Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirko Radolović UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Alat SPUO je hvalevrijedan i značajan u sveobuhvatnoj zaštiti okoliša i prirode. Međutim, pri propisivanju istog kroz Zakon o zaštiti okoliša i ovu uredbu nisu sagledani administrativni kapaciteti na svim razinama (nacionalna, regionalna i lokalna) niti je strateška procjena prepoznata u ostalim sektorskim zakonima (npr. Zakon o vodama, Zakon o šumama,...), a metodologija i praksa ovlaštenika bazira na SUO, a ne na SSUO ili stručnoj podlozi za provedbu SPUO. To znači da je potrebno uložiti više truda u edukaciju svih dionika u postupku SPUO. Nažalost trenutno je manjkava provedbu postojeće uredbe (iz 2008) i Zakona, a nedostatak komentara djelatnika koji bi trebali provoditi uredbu govori o tome da nije postignuta kritična masa u primjeni tako značajnog alata u domeni zaštite okoliša. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Edukacija svih dionika provodi se kontinuirano od 2007. godine. Ministarstvo je tijekom provedbe projekata Europske unije: CARDS 2003 Procjena utjecaja razvojnih strategija na okoliš – Strateška procjena utjecaja na okoliš i IPA 2010 Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj razini, sve dionike ovog postupka educiralo o postupcima ocjene i postupcima strateške procjene.
2 Primorsko-goranska županija UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Iako se u članku 1. navodi da se Uredbom, između ostalog, određuje okvir za zahvate u strategijama, planovima i programima koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš Uredba ne sadrži takav okvir, a za navedeni pojam ne postoji čak niti pojašnjenje njegovog značenja. U članku 3. stavku 1. točki 2. potrebno je dodati ovlaštena upravna tijela na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini kao nadležna tijela za provedbu strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene. U skladu s tim u Uredbi treba razgraničiti nadležnost upravnog tijela od izvršnog tijela na područnoj (regionalnoj) odnosno na lokalnoj razini. U članku 29. točki 7., u alineji koja glasi „popunjeni obrazac iz Priloga III. ove Uredbe“ treba dodati izreku kojom će se propisivati obveza popunjavanja A, B i C, odnosno samo A i B točaka obrasca jer prije pribavljanja mišljenja nadležnih tijela nije moguće dati odgovore i priložiti potrebnu dokumentaciju za točke C, D, E i F. Napominje se da je svrha ovakvog obrasca upitna, izuzev njegove funkcije kao „pomoćnog alata“ kod donošenja odluke o potrebi strateške procjene, jer se izuzev u članku 29. točki 7. nigdje ne propisuje obveza njegovog ispunjavanja. Nije prihvaćen Komentar na članak 1. odnosno tvrdnju da Uredba ne sadrži "okvir za zahvate", se ne prihvaća, jer je isti određen Prilogom III., točkom B.1. Prijedloga ove Uredbe. Komentar na članak 3. stavak 1. se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave. Komentar na članak 29. točku 7. se ne prihvaća, jer je svrha Priloga III. pomoć nadležnim tijelima pri donošenju mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene.
3 HGK UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je potrebno jasno definirati kvalitetu Nacrta strategije/plana i programa za kojeg se provodi strateška procjena i koja mora imati uključena spominjana varijantna rješenja. Strateški/programski/planski dokumenti trebaju biti promišljeni i međusobno usklađeni. Potrebno je razlikovati strategiju koja dugoročno postavlja ciljeve i zemlja članica EU treba biti postojana u namjeri da se oni i ostvare, od taktike koja definira instrumente za postizanje strateških ciljeva i koja se može mijenjati i redefinirati unutar razdoblja trajanja strategije, ali ne smije odstupati od postizanja strategijom zadanih ciljeva. To se postiže kroz programske i planske dokumente. Samo integrirani pristup i planska politika mogu Republici Hrvatskoj omogućiti održivi razvoj. Planski i programski dokumenti morali bi već imati definirane načine kako ostvariti ciljeve zadane strategijom. Kvalitetna priprema Nacrta strateških/planskih/programskih dokumenata i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije/planove i programe uvjet je i za održivi razvoj gospodarstva. Strategije/planovi i programi podliježu postupku STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ što je propisano posebnim propisom (nadležnost za provedbu je na tijelu za koje se donosi strategija/plan ili program), a ima za cilj u ranoj fazi identificirati moguće utjecaja na okoliš koji mogu nastati provođenjem strategije/plana ili programa te time zapravo potencijalnim investitorima daju smjernice i umanjuju mogućnost da se prepreke za realizaciju zahvata pojave u kasnoj fazi razvoja projekta kada je investitor potrošio puno vremena i novaca. Investitori se oslanjaju na stare prostorno-planske dokumente koji možebitno imaju ucrtane lokacije na kojima u današnjem formalno-pravnom okviru nije moguće provesti određene projekte, što se onda utvrđuje kroz postupak procjene utjecaja na okoliš za pojedini zahvat u prostoru, što pak ide na teret investitora. Postoji: i. Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (provodi ga tijelo koje je nadležno za područje za koje se strategija, plan ili program u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, odnosno za to nadležnim upravnim tijelom u županiji. Odluku o provedbi strateške procjene donosi čelnik tijela za koje se strategija, plan ili program donosi (npr. ministar, župan, gradonačelnik, općinski načelnik) ii. Postupak procjena utjecaja zahvata na okoliš – provodi se za konkretni zahvat sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) i provodi se na teret Nositelja zahvata. Strateška/planska/programska razina bi trebala omogućiti daljnje postupke, ali također i iz daljnjeg razmatranja isključiti lokacije i aktivnosti koje nije moguće realizirati u današnjem formalno-pravnom okviru. Također logično je da se „prevladavajući javni interes“ utvrđuje u sklopu postupka strateške procjene određene strategije/plana/programa na okoliš, a ne na razini postupka kojeg provodi određeni investitor. Logičnije je da država „oglašava“ lokacije na kojima je nešto moguće provesti, a ne da ispituje interes za gradnju, posebno ukoliko se radi o državnom zemljištu i onda zainteresiranog investitora obavještava o zaprekama na lokaciji za koju je zainteresiran kakva je trenutna praksa. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
4 HUSZPO UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Opća napomena: Uredba bi također trebala definirati postupanje u slučaju ponovljene javne rasprave kao što je čest slučaj s prostornim planovima, te u slučaju kada se posebnim amandmanima mijenjaju SPP prethodno njihovom donošenju. Ovo se posebno odnosi na situacije kada dođe do izmjena SPP takve naravi da mogu imati značajne utjecaje na okoliš, a za koje procjena prethodno nije napravljena. (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EC_SEA_Guidance/ec_030923_sea_guidance_en.pdf ; poglavlje 3.10) Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Mehanizam ponovne javne rasprave uključujući i izmjenu dokumenata reguliran je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08).
5 Dijana Tomašević Rakić UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ napomena: Svi komentari u ime Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Primorsko-goranska županija UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Stratešku procjenu utjecaja na okoliš bi trebalo raditi samo za krovne strateške dokumente (primjerice prostorni plan), a ne za strateške dokumente niže razine koji ionako moraju biti sukladni krovnim strateškim dokumentima. Nadalje, potrebno ju je provoditi jedino ukoliko se projektima koje strateški dokument obuhvaća planira gradnja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Obveza provedbe strateške procjene utvrđena je Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
7 WWF Adria UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ Uredba je pisana na način koji ne promišlja provedbu već vrlo birokratski i stoga vjerujemo da će u samoj provedbi doći do problema, posebno ako se u obzir uzmu nedostatci u stručnim i provedbenim kapacitetima tijela lokalne i regionalne samouprave . Pozitivni propisi pisani su na način da obuhvate najviše standarde i omoguće stvarnu provedbu, a ovaj Prijedlog uredbe nije takav. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uredbom su obuhvaćeni svi koraci provedbe strateške procjene iz Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001.).
8 Dijana Tomašević Rakić UREDBU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ, I. OPĆE ODREDBE Preporučujemo da se u uvodnom dijelu Uredbe naznači odredba, da se prije započinjanja postupka strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene, mora ishoditi mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji, o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Isti je uređen člankom 66. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
9 HUSZPO I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nije jasno kako se ovom uredbom određuju okviri za zahvate u SPP koji podliježu PUO ili OPPUO. Okviri za zahvate određuju se SPP-ovima, strateškom studijom i provođenjem postupka SPUO, a ne uredbom. Nije prihvaćen Komentar nije relevantan. "Okvir za zahvate" je određen Prilogom III., točkom B.1. Prijedloga ove Uredbe.
10 WWF Adria I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U posljednjoj rečenici teksta potrebno korigirati "povjerentsva" u "povjerenstvo". Prihvaćen Komentar se prihvaća. Napravljena je korekcija "povjerentsva" u "povjerenstvo".
11 WWF Adria I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U prvoj rečenici teksta dodati "provedbu" ispred strateške procjene. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Članak 1. je dopunjen izrazom "provedba".
12 WWF Adria I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Člankom 1 ne daje točan opis daljnjeg sadržaja Prijedloga uredbe. Primjerice, u prijedlogu se ne definiraju na adekvatan način obvezni sadržaji mišljenja/izvješća, posljedice opoziva članova povjerenstva nejasno su razrađene, a pravo (i način) sudjelovanja javnosti uopće nije prepoznato kao bitan element buduće uredbe. Cijeli je članak potrebno nanovo napisati. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Obvezni sadržaji mišljenja definiran je člankom 21. Uredbe. Obvezni sadržaj izvješća definiran je člankom 27. Uredbe. Opoziv članova povjerenstva za stratešku procjenu definiran je člankom 16. stavkom 1. Uredbe. "Pravo (i način) sudjelovanja javnosti" reguliran je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08).
13 GRAD ZAGREB I. OPĆE ODREDBE, Pojašnjenje pojmova Predlaže se da se u članku 3. stavku 1. doda definicija pojma "Ovlaštenik". Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Pojam "Ovlaštenik" definiran je člankom 4., točkom 43. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
14 GRAD ZAGREB I. OPĆE ODREDBE, Pojašnjenje pojmova . Nije prihvaćen -
15 GRAD ZAGREB I. OPĆE ODREDBE, Pojašnjenje pojmova Predlaže se da se članak 3. stavak 1. točka 2. izmijeni i uskladi s odredbama članka 66. Zakona o zaštiti okoliša te da se briše „izvršno tijelo“ i umjesto toga stavi „upravno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave te Grada Zagreba, nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini“. Sukladno članku 39. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) izvršno tijelo u gradu je gradonačelnik. S obzirom na obveze nadležnog tijela i čelnika nadležnog tijela, predložene ovim propisom, bitno je naglasiti razliku između "upravnog" i "izvršnog" tijela. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
16 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Mišljenja smo kako je potrebno pozvati se na definicije Zakona o zaštiti okoliša kao relevantne za potrebe ove Uredbe. Navedenim bi se uvelike doprinijelo razumijevanju odredbi Uredbe. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ova Uredba zajedno sa Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) čini pravni okvir za provedbu postupka strateške procjene.
