Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o termičkoj obradi otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 branka genzić-horvat PRAVILNIK Udruga za zaštitu okoliša Resnik UZOR, mail: zg.uzor@gmail.com, po predsjedniku Branka Genzić-Horvat, na nacrt prijedloga Pravilnika o termičkoj obradi otpada daje slijedeće primjedbe: - upravo začuđuje kako je novi ministar prije od bilo čega u postupak donošenja stavio ovaj Pravilnik, koji je suprotan načelima zbrinjavanja i hijerarhiji otpada, suprotan je direktivi o otpadu. Pozivajući se na navodnu dužnost usklađivanja i prenošenja EU direktiva, upravo je Pravilnik suprotan istoj direktivi. S istom direktivom nisu usklađeni ostali propisi o otpadu u RH, pa je unatoč najavama o usklađivanju s cirkularnom ekonomijom i prema principima Zero Waste, koji su dijametralno suprotni sa spaljivanjem, ministar krenuo s "usklađivanjem" s istima nespojivim Pravilnikom o termičkoj obradi ili spaljivanju. Zašto? Primljeno na znanje Donošenje Pravilnika proizlazi iz obveze Republike Hrvatske kao članice EU na usklađenje sa odredbama Okvirne Direktive o otpadu 2008/98/EZ i Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU kao i obvezom donošenja Pravilnika iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13).
2 branka genzić-horvat PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Pravilnik je suprotan principima odvojenog prikupljanja i recikliranja, koji od nas traži EU na kućnom pragu. Kad se provedu u život i uspostavi sustav takvog prikupljanja, tada spaljivanje neće biti potrebno. Stoga je ovaj Pravilnik totalno neprihvatljiv za uspostau ekološkog sustava zbrinjavanja otpada i hijerarhiji gospodarenja otpadom. Pravilnik obuhvaća spaljivanje i suspaljivanje miješanog komunalnog otpada otpada koji se mora odvojeno prikupljati i reciklirati. - čl. 4 - čime su regulirana eksperientalna postrojenja i postrojenja do 50 t godišnje? - što je to otpad koji se spalaljuje kad isti nije ni dobro definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom? - zbog čega ovaj prijedlog nema studiju utjecaja na okoliš kada podliježe obvezi njene izrade? - zbog čega spaljivanje, kad se nakon odvojenog prikupljanja i recikliranja koje smo obvezni provesti neće imati šo splaljivati? - zbog čega je pravilnikom predviđeno spaljivanje mješanog komunalnog otpada što je suprotno zdravoj pameti i čak i ovakvoj lošoj postojećoj regulativi? - koje direktivama i kojim zahtjevima se ovakvim pravilnikom udovoljava? tražimo precizan odgovor! Kako to da upravo obrađivač uzima reprezentativne uzorke otpada u svrhu kontrole? - tko određuje i ispituje svojstva ostatnog otpada nakon spaljivanja? nije definirano, i zašto? - informiranje i učestvovaanje javnosti o izdavanju dozvola nije dovoljno na način kako je to opisano u pravilniku? - postoje li NRT uopće? Ovakav pravilnik suprotan je principima ekološkog zbrinjavanja otpada, hijerarhiji gospodarenja otpadom i zdravom razumu. Čije je to djelu, u čije ime i kome je to namjenjeno? Hvala. Udruga UZOR, po predsjediku Branka Genzić-Horvat Primljeno na znanje Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU (čl. 42, točka 2.(b)) Pojam „Otpad“ i „Termička obrada otpada“ definirani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( NN broj 94/13) Izrada podzakonskih propisa - Pravilnika ne podliježu izradi studije utjecaja na okoliš Donošenje Pravilnika proizlazi iz obveze Republike Hrvatske kao članice EU na usklađenje sa odredbama okvirne Direktive o otpadu 2008/98/EZ i Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU kao i obvezom donošenja Pravilnika iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN broj 94/13) Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU (čl. 44., 45., točka 3.) Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU i Okvirna Direktiva o otpadu 2008/98/EZ Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom osoba koja obrađuje otpad obvezna je raspolagati svim potrebnim podacima o otpadu u cilju ispunjenja svih propisanih obveza u postupcima obrade otpada (R i D). Propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13) - ovlašteni laboratorij Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU, Zakon o održivom gospodarenju otpadom i posebni propis o sudjelovanju javnosti NRT je propisan u Referentnom dokumentu o najboljim raspoloživim tehnikama za spaljivanje otpada (WI BREF 08.2006). Dostupan na mrežnoj poveznici http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html Pravilnik je izrađen sukladno propisanoj proceduri izrade propisa, a temeljem već prethodno spomenute obveze Republike Hrvatske o preuzimanju pravne stečevine EU kao punopravne članice.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Predlažemo da se na kraju članka dodaju dvije nove alineje: - obrada metalnog otpada u talionicama i ljevaonicama ne smatra se termičkom obradom otpada - obrada staklenog krša u procesu proizvodnje stakla, ne smatra se termičkom obradom otpada čime bi se jasnije odredilo područje primjene. Nije prihvaćen Područje primjene definirano je u Općim odredbama u članku 1. Pravilnika. Postrojenja koja koriste ostale postupke termičke obrade otpada definirana su u članku 5. Pravilnika.
