Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska mreža za ruralni razvoj Podmjera 19.2.- Odabir LAG-ova, Donošenje odluka (1.) Molimo definirati vremensko donošenje odluka od strane APPRRR-a. Nije prihvaćen U Pravilnicima za provedbu mjera ruralnog razvoja definirano je postupanje Agencije za plaćanja dok su vremenski rokovi za donošenje njezinih odluka definirani internim procedurama Agencije za plaćanja.
2 Hrvatska mreža za ruralni razvoj Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija, Opći uvjeti Prijedlog: odobravanje avnsa LAG-ovima u iznosu do 50% uz bankarsku razinu. Predložemo avans u iznosu 15 % od odobrenih sredstava iz 19.4 uz zadužnicu LAG-a na godišnjoj razini. Nakon proteka četiri kvartala može se vidjeti da li je avans opravdan ili nije. To neće biti preveliki rizik niti za LAG, niti za Agenciju, jer ako LAG-ovi imaju zadatak da na lokalnoj razini provode Program ruralnog razvoja kao produžena ruka MP i APPRRR-a , onda je opravdano da se LAG-ovi avansiraju sa 15% sredstava iz podmjere 19.4. Primljeno na znanje LAG-ovi mogu zatražiti i manji iznos predujma do gornjeg iznosa od 50 %.
3 Hrvatska mreža za ruralni razvoj  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVEDBI PODMJERE 19.2.  »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a«  I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Mogu li se općine javiti na natječaje Mjere 7.4 PRRRH i natječaje LAG-a? Npr. JLS se s jednim projektom npr. cestom javiti na 7.4., a s manjim projektom npr. dječjim igralištem se javit na natječaj LAG-a. Primljeno na znanje Članak 24., stavak 3. važećeg Pravilnika za Mjeru 7. navodi da isti korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.4.1. za jedno od prihvatljivih ulaganja tijekom jednog natječaja. Stavak 4. istoga članka navedenog Pravilnika navodi da se Zahtjev za potporu za sljedeće ulaganje unutar ovoga tipa operacije može podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom Zahtjevu za potporu. Navedene odredbe se nalaze i u nacrtu novog Pravilnika za Mjeru 7.
4 Hrvatska mreža za ruralni razvoj Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija, Opći uvjeti (7. i 9.) Apeliramo da pokušate smanjiti zahtjeve za predujam. Bankarska garancija plativa „na prvi poziv“ prestrogi je kriterij i niti jedan LAG takvu garanciju neće moći dobiti. (LAG-ovi su udruge) Nije prihvaćen Agencija za plaćanja smatra da je sukladno trenutno postavljenim zahtjevima nadležnih propisa EK, navedeni prijedlog jedino osiguranje Agenciji za plaćanja za isplatu predujma za korisnike u tipu operacije 19.4.1. Ukoliko se okolnosti za osiguranje predujma promjene, Agencija za plaćanja će razmotriti te predložiti i druge mogućnosti osiguranja za isplatu predujma u tipu operacije 19.4.1.
5 Hrvatska mreža za ruralni razvoj I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik (22.) Gospodarska djelatnost je definirana ovom stavkom. Na koji način će APPRRR gledati obavljaju li LAG-ovi gospodarsku djelatnost? I molimo tumačenje od Ministarstva financija i Ureda za udruge. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će provjeravati da li je LAG u svojem statutu naveo da se bavi gospodarskom djelatnošću. Sukladno članku 31. stavku 1. Zakona o udrugama, udruga obavlja gospodarske djelatnosti ako je to propisano njezinim statutom. Mišljenje Ministarstva financija na navedeno će biti objavljeno na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr .
6 Hrvatska mreža za ruralni razvoj I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik (12.) Ulazi li u to članarina JLS i sredstva županija? Primljeno na znanje Mišljenje Ministarstva financija kao nadležne ustanove za navedeno će biti objavljeno na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr.
7 LAG Posavina Podmjera 19.2.- Odabir LAG-ova, Postupak ugovaranja − "obveza LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja početak bavljenja gospodarskom djelatnošću ili stjecanje dionica ili udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,"-Znači li da se LAG, sukladno Zakonu o udrugama, ima pravo baviti gospodarskom djelatnošću, ali da ostvarenu dobit koristi isključivo u ostvarivanje svojih ciljeva koji proizlaze iz Statuta ili je ZABRANJENA bilo kakva gospodarska djelatnost? Primljeno na znanje Zakon o udrugama je propisao mogućnost da udruga može obavljati i gospodarsku djelatnosti. Ukoliko LAG ima u statutu propisano obavljanje gospodarske djelatnosti, na isti se primjenjuju odredbe za potpore male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013 i druga pravila o državnim potporama te je iz tog razloga LAG dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja o početku bavljenja gospodarskom djelatnošću.
8 LAG Posavina Podmjera 19.2.- Odabir LAG-ova, Ocjenjivanje kvalitete LRS U svrhu ranijeg početka provedbe Operacije 19.2.1.-prijedlog da se u stavku (4) smanji broj dana za objavu rezultata na 45 dana. Nije prihvaćen U navedenom roku od 90 dana potrebno je ocijeniti sve pristigle lokalne razvojne strategije. Uzimajući u obzir da se očekuje nešto više od 55 lokalnih razvojnih strategija koje će biti potrebno ocijeniti, predložen je navedeni rok kao krajnji rok za završetak cjelokupnog procesa ocjenjivanja lokalnih razvojnih strategija pristiglih na natječaj za tip operacije 19.2.2.