17 HUSZPO I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U pojmove je potrebno uvrstiti i pojam Ovlaštenika kako je definirano Zakonom o zaštiti okoliša Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Pojam "Ovlaštenik" definiran je člankom 4., točkom 43. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
18 IRES EKOLOGIJA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Dodati definiciju Ovlaštenika: 5. Ovlaštenik je pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na izradu studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija), Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Pojam "Ovlaštenik" definiran je člankom 4., točkom 43. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
19 Dijana Tomašević Rakić I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U članku 3., stavak 1. točka 2. značenje pojma Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene nije usklađeno s odredbom članka 66., stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13 i 78/15), u pogledu određivanja nadležnosti tijela za provedbu ocjene i strateške procjene. U Zakonu o zaštiti okoliša, nadležno tijelo je ono tijelo koje je nadležno za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, a u Nacrtu prijedloga Uredbe nadležno tijelo na regionalnoj i lokalnoj razini je izvršno tijelo (župan, odnosno gradonačelnik!). Potrebno je izmijeniti značenje pojma na način kako slijedi: Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu nadležno tijelo) je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno nadležno tijelo za područje za koje se strategija, plan i program donosi na regionalnoj, odnosno lokalnoj razini. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
20 WWF Adria I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Komentar na čl 3 stavak 1(4): U definiciji Strateške studije potrebno je prepoznati da ista mora procijeniti, osim varijantnih rješenja, i kumualtivni te mogući prekogranični utjecaj također. Stoga predlažemo da ovaj tekt u tom smislu i dopuni. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prilogom I. Uredbe "Obvezni sadržaj strateške studije" između ostalog utvrđuje da strateška studija sadrži "kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative strategije, plana ili programa na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka", dok poglavlje "Glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu" ukoliko se ista provodi u sklopu strateške procjene u Opisu mogućih značajnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu mora prikazati kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu. Prilogom II. određuju se kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš i način pojedinačnih ispitivanja. Tako, obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati treba sagledati između ostalog i u odnosu na kumulativnu prirodu utjecaja i prekograničnu prirodu utjecaja.
21 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 4. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako kvalitetan nacrt dokumenta (posebno kada se on odnosi na programsku ili plansku razinu koja treba imati jasno definirane mehanizme za provedbu strategija) predstavlja osnovu za kvalitetnu i smislenu provedbu postupka strateške procjene što između ostaloga uključuje i varijantna rješenja koja se onda procjenjuju u odnosu na njihov utjecaj na okoliš. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
22 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 4. U dijelu ..."postupak davanja mišljenja Ministarstva odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji" potrebno je objasniti da se radi o mišljenju o provedenom postupku SPUO. U članku 25 potrebno je jasnije objasniti proceduru traženja i davanja tog mišljenja, posebno kada se prethodno traži mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu. Potrebno je težiti racionalizaciji vremena pribavljanja tih mišljenja, posebno u slučaju kad Ministarstvo daje mišljenje i o prihvatljivosti za ekološku mrežu i provedenom postupku SPUO. Detaljnije vidjeti u komentaru na članak 25. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Članak 4. je dopunjen "…o provedenom postupku,…".
23 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 5. Nije jasno kada se donosi Odluka o započinjanju strateške procjene. Kako bi izrada Strateške procjene pravovremeno krenula, Odluka treba biti donesena prije početka izrade Strategije, plana ili programa, odnosno istovremeno kada se odluči za samu izradu SPP. Izuzetak je slučaj kada se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene, kada bi donošenje odluke prije izrade SPP bilo prejudiciranje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Odluka o započinjanju strateške procjene ne može se donijeti prije nego što se donese odluka o izradi strategije, plana ili programa a kojom se utvrđuje (ne)obveza provedbe strateške procjene.
24 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 5. Stavak 1 ovog članka predlažemo preformulirati na način: (1) Strateška procjena se provodi istovremeno s izradom nacrta prijedloga strategije, plana i programa, odnosno prije utvrđivanja nacrta konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja, na način propisan Zakonom i ovom Uredbom. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Isto je uređeno člankom 67. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
25 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 5. Komentar na čl 5(1): Formulacija je dvosmislena i kao takva ne može ostati u Uredbi. Strateška procjena se provodi TIJEKOM izrade strategije, plana i programa, ali se mora odnositi na KONAČNI prijedlog. Nacrt na koji se odnosi strateška procjena ne može se naknadno mijenjati osim na način da se ugrade u plan zaključci i preporuke strateške i tako postane konačan dokument. U suprotnom, ova formulacija je „siva zona“ u kojoj se može plan doraditi bez ikakve kontrole i ikakvog učešća javnosti nakon strateške procjene. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Isto je uređeno člankom 67. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
26 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 6. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno je imati u vidu navedeno pod Načelne primjedbe. Vrlo je nezgodno da se postupak odabira Ovlaštenika započinje prije utvrđivanja sadržaja studije s obzirom da tek iz tog postupka proizlazi opseg poslova koje je potrebno obaviti te se prepoznaje struktura stručnjaka koji u obavljanju specifičnog posla trebaju sudjelovati. Ionako je dodatna otegotna okolnost koja i tijelima i osobama koje su sudjelovale u postupka utvrđivanja sadržaja strateške studije ostavlja neograničene mogućnosti postavljanja dodatnih zahtjeva u kasnijem dijelu cjelokupnog postupka. Nadležna tijela bi trebala imati kadrove sposobne definirati opseg poslova i prepoznati ključne utjecaje na okoliš. Naime, kako će Ovlaštenik dati kvalitetnu ponudu za obavljanje određenog posla kada se ne zna njegov opseg. To vodi ili u „aneksiranje ugovora“ što nije prihvatljivo s aspekta pravedne tržišne utakmice na tržištu stručnih poslova zaštite okoliša ili dovodi do nekvalitetnih strateških studija s općenitim, neusklađenim i neprovedivim mjerama zaštite okoliša koje mogu čak biti dovedene u pitanje zbog kolizije s drugim nacionalnim propisima proizašlim iz direktiva EU vezanim uz specifična područja europskih politika. Dakle, Ovlaštenik se bira prije utvrđivanja sadržaja studije te s jedne strane ne zna što ga čeka, a s druge strane nadležno tijelo koje ga angažira nema pravu sliku da li je kvalificiran za obavljanje predmetnog posla, osim što ima ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje može ishoditi tvrtka s praktički nekoliko zaposlenih. Da bi se uopće mogao kvalitetno odrediti sadržaj studije potrebno je nadležnim tijelima ili osobama koje sudjeluju u postupku dostaviti praktički nacrt dotične strategije/plana/programa. Naime, kvalitetni i definirani strateški/planski/programski dokumenti osnova su i za kvalitetan postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Planski i programski dokumenti morali bi već imati definirane načine kako ostvariti ciljeve zadane strategijom. Iako to nije isključiva ingerencija Ministarstva zaštite okoliša i prirode potrebno je razmisliti kako osigurati utvrđivanje sadržaja samog Nacrta strategije/plana ili programa kako bi se u ranoj fazi postigla koordinacija između pojedinih resora i definirala varijantna rješenja. Ne smije se dovesti u pitanje smisao strateške procjene utjecaja na okoliš i ne treba bježati od odgovornosti tijela državne uprave za prihvaćanje ili odbacivanje određenih postavki pojedinih resora posebno kada se radi o dokumentima koja na prijedlog pojedinog Ministarstva prihvaća Vlada Republike Hrvatske. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno u stavku 1. definirati konkretan rok, budući da bez odlaganja ne označava konkretno vrijeme u kojem je potrebno nešto odraditi te kako je potrebno jasno definirati da se odabir Ovlaštenika provodi u skladu s propisima o javnoj nabavi kao što se to zahtjeva i od trgovačkih društava u vlasništvu države ili jedinica regionalne i lokalne samouprave. Djelomično prihvaćen Komentar se dijelom prihvaća. Iz stavka 1. isključen je termin "bez odlaganja". Konkretan rok za odabir ovlaštenika nije moguće definirati. Nadležno tijelo mora moći ovisno o informacijama za izradu strategije, plana ili programa koje posjeduje, prepoznati trenutak kada započeti s odabirom ovlaštenika odnosno da li s odabirom krenuti prije ili poslije postupka određivanja sadržaja strateške studije.
27 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 6. Predlaže se da se dio vezan za početak odabira ovlaštenika odbaci te da se dopusti nadležnom tijelu da odabere ovlaštenika u fazi u kojoj mu to odgovara. Nema razloga da se ovlaštenik ne uključi i ranije, prije formalnog donošenja odluke o započinjanju, kao i kasnije, nakon određivanja sadržaja strateške studije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ovlaštenika se ne može odabrati prije donošenja odluke da se strateška procjena uopće provodi. U kojoj će fazi biti odabran ovlaštenik, ostavljeno je na odluku nadležnom tijelu.
28 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 6. Predlažemo izmijene 1. stavka: (1) Nadležno tijelo dužno je bez odlaganja započeti aktivnosti u postupku strateške procjene nakon donošenja odluke iz članka 5. ove Uredbe te započeti postupak odabira ovlaštenika koji u suradnji s izrađivačem strategija, plana ili programa izrađuje stratešku studiju. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga ovlaštenika definirana je člankom 12. ove Uredbe.
29 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Obvezni sadržaj strateške studije Predlaže se da se izbaci riječ "obvezan" te da se slijede odredbe članka 5 SEA direktive i dodatka I. Naime, bitno je da se strateškom studijom obuhvate informacije kako se navodi u prilogu I ove uredbe ( i dodatku I SEA direktive), a ne da se striktno slijedi sadržaj po poglavljima. Pojedine informacije mogu se objediniti u jednom poglavlju ili razdvojiti u više ovisno o razini SPP i opsega studije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prilogom I. definiran je okvirni sadržaj koji je pri izradi strateške studije potrebno slijediti. Na koji način i u kojoj mjeri će poglavlja biti razrađena ovisi o ovlašteniku.
30 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 7. Stavak (1) U skladu s komentarom na naslov "Obvezan sadržaj strateške studije" predlaže se da se u članku 7 slijede odredbe članka 5 SEA Direktive. Stavak (2) Trenutno ne postoji propis kojim se određuje sadržaj poglavlja Glavne ocjene za SPP. Važećim Pravilnikom o prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) definiran je sadržaj zahtjeva za glavnom ocjenom za zahvate dok je za SPP definiran samo sadržaj zahtjeva za prethodnom ocjenom. U prilogu I ove Uredbe određeno je što treba sadržavati poglavlje Glavne ocjene. Predlaže se da se, u skladu s tim, u ovom dijelu pozove na Prilog I umjesto na posebne propise kojima se uređuje zaštita prirode. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Postupak ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa na ekološku mrežu je uređen posebnim propisom.
31 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Način određivanja sadržaja strateške studije Predlaže se da se formulacija „određivanje sadržaja strateške studije“ zamijeni sa „određivanje opsega strateške studije“ ili sl., u skladu sa SEA direktivom. Svrha ovog koraka nije da se odrede poglavlja i sadržaj strateške studije već da se tijekom konzultacija s relevantnim tijelima definiraju relevantna okolišna pitanja koja je potrebno obraditi u studiji na razini i u opsegu koji je primjenjiv za razinu SPP. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. U kontekstu utvrđivanja pitanja koja trebaju biti obrađena strateškom studijom smatramo da je izraz "sadržaj" prikladniji od izraza "opseg".
32 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 8. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK predlažu izmijeniti stavak 2. tako da glasi:“ (2)Ako nadležno tijelo ocijeni potrebnim, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana i programa, u postupku određivanja sadržaja strateške studije za strategiju, plan i program koji se donosi na državnoj razini pribavit će i mišljenja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području će se provoditi strategija, plan i program i na čija područja provedba strategije, plana i programa može utjecati, te mišljenja drugih tijela uključujući pravne osobe od značajnog interesa za Republiku Hrvatsku koje upravljaju građevinama, drugim zahvatima u prostoru i površinama od državnog i područnog (regionalnog značaja)“. Naime, mišljenja su kako bi se na ovaj način omogućila potpuna primjena drugih posebnih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a usklađeni su s pravnom stečevinom EU i izbjegli slučajevi da se propisuju mjere koje su u koliziji s istima (primjerice veza planova upravljanja vodnim područjima i energetike). Predmetne građevine definirane su Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležna tijela za pojedine sastavnice i opterećenja okoliša i zdravlje utvrđena su stavkom 1. ovoga članka Uredbe. Stavak 2. na koji dajete komentar odnosi se na mišljenja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
33 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 8. Stavci 5 i 6 nisu potrebni. Zahtjevima za izradu prostornog plana traže se podaci koji će se potencijalno ugraditi u prostorni plan (a može ih biti i preko stotinu) i ne uključuju mišljenja o okolišnim pitanjima koja je potrebno uzeti u obzir prilikom strateške procjene. Kako bi se skratio i objedinio postupak, u zahtjevima za izradu plana potrebno je onda još dodatno tražiti i mišljenje o sadržaju strateške studije. Ali ova dva zahtjeva ne smiju se poistovjetiti i jedan ne može zamijeniti drugi jer se prikupljanju sasvim različite informacije. Zahtjevi za mišljenje o sadržaju strateške studije u praksi se ne moraju upućivati svim tijelima koja daju i mišljenja za izradu prostornog plana već onim tijelima koja mogu dati informacije o okolišnim pitanjima koja su važna za procjenu utjecaja na okoliš. Također, vidi komentar na čl. 9, st.3 Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedene odredbe odnose se na vremensku usklađenost s odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13).
