Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE Ovdje dajemo primjedbe na članke 17., 21., 27. i 28. jer aplikacija ne dopušta unos komentara uz tekst članka. Primjedbe na članke 1.-15. unesene su na uobičajeni način. Vezano na odredbu članka 17. stavka 1. podstavka 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu smatraju kako je potrebno jasno naznačiti radi li se o ispitu iz toksikologije. Ukoliko da, potrebno je takav tekst ubaciti u članak. Vezano na odredbe članka 17. stavka 1. podstavaka 3.-5. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu pitaju se znači li navedeno u spomenuta 3 stavka kako će biti definirani metodologije,alati, scenariji, programi i drugi informatički alati koji se koriste u Procjenama od strane Državne uprave za poslove civilne zaštite? Ako da, članak treba preoblikovati kako bi bilo jasno što će se ispitivati. Vezano na odredbu članka 21. stavka 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu primjećuju kako nigdje u pravilniku nije definirano podrazumijeva li obnova ispunjavanja uvjeta i ponavljanje ispita za voditelja i stručnjake. Ovaj kriterij treba definirati, odnosno navesti je li ili nije potrebno ponoviti ispite. U odnosu na članak 27. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je navedeni rok prekratak te će onemogućiti svim dionicima jednake uvjete u smislu zadovoljavanja traženih uvjeta od strane Ovlaštenika. Ovime se dovodi u pitanje nepristranost postupaka, osobito uzmemo li u obzir da se od lipnja 2015. godine ne organiziraju ispiti za stručnjake 1. i 2. grupe poslova, čime je onemogućeno mnogim tvrtkama da zadovolje potrebnu kadrovsku strukturu vezano uz izdavanje Ovlaštenja. Rok bi realno trebao iznositi najmanje 3 mjeseca s preduvjetom da će se na vrijeme organizirati ispiti za voditelje i stručnjake. Vezano na odredbu članka 28. stavka 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je ovim člankom potrebno definirati minimalan broj godišnjih edukacija koje Državna uprava mora provesti, jer trenutačno se edukacije ne održavaju već više od godine dana. Prihvaćen Članak 17. stavak 1. podstavak 1. – PRIHVAĆA SE Ovaj podstavak preformulirat će se tako da glasi: „- poznavanje opasnih tvari iz Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN,44/14). Članak 17. stavak 1. podstavci 3-5 – PRIHVAĆA SE Ovi podstavci preformulirat će se tako da će se povezati s drugim relevantnim provedbenim propisom, odnosno s metodologijama, analitičkim podlogama i informatičkim alatima koji će se propisati Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja. Članak 21. stavak 1. – PRIHVAĆA SE Posebnim stavkom propisat će se što postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća. Ponovno polaganje ispita za voditelje i stručnjake neće biti predmet provjere od značaja za produženje suglasnosti za obavljanje poslova čije se obavljanje uređuje ovim Pravilnikom. Članak 27. – PRIHVAĆA SE Članak 27. će glasiti: „Ovlaštenici kojima je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite izdalo Suglasnost prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dužni su u roku od 90 dana po njegovom stupanju na snagu podnijeti Zahtjev za izdavanjem suglasnosti, sukladno odredbama ovog Pravilnika.“ Članak 28. stavak 1. – NE PRIHVAĆA SE Stavkom 3. Članka 28. propisano je kako se sadržaj i termini edukacija objavljuje na internetskoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite. U tom smislu broj edukacija na godišnjoj razini će ovisiti o aktualnim promjenama zakonodavstva, metodologija i drugim promjenama od značaja za obavljanje poslova za koje će se to tijelo izdavati Suglasnosti.
2 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE Komentar prebačen u poglavlje III. UVJETI KOJE MORA ISPUNITI PRAVNA OSOBA KOJA TRAŽI SUGLASNOST , NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI Djelomično prihvaćen Odgovor istovjetan kao u poglavlju III. Studij Kriznog menadžmenta neće se dodati izdvojeno, već će se izmjenama odredbi tih članaka izjednačiti kandidati s diplomama sveučilišnih studija s onima koji su diplomirali na stručnim studijima. Na taj će način i kandidati s diplomom Kriznog menadžmenta moći ravnopravno konkurirati za obavljanje poslova planiranja u području civilne zaštite.
