Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lidija Mišćin 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 44. Čl. 44 st (1) bullet treći - prirodna baština najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga potrebno je u zagradi na kraju još dodati i mreža svjetskih rezervata biosfere (MAB), močvarna područja (RAMSAR), mreža svjetskih geoparkova (PP Papuk). • Međunarodna proglašenja zaštićenih područja - www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/kategorije-zasticenih-podrucja/medunarodna-proglasenja-zasticenih-podrucja-257.html (uvesti simbole: UNESCO Područje svjetske baštine (i kulturne i prirodne); MAB UNESCO rezervat biosfere (planina Velebit i Mura-Drava-Dunav); UNESCO svjetska mreža geoparkova (Park prirode Papuk – Rupnice) i RAMSAR područja – močvare od međunarodne važnosti (PP Kopački rit, PP Lonjsko polje, Posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka, Delta Neretve). • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Hrvatske (NP i PP) - www.dzzp.hr/upravljanje-zasticenim-podrucjima/javne-ustanove-za-upravljanje-zasticenim-podrucjima/javne-ustanove-za-upravljanje-zasticenim-podrucjima-306.html • Svetišta i prošteništa - http://www.zg-nadbiskupija.hr/svetista-i-prostenista • Olimpijski sportski centar (u RH više nemamo gašenje HOC Bjelolasica), te bi bilo potrebno izdvojiti gradove i općine vlasnike značajnijih sportsko-rekreacijskih objekata (dvorana), time ujedno i domaćine važnih manifestacija npr. Speedway stadion Millenium, Donji Kraljevec; ATON – Nacionalni gimnastički centar, Nedelišće; Moto cross staza u Mladini kraj Jastrebarskog, nogometni stadion Maksimir, Poljud, Kantrida, plivački bazeni, ledene dvorane (hokej, umjetničko klizanje), ski centar Sljeme, spa i sport hoteli kao Sveti Martin na Muri i slično. • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08) - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_76_2499.html St. (3) ovog članka komentiran je već ranije u dijelu obveznog ispunjavanja uvjeta iz čl. 10. ovog Pravilnika. Prihvaćen Odredbe članka odnose se samo na autoceste i brze ceste te su navedeni kriteriji određeni sukladno značaju ceste i povezanim sigurnosnim karakteristikama.
2 Lidija Mišćin 2. Obavijesni putokazi i obavijesne ploče za druge objekte i sadržaje u naselju, Članak 33. U čl. 33, st. (1) nakon zatvorene zagrade brisati i obavještavaju o održavanju izložbi, sajmova i drugo. Taj dio rečenice nije potreban jer se na početku st. (1) govori: ... znakovi koji upućuju prema trgovačko-poslovnom centru i/ili zoni, te drugoj važnoj javnoj ustanovi (kultura, prijevoz, zdravstvo, komunalno i sl.) i/ili sadržaju ugostiteljsko-turističke ponude u naselju (sajamski i izložbeni prostor, sportsko-rekreacijska dvorana i sl.). U čl. 33,, st. (3) možda bi bilo bolje preformulirati na način: Znak obavijesna ploča obavještava o prostoru za održavanje sajmova ili izložbi, određenoj sportsko-rekreativnoj dvorani/prostoru u kojem se održavaju različita događanja privremenog karaktera trajanja. Takve obavijesne ploče mogu se postaviti samo kroz vrijeme trajanja događanja, sajma odnosno izložbe, ukoliko je to potrebno, obzirom se o događanjima obično obavještava putem promo transparenata, plakata, flyera i sl. Prihvaćen Prijedlog Pravilnika je usklađen sa primjedbama.
3 Lidija Mišćin 1. Turistički putokazni znakovi, Članak 18. U čl. 18 točka 6. u nazivu putokazne ploče za usmjeravanje prema kampu, brisati riječ auto, jer je dovoljan naziv KAMP, riječ auto kamp više se ne koristi jer više je luksuznih kamper vozila, nego automobila s prikolicom. Prihvaćen Usklađeno je u tekstu Prijedloga Pravilnika, dok se simbolom određuje vrsta kampa.
4 Lidija Mišćin PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, III. TURISTIČKI ZNAKOVI ZA USMJERAVANJE PREMA KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA U naslovu III. brisati riječ TURISTIČKI. Prihvaćen Usklađeno je u tekstu Prijedloga Pravilnika
5 Lidija Mišćin PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA u naslovu II. brisati riječ TURISTIČKI Prihvaćen Tekst Pravilnika je usklađen.