34 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 8. Komentar na čl 8(1): Ova mišljenja trebala bi biti javno dostupna, objavljena pravovremeno tijekom postupka strateške procjene, a kako bi javnost i zainteresirana javnost mogli jasno vidjeti stajalište nadležnih institucija. Ovim Prijedlogu Uredbe potrebno je gore navedeno i omogućiti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedena mišljenja podloga su za konzultacije koje se provode u postupku određivanja sadržaja strateške studije, a sukladno članku 9. ove Uredbe.
35 GRAD ZAGREB II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima Predlaže se da se člankom 9. stavkom 4. nadležnom tijelu propiše mogućnost organiziranja konzultacija o sadržaju strateške studije i izvan navedenog roka, ukoliko procijeni potrebnim. Obrazloženje: Ako tijela iz članka 9. stavka 2. dostave svoja mišljenja pred kraj roka od 30 dana, o istima se neće stići provesti dodatne konzultacije u propisanom roku. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Davanjem mogućnosti organiziranja konzultacija o sadržaju strateške studije izvan roka, postupak određivanja sadržaja strateške studije se nepotrebno produžuje, a što posljedično utječe i na izradu i donošenje strategije, plana ili programa.
36 ZELENA AKCIJA II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 9. Dodavanje odredbe da se smatra da nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša ako mišljenje nije dostavljeno u propisanom roku nije opravdano i taj dio stavka 2. treba brisati. Navedena odredba može dovesti do štetnih posljedica za okoliš na način da se izbjegnu analize odnosno potrebna razina obuhvata, koje možda ne bi išle u prilog prihvatljivosti strategije, plana i programa. Odredba omogućava malverzacije nastale jednostavno nečinjenjem. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležna tijela sudjeluju i u postupku ocjene strategije, plana ili programa, a što je uređeno člankom 10. stavkom 3. ove Uredbe.
37 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 9. Komentar na st (3) Vidi i komentar na članak 8, stavak 5. Ova dva koraka u prostornom planiranju i strateškoj procjeni svakako treba objediniti, ali pri tom treba jasno dati do znanja da se traže dvije vrste informacija: 1) podaci za izradu prostornog plana, 2) mišljenje o sadržaju strateške studije. Također, nije potrebno od svih tijela od kojih se traže podaci za izradu prostornog plana tražiti i mišljenje o sadržaju strateške studije već ograničiti na ona tjiela koja mogu dati relevantne informacije o okolišnim pitanjima i pitanjima zdravlja ljudi (kako se predlaže i u Priručniku za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe na državnoj razini (izrađen u sklopu projekta SPUO Hrvatska IPA 2010 projekt „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj razini“) i objavljen na web stranicama MZOIP-a) Komentar na stavak (5) Iščitavajući članak 9, st 5. i članak 12, st 1 izvodi se zaključak da se ovlaštenik u postupku određivanja sadržaja može uključiti jedino prilikom konzultacija iz st. 4. Sukladno čl. 40 ZZO, ovlaštenik može obavljati poslove koji se odnose na izradu strateških studija uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije. S obzirom na navedeno, potrebno je napraviti dopunu na način da nadležno tijelo može uključiti ovlaštenika tijekom određivanja sadržaja, kako u sklopu konzultacija tako i pri pripremi potrebne dokumentacije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležno tijelo mora moći ovisno o informacijama za izradu strategije, plana ili programa koje posjeduje, prepoznati trenutak kada započeti s odabirom ovlaštenika odnosno da li s odabirom krenuti prije ili poslije postupka određivanja sadržaja strateške studije.
38 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 9. Komentar na čl 9(4): Ovaj zapisnik bi trebao biti javno dostupan, objavljen pravovremeno tijekom postupka strateške procjene, a kako bi javnost i zainteresirana javnost mogli jasno vidjeti stajalište nadležnih institucija. Ovim Prijedlogu Uredbe potrebno je gore navedeno i omogućiti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uvid u svu dokumentaciju iz postupka moguće je ostvariti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", brojevi 25/13 i 85/15).
39 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 10. Članice zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je potrebno je omogućiti i staviti u obvezu izrađivaču strategije/plana/programa i ovlašteniku da u postupku razmatranja mišljenja iz članka 8. ove Uredbe osim zahtjeva vezanih za zaštitu prirode razmotri i zahtjeve da se analizira i provođenje zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša u odnosu na djelovanje pravnih osoba od značajnog interesa za Republiku Hrvatsku koje upravljaju građevinama, drugim zahvatima u prostoru i površinama od državnog i područnog (regionalnog značaja). Naime, potrebno je analizirati osnovanost određenih zahtjeva odnosno provođenje određenih mjera uzimajući pri tome u obzir sve instrumente koje je pravna stečevina EU prepoznala kao situacije u kojima se ne krše odredbe europskih direktiva (primjerice puna primjera članaka 4.3. i članka 4.7. Okvirne direktiva o vodama pri donošenju planova upravljanja vodnim područjima, planova upravljanja područjima ekološke mreže ili zaštićenim područjima. Vrijede i prethodne izrečeni komentari koji se odnose na potrebu, iako to nije isključiva ingerencija Ministarstva zaštite okoliša i prirode , da se nađu načini kako osigurati utvrđivanje sadržaja samog Nacrta strategije/plana ili programa kako bi se u ranoj fazi postigla koordinacija između pojedinih resora i definirala varijantna rješenja. Neka tijela imaju definirane podzakonske akte o obveznom sadržaju npr. planskih dokumenata. Takvim pristupom osigurava se koordinacija, kompatibilnost i provedivost ciljeva koje postavljaju određeni resori (npr. zaštita prirode, upravljanja vodama, energetika, rudarstvo, promet i sl.) Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako se formulacijom iz stavka 3. umanjuje vrijednost postupka utvrđivanja sadržaja strateške studije i ovlaštenika i izrađivača plana stavlja u nezahvalan položaj. Naime, nadležna tijela u svakom daljnjem koraku postupka mogu mijenjati mišljenja i u nedogled tražiti dopune studije. Prema našem pravnom sustavu koji definira rad Ovlaštenika, Ovlaštenici su pravne osobe koje svoje usluge nude na tržištu i u interesu im je imati definirane projektne zadatke kako bi mogli davati vjerodostojne ponude. Povjerenstva i nadležna tijela mogu procjenjivati stručnu utemeljenost studije, a na u nedogled tražiti da se nešto dodatno obrađuje. S druge strane, ako se uzme u obzir da su rokovi za doradu studije Uredbom limitirani na svega 15 dana, jasno je da zahtijevane promjene mogu biti isključivo „kozmetičkog tipa“. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Značaj dokumenata strategija, planova i programa od iznimne je važnosti. Svrha postupak strateške procjene je izraditi kvalitetnu strategiju, plan odnosno program.
40 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 10. Komentar na stavak (3) Predlaže se da se riječ dopuna zamijeni s riječi „izmjena“ budući da se na taj način manje ograničava bilo kakva promjena obuhvata sadržaja (odnosno opsega strateške studije). U nekim slučajevima, tijekom izrade strateške studije može se ustanoviti da neki dijelovi nisu relevantni te da se mogu izuzeti iz detaljne analize ili da se mogu obraditi u manjem opsegu. Također bitno je da izmjena bude argumentirana i opravdana. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ne postoji mogućnost da odlukom o sadržaju strateške studije utvrđeni sadržaj izbaci, a na što upućuje izraz "izmjena", dok će svaka tražena dopuna biti vidljiva. Izraz "dopuna" smatramo primjerenijim.
41 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 10. Predlažemo izmjene 3. stavka: (3) Utvrđivanje konačnog sadržaja strateške studije iz stavka 2. ovoga članka ne utječe na pravo nadležnog tijela da u postupku strateške procjene dopuni sadržaj strateške studije uz konzultacije s izrađivačem i ovlaštenikom. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga ovlaštenika definirana je člankom 12. ove Uredbe.
42 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 10. U odnosu na odredbu iz članka 10., stavak 2. mišljenja smo da je rok od 8 dana od isteka roka za dostavljanjem mišljenja iz članka 9. stavka 2. i 3. prekratak rok za donošenje odluke o sadržaju strateške studije te predlažemo da se odredi rok od 15 dana. (mora se uzeti u obzir činjenicu da je potrebno i vrijeme za konzultacije s ovlaštenikom prije donošenja odluke). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Držimo da je rok od 8 dana dostatan za donošenje odluke o sadržaju strateške studije, a posebice uzimajući u obzir rok utvrđen ovom Uredbom za postupak određivanja sadržaja strateške studije, koji uključuje i konzultacije čija je svrha usuglašavanje stavova tijela kao i pomoć nadležnom tijelu pri konačnoj odluci što (ne)postaje sadržaje strateške studije predmetne strategije, plana ili programa.
43 GRAD ZAGREB II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 10. Predlaže se da se u članku 10. stavku 2. produži rok od osam dana od dana isteka roka za dostavom mišljenja za donošenje odluke o sadržaju strateške studije. Obrazloženje: Neovisno o tome što se u stavku 3. istoga članka navodi pravo nadležnog tijela da zatraži dopunu sadržaja strateške studije, smatramo da je korektno i svrsishodno prije donošenja odluke o sadržaju provesti kvalitetne konzultacije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Držimo da je rok od 8 dana dostatan za donošenje odluke o sadržaju strateške studije, a posebice uzimajući u obzir rok utvrđen ovom Uredbom za postupak određivanja sadržaja strateške studije, koji uključuje i konzultacije čija je svrha usuglašavanje stavova tijela kao i pomoć nadležnom tijelu pri konačnoj odluci što (ne)postaje sadržaje strateške studije predmetne strategije, plana ili programa.
44 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 11. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je ovakvom formulacijom stavka 2. , u kojoj se javnost informira o Odluci o sadržaju studije, a postupak sudjelovanja javnosti provodi se tek na kraju postupka unutar mjesec dana kada praktički više nama mogućnosti za značajnije zaokrete u pristupu nekoj strategiji/planu ili programu ili se pak kao druga krajnost čitav postupak dovodi u pitanje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Sudjelovanje i informiranje javnosti u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš utvrđeno je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08). Javnost sudjeluje u postupku izrade strateške studije – određivanja sadržaja pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije, koje, u razdoblju određenom za informiranje prema odredbama članka 4., 5. i 6. spomenute Uredbe dostavlja nadležnom tijelu.
45 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 11. Komentar na čl 11(1): Osim navedenog, ova Odluka bi trebala navesti i popis tijela i/ili osoba koje (minimalno) moraju sudjelovati u daljnjem postupku strateške procjene (tj. onih čije mišljenje se mora obvezno ishoditi u postupku izrade studije, a kako bi se osigurala cjelovitost i sveobuhvatnost procjene). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Obvezna tijela (minimalna) koja moraju sudjelovati u postupku navedena su članku 15. ove Uredbe.