3 Nenad Vidović PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE Članak 49. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite predviđa da čelnik Državne uprave donosi Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe, no Zakon o sustavu civilne zaštite nigdje uopće ne spominje "ovlaštenike" kao nekoga tko se može na bilo kojoj razini uključiti u sustav CZ. Naime, izmjenama i dopunama starog zakona o Zaštiti i Spašavanju (NN 79/07) u čl. 12 dodao se čl. 29b kojim se u zakonu odredila mogućnost da JL(R)S "mogu povjeriti izradu planova ZiS i vanjskih planova ovlaštenim pravnim osobama..." te su u nastavku članka pobrojani poslovi koje ti isti ovlaštenici mogu obavljati. U novom zakonu nema te mogćčnosti i nije vidljivo temeljem čega će JL(R)S povjeriti izradu dokumentacije CZ "ovlaštenim pravnim osobama" i koja je njihova uloga u sustavu CZ. Nije prihvaćen Sadržaj općeg komentara ne odnosi se na ovaj Pravilnik, već se komentiraju i uspoređuju odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o sustavu civilne zaštite.
4 Željko Krmelić, dipl.ing.sig.univ.spec.aedif. PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE Pravilnik je u suprotnosti s EU direktivama koje govore o jednakosti poslovnog nastana fizičkih (obrt) i pravnih osoba (trgovačka društva) i ravnopravnog tržišnog natjecanja. Sličan problem imalo je područje zaštite na radu gdje su se u prijedlozima pravilnika definirale samo pravne osobe. U konačnici su definirani uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu koje mogu obavlja fizičke, a koje pravne osobe (Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu NN br. 112/14. i 84/15.) sukladno EU direktivama. Prihvaćen Adekvatnim intervencijama u odredbe članka 1. otklonit će se nejednakost između pravnih osoba i obrtnika, tako da će članak 1. glasiti: „Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite koje moraju ispunjavati pravne osobe i obrtnici“. Također, provest će se i usklađivanja sadržaja priloga uz Pravilnik u smislu izjednačavanja uvjeta poslovnog nastana obrta i pravnih osoba.
5 HGK PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE, II. STRUČNI POSLOVI U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE Članice zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu primjećuju kako u pravilniku nisu navedeni uvjeti za već postojeće Ovlaštenike i njihove stručnjake koji imaju položen stručni ispit. Ovlaštenici su i temeljem Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 91/13) obavili edukacije koje su obavezne, no kroz ovaj propis stečene kompetencije nisu prepoznate. Djelomično prihvaćen Radi promjena u upravnom području civilne zaštite koje su provedene novim Zakonom o sustavu civilne zaštite, osobito one koje će biti provedene usvajanjem svih provedbenih propisa takvog karaktera da predstavljaju suštinske izmjene kako koncepta sustava tako i sadržaja i postupaka planiranja, potrebno je provesti nove postupke verifikacije. Ovaj komentar djelomično se usvaja. Postupci verifikacije provest će se na način da će se stečene kompetencije na temelju Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja („N.N. 91/13) valorizirati priznavanjem minulog rada pojedinaca na tim poslovima priznavanjem radnog iskustva na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite u člancima 5., 6. i 7. ovog Pravilnika.
6 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJUISPUNJAVATI OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE, III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI KOMENTAR: Smatramo potrebnim u čl. 5. st. 1. pod a) i b), čl. 6. st. 1. i 2. te čl. 7. st. 1. i 2. da se: doda specijalistički diplomski stručni studij Kriznog menadžmenta obzirom da je navedena struka na tržištu rada usko specijalizirana i orijentirana ka obavljanju zadaća i poslova vezanih uz civilnu zaštitu te je to najispravniji način da se na tržište rada uključe ljudi koji su najkompetentniji i najstručniji za obavljanje navedenih poslova temeljem petogodišnjeg stručnog usmjerenja odnosno pohađanja kolegija kojima se stječu vještine i kompetencije, kao i praktično iskustvo na obavljanju poslova vezanih uz civilnu zaštitu. Obzirom da smo struka usko specijalizirana za navedene poslove smatramo da imamo kompetentnija znanja od ostalih te smatramo diskriminirajućim poistovjećivanje s ostalim stručnim usmjerenjima koji nisu imali studijski program koji detaljno i opširno obuhvaća sve segmente sustava civilne zaštite, kao i terenskog rada. Upravo zbog navedene činjenice, prijedlog je da se stručnim specijalistima kriznog menadžmenta omogući obavljanje navedenih poslova ukoliko polože stručni ispit, budući da se podrazumijeva kako su polaznici studija kriznog menadžmenta u petogodišnjem procesu obrazovanja stekli potrebne vještine i znanja za obavljanje navedenih poslova, studija koji temeljito obuhvaća sve segmente vezane uz stručne poslove civilne zaštite (procjena rizika, krizno planiranje, prirodna ugrožavanja, antropogena ugrožavanja, osnove teorija sustava sigurnosti i tehnoloških sustava, logistika i sigurnost, kritična infrastruktura, topografija i GIS, korporacijski