijeva specijalizirana strategija? Ako je ovo drugo posrijedi pridružujemo se već navedenim komentarima kojima se predlaže brisanje ovog kriterija. Kriterij tržišne cijene - naknada za korištenje usluga poduzetničke infrastrukture je u pravilu subvencionirana i niža u odnosu na tržišnu cijenu pa molim pojasniti. Djelomično prihvaćen Tržišna cijena definirana je u Pojmovniku Uputa.
62 Inovativni Zadar d.o.o. 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Predlažemo dozvoliti partnerstvo na projektu. Riječ je o projektima od javnog interesa i partnerstvo relevantnih dionika bi trebalo biti poželjno i dati dodatnu vrijednost projektu. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
63 Inovativni Zadar d.o.o. 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Predlažemo: - definirati intenzitet potpore u postotku - u projekte koji uključuju isključivo ulaganje u opremu ubrojiti i projekte koji uključuju rekonstrukciju postojeće infrastrukture temeljem glavnog projekta, bez ishođenja građevinske dozvole - objasniti što znači "Ukupni troškovi ne smiju premašiti 20 milijuna EUR po poduzetniku za istu infrastrukturu." - Djelomično prihvaćen - Odredbe vezane s intenzitetom potpore bit će dodatno objašnjene. - Projekti rekonstrukcije definiraju se sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13 - Odredba "Ukupni troškovi ne smiju premašiti 20 milijuna EUR po poduzetniku za istu infrastrukturu." biti će dodatno pojašnjena
64 Grad Ivanec 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Trebalo bi uključiti i troškove vezane uz povećanje učinka investicije u infrastrukturu npr. programi edukacije, prijenos dobre prakse i znanja i sl.; troškove podugovaranja usluga pomoći u pripremi dokumentacije i provođenje javne nabave, troškovi nadzora i kontrole nad građenjem, troškovi revizije projekta, troškove osoblja Djelomično prihvaćen Troškovi povezani s aktivnostima PPI-a nisu prihvatljivi prema Programu dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture.
65 Grad Ivanec 5POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 1.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Kriteriji odabira – važnost dati i iskustvu i kapacitetima prijaviteljima, relevantnosti projekta, dodanoj vrijednosti Primljeno na znanje Biti će objašnjeno u Prilogu 3. UzP-a.
66 Grad Ivanec 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Trebalo bi navesti da će se bespovratna sredstva dodijeliti temeljem jasnog dokaza o opravdanosti projekata, temeljem studije izvedivosti s analizom troškova i koristi; i u slučaju gdje će provedba predloženih aktivnosti doprinijeti rastu malih i srednjih poduzeća, stvaranju radnih mjesta te uravnoteženom regionalnom razvoju Djelomično prihvaćen Biti će dan minimalni sadržaj investicijske studije (studije izvodljivosti).
67 Grad Ivanec 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.1.Neprihvatljive aktivnosti Istaknuto je da su prihvatljive Poduzetničke potporne institucije u koje spadaju i Poduzetničke zone. U 3.2.1 je istaknuto da poduzetničke zone, tj. ulaganje u infrastrukturu poduzetničkih zona nije prihvatljivo. Nije prihvaćen U podnaslovu 3.2.1.Neprihvatljive aktivnosti navedeno je b) Ulaganje u infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije (Članak 7. Programa) U Pojmovniku pod Infrastruktura poduzetničkih zona navodi se; Komunalna infrastruktura unutar poduzetničkih zona poput cestovne infrastrukture, javne rasvjete, vjetrobrana, podzemna i nadzemna mrežna infrastruktura isl.
68 Grad Ivanec 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Zašto nisu dozvoljeni partneri, tim više jer se na popisu potrebne dokumentacije nalazi i Potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj, kao i povezani subjekt/i i partnerski subjekt/i ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja. Mislimo da treba dozvoliti partnerstva (potporne institucije su povezane s JLRS ili osnovane od strane njih i moraju surađivati s ciljem razvoja gospodarstva). Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.