46 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Obveze ovlaštenika u postupku strateške procjene Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu primjećuju kako se nigdje ne spominje postupak odabira Ovlaštenika. Ako se već i drugdje u prijedlogu Uredbe poziva na posebne propise, onda je potrebno i ovdje jasno definirati da se odabir Ovlaštenika provodi u skladu s propisima o javnoj nabavi kao što se to zahtjeva i od trgovačkih društava u vlasništvu države ili jedinica regionalne i lokalne samouprave. Također vrijede komentari na članak 6 (1) prijedloga Uredbe koji se odnose na redoslijed čitavog postupka strateške procjene kao i na kvalitetu samog Nacrta strategija/plana ili programa Postavlja se pitanje može li ovlaštenik biti odgovoran ako se u samom strateškom/planskom/programskom dokumentu koriste podaci vezani uz okoliš, a nisu najnoviji ili vjerodostojni (npr. klimatološki podaci, vodne bilance, stanje šumskog fonda i sl.) Ima li uopće Ovlaštenik dovoljno sredstava, vremena, podataka i sl. vezano uz navedeno? U članku 13. (2) navodi se da pojedina poglavlja strateške studije moraju izrađivati stručnjaci odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje. Imajući u vidu da propisi koji reguliraju rad Ovlaštenika dozvoljavaju angažman vanjskih stručnjaka, teško da Ovlaštenik koji ne raspolaže širokim spektrom vlastitih stručnjaka, može dati kvalitetnu ponudu dok ne zna niti sadržaj studije (osim obveznog sadržaja iz Priloga I. Uredbe). Opisani način funkcioniranja sustava procjene utjecaja na okoliš ne doprinosi kvaliteti, a s druge strane svu odgovornost prebacuje na Ovlaštenika. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ugovorni odnos nadležnog tijela i ovlaštenika nije predmet ove Uredbe.
47 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. Komentar na stavak (1) Niti u ovom stavku, a niti u člancima 29. do 34. (dio III. Ocjena o potrebi strateške procjene) ne navodi se da ovlaštenik može sudjelovati i u postupku ocjene u potrebi strateške procjeni, što proizlazi iz čl. 40 ZZO. Komentar na točku 1, stavka (1) Iščitavajući članak 9, st 5. i članak 12, st 1 izvodi se zaključak da se ovlaštenik u postupku određivanja sadržaja može uključiti jedino prilikom konzultacija iz st. 4. Sukladno čl. 40 ZZO, ovlaštenik može obavljati poslove koji se odnose na izradu strateških studija uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije. S obzirom na navedeno, potrebno je napraviti dopune na način da nadležno tijelo može uključiti ovlaštenika tijekom određivanja sadržaja, kako u sklopu konzultacija tako i pri pripremi potrebne dokumentacije. Uredbu je stoga u adekvatnom dijelu potrebno dopuniti s navedenim. Komentar na stavak (2) u dijelu "...te sudjeluje u pripremi izvješća o javnoj raspravi na prijedlog prostornog plana prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje." Nema osnove da ovlaštenik sudjeluje u pripremi izvješća o JR na prijedlog prostornog plana prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje. Ovlaštenik može surađivati u pripremi navedenog izvješća eventualno u dijelu koji se odnosi na postupak SPUO. Isto tako, nije jasno zašto je izdvojeno izvješće i JR prema propisima koji uređuju prostorno uređenje, a ne i izvješća drugih SPP-a. Nije prihvaćen Komentar na stavak 1. se ne prihvaća. Niti Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) niti ovom Uredbom nije propisana obveza nadležnom tijelu da za pripremu dokumentacije za ocjenu o potreni strateške procjene mora angažirati ovlaštenika. Uključivanje ovlaštenika u postupak ocjene o potrebi starteške procjene ovisi isključivo o odluci nadležnog tijela. Komentar na stavak 2. se ne prihvaća. Navedena odredba ugrađena je u ovu Uredbu budući da je postupak donošenja prostornih planova uređen posebnim zakonom.
48 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. Predlažemo izmjene alineja 1, 4, 5 i 6 prvog stavka ovog članaka na način: (1) Ovlaštenik sudjeluje u postupku strateške procjene tako da: - surađuje u postupku određivanja sadržaja strateške studije na zahtjev nadležnog tijela - osigurava odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa sadržajem strateške studije i u svezi sa strateškom procjenom te osigurava dostatan broj primjeraka strateške studije odnosno sažetaka kao posebnih dijelova strateške studije - surađuje s izrađivačem - sudjeluje u postupku javne rasprave Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležno tijelo koordinira sve aktivnosti u postupku strateške procjene.
49 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. U odnosu na odredbu članka 20. stavak 6., ovisno o obrazloženju tog stavka, potrebno je dopuniti članak 12. stavak 1. Nacrta Uredbe (Obveze ovlaštenika u postupku strateške procjene) alinejom: "- na zahtjev nadležnog tijela ponovno izrađuje stratešku studiju" Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Obveza ovlaštenika je izrada strateške studije.
50 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. Potrebno je izmijeniti dio teksta članka 12. stavak 2. jer je gramatički neispravan. Umjesto predloženog teksta: "…, te sudjeluje u pripremi izvješća o javnoj raspravi na prijedlog prostornog plana prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje." treba stajati: "…, te sudjeluje u pripremi izvješća o javnoj raspravi prijedloga prostornog plana prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje." Prihvaćen Komentar se prihvaća. Stavak 2. je ispravljen sukladno predloženom.
51 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. Potrebno je izmijeniti odredbu članka 12., stavak 1., alineja 1. na način da umjesto teksta: "- može surađivati u postupku određivanja sadržaja strateške studije na zahtjev nadležnog tijela", stoji: "- surađuje u postupku određivanja sadržaja strateške studije na zahtjev nadležnog tijela" Izraz "može" implicira na to da, ako to ne želi, ovlaštenik ne mora surađivati u postupku određivanja sadržaja strateške studije čak i ako to nadležno tijelo traži, što smatramo da nije dobro. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Odredba je pogrešno istumačena. Nadležno tijelo mora moći ovisno o informacijama za izradu strategije, plana ili programa koje posjeduje, prepoznati trenutak kada započeti s odabirom ovlaštenika odnosno da li s odabirom krenuti prije ili poslije postupka određivanja sadržaja strateške studije.
52 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 12. Komentar na čl 12(1), alineja 1: Ove pretpostavlja da je ovlaštenik već poznat. Međutim, budući da se ovlaštenik bira na javnom natječaju, na osnovu ponude koja bi trebala biti priređena sukladno očekivanom obujmu posla (a koji se može odrediti tek nakon poznavanja sadržaja studije), nije jasno na koji način se ovime postiže objektivan izbor najboljeg ponuditelja (i novčano i prema potrebnim kvalifikacijama). Predlažemo da se ova formulacija ukloni iz ovog Prijedloga. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležno tijelo mora moći ovisno o informacijama za izradu strategije, plana ili programa koje posjeduje, prepoznati trenutak kada započeti s odabirom ovlaštenika odnosno da li s odabirom krenuti prije ili poslije postupka određivanja sadržaja strateške studije.
53 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 13. Stavak (1) potrebno je dopuniti na način: "(1)Ovlaštenik je vezano za izrađenu stratešku studiju odgovoran za istinitost i točnost podataka te stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima prema odluci o sadržaju strateške studije, odnosno izmjeni sadržaja u skladu s čl. 10, st.3." Komentar na stavak (3) Potrebno je istaknuti da je Nadležno tijelo dužno osigurati suradnju između ovlaštenika i izrađivača. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prethodno dana primjedba na članak 10. stavak 3. nije prihvaćena, stoga ovaj komentar nije relevantan.
54 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 13. Predlažemo izmjenu 2. stavka ovog članaka na način: (2) Pojedine dijelove strateške studije moraju izrađivati stručnjaci odgovarajuće struke za pojedinu sastavnicu okoliša Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ovom Uredbom predložena formulacija jasnije definira stručnjake u odnosu na predloženu formulaciju.
55 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 13. Komentar na čl 13(2): U ovakvoj formulaciji gdje Prijedlog Uredbe ne definira poglavlja nego ostavlja „pojedina poglavlja“ predlažemo da svako poglavlje izrađuje stručnjak, te da su u konačnoj studiji jasno navedeni autor i struka za svako poglavlje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prijedlog je neprovediv. Pojedina poglavlja zahtijevaju interdisciplinarnost odnosno suradnju stručnjaka različitih struka.
56 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 13. Komentar na čl 13(1): Ovu formulaciju smatramo nepotpunom, a time i neprimjerenom i neprovedivom. Potrebno je obrazložiti (i) postupak utvrđivanja istinitosti i točnosti podataka korištenih u studiji, te (ii) posljedice (uključujući kazne i provedbu istih) za Ovlaštenika ako se utvrdi da su korišteni netočni/neistinisti podaci, odnosno da stručna neutemeljenost studije ili neudovoljavanje propisima. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ukidanje suglasnosti dano ovlašteniku uređeno je Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
57 Mirko Radolović II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Povjerenstvo u postupku strateške procjene Institut Povjerenstva u Uredbi je suvišan uzimajući u obzir pretpostavku da je ovlašteniku dano ovlaštenje na temelju njegove kompetentnosti za obavljanje poslova izrade stručne podloge za provedbu strateške procjene utjecaja SPP na okoliš. SUO je značajan dokument u postupku PUO, dok bi SSUO trebala biti tek pomoćni alat u postupku SPUO - bitan je postupak između ovlaštenika i izrađivača SPP u čemu treba uključiti mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti. Osim toga rad Povjerenstva troši resurse (vrijeme i novac), a Uredbom je propisana obaveza javne rasprave tijekom koje se traže mišljenja od tijela sa javnim ovlastima (član povjerenstva je u većini slučajeva predstavnik tijela sa javnim ovlastima). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Institucija "Povjerenstvo" utvrđena je Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
58 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 14. Odredba članka 14., stavka 1. nije u skladu s člankom 72. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša, gdje se navodi da čelnik nadležnog tijela imenuje povjerenstvo. Kako je već u prvoj primjedbi navedeno, nadležno tijelo je definirano člankom 66., stavkom 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša. Predlažemo izmijeniti tekst kako slijedi: (1) Čelnik nadležnog tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o sadržaju strateške studije imenuje povjerenstvo. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
59 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 15. U članku 15., potrebno je izmijeniti u stavku 3. prvu alineju iz već navedenog razloga što upravno tijelo u jedinici lokalne samouprave, ovisno o području za koje se strategija, plan i program donosi predstavlja nadležno tijelo u smislu Zakona o zaštiti okoliša pa predlažemo tekst kako slijedi: - predstavnik nadležnog tijela u jedinici lokalne samouprave Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
60 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 15. U članku 15., potrebno je izmijeniti u stavku 2. prvu alineju iz već navedenog razloga što upravno tijelo u županiji, ovisno o području za koje se strategija, plan i program donosi predstavlja nadležno tijelo u smislu Zakona o zaštiti okoliša pa predlažemo tekst kako slijedi: - predstavnik nadležnog tijela u županiji Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
61 Grad Karlovac II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 15. čl.15, st.2, alineja 6 - smatramo uvijek potrebnim ( a ne kako je predloženo "po potrebi") da u Povjerenstvu bude predstavnik/ci jedinica lokalne samouprave na koje se dokumenti odnose Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Nadležno tijelo ovisno o obuhvatu strategije, plana ili programa određuje potrebu za uključivanjem predstavnika jedinica lokalne samouprave u povjerenstvo za stratešku procjenu. Jedinice lokalne samouprave sudjeluju u ostalim fazama postupka strateške studije, poput određivanja sadržaja strateške studije, javna rasprava...