6 Lidija Mišćin I. OPĆE ODREDBE, Članak 10. Uvjete kojima moraju udovoljavati znamenitosti na koje se upozorava i do kojih se vodi promet turističkom i ostalom signalizacijom na cestama biti će problematično ispuniti u dijelu čl. 10. točke 1. (referentni popis - koji je taj?), zatim točka 3. (sezonski karakter rada i upitnost cjelogodišnje dostupnosti), te točka 4. (organiziran prihvat gostiju - vođenje popisa/broja posjetitelja, ukoliko nema prodaje/naplate ulaznica). Ovo se vezuje i za čl. 44. st. 3 - egzaktni dokaz za najmanje 5000 posjetitelja godišnje, nema puno turističkih atrakcija i znamenitosti u RH koje imaju tako velik broj posjetitelja, osobito vezano za sezonski karakter turizma Hrvatske. Potrebno je prethodno ovakvim obveznim uvjetima ustanoviti o kojem se popisu radi (Ministrastvo turizma - Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08), također UNESCO popis svjetske baštine za Hrvatsku donosi 7 lokaliteta kulturne i prirodne baštine, 1 geopark, 2 rezervata biosfere (MAB) i 4 RAMSAR lokaliteta močvare međunarodne važnosti. Postoji i popis javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima prirode (JU NP i PP) nacionalnih i parkova prirode. Ako se izdvoji popis važnijih turističkih atrakcija i znamenitosti Hrvatske tada se mora povesti računa i o: muzejima, galerijama, kao i memorijalnim centrima/kućama, dvorcima, starim gradovima i tvrđavama, arheološkim lokalitetima, gradskim zidinama, kulama, sakralnim objektima, NP i PP, posebnim rezervatima, zaštićenom krajobrazu, arboretumima i botaničkim vrtovima, ZOO vrtovima, akvarijima, rudnicima, tematskim i zabavnim parkovima, poučnim stazama i sl. Prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što nije moguće postaviti turističku i ostalu signalizaciju za sve znamenitosti i objekte te uvjeti za postavljanje trebaju biti jasno definirani.
7 Lidija Mišćin I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. U čl. 7,, st. (3) umjesto riječi poslije svakog raskrižja, izmijeniti i dodati riječ ispred ili prije svakog raskrižja na kojem se mijenja smjer vožnje (po uzoru na ispravno navedeno u čl. 37., st. 1. i st. 2., točka 5.). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća jer se znak za vođenje prometa postavlja prije raskrižja.
8 Miroslav Hausknecht 1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije, Članak 36. stavak (3): Iz teksta izbaciti "na cesti". Prihvaćen Usklađen je tekst Prijedloga Pravilnika.
9 Miroslav Hausknecht II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Članak 15. stavak (2): dopuni tekst tako da glasi: "Broj izlaza s autoceste i udaljenost čvorišta označava se na dopunskoj ploči koja je bijele boje a slova i brojke su crne boje." Prihvaćen Usklađeno je s tekstom pravilnika
10 Miroslav Hausknecht II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Članak 14. točka 2. iza riječi odredišta, brisati slovo "i" i upisati riječ "smjer" Prihvaćen Tekst Pravilnika je usklađen s primjedbom.