69 Grad Ivanec 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6Vrste, iznos i intenziteti potpora Intenzitet potpora nije nigdje naveden u postotku, samo u konkretnim iznosima pa nije jasno s kolikim postotkom, odnosno iznosom vlastitih sredstava bi prijavitelj morao sudjelovati u projektu. Preveliki raspon između minimalnog i maksimalnog iznosa koji se može dodijeliti po projektu pa postoji opasnost da se cijeli raspoloživi iznos raspodjeli na samo nekoliko prijavitelja. Hoće li financijski doprinos prijavitelja moći biti prihvatljiv i iz nacionalnih javnih doprinosa kada se prijavitelj i/ili partner financira iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih proračuna? Da li će za sve prijavitelje intenzitet potpore biti isti ili će postojati mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti? Djelomično prihvaćen Odredbe vezane s intenzitetom potpore bit će dodatno objašnjene. Uvjeti vezani za izvor financijskog doprinosa biti će dodatno pojašnjeni uz napomenu da je potrebno imati na umu da financijski doprinos prijavitelja mora biti oslobođen od svih elemenata državne potpore. Intenzitet potpore ovisi o iznosu financijskog jaza kako je objašnjeno u poglavlju 8. Uputa.
70 Grad Ivanec 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4Pokazatelji Spomenuti i doprinos osnivanju partnerstava (između privatnog, obrazovnog i javnog sektora) Primljeno na znanje Razmotrit će se
71 Grad Ivanec 1TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 3.3Predmet, namjena i cilj Poziva Pod Predmet (opći cilj) navesti: razvoj javne poslovne infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedilo gospodarstvo RH te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju Namjena: razvoj poslovne infrastrukture gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku u razvoju malog i srednjeg poduzetništva (razlog: da se potakne razvoj poslovne infrastrukture u manje razvijenim područjima, a ne da sredstva dobiju samo veliki projekti koji će možda ostvariti bolje bodove zbog visoke investicije, a vidljivo je da je raspon intenziteta potpore preširok) Primljeno na znanje Razmotrit će se
72 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave GFI-POD je također javno dostupan na stranici Sudskog registra upisom OIB-a PPI za prethodnu poslovnu godinu i sadržajem uvijek prikazuje stanje te poslovne godine za koju je podnešen i poslovne godine koja joj je prethodila. U nacrtu se naglašava da MINPO može tražiti GFI-POD za tri fiskalne godine ukoliko prijavitelj posluje duže od tri fiskalne godine i to je u redu kako bi se vidjelo da prijavitelj nije poslovao prethodnih godina s gubitkom. U slučaju PPI-a osnovanih u 2014.g. iz jednog GFI-POD-a kojemu je rok za predaju 31.03. 2016.g. za 2015.g. vidi se za dvije prethodne poslovne godine sve u Sudskom registru na internetu i nije u redu tražiti prijavitelja da to pošalje kad je informacija javno dostupna. Također, u slučaju PPI-a koji su ustanove dokument koji se predaje FINA-i i koji je vidljiv u Sudskom registru nije GFI-POD već se zove Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U slučaju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, mi smo ustanova, osnovani smo 2014.g. i registrirani smo kao PPI i u Jedinstvenom smo registru poduzetničke infrastrukture pa ne vidim razloga zašto ne bismo mogli biti prihvatljiv prijavitelj. Nije prihvaćen Za GFI-POD je navedeno da ga MINPO dobavlja iz dostupnih izvora.
73 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Što podrazumjeva infrastrukturna komponenta projekta: glavni projekt ili glavni projekt adaptacije ili popis ponuda projekta koji uključuje opremanje? Prihvaćen Biti će pojašnjeno.