62 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 15. Komentar na članak 15(2), alineja 6: Predstavnici civilnog društva također bi trebali imati zakonski reguliranu ulogu u radu Povjerenstva, kao članovi istog. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga i sastav povjerenstva za stratešku procjenu određeni su člankom 73. Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
63 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 15. Komentar na čl 15(1), alineja 5: Predstavnici civilnog društva također bi trebali imati zakonski reguliranu ulogu u radu Povjerenstva, kao članovi istog. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga i sastav povjerenstva za stratešku procjenu određeni su člankom 73. Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
64 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 16. U članku 16., potrebno je izmijeniti dio stavka 1. tako da umjesto teksta: "(1) Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik odnosno načelnik na lokalnoj razini može opozvati pojedinog člana povjerenstva ako:" treba stajati tekst: "(1) Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj, područnoj (regionalnoj), odnosno lokalnoj razini može opozvati pojedinog člana povjerenstva ako" te stavak 2. tako da umjesto teksta: "(2)O opozivu iz stavka 1. ovog članka čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik odnosno načelnik na lokalnoj razini donosi posebnu odluku" treba stajati: "(2)O opozivu iz stavka 1. ovog članka čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj, područnoj (regionalnoj), odnosno lokalnoj razini donosi posebnu odluku" Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, jer je isti usklađen s Ministarstvom uprave u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.
65 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 16. Ovaj je članak nespretno formuliran i u sadašnjem obliku omogućuje da se odluke donose na temelju politike (a ne stručnosti i stvarnih utjecaja). Naime, čelnik nadležnog tijela nije stručno osposobljena osoba da procjenjuje cjelovitost, stručnost i kvalitetu studije (što je svrha povjerenstva), te ne smije imati upliv u rad povjerenstva, čije odluke moraju biti stručne a ne političke. Shodno tome, čelnik ne može imati neposrednu nadležnost za opoziv članova povjerenstva, ali može inicirati opoziv u dalje definiranim slučajevima. Odluku o opozivu člana povjerenstva smije donijeti isključivo institucija koja je tog člana i imenovala. Sukladno ovome, članak je potrebno prepraviti na način da se jasno propisuje postupak (i) iniciranja opoziva (uključujući razloge i potkrjepljujuće dokaze), (ii) razmatranja opoziva od strane relevantne institucije, (iii) postupanja po konačnom opozivu (uključujući način i rokove zamjene opozvanog člana), te pripadajuće rokove za svaki gore navedeni korak, kao i na koji način proces opoziva člana povjerenstva utječe na ukupni postupak studije. Napominjemo kako u rad Povjerenstva uvijek mora biti uključen član koji zastupa ekološku mrežu u slučaju kad se provodi Glavna ocjena, čije mišljenje je obvezujuće/odlučujuće – taj član prezentira zaključke Glavne ocjene i ukoliko se procijeni postojanje značajnog utjecaja unatoč mjerama ublažavanja plan se mora prema zakonu odbiti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Odluku o opozivu člana povjerenstva za stratešku procjenu može donijeti jedino čelnik tijela koji je i donio odluku o imenovanju povjerenstva za stratešku procjenu.
66 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 17. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su da ukoliko su sjednice povjerenstva javne, kako je određeno u stavku 4., svakako je potrebno definirati kada su sjednice povjerenstva i tko i na koji način zastupa pojedine skupine „javnosti“. Inače se može dogoditi ili da nitko niti ne zna za sjednicu ili da se pojavi previše ljudi, no ne znaju se zadaci i ovlasti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga nadležnog tijela, ovlaštenika i povjerenstva za stratešku procjenu uređena je ovom Uredbom.
67 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 17. Komentar na čl 17(4): Obzirom na dosadašnje primjere iz prakse, javnost održavanja sjednica Povjerenstva nije zajamčena. Stoga je potrebno ovim prijedlogom jasno propisati na koji način i u kojim rokovima je potrebno obavijestiti javnost o održavanju sjednica Povjerenstva. Odmah napominjemo da predmetni rokovi moraju omogućiti svim pripadnicima javnosti/zainteresirane javnosti da si omoguće prisustvovanje radu Povjerenstva. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Objavom odluke o započinjanju postupka strateške procjene javnost se informira o redoslijedu radnji koje se imaju provesti u postupku strateške procjene te već u ovoj fazi može iskazati interes za sudjelovanjem, a o čemu će je pravovremeno obavijestiti nadležno tijelo.
68 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 17. Komentar na čl 17(2): Obzirom da se u praksi uglavnom održi samo jedna (prva) sjednica Povjerenstva, iznimno je bitno da su svi članovi Povjerenstva prisutni i aktivno sudjeluju u ocjeni konačnog prijedloga studije. Predlažemo da se shodno tome ova odredba preformulira na način da sjednici moraju nazočiti svi članovi. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Smatramo da je kvalificirana većina dovoljna za donošenje pravovaljanih odluka u postupku strateške procjene. Ovakav način odlučivanja uobičajen je i u ostalim postupcima.
69 ZELENI SERVIS d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 18. Komentar čl. 18 st.3 - Budući se sjednice povjerenstva mogu održati isti dan u različitim gradovima/općinama dogoditi će se da voditelj izrade strateške studije ne može istovremeno biti prisutan na više sjednica. Predlažemo da u st. 3 umjesto "voditelj izrade strateške studije" stoji "predstavnik ovlaštenika" Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. S obzirom na vrstu dokumenta, nazočnost voditelja izrade strateške studije je obvezna na sjednicama povjerenstva za stratešku procjenu.
70 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 18. Kako bi obveza nazočenja ovlaštenika i izrađivača na sjednici povjerenstva bila jasnija, predlažemo izmjenu teksta stavka 2. u članku 18., tako da umjesto teksta: "(2) Na sjednicu povjerenstva se pozivaju ovlaštenik i izrađivač." stoji: "(2) Sjednici povjerenstva su, prema pozivu predsjednika povjerenstva, dužni nazočiti ovlaštenik i izrađivač." Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Obveza ovlaštenika i izrađivača regulirana je stavcima 3. i 4. istoga članka.
71 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 18. U odnosu na odredbu članka 18., stavak 1., mišljenja smo da je rok od 8 dana od dana kada predsjednik povjerenstva zaprimi stratešku studiju prekratak rok da svi članovi povjerenstva zaprime studije i nacrt prijedloga strategije/plana/programa, prouče stratešku studiju i nacrt prijedloga strategije/plana/programa te da se članovi, kao i ovlaštenik i izrađivač kvalitetno pripreme za prvu sjednicu uz pripremu mišljenja u pisanom obliku!! Napominjemo da treba uzeti u obzir primjer kada se radi o sastanku povjerenstva na regionalnoj razini, a članovi povjerenstva su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, osam dana nije dovoljno za organizaciju puta, rezervaciju avio karte, smještaja, potvrdi putnog naloga. Predlažemo odrediti rok od barem 15 dana od dana primitka strateške studije od strane svih članova. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Jasno je navedeno da se sjednica saziva u roku od 8 dana, a ne da se sjednica mora u tom roku i održati.
72 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 18. Komentar na čl 18(1): Ova formulacija je nejasna. Naime, da li se rok od 8 dana odnosi na (i) krajnji rok da Predsjednik povjerenstva odredi datum održavanja prve sjednice, ili (ii) krajnji rok za održavanje prve sjednice. U drugom slučaju, predloženi rok od 8 dana je potpuno neprimjeren i apsolutno prekratak. Naime, strateške studije dokumenti su od više stotina stranica, a ujedno i stručni tekstovi koje nije jednostavno razumjeti. Usto, članovi Povjerenstva moraju iščitati i konačni nacrt programa/plana/strategije za koju je strateška studija rađena, a koji su također dokumenti od više stotina stranica. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Jasno je navedeno da se sjednica saziva u roku od 8 dana, a ne da se sjednica mora u tom roku i održati.
73 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 19. U odnosu na stavak 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako bi Zapisnik trebalo usuglasiti i potpisati od strane svih ili zapisniku priložiti izdvojeno mišljenje pojedinih članova povjerenstva. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. O radu povjerenstva za stratešku procjenu vodi se zapisnik koji uključuje usmena očitovanja članova izrečena na sjednici kao i pisana mišljenja članova.
74 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 19. Komentar na čl 19(1): Ovaj zapisnik mora biti javno dostupan, objavljen pravovremeno tijekom postupka strateške procjene, a kako bi javnost i zainteresirana javnost mogli jasno vidjeti stajalište članova Povjerenstva. Ovim Prijedlogu Uredbe potrebno je gore navedeno i omogućiti Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uvid u svu dokumentaciju iz postupka moguće je ostvariti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", brojevi 25/13 i 85/15).
75 ZELENA AKCIJA II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. S obzirom na važnost i opseg strateške studije, u slučaju potrebe za opsežnim dopunama rok od 15 dana smatramo prekratkim za kvalitetnu doradu. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. U slučaju potrebe za dužim rokom primjenjuje se stavak 6. istoga članka. O vrsti i detaljnosti potrebnih dopuna odlučuje povjerenstvo za stratešku procjenu na sjednici.
76 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Vezano na stavak 1. članice Zajednice mišljenja su kako je potrebno razmotriti način kojim bi bilo moguće osigurati utvrđivanje sadržaja samog Nacrta strategije/plana ili programa kako bi se u ranoj fazi postigla koordinacija između pojedinih resora i definirala varijantna rješenja. Bitno je da je i sam strateški/programski/planski dokument cjelovit i stručno utemeljen. Pojedini resori imaju definirano što sadrže planski dokumenti (Npr. Pravilnik o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima), ali usprkos tome koordinacije među resorima nije na zadovoljavajućoj razini. Vezano na odredbe stavaka 3. i 4. članice smatraju su kako je potrebno nakon što Povjerenstvo ustanovi da je studija cjelovita i stručno utemeljena postavlja se pitanje kada i na koji način odnosno u kojem dijelu postupka nadležna tijela mogu zatražiti dopunu sadržaja strateške studije? Ako se uzme u obzir da su rokovi za doradu studije Uredbom limitirani na svega 15 dana, jasno je da zahtijevane promjene mogu biti isključivo „kozmetičkog tipa“. Dodatno vrijedi i komentar uz članak 10. (3) Nakon što Povjerenstvo ustanovi da je studija cjelovita i stručno utemeljena postavlja se pitanje kada i na koji način odnosno u kojem dijelu postupka nadležna tijela mogu zatražiti dopunu sadržaja strateške studije? Ako se uzme u obzir da su rokovi za doradu studije Uredbom limitirani na svega 15 dana, jasno je da zahtijevane promjene mogu biti isključivo „kozmetičkog tipa“. Dodatno vrijedi i komentar uz članak 10. Također, u odnosu na stavak 5. smatramo da onaj koji daje zahtjev za dopunom može provjeriti je li zahtjev ispunjen. Čemu ulagati takav zahtjev ako član povjerenstva ne kontrolira opseg i kvalitetu nadopuna koju je zatražio? Članovi povjerenstva bi trebali dobiti na uvid i dati pisanu suglasnost na nadopune koje su zahtijevali. Vezano na odredbu stavka 6. predlažemo jasno definirati kako se postupak vraća na početak, uključujući postupak odabira novog ovlaštenika. Nije prihvaćen Komentar na stavak 1. se ne prihvaća. Sadržaj i metodologija izrade strategije, plana i programa nije predmet ove Uredbe. Komentar na stavke 3. i 4. se ne prihvaća. Uredbom je predviđena mogućnost da su primjedbe takve da ne utječu na cjelovitost i stručnu utemeljenost strateške studije odnosno postoji mogućnost da su primjedbe takve prirode da zahtijevaju razmatranje na dodatnoj sjednici povjerenstva za stratešku procjenu.
77 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Komentar na stavak (4) Smatramo da rok od 15 dana u većini slučajeva može biti prekratak te predlažemo da se definira rok od 30 dana, kao i u slučaju procjene utjecaja zahvata na okoliš. Komentar na stavak (5) Nije jasno zašto je određen ovaj rok. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. U slučaju potrebe za dužim rokom primjenjuje se stavak 6. istoga članka. O vrsti i detaljnosti potrebnih dopuna odlučuje povjerenstvo za stratešku procjenu na sjednici.