11 Miroslav Hausknecht 1. Znakovi pozdrava, Članak 30. općenito: Znakovi pozdrava za autoceste su suvišni i nisu predviđene u ozemlju EU i Bečkom konvencijom. Naime, ovakve poruke korisnicima autoceste skreću pozornost a ne daju nikakve informacije niti ih upućuju na tvrtku koja održava tu autocestu. Imenovanje autocesta ženskih imenima nije propisano Pravilnikom za označavanje autocesta, njihove stacionaže, brojeve izlaza i prometnih čvorišta te nazive izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (NN73/03). točka 1.: U skladu s opisima ostalih turističkih prometnih znakova u pravilniku potrebno je izmijeniti opisa znaka dobrodošlice, tako da tekst glasi: "Turistički znak » dobrodošli« (60) i » dovođenja« (61) su znakovi kojima se izražava pozdrav dobrodošlice neposredno po ulasku državu, županiju, turističku rivijeru, grad, općinu i autocestu odnosno pozdrav odlaska prije izlaska s naznačenog područja ili autoceste.". točka 1.: Znak pozdrava na ulazu/izlazu sa autoceste mora imati zasebne brojeve jer su drugačijeg sadržaja od pozdrava na ulazu/izlazu u državu, županiju, grad, općinu i turističku rivijeru. točka1.: Potrebno je zadržati slikovni (grafički) sadržaj znakova kakav je u važećem pravilniku (znakovi 62 do 65). Na znaku se u prvom gornjem redu mora biti naznačen "subjekt" koji pozdravlja (Republika Hrvatska, županija, grad, općina ili turistička rivijera). Od donošenja Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN, broj 87/2002.) Hrvatska turistička zajednica(HTZ) nije postavljao znakove pozdrava (u važećem pravilniku znakovi broj 60 i 61) a niti u tekstu članka 30. nacrta prijedloga pravilnika nije data mogućnosti za znak pozdrava HTZ-e, te stoga potrebno je u pravilniku dati slikovni (grafički) prikaz jednog od znakova broj 62. do 65. iz važećeg pravilnika. Ako ostane izgled znakova pozdrava kako je prikazan u nacrtu pravilnika, svi postojeći znakovi pozdrava administrativnih jedinica (županije, općina i gradova) po odredbama članka 47. moraju se zamijeniti odnosno ukloniti a time se odstupa od Obrazloženja za donošenje izmjena pravilnika. Prihvaćen Radi izbjegavanja mogućih nejasnoća bit će vraćene grafike 62., do 65. iz važećeg Pravilnika
12 Miroslav Hausknecht II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Članak 16. U točci 1. umjesto riječi "prilikom" treba biti riječ "kod". Prihvaćen Usklađen je tekst Prijedloga Pravilnika
13 Miroslav Hausknecht I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. članak 5. Stavak (3): Na kraju rečenice "Natpisi se mogu ispisivati i na stranim jezicima" treba dodati slijedeći tekst: "na način kako je to dato u stavku (2) ovog članka." Prihvaćen Tekst pravilnika je usklađen s primjedbom.
14 Goran Topalović PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, Prilog 1. Potrebno je pridodati popisu simbola zbog grafičkog ujednačavanja izgleda još bar simbole za: Fast food (snack bar) – objekt jednostavne prehrane Shopping area – veći trgovački centar (veći broj trgovina) Car rental – iznajmljivanje automobila Apartmani – npr. simbol a (putokaz za usmjeravanje prema apartmanu) umjetnička galerija lokalna tržnica – „farmer's market“ starinski zanati izrada tradicionalnih suvenira park and ride – početna točka za turističko razgledavanje uz korištenje gradskog prijevoza botanički vrt vodeni park svjetionik festival folklor seljačko domaćinstvo staza za utrkivanje – motodrom, karting (simbol formule, ili kockaste zastave) motocross staza (cesta) za terensku vožnju – 4x4 ili OFF ROAD AKTIVNOSTI: Treking Treking staza Trčanje Penjanje Bicikliranje (scenic tour) – kao turistička atrakcija, npr. uz more Bicikliranje (mountain bike staza) Pecanje Ronjenje Jedrenje na dasci Paragliding Kitesurfing Ronjenje Kanu Rafting Kajaking Prihvaćen Korištenje simbola jasno je propisano čl. 4. Prijedloga Pravilnika te nema potreba za propisivanjem dodatnih mogućnosti.
15 Turistička zajednica Lipik 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 44. Pojednostaviti odredbu članka 44. t2. Sve je određeno i rečeno u čl.37 .t2. st.5. (udaljenost do 30 km). Koji se dokaz smatra vjerodostojnim za dokazivanje statusa nacionalnog ranga, za npr. Državnu ergelu Lipik. Predlažem smanjenje s 5000 posjetitelja na 2000 posjetitelja. S postavljanjem znaka obavijesti na autocesti ćemo svakako podignuti broj posjeta. Nije prihvaćen Predložena primjedba nije u skladu sa stručno utemeljenim pravilima u okviru važećih propisa.