74 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Traži se BON2/SOL2 ne stariji od 5 dana od datuma predaje projekte prijave, a dolje niže je navedeno da BON2/SOL2 ne stariji od 30 dana prije predaje projektne prijave prijavitelj nije dužan dostaviti. Ovo je potrebno uskladiti. Prihvaćen Biti će usklađeno
75 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 1.1Cjelovitost projektne prijave Obavezan dokument Infrastrukturna komponenta projekta ne bi trebao biti obavezan ukoliko projekt uključuje samo opremanje postojeće infrastrukture koja će se kroz provedbu projekta staviti u fukciju poduzetništva, a na temelju ponuda je ionako budžetiran proračun projekta. Izjava o nekažnjavanju kao dokument se traži za koga - organizaciju ili osobu koja predstavlja organizaciju i zašto? Izjava o početnim i ciljanim vrijednostima projekta je ovdje kao dodatni dokument zašto kad u obrascu A unosimo početnu i ciljanu vrijednost cilja projekta i indikatora poziva? Skupna izjava ne bi trebala biti obavezni dokument u slučaju kad je prijavitelj JLS jer su JLS prirodno vlasnici i suvlasnici javnih tvrtki i ustanova i ne djeluju tržišno. Time nam ne treba skupna izjava za utvrđivanje njihove veličine. Zašto se sve mora ovjeravati kod javnog bilježnika - apsolutno nepotrebno. U dijelu teksta vezanom uz potvrdu iz porezne uprave govorite o partnerskom subjektu, a pozivom ograničavate da nije moguće partnerstvo. Znači li ovo ako dopustite partnerstvo na projektu da će se vaditi potvrda iz PU za sve povezane subjekte nekog prijavitelja? Dakle, po ovom nacrtu JLS mora popuniti skupnu izjavu i izvaditi potvrde iz PU za sve subjekte iz skupne izjave? Možda bi bilo dobro provjeriti jel ovo kompliciranje zaista potrebno. Unosom OIB-a u Sudski registar na internetu moguć je uvid u vlasničku strukturu PPI koje su registrirani kao d.o.o.-i ili ustanove. U sustavu se vidi i tko je osnivač (koja JLS) i u slučaju da je on partner projekta jednim klikom se vidi tko su povezani subjekti osnivača. Dakle, ovo je nešto što MINPO može provjeriti online. Djelomično prihvaćen Prijedlozi povezani s izjavama te s javnobilježničkom ovjerom te provjerom prihvatljivosti, bit će razmotreni.
76 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 3UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2.2.Prihvatljive aktivnosti Ukoliko je prijavitelj poduzetnička potporna institucija onda ona i provodi projekt, pa time iz neprihvatljivih troškova treba maknuti da su troškovi plaća zaposlenika neprihvatljiv trošak, kad u prihvatljivim troškovima stoji kako su troškovi upravljanja projektom prihvatljivi. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
77 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 3UVJETI ZA PROJEKTE, 1.1Prihvatljivost projekta Molimo da se iz poziva makne obveza da prijavitelj mora imati izrađenu strategiju razvoja poduzetničkog okruženja na lokalnoj razini. Mnogi gradovi, uključujući Grad Beli Manastir nemaju niti svoju strategiju razvoja, ali su njihovi projekti u strategijama LAG-a ili u strategiji županije. Neke JLS trenutno rade svoje strategije razvoja ili će ih početi raditi (kad se potpišu svi ugovori za mjeru 7.1. EAFRD-a) pa bi ako se ostavi ovaj uvjet bila onemogućena njihova prijava na ovaj poziv. Prihvaćen Razmotriti će se mogućnost prihvaćanja strategije LAG.
78 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2UVJET ZA PRIJAVITELJA, 2.2Partneri i prihvatljivost partnera Molimo dozvoliti partnerstvo u provedbi projekata jer ako je prijavitelj JLS u ovom slučaju registrirana PPI ne može biti partner projekta, ni obrnuto. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva na projektu.