rizici, menadžment kriza i katastrofa u EU, procjena katastrofa, civilna obrana, suvremene ugroze i sigurnost, psihološki aspekti kriznog menadžmenta itd.), studija kojemu druga stručna usmjerenja na temelju dobivenog iskustva ne mogu parirati. Iz svega navedenoga proizlazi da teoretsko-terenski rad obuvaća sva potrebna znanja koja isključuju uvjet radnog iskustva koje je potrebno drugim stručnim usmjerenjima koja nisu izravno vezana za područje stručnih poslova civilne zaštite. S druge strane, kod pojedinaca drugih stručnih usmjerenja, budući da njihova primarna struka nije izravno vezana i specijalizirana za obavljanje poslova civilne zaštite, ostaje definirana potreba za radnim iskustvom. Po dosadašnjem iskustvu različite ustanove i organizacije nestandardizirano definiraju poslove civilne zaštite iz čega proizlazi da osoba koja provede nekoliko godina na tom radnom mjestu nije upoznata sa svim segmentima područja civilne zaštite te ne može imati širinu znanja koje se dobije petogodišnjim studijem. Naglasak bi trebao biti više na povećanju kriterija stručnog ispita koje stručnjaci zaposleni kod Ovlaštenika polažu u središnjem tijelu državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, a manje na potrebnom iskustvu. Moguće rješenje je da voditelj polaže i dodatni ispit koji će provjeriti njegovu stručnost. Potrebno iskustvo od 5 godina omogućiti će obavljanje navedenih poslova samo osobama koje su od samog početka uključene u proces obzirom da je prvi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja donesen 2008. godine, izrada istih krenula je kasnije te se i rok za donošenje prvih Procjena ugroženosti na lokalnoj razini konstantno produživao zbog zanemarivanja obveza ili nedovoljne kvalitete. Nadalje, obzirom da smo novonastala struka unazad par godina potrebno iskustvo od 3 ili 5 godina izravno će isključiti većinu poslova za koje je studij namijenjen. Također, moguća su i neka druga rješenja koja bi struci omogućila obavljanje stručnih poslova. OBRAZLOŽENJE: Krizni menadžment je specijalistički stručni studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito, pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe, rješavanje problema upravljanja krizama, kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama. Djelomično prihvaćen Diploma sa studija Kriznog menadžmenta neće se dodati izdvojeno, već će se izmjenama odredbi tih članaka izjednačiti kandidati s diplomama sveučilišnih studija s onima koji su diplomirali na stručnim studijima. Na taj će način i kandidati s diplomom Kriznog menadžmenta moći ravnopravno konkurirati za obavljanje poslova planiranja u području civilne zaštite.
7 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 4. Vezano uz st.1.1. djelatnost se tek treba upisati jer nitko tko se bavio poslovima zaštite i spašavanja, odnosno niti jedna dosadašnja ovlaštena pravna osoba nema u djelatnosti upisano "obavljanje stručnih poslova u području planiranja CZ" jer je taj naziv proizašao iz novog zakona. Samim time nitko niti nema 5 godina iskustva u području planiranja civilne zaštite. u st. 1.3. piše "raspolagati odgovarajućom opremom..."-koja je to oprema?-pojam je širok i omogućava individualna tumačenja , odnosno manipulacijom. u st.1.4. piše "...odgovarajućim prostorom" kakav je to odgovarajući prostor? Kvadratura, sigurnosna opremljenost? kancelarija, izdvojeni objekt, stan ili kuhinja u privatnom stanu? Pojam je širok i omogućava manipulaciju. Prihvaćen Izmjenama stavak 1. podstavka 1. dodat će se napomena kako je u smislu ispunjavanja traženih uvjeta prihvatljiva i registracija za obavljanje stručnih poslova u području civilne zaštite. U podstavku 3. stavku 1. točki 3. provest će se izmjene na način da će ista glasiti: „3. mora raspolagati odgovarajućom opremom za obavljanje stručnih poslova za koje traži suglasnost, a koja je propisana člankom 9. ovog Pravilnika“. U podstavku 4. stavku 1. točki 4. provest će se izmjene tako da će glasiti: “4. mora raspolagati odgovarajućim poslovnim prostorom sukladno odredbama propisa iz članka 8. ovog Pravilnika.“
8 HGK III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. Vezano na odredbu stavka 1. točke a. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno definirati koja točno područja društvenih znanosti pružaju voditeljima adekvatna predznanja za obavljanje poslova voditelja. Vezano na odredbu stavka 1. točke b. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je problematika velikih nesreća i vanjskih planova povezana i s tehnologijom postrojenja, tj. građevine te su inženjeri uvelike potrebni, posebno uzme li se u obzir kako je za uvjet a) navedena struka spomenuta kao voditelj. Nije prihvaćen Ne radi se o propisu s područja zaštite na radu niti o dokumentima iz tog područja. Vanjski i operativni planovi civilne zaštite izrađivat će se na temelju posebnih metodologija u području civilne zaštite te će se u tom kontekstu znanja i podatci o tehnološkim karakteristikama i procesnim mjerama za potrebe tih dokumenata koristiti kao „gotovi proizvodi“ koje će izrađivati navedene struke na temelju propisa iz drugih upravnih područja.