16 Turistička zajednica Lipik 1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije, Članak 37. Članak 37. točka 2. stavak 1. mora se povećati udaljenost do 3000 m prije prvog najavnog znaka. Primjedbe su bazirane na praksi: tražili smo dozvolu za postavljanje jednog novog znaka za Toplice Lipik i Državnu ergelu Lipik na autocesti A3 kod Novske. 900 metara prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na čvorište je već postavljena ploča za Park prirode. Ako ćemo se udaljiti od njega dovoljno po HAC-ovim sigurnosnim uvjetima za vidljivost (radi terena), bez obzira na čl. 46., izlazimo iz dopuštenih 1500 m i ne možemo postaviti ploču. Molimo da se promjeni ova udaljenost jer po starom Pravilniku, ali ni prijedlogu novoga Pravilnika to nam se ne dopušta. Vjerujem da takvih primjera ima mnogo. Članak 37. točka 2. stavak 1.: izbaciti dio odredbe koji se odnosi da ploča mora biti prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na čvorište. Između najavnih znakova koji se odnose na čvorište ima i po 1000 metara udaljenosti (u jednom smjeru su postavljeni znakovi na 2000, 1000,500 i 250 m). Nema razloga radi vidljivosti (između 2000 i 1000 m) da se ploče ne postave ako dopušta struka. Nije prihvaćen Prihvaćanjem primjedbe bi se narušio postojeći sustav daljinskog vođenja prometa sukladno posebnom propisu.
17 Lidija Mišćin PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, Prilog 1. Prilog 1. Dodatni simboli potrebno je dopuniti još nekim grupama simbola/piktograma javnih i servisnih usluga, te ugostiteljsko-turističkih usluga, sportsko-rekreacijskih aktivnosti na otvorenom, turističkih atrakcija i dr. Linkovi na publikacije poželjnih dopuna simbolima UNWTO-a i UNECE označeni su uz komentar članka. 4., st. (3) ovog Pravilnika. Bilo bi dobro još dodati simbole za: zračnu luku, uspinjaču, wi-fi hotspot, osobe za posebnim potrebama/invaliditetom, restoran, caffe bar, snack bar/fast food, bolnica, dom zdravlja, ljekarna, benzinsku postaju, hotel, hostel, trgovinu, kongresni/konferencijski prostor, sajamski/izložbeni prostor, spomenik, lov/lovište, ribolov/ribnjak Potrebno je izmijeniti naziv pojedinih u Prilogu 1. već navedenih Dodatnih simbola, to su: - 813 Uređeni prostor za kamp vozila/dopuniti Kamper odmorište - 818 uz simbol Industrijska zona, dodati i novi simbol Trgovačko-poslovni centar/ Poslovna zona - 832 Sakralni/vjerski objekt (osim crkva, može biti džamija, sinagoga, hram i dr.) - 837 Morska obala sa crnogoričnim stablima (pinija, alepski bor, dr.) - 838 Crnogorična šuma - 844 Sjedeća žičara - 847 Toplice/ Termalno lječilište - 848 Kupalište/ plivalište - 851 Sportski centar umjesto Olimpijskih krugova, možda razmisliti o nekom drugom simbolu - 853 zamijeniti simbol za Diskoteku primjerenijim, ovaj postojeći koristiti više za Ples i zabava (na tereasi/plesnom podiju) - 856 simbol promijeniti umjesto ovog koji predstavlja mini-golf uzeti drugi simbol karakterističan za golf udarac Nije prihvaćen Korištenje simbola jasno je propisano čl. 4. Prijedloga Pravilnika te nema potreba za propisivanjem dodatnih mogućnosti.
18 Lidija Mišćin 1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije, Članak 36. U čl. 36, st. (3) kod turističko-tematske ceste u zagradi navesti redom (obalna, panoramska, planinska, vinska, proizvodno-gastronomska, umjesto cesta sira, i slično). Nije prihvaćen Tekst Prijedloga Pravilnika je dovoljno jasno obuhvatio vrste cesta na koje se odnosi.
19 Lidija Mišćin Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte (hoteli, moteli, hosteli, aparthoteli, pansioni, kampovi i sl.), Članak 26. U čl. 26. st. (2) brisati grupirani po smjerovima, prvo lijevo, a zatim desno, i preuzeti odredbu kako stoji u st. (4) Položaj strelica koje označavaju smjer kretanja na putokazu i putokaznoj ploči mora odgovarati položaju prometnica na terenu i predlaže se ovdje još dodati i ovo: I položaju vrste objekta na prometnici tako da su nazivi s oznakom kategorije smještajnog objekta popisani prema redosljedu dolaska na najbližu lokaciju (odozdo prema gore na putokaznom panou za smještajne objekte, dakle najgornja vrsta objekta na panou je najudaljenija). Nije prihvaćen Radi sigurnosnog aspekta redoslijed objekata se navodi prema smjeru kretanja.
20 Lidija Mišćin II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Članak 13. U čl. 13. podržavam općeniti komentar i prijedlog da se na obavijesnim pločama svugdje izbace viškovi teksta (ponavljanja riječi ili naziva), te da se natpis, simbol i grafički prikaz naziva, vrste, smjera i udaljenosti znamenitosti prikladnije dizajnerski poslože na ploči kako bi se dobilo na preglednosti, čistoći i čitljivosti informacija. Posebno se slažem da se u točki 3. uklone logotipovi Hrvatske turističke zajednice, a da se koristi službena međunarodna oznaka UNESCO Područje/ lokalitet svjetske baštine (bilo prirodne NP Plitvička jezera ili kulturne: Eufrazijeva bazilika, Šibenska katedrala, jezgra grada Trogira, Dioklecijanova palača, povijesna jezgra grada Dubrovnika i Hvarsko polje) i da se uz taj logotip eventaulno koristi puni naziv Nacionalni park Plitvička jezera. Za razmisliti je, obzirom da svi nacionalni parkovi i parkovi prirode imaju nove, vrlo prepoznatljive i iz specifičnosti samog lokaliteta proizašle motive samog logotipa, da se možda kao kod Parka prirode Biokovo i ti logotipovi obvezno koriste uz nahziv, smjer i udaljenost do prirodne znamenitosti. Uz točku 5. u dijelu turističko-tematskih cesta još dodatno uvrstiti uz vinsku i gastronomsku ili proizvodno-gastronomsku cestu umjesto ceste sira, koja se referira samo na određeni prehrambeni proizvod i kušanje istog na tako tematiziranoj cesti, jer isto se događa i sa cestom meda, maslina i maslinovog ulja, pršuta, kulena i dr. Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 4. koji glasi "Numeričke i tekstualne oznake, kao i simboli na znakovima turističke i ostale signalizacije, dane su u ovom Pravilniku kao primjer i iste se, u praksi, prometnim elaboratom moraju uskladiti s konkretnom situacijom i ciljevima postavljanja turističke i ostale signalizacije." te nema ograničenja da se logotip HTZ-a umetne i UNESCO logotip ili jedan od njih. U točki 5. se ne ograničava označavanje proizvodno-gastronomske ceste.
21 Lidija Mišćin I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. U čl. 11. st. (2) navodi se obvezna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz čl. 10. i čl. 44. ovog Pravilnika. Službeno dokumentirane godišnje popise Posjetitelja važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija statistički je vodio Državni zavod za statistiku (isti su objavljeni od 2004.-2011. na www.dzs.hr). Nema puno atrakcija i znamenitosti koje mogu udovoljiti odredbi/uvjetu čl. 44., st (3) najmanje 5.000 posjetitelja godišnje. Šteta je da se baš takve za Hrvatsku značajne kulturne i prirodne znamenitosti i atrakcije zbog ovog uvjeta neće moći označiti turističkim znakovima obavijesti na autocestama. To je potrebno mijenjati i smanjiti broj posjetitelja godišnje na najmanje 1.000 posjetitelja, kako radi sezonskog karaktera hrvatskog turizma, tako i zbog tranzitnog karaktera određenih turističkih regija i gradova i općina Hrvatske (npr. Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu prema podacima o broju posjetitelja iz 2011. god. imao je 4.057, a Park prirode Lonjsko polje 1.000 posjetitelja, Kninska tvrđava 3.100 posjetitelja, a tvrđava Klis 927 posjetitelja, itd. Baš takvim atraktivnim turističkim lokalitetima i znamenitostima Hrvatske koje posjetitelji još uvijek manje posjećuju ne treba nemogućnošću njihovog označavanja turističkim znakovima obavijesti na autocestama ubuduće još više smanjiti broj potencijalnih turista/posjetitelja, isto se odnosi i na lokalitete/objekte prirodne baštine (NP Sjeverni Velebit, špilje, zaštićeni krajobraz, muzeje i slične lokalitete). Nije prihvaćen Broj posjetitelja za znamenitosti uz podatke dostupne kroz Državni zavod za statistiku moguće je odrediti i drugom odgovarajućom metodom.
22 Miroslav Hausknecht I. OPĆE ODREDBE, Članak 10. točka3.: Neke prirodne znamenitosti otvorene su za posjetitelje od 01. travnja do 1. listopada te bi trebalo o tome voditi računa kod donošenja takvog uvjeta. Nije prihvaćen Stavak 3. se odnosi na pristup do znamenitosti bez obzira je li je posjetiteljska infrastruktura dostupna tijekom cijele godine.
23 Miroslav Hausknecht 1. Znakovi pozdrava, Članak 31. stavak (2) točka 1.): Po datim dimenzijama, pozdrav na ulazu/izlazu na autocestu ne može biti iste veličine kao pozdrav na ulazu/izlazu u državu jer nema istu važnost. Dimenzije znaka pozdrava za autocestu trebale bi biti veličine do 4 m2 s odstupanjem propisane veličine slova od 28 cm. Nije prihvaćen Navedenom odredbom su propisane maksimalne dimenzije što ne čini zapreku za postavljanje znakova i manje veličine.
24 Miroslav Hausknecht I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. Prema iskustvu iz prakse predlažem da se zadrže odredbe iz čl 12. važećeg Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji. Iza postojećeg teksta dodaje se slijedeći tekst: " Grafički prikazi znakova turističke i ostale signalizacije dani u pravilniku su približnog i obavijesnog karaktera." Nije prihvaćen Navedeno je obuhvaćeno člankom 4. stavkom 4.
25 Ivan Bilušić V. OSTALA SIGNALIZACIJA, 1. Znakovi pozdrava Molim da se u ostalu signalizaciju stavi i prometni znak "Grad/Općina - prijatelj djece". Izgled prometnog znaka je moguće vidjeti na internetu, s obzirom da ne postoji mogućnost postavljanja slika na komentarima. Nije prihvaćen Nije u skladu stručno-utemeljenim pravilima i važećim propisima.
26 Lana Božović PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, Prilog 1. buduci se Hrvatska etablira kao destinacija aktivnog odmora bilo bi dobro i te oznake uvesti Nije prihvaćen Korištenje simbola jasno je propisano čl. 4. Prijedloga Pravilnika te nema potreba za propisivanjem dodatnih mogućnosti.
27 Lidija Mišćin 1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije, Članak 42. U čl. 42. st. (1) nakon više, dodati riječ vrsta smještajnih objekata, redoslijed označavanja se izvodi po prinicpu manje udaljenosti. (Napomena: još dodatno specificirati da je manja udaljenost najniža na putokaznom panou - odozdo prema gore u smjeru kretanja/ vožnje). Djelomično prihvaćen Navedeno je obuhvaćeno člakom 22. Prijedloga Pravilnika te se cijeli članak briše.
28 Lidija Mišćin III. TURISTIČKI ZNAKOVI ZA USMJERAVANJE PREMA KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte (hoteli, moteli, hosteli, aparthoteli, pansioni, kampovi i sl.) U glavi III. dodati uz podnaslov broj 2. Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte. Iz zagrade u podnaslovu i u čl. 22 i čl. 23 točka 2. brisati riječ moteli, jer više ne postoji kao vrsta objekta sukladno Pravilniku Ministarstva turizma. Istovremeno u čl. 22. i čl. 23. točka 1. i točka 2. obzirom na nedavne izmjene i dopune Pravilnika Ministarstva turizma o vrstama objekata iz skupine hoteli, zatim kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u zagradi unijeti redom sljedeće vrste smještajnih objekata: hotel baština, hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, odmaralište, hostel, planinarski dom, lovački dom, kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i sl.). Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio koji se odnosi na motel dok je druge vrste nepotrebno nabrajati jer u tekstu stoji odredba "i drugo"