78 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Predlažemo izmjene stavka 6 ovog članka na način: (6) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da strateška studija ima nedostatke koji su takve prirode da strateška studija ne udovoljava propisanim zahtjevima u vezi s izradom i određenim sadržajem te odgovarajućom dopunom neće biti moguće otkloniti te nedostatke, predložit će nadležnom tijelu da se studija ponovno izradi. U ovom slučaju povjerenstvo će detaljno navesti dijelove strateške studije koje je potrebno ponovno izraditi. Nije prihvaćen Komentar je nejasan. Isti ne sadrži obrazloženje.
79 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Nejasna je primjena odredbe članka 20., stavak 6. "Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da strateška studija ima nedostatke koji su takve prirode da strateška studija ne udovoljava propisanim zahtjevima u vezi s izradom i određenim sadržajem, te odgovarajućom dopunom neće biti moguće otkloniti te nedostatke, predložit će nadležnom tijelu da se studija ponovno izradi. U ovom slučaju povjerenstvo će detaljno navesti područja u kojima strateška studija zahtjeva ponovnu izradu." Nije naznačeno zadaje li nadležno tijelo rok u kojem ovlaštenik mora ponovno izraditi stratešku studiju, radi li je isti ovlaštenik ili nadležno tijelo mora pokrenuti novu javnu nabavu za izradu nove strateške studije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ugovorni odnos nadležnog tijela i ovlaštenika nije predmet ove Uredbe.
80 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. U članku 20., stavku 5., iz razloga prekratkog roka potrebno je ostaviti rok za sazivanje nove sjednice od barem 15 dana od protoka roka iz stavka 4. istog članka. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Jasno je navedeno da se sjednica saziva u roku od 8 dana, a ne da se sjednica mora u tom roku i održati.
81 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Predlažemo brisanje dijela rečenice članka 20., stavka 2. i to: "Svaki član povjerenstva obvezan je na prvu sjednicu dostaviti mišljenje o kvaliteti studije u pisanom obliku" Mišljenja smo da je svrha sjednice povjerenstva da članovi povjerenstva, ukoliko imaju nedoumice i pitanja za ovlaštenika, od ovlaštenika dobiju objašnjenja, kako bi tek tada donijeli ispravnu odluku i do kraja oblikovali svoje mišljenje. Također pojam kvaliteta studije nije jasan. Radi se o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Članovi koji nazoče sjednici povjerenstva za stratešku procjenu svoje prethodno pripremljene primjedbe raspravljaju na sjednici dok članovi koji su spriječeni nazočiti obvezni su na prvu sjednicu dostaviti pisane primjedbe.
82 GRAD ZAGREB II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. U članku 20. stavku 4. predlaže se brisanje roka od 15 dana. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. U slučaju potrebe za dužim rokom za dopunu primjenjuje se stavak 6. istoga članka.
83 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Komentar na čl 20(6): Što se smatra odgovarajućom dopunom, jer to značajno utječe na rok dorade studije (vidjeti komentar na čl 20(4). Također, potrebno je jasno i nedvosmisleno prezicirati postupak ocjene nanovo izrađene studije (da li postupak kreće ponovno sazivanjem npovog povjerenstva, ili se nastavlja sazivanjem druge sjednice istog povjerenstva nakon što je druga studija spremna)? Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Stavak 6. odnosi se na dopune strateške studije koje nije moguće napraviti u roku određenom stavkom 4. ove Uredbe.
84 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Komentar na čl 20(5): U slučaju potrebe dopune/dorade studije, smatramo da održavanje druge sjednice Povjerenstva mora biti obvezno. Također, rok naveden u ovom stavku je nejasan, iz jednakog razloga kako ja navedeno u komentaru na čl 18(1). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. O potrebi održavanja druge sjednice povjerenstva za stratešku procjenu, a u odnosu na vrstu i opseg dopuna, odlučuje povjerenstvo za stratešku procjenu.
85 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Komentar na čl 20(4): Odredbe ovog stavka su nejasne i potrebno ih je detaljnije razraditi. Naime, potrebno je definirati što se smatra „doradom“ i „dopunom“ studije u smislu potrebnih intervencija u studiju. Također, nejasno je na što se odnosi rok od 15 dana: (i) za dopunu studije ili (ii) za slanje obavijesti o potrebi dopune. U prvom slučaju, rok je potpuno prekratak, jer je možda dopunu potrebno raditi na osnovu dodatnih istraživanja (osim ako to ne podliježe stavku 6 ovog članka, u kojem slučaju je potrebno jasno definirati što se smatra doradom/dopunom studije, a za koje aktivnosti se kvalificira nedostatak studije). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Kao što je navedeno i u samoj primjedbi u slučaju potrebe za dužim rokom primjenjuje se stavak 6. istoga članka. O vrsti i detaljnosti potrebnih dopuna odlučuje povjerenstvo za stratešku procjenu na sjednici.
86 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 20. Komentar na čl 20(2): Odredbe ovog stavka su proturječne i nedovoljno dobro definirane. Naime, potrebno je odrediti postupak utvrđivanja (i) cjelovitosti studije, (ii) stručne utemeljenosti studije, te (iii) poveznice između cjelovitosti i stručne utemeljenosti (naime, studija može sadržavati sve sadržajno propisane elemente, a ipak ne biti stručno utemeljena zbog zastarjelih podataka, i sl.). Također, potreba da svaki član povjerenstva dostavi pisano mišljenje o kvaliteti studije nikako ne smije zamjeniti potrebu fizičkog prisutstva sjednici (vidjeti komentar na čl 17(2). Konačno, obzirom na ovu odredbu, a u slučaju da se rok propisan čl 18(1) odnosi na drugi slučaj u našem komentaru, očigledno je da je rok iz članka 18(1) prekratak (npr. nedavno provedeni postupak strateške studije za plan upravljanja vodnim podučjima sadržavao je dva dokumenta s preko 1.000 stranica – smisleno pročitati i razumjeti toliku količinu stručnih informacija u 8 dana, a da bi se priredilo kvalitetno i utemeljeno mišljenje je prekratko). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Cjelovitost i stručna utemeljenost strateške studije utvrđuje se u odnosu na propisani sadržaj strateške studije u kvalitativnom smislu te u odnosu na sadržaj, ciljeve i razinu obuhvata strategije, plana odnosno programa.
87 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 21. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu u odnosu na stavak 2. mišljenja su kako je potrebno jasno definirati da se u postupku strateške procjene ukoliko se nešto i uz mjere ublažavanja ocijeni neprihvatljivim može ići na utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa što bi onda dalo puni smisao tog postupka i olakšalo investitorima da se ne bave konkretnim zahvatima za čiju realizaciju nisu stvoreni preduvjeti na državnoj, regionalnoj (područnoj) ili lokalnoj razini. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) ne utvrđuje obvezu prevladavajući javni interes na razini strategije, plana i programa.
88 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 21. Predlažemo izmjene alineje 1 i 2 prvog stavka na način: (1) Mišljenje povjerenstva iz članka 20. stavka 3. ove Uredbe o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije sadrži osobito: - opis najprihvatljivije varijante strategije, plana odnosno programa za okoliš s obrazloženjem, kada su strategijom, planom odnosno programom predviđena i varijantna rješenja, - prikaz utjecaja najprihvatljivije varijante strategije, plana odnosno programa na okoliš, kada su strategijom, planom odnosno programom predviđena i varijantna rješenja te predlažemo izmjene stavka 3 na način: (3) Nacrt prijedloga mišljenja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje tajnik povjerenstva uz suradnju s ovlaštenikom. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Komentar je u suprotnosti s Prilogom I. ove Uredbe. Vezano za prijedlog da zapisnik izrađuje i ovlaštenik, podsjećamo da su obveze ovlaštenika određene člankom 12. ove Uredbe.
89 GRAD ZAGREB II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 21. Predlaže se da rad povjerenstva ne završava prije javne rasprave, nego da svoje mišljenje donosi nakon što razmotri primjedbe i prijedloge javnosti. Povjerenstvo mora biti stručna potpora nadležnom tijelu. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Povjerenstvo za stratešku procjenu, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), ocjenjuje rezultate strateške studije.
90 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 21. Komentar na čl 21(2): Ovu odredbu potrebno je uskladiti s točnom formulacijom iz Članka 33 (3) Zakona o zaštiti prirode, kojim se traži „program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja“, što nije istovjetno izvješćivanju o „stanju ekološke mreže“. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Odredba je usklađena sa člankom 33. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13). Članak 21. stavak 2. Uredbe glasi "Ukoliko se u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš provodi i Glavna ocjena mišljenje sadrži i prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu te program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže sukladno posebnom propisu."
91 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 21. Komentar na čl 21(1), alineja 1: Ako ispravno interpretiramo ovu odredbu, strateška studija sadrži sve detaljno obrazložene varijante, a da Povjerenstvo odlučuje koja varijanta je najprihvatljivija? U tom slučaju, još važnijim pokazuje se potreba transparetnosti i javne dostupnosti zapisnika sa sastanaka (čl 17(4)), a kako bi zainteresirana javnost imala uvid u proces odlučivanja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uvid u svu dokumentaciju iz postupka moguće je ostvariti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", brojevi 25/13 i 85/15).
92 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 22. Članak je potrebno formulirati na način da je jasno kako studija mora biti dorađena tako da uključuje sve primjedbe povjerenstva. U protivnom nije jasno kad će studija biti „cjelovita i stručno utemeljena“, a s druge strane može biti stručno utemeljena a ipak imati nedostatke koje je potrebno ukloniti. Nije prihvaćen Komentar je nejasan.
93 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 23. Komentar na stavak (4) Nije jasno na osnovu čega se postupak JR za prostorne planove izdvaja u odnosu na postupak JR za ostale SPP-ove. Jedinstveni postupak bi se trebao provesti bez obzira o kojoj vrsti SPP-a se radi. Također, rok za provedbu JR mora biti određen i jednak za sve vrste SPP-a. Iz tvrdnje da rok i način provedbe JR za prostorne planove ne smije biti u suprotnosti s odredbama propisa iz područja zaštite okoliša proizlazi upravo gore navedeno- da za sve SPP-ove vrijede ista pravila o roku i načinu provedbe JR te nema potrebe ovaj primjer izdvajati kao iznimku (jer to ni nije). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Razlog izdvajanja postupka javne rasprave za prostorne planove je taj što je jedino za prostorne planove javna rasprava propisana posebnim propisom.
94 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 23. U odnosu na odredbe članka 23. stavka 4. upozoravamo na potrebu usklađivanja Zakona o prostornom uređenju sa Zakonom o zaštiti okoliša kako bi rokovi za provedbu javne rasprave prostornih planova bili jasni. Potrebno je o tome obavijestiti Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. Usklađivanje Zakona o prostornom uređenju sa Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) je u tijeku.