9 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. Stavak 1b nepotrebno ograničava izbor osoba za Voditelja druge grupe stručnih poslova. Naime, Vanjski plan se prije svega temelji na podacima koji se nalaze u "Izvješću o sigurnosti" pravne osobe-imaoca opasne tvari, a izrađivač Vanjskog plana mora, prije svega, podatke iz Izvješća (koji su iz domene prirodne ili biotehničke struke) staviti u međusobni odnos sa nizom elemenata iz područja sustava CZ i stoga nije nužno Voditelja ove grupe poslova birati iz prirodne i biotehničke struke, već naglasak treba staviti na iskustvo u dosadašnjem radu na poslovima CZ (do sada na poslovima zaštite i spašavanja) te poznavanju funkcioniranja svih elemenata sustava CZ od općina, gradova, županija pa do državne razine. Voditelj za drugu, ali i za prvu grupu stručnih poslova mora imati iskustvo i znanje o sustavu CZ (odnosno zaštite i spašavanja) i kako isti funkcionira na svim razinama. Nije prihvaćen Voditelji za drugu grupu stručnih poslova moraju imati diplomu sveučilišnog ili stručnog studija prirodne ili biotehničke struke, dok stručnjaci mogu imati diplome iz područja društvenih znanosti (propisano je odredbama članaka 6. i 7.).
10 Željko Krmelić, dipl.ing.sig.univ.spec.aedif. III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. Diskriminacija specijalističkih u odnosu na sveučilišne studije. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
11 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. U ovom članku diskriminiraju se kandidati sa završenim specijalističkim stručnim studijem koji su stekli zvanje stručnog specijalista/ice pojedine struke. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
12 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. b) Voditelj stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu biti magistri/e prirodne ili biotehničke struke ili stručni specijalist/ica prirodne ili biotehničke struke koji moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima planiranja civilne zaštite ili zaštite okoliša. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
13 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 5. a) Voditelji stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite iz prve grupe stručnih poslova iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu biti magistri/e društvene ili magistri/e inženjeri/ke tehničke struke ili stručni specijalist/ica društvene ili tehničke struke koji moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u području planiranja civilne zaštite. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
14 HGK III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. Vezano na odredbu stavka 1. podstavka 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno jasno naznačiti koja su to područja društvenih znanosti za potrebna stručna znanja za provedbu navedene vrste poslova. U članku je potrebno definirati prihvatljiva područja društvenih znanosti ili da stručnjaci budu iz dva različita područja, primjerice jedan iz društvenih drugi iz prirodnih ili tehničkih. Vezano na odredbu stavka 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je iz ovako definirane odredbe Pravilnika moguće zaključiti da Ovlaštenik može imati zaposlenog samo voditelja, a dva stručnjaka zaposliti na ugovor o djelu. Na taj način se omogućava sklapanje fiktivnih ugovora, kao i da voditelj bude jedina osoba koja u stvarnosti izrađuje dokumente, čime se gubi na kvaliteti, ali i ruši cijena Ovlaštenicima koji imaju zaposlene voditelje i dva stručnjaka. U navedenom stavku treba definirati da Ovlaštenik mora uz voditelja imati zaposlenog minimalno jednog stručnjaka, a drugog može ugovoriti. Prihvaćen Članak 6. stavak 1. podstavak 1. – NE PRIHVAĆA SE Propisano je na zadovoljavajući način, tako da se osigurava najšira moguća baza struka za rad na tim poslovima iz svih područja društvenih znanosti. Stavak 2. – PRIHVAĆA SE Argumenti su razložni i prihvatljivi, tako da će se stavak 2. iz članka 6. preformulirati ili u cijelosti brisati.
15 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. