Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Pravilniku o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bina-Istra PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM Poštovani, Nastavno na Vaš dopis od 5. travnja 2016. godine, KLASA: 011-01/15-02/115, URBROJ: 530-05-1-1-16-4 u vezi s novim Pravilnikom o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom u nastavku Vam dostavljamo naše mišljenje. Postupak izdavanja smart kartica osobama s invaliditetom sukladno važećem Zakonu o cestama i podzakonskim propisima provodi HAC, te tražene podatke (ime i prezime, OIB, broj rješenja nositelja temeljem kojega je smart kartica izdana), a koje bi bilo potrebno dostaviti Ministarstvu prometa u svrhu nadoknade iznosa cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, ima HAC u svojoj bazi podataka. Stoga, mišljenja smo da bi HAC trebao redovno dostavljati Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture ažurirani popis nositelja kartica, s pripadajućim brojem rješenja kako bi Ministarstvo moglo na adekvatan način provoditi kontrolu dodjele i korištenja smart kartica osoba s invaliditetom. S poštovanjem Nije prihvaćen Automatska obrada podataka Baze podataka vozila osoba s invaliditetom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, određena je na parametrima koji moraju biti transparentni kako bi se mogla ostvariti suštinska kontrola. Upravo zbog svjesnosti o potrebnom vremenu za prilagodbu oblika i formata podataka koje korisnici nadoknada dostavljaju kao priloge fakturama, odredbom članka 6. predviđeno je vrijeme prilagodbe (Pravilnik ne stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, nego 1. listopada 2016. godine). Slijedom navedenog dokumentacija za nadoknadu za rujan 2016. godine morati će biti dostavljena u obliku i formatu s podacima određenim ovim Pravilnikom.
2 Županijska uprava za ceste SMŽ PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM Poštovani vezano uz vaš dopis od 05.04.2016. klasa 011-01/15-02/115, ur.broj. 530-05-1-1-16-4 uključujemo se u savjetovanje: 1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izdaje rješenje za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila. U obrazloženju rješenja trebalo bi navesti datum od kada je stranka invalid. Npr. stranka invalid registrira automobil u kolovozu 2015., rješenje je ishodila u siječnju 2016. i podnijela zahtjev ŽUC-u za povrat. Po rješenju je upitno je li stranka invalid od datuma izdavanja rješenja ili od prije, tj. od datuma registracije vozila. 2. članak 3. stavak 4. Pravilnika - dokumentacija se dostavlja ministarstvu u elektroničkom obliku na CD mediju. Zašto umjesto CD medija podaci se ne dostavljaju na e-mail adresu (jednostavnije i manje troška ŽUC-evima). Nije prihvaćen Rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o priznavanju prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine donosi se prema zahtjevu osobe s invaliditetom na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata. Također odredbom članak 3. Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje na plaćanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine, broj 136/11) određeno je da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade i/ili cestarine samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini. Potreba dostavljanja podataka o ostvarenim oslobađanjima od plaćanja godišnje naknade i cestarine na CD mediju određena je iz razloga što svi korisnici nadoknada nemaju elektronski potpis, kao i zbog postojanja obveze Ministarstva da podatke zaprimljene od svih korisnika nadoknada ima sadržane u spisima predmeta.
3 Hrvatske autoceste d.o.o. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM Poštovani vezano uz vaš dopis od 05. travnja 2016. KLASA: 011-01/15-02/115 URBROJ: 530-05-1-1-16-14 uključujemo se u javno savjetovanje Predloženi članak 1. Pravilnika nije usklađen s odredbama članka 90. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kojima je propisano pravo na nadoknadu godišnje naknade i cestarine. Članak 90. glasi: (1) Hrvatskim autocestama d.o.o., koncesionaru i županijskoj upravi za ceste te gradovima koji upravljaju cestama iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona će se iz sredstava državnog proračuna nadoknaditi iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznos cestarine koji nisu ostvarili zbog primjene odredbe članka 88. ovoga Zakona. (2) Hrvatskim autocestama d.o.o., odnosno koncesionaru, koji upravljaju mostom kojim je premošten otok, iz sredstava državnog proračuna nadoknadit će se iznos mostarine koji nije ostvario zbog primjene odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 32/02. i 33/06.). (3) Način, postupak i dinamiku ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za branitelje i ministra nadležnog za financije. Dakle, novim Pravilnikom u članku 1. stavku 1. potrebno je propisati i način, postupak i dinamiku ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa cestarine (mostarine) koji nije ostvario zbog primjene odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 32/02. i 33/06.). Nadalje, članak 1. stavak 2. treba se uskladiti prema važećem Zakonu o cestama na način da pravo na nadoknadu godišnje naknade ostvaruju svi gradovi koji upravljaju cestama iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama. Također treba preuzeti termine iz Zakona o cestama te termin "korisnik koncesije" zamijeniti terminom "koncesionar". Hrvatske autoceste d.o.o. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je dio prijedloga koji se odnosi na definiranje opsega korisnika nadoknada sukladno odredbama članka 90. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14). Dio prijedloga koji se odnosi na mostarinu nije prihvaćen, budući da se kriterij propisan člankom 10. stavkom 3. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) odnosi na fizičke osobe koje svoje prebivalište imaju na premoštenom otoku, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom ne plaćaju mostarinu, a ne na osobe s invaliditetom.
4 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM Poštovani, sukladno Vašem dopisu od 05.04.2016.g. iznosimo problem s kojima se susrećemo u praksi i predlažemo rješenje. Kada invalidna osoba podnosi zahtjev ŽUC-u za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila temeljem važećeg rješenja MPPI, ŽUC nema saznanja o prethodnom vozilu osobe-invalida (da li je isto prodano, odjavljeno, ima li osoba dva vozila ili sl. ) niti o ranije izdanom rješenju o oslobađanju od plaćanja naknade za ceste ( da li je i ako je kada je poništeno). S obzirom da nam takove podatke nitko ne dostavlja smatramo da bi bilo dobro razmisliti da MPPI prilikom izdavanja novih Rješenja doda novu točku u kojoj bi se prethodno rješenje stavilo van snage, odnosno, navelo do kojeg datuma je vrijedilo staro rješenje o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, te kada stupa na snagu novo rješenje, uz naznaku perioda za koji se uplaćena naknada treba vratiti, a sve kako ne bi došlo do zlouporabe prava od strane pojedinaca. Npr. : 1. rješenje o oslobađanju plaćanja god. naknade je vrijedilo za vremenski period od 15.6.2015.-15.06.2016.g. i za taj period je invalid dobio povrat s osnova oslobođenja. Nakon toga je osoba dobila novo rješenje za drugo vozilo i to za period npr.15.01.2016.-15.01.2017.g. Kako se u konkretnom slučaju preklapa vremenski period od 15.01.2016.-15.06.2016.g. mišljenja smo da je 1.rješenje konzumiralo dio vremenskog perioda 2. rješenja te da bi invalid imao pravo samo na povrat za period od 15.06.2016.-15.01.2017.g. Iz navedenog razloga držimo da bi bilo dobro razmisliti da se u nova Rješenja unese točka u kojoj bi izričito pisalo do kada je vrijedilo „staro“ rješenje o oslobađanju odnosno kada stupa na snagu“ novo“ rješenje te vremenski period za koji osoba ima pravo na povrat. Primljeno na znanje Odredbom članka 3. Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje na plaćanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine, broj 136/11) određeno je da osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade i/ili cestarine samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini. Područje kontrole ostvarivanja predmetnih prava nije u području predmetnog Pravilnika, ali je prijedlog s izloženim primjerom primljen na znanje, te će slični slučajevi biti onemogućeni kroz operacionalizaciju uvida u podatke između Centra za vozila Hrvatske kao nositelja javne ovlasti i stanica za tehničke preglede vozila kao provoditelja tehničkih pregleda.
5 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM Poštovani vezano uz vaš dopis od 05. travnja 2016. KLASA: 011-01/15-02/115 URBROJ: 530-05-1-1-16-14 uključujemo se u javno savjetovanje . Predlažemo da se svim stanicama za tehnički pregled dostave podaci o poništenim rješenjima, u slučaju nabave novih vozila od strane invalidnih osoba, kako bi onemogućili zlouporabu prava oslobađanja plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta. . Primljeno na znanje Vaš prijedlog je zaprimljen. Prijedlog ne pripada u području predmetnog Pravilnika, ali će biti implementiran kroz operacionalizaciju posla između Centra za vozila Hrvatske kao nositelja javne ovlasti i stanica za tehničke preglede vozila kao provoditelja tehničkih pregleda.