95 ZELENA AKCIJA II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. Nakon provođenja javne rasprave trebala bi se održati sjednica povjerenstva. na kojoj se odlučuje o primjedbama danim na stratešku studiju. Ovako o zaprimljenim primjedbama ne odlučuje struka, već nadležno ministarstvo. Osobe koje su davale primjedbe ne mogu znati jesu li one usvojene sve do izvještaja o provedenoj javnoj raspravi. Članak 6. Arhuške konvencije određuje, između ostalog, da odluka treba uzimati u obzir ishod sudjelovanja javnosti te da treba javnosti učiniti dostupnim tekst odluke, zajedno s razlozima i promišljanjima na kojima se odluka temelji. Tumačenje navedene odredbe dala je Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (Maastricht recommendations on promoting effective public participation in decisionmaking in environmental matters, ECE/MP.PP/2014/2/Add.2, str.38), koja navodi kako razlozi i promišljanja moraju sadržavati objašnjenje načina na koji su primljeni komentari uključeni u doneseni akt, s jasnom naznakom koji su komentari prihvaćeni i zašto a koji nisu i zašto. U takvoj situaciji kvalitetno obrazloženje koje traži Konvencija moguće je samo uz sudjelovanje stručnjaka prilikom odlučivanja o komentarima. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Povjerenstvo za stratešku procjenu, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), ocjenjuje rezultate strateške studije. Odgovore na primjedbe s javne rasprave izrađuje ovlaštenik u suradnji s nadležnim tijelom. Sažeti prikaz načina na koji su primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti uzeti u obzir odnosno razmotreni pri donošenju odluke o usvajanju strategije, plana ili programa sastavni su dio izvješća o provedenoj strateškoj procjeni.
96 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. Komentar na stavak (2) Rok za odgovore na primjedbe ne bi smio biti striktno određen s obzirom na to da se tijekom javne rasprave može zaprimiti 10 ili 210 primjedbi te vrijeme koje je potrebno za očitovanja ponajprije ovisi o broju i kompleksnosti primjedbi. Ukoliko je potrebno definirati rok, predlaže se da on bude 30 dana. Komentar na stavak (3) Nije jasno koja pravila vrijede u slučaju postupka SPUO za prostorne planove, niti na osnovu čega je napravljena iznimka za prostorne planove. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeni rok usklađen je s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.
97 IRES EKOLOGIJA d.o.o. II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. Predlažemo izmjene stavka 2 na način: (2) U postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, nakon završetka javne rasprave, u primjerenom roku ovisno o broju primjedbi i prijedloga zaprimljenih za vrijeme javne rasprave, ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na stratešku studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeni rok usklađen je s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.
98 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. U odnosu na odredbu članka 24., stavak 2, nakon izraza "u roku od 15 dana", potrebno je dodati tekst: "od zaprimanja primjedbi od nadležnog tijela," budući da nije jasno od kojeg trenutka počinje teći rok od 15 dana. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Podrazumijeva se da ovlaštenik ne može odgovarati na primjedbe koje nije zaprimio. Rok teče o zaprimanja, a nadležno tijelo je ono koje sve koordinira.
99 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. O odnosu na odredbu članka 24. stavak 1. određenje da "Svojim očitovanjem ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za strategiju, program odnosno plan" potrebno je dopuniti na način da se točka na kraju rečenice briše, dodaje zarez i sljedeće riječi: "uz prethodno očitovanje članova povjerenstva putem elektronske pošte, u slučaju promjene mjera i programa praćenja stanja okoliša, u odnosu na mjere i program praćenja utvrđenim Mišljenjem povjerenstva." Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Povjerenstvo za stratešku procjenu s radom završava prije javne rasprave, dok nadležna tijela sudjeluju u postupku javne rasprave.
100 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 24. U odnosu na odredbu članka 24., stavak 1., nedostaje rok u kojem se ovlaštenik mora očitovati na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave (kada se ne radi o postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Rok određuje nadležno tijelo u suradnji s ovlaštenikom.
101 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Obveza pribavljanja mišljenja Ministarstva i upravnog tijela za zaštitu okoliša županije Nije jasno o kakvom se mišljenju radi. Treba biti jasno da se radi o mišljenju o provedenom postupku strateške procjene. U pripadajućim člancima treba biti jasnije navedeno kada i od koga se traži mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu na državnoj/ regionalnoj razini te na lokalnoj razini. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Članak 4. je već dopunjen sukladno primjedbi na isti, formulacijom "…o provedemom postupku,…", a člankom 25. jasno je navedeno da se radi o mišljenju o provedenoj strateškoj procjeni.Komenatar koji se odnosi na mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu se ne prihvaća, jer je isto propisano stavkom 3. istoga članka ove Uredbe.
102 ZELENA AKCIJA II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Kao što je već navedeno u komentarima, rok od 15 dana je prekratak za davanje relevantnog mišljenja, s obzirom na količinu dokumentacije. Nije jasno zašto je rok mijenjan, kada u važećoj uredbi on iznosi 30 dana. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Dosadašnja praksa pokazala je da je rok od 15 dana primjeren.
103 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu , vezano na stavak 3. smatraju da je najveći izazov postojećeg zakonodavstva koji se odnosi na pitanja zaštite prirode jest taj da ukoliko Ministarstvo utvrdi da, uzimajući u obzir mišljenje javnosti, nije moguće odrediti kompenzacijske uvjete, Zahtjev za utvrđivanjem prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta se odbija Rješenjem Ministarstva u roku od 30 dana od završetka javne rasprave pa se postavlja pitanje smisla utvrđivanja prevladavajućeg javnog mišljenja kada to ne ovisi o mišljenju niti javnosti niti Vlade Republike Hrvatske već o tome mogu li se ili ne mogu odrediti kompenzacijski uvjeti što je isključivo u ingerenciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Pogledati postupak OPEM! Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) ne utvrđuje prevladavajući javni interes i kompenzacijske uvjete na razini strategije, plana i programa.
104 HUSZPO II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Komentar na stavak (2) Nije jasno po kojoj osnovi je napravljena iznimka za prostorne planove. Komentar na stavke (3) i (4) Stavci su nejasni. Znači li to da se Ministarstvu dostavljaju svi dokumenti iz st. 4 kako bi se dobilo mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu? A nakon što se pribavi to mišljenje, svi ti isti dokumenti se šalju istom ministarstvu da se dobije mišljenje o provedenom postupku SPUO? Sa svrhom racionalizacije vremena, predlaže se st. 3 izmijeniti na način: "Ako se u sklopu strateške procjene provodi Glavna ocjena, mišljenje Ministarstva iz stavka 1. ovog članka uključuje i mišljenje o prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu." (naime, radi se o istom Ministarstvu koje izdaje oba mišljenja). Komentar na stavak (5) Pod pretpostavkom da se objedine postupci izdavanja mišljenja o SPUO i prihvatljivosti za ekološku mrežu, rok bi trebalo produžiti na 30 dana. Komentar na stavak (6) Predlaže se dopuniti na način: "Mišljenje Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži ocjenu svih dijelova propisanog postupka strateške procjene, uključujući i ocjenu postupka Glavne ocjene ako se provodila u sklopu strateške procjene." Komentar na stavak (7) Dopuniti na način: Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave prije upućivanja prijedloga strategije, plana i programa u postupak donošenja obvezan je o provedenoj strateškoj procjeni za strategiju, plan odnosno program pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša županije. Ako se u sklopu strateške procjene provodi Glavna ocjena, nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša županije dužno je zatražiti mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu te ga uključiti u mišljenje o provedenoj strateškoj procjeni. Komentar na stavak (8) Ova iznimka nema osnove. Predlaže se brisanje. Komentar na stavak (9) Stavci 2 do 6 nisu jasno napisani te se ne može slijediti tijek koji bi se na odgovarajući način primijenio na JLS. Nije prihvaćen Komentar na stavak 2. se ne prihvaća. Navedeno je usklađeno s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Komentar na stavke 3. i 4. se ne prihvaća. Radi se o različitim nadležnostima. U slučaju neprihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu, mišljenje iz stavaka 1., 2. i 7. se ne izdaje. Komentar na stavak 8. se ne prihvaća. Navedeno je usklađeno s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Komentar na stavak 9. se ne prihvaća. Odredbe stavaka 7. i 9. jasno određuju primjenu ovog članka.
105 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Mišljenja smo da je rok iz članka 25., stavka 8., od 15 dana od završetka javne rasprave prekratak rok da bi Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša u županiji izdalo mišljenje o provedenoj strateškoj procjeni prostornog plana iz razloga što je dan isti rok od 15 dana od završetka javne rasprave (članak 24. stavak 2) za dostavu očitovanja ovlaštenika na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na stratešku studiju, te ne ostaje vremena za pripremu dokumentacije (korigirane strateške studije i plana) potrebne za pribavljanje mišljenja. Dakle, moguće je da od završetka javne rasprave pa do pribavljanja očitovanja ovlaštenika na pristigle primjedbe prođe tih 15 dana, tako da Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša uopće neće imati niti dan od zaprimanja dokumentacije za davanje mišljenja o provedenoj SPUO! Što ako to ne uspije u tom roku, smatra li se da je mišljenje dano??? Predlažemo da se odredi rok od 15 dana od dana primitka dokumentacije iz članka 25., stavak 4., analogno odredbama članka 25., stavka 5. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno je usklađeno s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Rok teče o zaprimanja dokumentacije, a nadležno tijelo je ono koje sve koordinira.
106 Dijana Tomašević Rakić II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. U odnosu na odredbu iz članka 25. stavka 3. određenje "prije pribavljanja mišljenja iz stavka 1., 2. i 7. ovoga članka nadležno tijelo je dužno pribaviti mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu." potrebno je detaljnije razjasniti na način da bude jasno u kojem se koraku postupka strateške procjene pribavlja mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu pa predlažemo da se točka na kraju rečenice briše, dodaje zarez i sljedeće riječi: "u sklopu pribavljanja mišljenja tijela i osoba, prema članku 23. stavku 3. ove Uredbe" Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Odredbom je jasno definirano da se mišljenje o prihvatljivosti strategije, plana ili programa na ekološku mrežu pribavlja prije mišljenja iz stavaka 1., 2. i 7. ovog članka.
107 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Komentar na čl 25(5): S obzirom na očekivanu količinu stručnih materijala koje je potrebno pročitati i razumjeti, ovaj je rok od 15 dana prekratak za smisleno mišljenje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Dosadašnja praksa pokazala je da je rok od 15 dana primjeren.
108 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 25. Komentar na čl 25(1): Pretpostavljamo da se radi o Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (MZOIP), što je potrebno jasno definirati. Također, pretpostavljamo da u ovom trenutku MZOIP radi ocjenu prihvatljivosti predloženih mjera, te predlaže dopunu istih? U tom slučaju, isto smatramo bitnim jasno navesti. Ako to nije slučaj, potrebno je u predloženom tekstu Uredbe pronaći odgovarajuće mjesto na kojem će se jasno i nedvosmisleno navesti da je MZOIP nadležan za ocjenu prihvatljivosti mjera, konačnog odobravanja i dopune istih. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Definicija Ministarstva kao i uloga nadležnih tijela u postupku strateške procjene utvrđeni su člankom 4. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
109 ZELENA AKCIJA II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 26.  Program praćenja stanja okoliša trebao bi uključivati i sudjelovanje javnosti u postupku provjere provedbe mjera zaštite okoliša i ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu, kao način dodatne kontrole njihova provođenja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Praćenje stanja okoliša uređeno je Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i posebnim propisima.
110 HGK II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 26.  Vezano na stavak 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno osigurati dodatne kompetencije u cilju osiguravanja kvalitetnije koordinaciju svih dionika što je obuhvaćeno prethodnim komentarima. Nije prihvaćen Komentar je nejasan.
111 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 26.  Komentar na čl 26(2): Napominjemo kako program praćenja stanja na razini plana, programa , strategije (na kojoj razini nemá provedbe) nikako ne može zamijeniti planove praćenja za pojedinačne elemente plana, programa, strategije koji se definiraju u postupku studije utjecaja na okoliš i/ili ocjene o procjeni utjecaja na ekološku mrežu. Na razini zahvata, program praćenja mora biti detaljan i jasan, dok se na razini plana, programa, strategije moraju dati okviri za razmatranje mjera i povezanog programa praćenja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
112 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 26.  Komentar na čl 26(1): Potrebno je uskladiti s Čl 33(3) Zakona o zaštiti prirode, kojim se traži „program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja“, što nije isto kao „stanje ekološke mreže“. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Odredba je usklađena sa člankom 33. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13). Članak 26. stavak 1. Uredbe glasi "Program praćenja stanja okoliša, uključujući i praćenje stanja ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže ako se u sklopu strateške procjene provodi Glavna ocjena, sastavni je dio strategije, plana odnosno programa."