29 Lidija Mišćin I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U čl.4, st. (2) potrebno je izmijeniti i dopuniti točnim nazivom Priloga 1. ovog Pravilnika dio rečenice: ....iz skupine znakova obavijesti ili dodatni simboli priloženi ovom Pravilniku odnosno Prilog 1.: Dodatni simboli, itd. (ukoliko bude u konačnici više priloga). U čl.4,, st. (3) predlaže se jasnije uputiti potencijalne korisnike međunarodno prepoznatljivih simbola prema UNECE odnosno UNWTO smjernicama, po mogućnosti i dopuniti nazivom relevatne publikacije, izvora međunarodno prepoznatljivih turističkih odnosno prometnih znakova i simbola jer se teško pronalaze linkovi na konačne verzije dokumenata (publikacija ili rezolucija). Link na UNWTO publikaciju: "Tourism Signs and Symbols": http://sete.gr/files/Media/Ebook/110302_Tourism%20Signs%20&%20Symbols,%20A%20Status%20Report%20&%20Handbook.pdf (str. 62-151, oko 270 simbola grupiranih u podgrupe: javne (servisne usluge u naselju) i ugostiteljsko-turističke usluge; javni i turistički prijevoz; zatim turističke atrakcije, te sport i rekreativne aktivnosti na otvorenom. Link na UNECE publikaciju "Consolidated Resolution on Road Traffic RE2": https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/publications/docs/Consolidated_Resolution_on%20Road_Traffic_RE2_e.pdf Ukoliko navođenje ovih linkova nije moguće u samom propisu, tada bi u prilozima ovog Pravilnika, osim Priloga 1: Dodatni simboli, bilo dobro izdvojiti nazive oba referentna UN dokumenta (UNWTO i UNECE), po mogućnosti i dopuniti Prilog 1 - Dodatni simboli grupirani smislenim reosljedom od javnih i servisnih preko ugostiteljsko-turističkih usluga, turističkih atrakcija, te društvenih i sportsko-rekreacijskih aktivnosti na otvorenom. Na prvi pogled dopuniti bi se moglo još i sljedećim simoblima: zračna luka, uspinjača, wi-fi hotspot, kongresni/konferencijski prostor, izložbeno-sajamski prostor, za vrste smještajnih objekata - hotel, hostel, spomenik, umjesto crkva sakralni ili vjerski objekt, lov/lovište, ribnjak/ribolov, itd. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na 2. stavak. Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na 3. stavak jer su navedeni dokumenti i linkovi koji vode na njih podložni promjenama.
30 Lidija Mišćin I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Potrebno je ujednačiti naslove st.(1) točke 2. i 3. sa glavom II. (nakon čl.12.) i sa glavom III. (nakon čl.17), gdje je potrebno brisati riječ Turistički. Možda ne bi bilo loše u dio st. (1) točke 2. dodati da točka 2. zapravo obuhvaća turističke putokazne znakove (iz kasnijeg čl.18) i turističke putokazne ploče i putokazne panoe za smještajne objekte (iz kasnijeg čl. 22.). Djelomično prihvaćen Naslovi i tekst pravilnika usklađeni s prijedlogom. Drugi dio primjedbe se ne prihvaća jer su u članku 3. navedena poglavlja Pravilnika.
31 Miroslav Hausknecht 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 45. na kraju rečenice dodati "za državu i autoceste". Ostali subjekti (političko - teritorijani) nemaju značaj jer su autoceste u ograđenom cestovnom zaštitnom koridoru, a treba voditi računa i o sigurnosti prometa na autocestama pri brzinama od 130 km/h i što manjem odvlačenju pozornosti vozača sa ceste po kojoj se odvija prometovanje. Djelomično prihvaćen Izmjenjen je tekst te je dodano samo za autoceste, dok se pozdrav ulaz/izlaz u državu postavlja prije ulaza/izlaza na autocestu.
32 Miroslav Hausknecht IV. ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH I DRUGIH INFORMACIJA, Članak 27. točka 1.: U slikovnom (grafičkom) prikazu turističkog znaka "turističke informacije za određenu ponudu" (50) nedostaje oznaka smjera kretanja. Ovim znakom se upućuje prema turističkoj ponudi. U točci II. obrazloženja donošenja Pravilnika naveden je razlog donošenja izmjena pravilnika koji u ovom slučaju nije ispunjen. Djelomično prihvaćen Prijedlog je obuhvaćen izmjenom i dopunom članka 27. ovog Prijedloga Pravilnika.
33 Miroslav Hausknecht VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 47. stavak (1): U tekstu stavka odredbu "na dan njegovog donošenja" ispravno treba biti "na dan primjene". stavak (2): Predlažemo da se cijeli stavak (2) izbaci. Provjera razreda retrorefleksije znakova propisana je Pravilnikom o prometnim znakovima signalizaciji i opremi cesta. Djelomično prihvaćen Usklađeno je s tekstom Prijedloga Pravilnika.