4 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK postavljaju pitanje može li odredba u stavku 1. točka 9. iskoristiti za napraviti npr. 24-satnu probu s 2T/sat. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK u odnosu na odredbu stavka 1. točke 10. mišljenja su kako se uvidom u NRT dokument iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika, a koji se odnosi na postrojenja i postupke gospodarenja otpadom, postupak R4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala (R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds), ne smatra termičkom obradom otpada te je ISKLJUČEN je iz NRT dokumenta. Sukladno Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama (preinačeno integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja), iz koje proizlaze Referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama, aktivnosti za koje se provodi Direktiva, a koje spadaju u gospodarenje otpada navedene su kao (Prilog 1), recikliranje/obnavljanje otpadnih anorganskih materijala osim metala i spojeva metala. U istom prilogu navode se i aktivnosti koje spadaju u proizvodnju i preradu metala kao: Proizvodnja sirovog željeza ili čelika (primatno ili sekundarno taljenje), uključujući neprekidno lijevanje, kapaciteta većeg od 2,5 tona na sat. U Referentnom dokumentu o najboljim raspoloživim tehnikama koji se odnosi na spaljivanje otpada (Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration), navodi se da se dokumentom obuhvaćaju samo aktivnosti 5.1 i 5.2 iz Direktive 96/61/EC (prvi IPPC) koja se također odnosi samo na gospodarenje otpadom (Waste Managment), ne i na oporabu otpadnih metala i spojeva metala. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu i Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK u odnosu na odredbu stavka 1. točke 11. ov oga članka smatraju kako je potrebno jasno odrediti kako se na spomenute postupke odredbe ovog pravilnika ne odnose. Nije prihvaćen Područje primjene definirano u Općim odredbama u članku 1. Pravilnika. Postrojenja koja koriste ostale postupke termičke obrade otpada definirana su u članku 5. Pravilnika.
5 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je u stavku 1. točka 2. pojam postrojenja za suspaljivanje otpada potrebno bolje objasniti odnosno bolje prevesti. U stavku 1. točka 4. predlažemo riječi "kapaciteta spaljivanja peći" zamijeniti riječima "kapaciteta svih ložišta peći". Prihvaćen Izmijenjeno u prijedlogu teksta Pravilnika.
6 HGK II. NAČIN I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 6. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu da se naziv dozvole uskladi s nazivljem iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom u kojem nije definirana ovakva dozvola. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je u stavku 1. točka 2. potrebno riječ 'energije' zamijeniti riječima 'električne energije'. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu postavljaju pitanje definicije 'visoke razine energetske efikasnosti' iz točke 3. . Ovaj pojam nije naveden pod definicijama te je stoga potrebno jednoznačno definirati kriterije visoke razine energetske efikasnosti.Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je navedeno bolje definirano u samoj Direktivi, odnosno da svaka dozvola koja obuhvaća spaljivanje i suspaljivanje uz energetsku oporabu podliježe uvjetu da energetska oporaba mora zadovoljavati visoku razinu energetske učinkovitosti. Dakle, čitamo iz nacrta Pravilnika da svako spaljivanje i suspaljivanje treba imati oporabu energije uz zadovoljavanje visoke razine efikasnosti, a iz Direktive čitamo da samo ona postrojenja koja imaju energetsku oporabu moraju zadovoljiti te visoke kriterije energetske efikasnosti. Pozivamo Ministarstvo da navedeno provjeri i po potrebi korigira. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno navedeno u točki 4. definirati ili povezati s drugim propisom. Djelomično prihvaćen Prihvaćeno usklađenje nazivlja.
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj II. NAČIN I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 7. U stavku 3. potrebno je izbrisati dio teksta 'u posebnim propisima' čime bi se doprinijelo jasnoči samog propisa. Nije prihvaćen Posebni propisi se odnose na propise koji reguliraju zaštitu voda i zraka.
8 HGK II. NAČIN I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 7. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je riječi „Zahtjev za dozvolu za spaljivanje i suspaljivanje u djelatnosti gospodarenja otpadom“ potrebno zamijeniti izričajem 'Dozvola za gospodarenje otpadom postupkom spaljivanja ili suspaljivanja' koji bi bio više usklađen s odredbama Zakona. Članicama Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu nije jasno zašto je potrebno da zahtjev sadrži informaciju iz stavka 1. točka 2. uz bilo koji zahtjev za dozvolu gospodarenja otpadom postupkom spaljivanja odnosno suspaljivanja, obzirom da se dozvola može tražiti za razne otpade ne samo komunalni. Možda dodati u kojim uvjetima se primjenjuje ova odredba jer ovako sročeno se primjenjuje uvijek što nije logično. Djelomično prihvaćen Izmijenjeno u članku 7. Pravilnika.
9 HGK II. NAČIN I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 8. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno navesti što kada se energija više ne može oporabiti, donosno da bi stavak 5. trebao glasiti: „Sva toplina koju proizvedu postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, oporablja se koliko god je to moguće tehnički i ekonomski izvedivo. Ukoliko oporaba energije nije više ni ekonomski ni tehnički izvediva....“. Također predlažu u stavku 1. riječi "pri paljenju" zamijeniti rječju "žarenjem". Djelomično prihvaćen Riječi "pri paljenju" zamijenjena riječju "žarenjem".