113 WWF Adria II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE, Članak 28. Komentar na čl 28(1): Ovu odredbu smatramo nedovoljno razrađenom. Naime, potrebno je definirati (i) početne kriterije na osnovu kojih se ocjenjuje da li se može očekivati prekogranični utjecaj (pr. plan/program/strategija obuhvaća područje na kojem se nalazi i državna granica, ili se radi o prekograničnim rijekama, i sl.), te (ii) takav postupak u kojemu nadležno tijelo (na osnovu gore definiranih pokazatelja) ocjenjuje postoji li ili ne mogućnost prekograničnog utjecaja o čemu (oba slučaja) obavještava Ministarstvo, koje u slučaju postojanja utjecaja pokreće postupak s drugom državom. Također, obrazloženje odluke o provedbi ili ne-provedbi prekograničnih konzultacija treba biti sastavni dio studije. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Postupanje u slučaju prekograničnog utjecaja uređeno je člankom 134. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
114 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 29. Mišljenja smo kako je potrebno definirati pojam 'manje izmjene i dopune strategija, planova i programa'. Navedeno je moguće opisati u pojmove članka 3. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno se utvrđuje od slučaja do slučaja i pri tome se uzimaju u obzir kriteriji iz Priloga II. ove Uredbe.
115 HUSZPO III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 29. Sukladno čl. 40 ZZO, ovlaštenik može obavljati poslove koji se odnose na izradu dokumentacije potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene. S obzirom na to, članak 29 potrebno je dopuniti na način da nadležno tijelo može uključiti ovlaštenika tijekom ovog postupka, kako u sklopu konzultacija tako i pri pripremi potrebne dokumentacije. Vidi i komentar na članak 12, st.1. Nije prihvaćen Komentar se na prihvaća. Kao što je navedeno u odgovoru na komentar na članak 12. stavak 1. ove Uredbe ponavljamo, niti Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) niti ovom Uredbom nije propisana obveza nadležnom tijelu da za pripremu dokumentacije za ocjenu o potrebi strateške procjene mora angažirati ovlaštenika. Uključivanje ovlaštenika u postupak ocjene o potrebi strateške procjene ovisi isključivo o odluci nadležnog tijela.
116 GRAD ZAGREB III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 29. Provedba odredbe članka 29. stavka 8. mora biti jasnija. Treba razmotriti i pojasniti ulogu i svrhu Ministarstva u pripremi zahtjeva iz stavka 6. istoga članka, s obzirom da je stavkom 7. propisan njegov sadržaj. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Uloga i svrha Ministarstva definirana je odredbama Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na stratešku procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
117 WWF Adria III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 29. Komentar na čl 29(1): Na osnovu kojih kriterija se odlučuje što su to „male površine“ i „manje izmjene“? Ovo je iznimno bitno jasno definirati, a kako bi se onemogućilo izbjegavanje provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno se utvrđuje od slučaja do slučaja i pri tome se uzimaju u obzir kriteriji iz Priloga II. ove Uredbe.
118 GRAD ZAGREB III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 31. Predlaže se izmjena članka 31. stavka 5., koji se odnosi na strategiju, plan i program za koje se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, a da nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš. Smatramo da, ukoliko se ne utvrdi vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, nije opravdano propisati obvezu provođenja strateške procjene. U tom slučaju treba donijeti odluku o obvezi provođenja Glavne ocjene sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, a ne odluku o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe Glavne ocjene. Nije prihvaćen Komentar se na prihvaća. Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) utvrđeno je da za strategije, planove i programe koji imaju utjecaj na ekološku mrežu obvezno se provodi strateška procjena.
119 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 33. Mišljenja smo kako je potrebno definirati pojam 'malih površina'. Tko će odrediti što je 'mala površina' na lokalnoj razini? Predlažemo da se navedeno definira u pojmovima članka 3. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno se utvrđuje od slučaja do slučaja i pri tome se uzimaju u obzir kriteriji iz Priloga II. ove Uredbe.
120 WWF Adria III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE, Članak 33. Na osnovu kojih kriterija se odlučuje što su to „male površine“ i „manje izmjene“? Ovo je iznimno bitno jasno definirati, a kako bi se onemogućilo izbjegavanje provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno se utvrđuje od slučaja do slučaja i pri tome se uzimaju u obzir kriteriji iz Priloga II. ove Uredbe.
121 HGK PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Predlažemo dopuniti točku 6. tako da glasi "vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose, razmatranje utjecaja na građevine, druge zahvate u prostoru i površine od državnog i područnog (regionalnog) značaja i interesa za Republiku Hrvatsku". Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno je već obuhvaćeno Prilogom I. ove Uredbe.
122 HUSZPO PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Vidjeti komentar na članak 7, odnosno pripadajući naslov "Obvezni sadržaj strateške studije" Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Kao što je odgovoreno u komentaru na članak 7., postupak ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa na ekološku mrežu je uređen posebnim propisom.
123 IRES EKOLOGIJA d.o.o. PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Predlažemo izmjene alineja 1, 6, 8 i 9 u uvodnom dijelu na način: Strateška studija sadrži osobito: - kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva strategije, plana ili programa i usuglašenost s tematskim strategijama, planovima i programima - vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne te prekogranične) na okoliš i prirodu, uključujući sastavnice okoliša za koje se, na temelju definiranog sadržaja, a tijekom izrade strateške studije, utvrdi da mogu biti pod značajnim utjecajem strategije, plana ili programa - kada su strategijom, planom odnosno programom predviđena i varijantna rješenja, kratko prikazati razloge za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja strategije, plana ili programa na okoliš uključujući i naznaku razmatranih varijanti i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka, - opis načina praćenja provedbe strategije, plana odnosno programa Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeni sadržaj usklađen je s Direktivom 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001.).
124 WWF Adria PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Komentar na točku 4, alineju 1 Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: Također, smatramo neprihvatljivim da se ovdje predlažu samo mjere ublažavanja. Potrebno je prepoznati raspon mogućih mjera koje trebaju uključivati mjere sprječavanja, smanjenja, te zatim ublažavanja utjecaja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ovaj izričaj je usklađen s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13). Osim toga radi se o obveznom sadržaju gdje su propisani osnovni zahtjevi/elementi koje strateška studija treba sadržavati, a kroz postupak određivanja sadržaja studije ukoliko za to postoji realna potreba uvijek se mogu propisati dodatni zahtjevi/elementi pa tako i detaljnija razrada mjera.
125 WWF Adria PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Komentar na točku 3 Poglavlja Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: U slučaju ocjene o prihvatljivosti strategija, plana ili programa za ekološku mrežu, smatramo neprihvatljivim da se predlažu samo mjere ublažavanja. I ovdje je potrebno prepoznati raspon mogućih mjera koje trebaju uključivati mjere sprječavanja, smanjenja, te zatim ublažavanja utjecaja. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Ovaj izričaj je usklađen s odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13). Osim toga radi se o obveznom sadržaju gdje su propisani osnovni zahtjevi/elementi koje strateška studija treba sadržavati, a kroz postupak određivanja sadržaja studije ukoliko za to postoji realna potreba uvijek se mogu propisati dodatni zahtjevi/elementi pa tako i detaljnija razrada mjera.
126 WWF Adria PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Komentar na alineju 7; Predložene mjere moraju biti znanstveno utemeljene i potvrđene od strane nadležnih relevantnih institucija (a ne definirane isključivo temeljem procjene Ovlaštenika), a u slučaju prekograničnog utjecaja obrađene individualno sa svakom državom. Također predlažemo da se uz svaku mjeru navede i referenca kao potvrda njene primjerenosti na slučaj u pitanju. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Sva relevantna tijela nadležna za okoliš i zdravlje moraju biti uključena u postupak donošenje strategije, plana i programa.
127 WWF Adria PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Komentar na alineju 6: Ovdje je potrebno prepoznati i mogućnost prekograničnih utjecaja, samostalno te kumulativno i sinergijski s utjecajima u matičnoj državi. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Prilogom II. ove Uredbe određuju se kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš i način pojedinačnih ispitivanja. Tako, obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati treba sagledati između ostalog i u odnosu na kumulativnu prirodu utjecaja i prekograničnu prirodu utjecaja.
128 WWF Adria PRILOG I., OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE Komentar na alineju 2: Molimo pojašnjenje što se smatra „razvojem okoliša“? Prihvaćen Vezano za komentar/zahtjev za pojašnjenje pojma "razvoj okoliša", isti se odnosi na promjene u okolišu koje mogu nastati bez provedbe strateške procjene.
129 HGK PRILOG II., NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ Vezano na kriterije iz točke 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako se nacionalno moramo usmjeriti na ozbiljno, pomišljeno i multidisciplinarno strateško planiranje kako bi izbjegli pogreške iz prethodnih razdoblja odnosno preuzimanja obveza koje nismo u mogućnosti ispuniti niti s tehničkog, niti s vremenskog niti s financijskog aspekta. Te obveze se sve zapravo u ovom ili onom obliku u konačnici stavljaju na teret građanima Republike Hrvatske. Ovo je od posebnog značaja za dokumente koje donosi Vlada Republike Hrvatske i ne bi se smjelo događati da oni nisu međusobno usklađeni i da se ciljevi različitih resora međusobno poništavaju. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
130 WWF Adria PRILOG II., NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ Komentar na točku 1, alineju 3: Promicanja ili Provedbe održivog razloga? Pretpostavka je da će utjecaj održivog razvoja biti ocijenjen pozitivnim utjecajem, te je stoga potrebno osigurati da se isti provodi u praksi (a ne samo deklarativno promiče). Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Termin je usklađen s Direktivom 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001.).
131 HUSZPO PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Pozdravljamo uvrštavanje ovog obrasca u Uredbu jer vjerujemo da može nadležnim tijelima olakšati donošenje odluka te na pregledan način dati informacije na osnovu kojih je odlučeno treba li ili ne provoditi postupak strateške procjene. Jedino skrećemo pažnju na to da bi isti bilo dobro jezično malo doraditi na način da bude u duhu hrvatskog jezika, npr. umjesto Da li predstavlja..?, staviti Predstavlja li...? i sl. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Prilog III. je jezično dorađen.
132 IRES EKOLOGIJA d.o.o. PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Predlažemo izmjenu naslova ovog priloga na način: OBRAZAC ZA OCJENU O POTREBI PROVOĐENJA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Navedeno je definirano Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
133 WWF Adria PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Komentar na točku B.5.: Smatramo bitnim procijeniti da li postoji bilo kakav prekogranični utjecaj (uključujući i kumulativni), a ne samo negativni. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Pojam "negativni" je isključen.
134 WWF Adria PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Komentar na točku B.2.: Prekogranični utjecaji moraju biti uključeni. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Točka B.5. uključuje prekogranični utjecaj.
135 WWF Adria PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Komentar na točku A.12.: Ovo ne smije značiti da, samo zato što je strateška procjena provedena za višu razinu, nije potrebno provesti stratešku procjenu na ovoj razini. Praksa je pokazala da studije višeg reda često znaju „zaključiti“ kako će se procjena utjecaja provesti studijom niže razine, kada će detaljniji podaci biti poznati. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
136 WWF Adria PRILOG III., OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ Komentar na točku A.4.: Potrebno je razjasniti da se ovdje radi o zemljopisnom području. Također, veličina teritorijalnog obuhvata strateške studije trebala bi utjecati na provedbu strateške procjene – po principu više vremena (dulji rokovi, više javnih izlaganja) za studije koje su na višoj hijerahiskoj razini (državna>regionalna>županijska>itd). Prihvaćen Komentar se prihvaća.Točka A.4. dopunjena je pojmom "geografsko područje".