34 Miroslav Hausknecht 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 44. stavak (1): Nisu jasni "?" ispred sadržaja koji se nabrajaju. Iz teksta brisati riječ "samo" jer je u koliziji s odredbama članka 45. Pravilnika. stavak (3): Odredbe stavka (3) ne utvrđuju koje dokaze (dokumente) treba predočiti za ispunjenje uvjeta iz ovog stavka. Potrebno iz testa brisati riječ "egzaktno". Umjesto riječi egzatno može pisati "potpune" dokaze. Djelomično prihvaćen Tekst Prijedloga Pravilnika je usklađen sukladno primjedbi.
35 Miroslav Hausknecht IV. ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH I DRUGIH INFORMACIJA, Članak 29. stavak (2): U stavku (3) izmijeniti tekst tako da glasi:"Smjer kretanja i udaljenost ili broj izlaza s autoceste označava se na dopunskoj ploči koja je bijele boje a slova i brojke su crne boje." Djelomično prihvaćen Prijedlog je obuhvaćen člankom 27. Prijedloga Pravilnika.
36 Miroslav Hausknecht Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte (hoteli, moteli, hosteli, aparthoteli, pansioni, kampovi i sl.), Članak 23. U tekstu, navođenje smještajnih objekata treba biti u skladu s njihovim navođenjem u podnaslovu pravilnika. Umjesto "hotel, motel, kamp, hostel i drugo" treba biti: "hotel, motel, hostel, aparthotel, pansion, kamp i sl." Ovako se ne mijenja smisao na koje se sadržaje odredba odnosi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio koji se odnosi na redoslijed.
37 Miroslav Hausknecht II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA, Članak 13. točka 1.: Slikovni (grafički) prikaz turističke obavijesne ploče (10) treba uskladiti s turističkom obavijesnom pločom (11) tj naziv "Labin" treba biti iznad slikovnog prikaza bez riječi "grad", a udaljenost u sredini ploče, a što je u skladu s točkom II. Obrazloženja donošenja pravilnika. točka 1.: točka 3.: Izgled i sadržaj turističke obavijesne ploče (12) za "Plitvička jezera" treba uskladiti sa izgledom turističke obavijesne ploče za "Biokovo" (dvije varijante izgleda znaka a znakovi imaju isti broj). Predlažem da se izbaci tekst: "HRVATSKA" i "Nacionalni parkovi Hrvatske" jer taj tekst samo povećava veličinu dimenzije znaka i/ili staviti kada su pitanju prirodne znamenitosti na primjer naziv: "Nacionalni park prirode Plitvička jezera" ili "Park prirode Biokovo". točka 5.: Isto kao komentar pod brojem 4. U znaku mora biti naznačen smjer kretanja. Izbaciti naziv "Vinske ceste Hrvatske". Dva puta nepotrebno na ploči pojavljuje se pojam "vinske ceste" što povećava veličinu ploče. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba za grafički prikaz 10. te je ista usklađena s primjedbom. Ne prihvaća se primjedba za grafički prikaz 12. jer je isto dano kao primjer temeljem čl. 4. st. 4. Prihvaća se izbacivanje teksta "vinska cesta hrvatske" te ostavlja samo naziv vinske ceste.
38 Turistička zajednica Lipik 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 46. Kako ostvariti suradnju za drugim dionicima za ispis na istom znaku ako oni ne žele ? Predlažem da se stavak 2. nadopuni sa konkretnim rješenjima. Primljeno na znanje Usklađivanje više dionika nije predmet ovog Prijedloga Pravilnika.
39 Lana Božović 2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije, Članak 46. postovani, predlazem da se Zakonom definira suradnja/međusuradnja dionika koji table naručuju. Na vrlo konkretnom primjeru: Park Prirode Velebit postavlja tablu za Cerovačke špilje ne i Zrmanju (a koja je unutar PP Velebit iako postoji prostor i za Zrmanju). Onda putokaze postavlja turistička Zajednica grada Obrovca, a onda županija i njihova ustanova natura jadera postavlja ponovo Zrmanju. I svaki naručioc postavlja tablu umjesto da se putokazi povežu i da na istom stupu svi dionici sukladno Zakonu istaknu svoje. Bilo bi dobro Zakonom ih obvezati na suradnju i zajedničko sudjelovanje u troškovima, u dijelu koji se odnosi na pojedini dio ukupne signalizacijske oznake. Primljeno na znanje Usklađivanje više dionika nije predmet ovog Prijedloga Pravilnika.