10 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj III. NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 11. Mišljenja smo kako je način kontrole otpada iz stavka 4. od strane obrađivača definiran na vrlo subjektivan način. Svojstva otpada i rezultate analitičkog izvješća nije moguće odredit organoleptički, a ni sukladno zaštiti zdravlja. Stoga smatramo kako je potrebno jasno definirati učestalost provjere kvalitete otpada koji se obrađuje. Djelomično prihvaćen Izbačeno iz prijedloga Pravilnika „ organoleptički“.
11 HGK III. NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 11. U odnosu na stavak 4. članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako je način kontrole otpada od strane obrađivača definiran na vrlo subjektivan način. Svojstva otpada i rezultate analitičkog izvješća nije moguće odrediti organoleptički, a ni sukladno propisima o zaštiti zdravlja. Stoga smatramo kako je potrebno jasno definirati učestalost provjere . Djelomično prihvaćen Izbačeno iz prijedloga Pravilnika „ organoleptički“.
12 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" III. NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 11. Smatramo da je potrebno obvezno navesti fizikalno - kemijske parametre (kako je to i u aktualnom pravilniku). Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada treba minimalno sadržavati: - točku paljenja; -toplinsku vrijednost; -udio halogena, vode, sumpora, pepela, polikloriranih bifenila PCB i teških metala: Cr, Cd, Hg, Pb, Ni, V. Prihvaćen Definirano u članku 11. prijedloga Pravilnika.
13 HGK IV. NAČIN ZAŠTITE ZRAKA, TLA I VODA U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 12. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je potrebno poštivati uvjete iz Dozvole za GO, Okolišne dozvole ili postupka PUOI. Ti zahtjevi se mogu razlikovati od onih propisanih zakonskim i podzakonskim aktima. Nije prihvaćen GVE i praćenje i kontrola emisija u zrak i vodu je regulirano drugim posebnim propisima o zaštiti vode i zraka.
14 HGK V. NAČIN GOSPODARENJA OSTATNIM OTPADOM U POSTROJENJU ZA SPALJIVANJE I SUSPALJIVANJE OTPADA, Članak 13. Vezano na odredbu stavka 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK pitaju se koja je svrha ovoga. Analize su ulazni podatak da se utvrdi postupak obrade. One mogu VRIJEDITI neko vrijeme. Nakon isteka tog vremena smatra se da je otpad mogao promijeniti svojstva i moraju se raditi nove analize (kako je propisano zakonom za sve vrste otpada da analize vrijede 1 godinu). Dakle ako se otpad obradi u roku važenja analiza onda ima smisla čuvanje inače ne vidim smisao. Nije prihvaćen Ovo je obveza iz Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU i upravo je u skladu sa Zakonom da se analize čuvaju 1 godinu koliko i vrijede.
15 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK, VII. OSNOVNI NAČINI I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA, NAČIN ZAŠTITE ZRAKA, TLA I VODA TE NAČIN GOSPODARENJA OSTATNIM OTPADOM ZA POSTROJENJA U KOJIMA SE PRIMJENJUJU I OSTALI POSTUPCI TERMIČKE OBRADE OTPADA SUKLADNO NRT-a Mišljenja smo kako je potrebno sam naslov doraditi. Ovako definiran iznimno je nejasan. NRT je za postrojenja koja su obveznici ishođenja okolišne dozvole da li ovo znači nametanje strožih kriterija za tvrtke koji nisu obveznici? Zašto? Zakon o zaštiti okoliša obrađuje NRT i člankom 113 propisuje da MZOIP prati NRT. Trenutno je u izmjeni NRT WI (waste incineration) a nitko iz MZOIP ne sudjeluje niti prati i obavještava na stranicama kako je propisano. Ako ne znamo što znači poštivati NRT onda ne možemo niti postavljati takve zahtjeve. Prihvaćen Izmijenjeno.
16 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj VII. OSNOVNI NAČINI I UVJETI RADA, UVJETI ZA POČETAK I PREKID RADA NAČIN ULAZNE KONTROLE OTPADA, NAČIN ZAŠTITE ZRAKA, TLA I VODA TE NAČIN GOSPODARENJA OSTATNIM OTPADOM ZA POSTROJENJA U KOJIMA SE PRIMJENJUJU I OSTALI POSTUPCI TERMIČKE OBRADE OTPADA SUKLADNO NRT-a, Članak 15. Mišljenja smo kako je potrebno pojasniti koji su to 'ostali postupci termičke obrade' koji se navode u stavku 1. U stavku 4. potrebno je izbrisati dio teksta 'u posebnim propisima ' koji nam se čini suvišnim te bi se navedenim doprinijelo jasnoči samog članka. Prihvaćen Područje primjene definirano u Općim odredbama u članku 1. Pravilnika. Postrojenja koja koriste ostale postupke termičke obrade otpada definirana su u članku 5. Pravilnika.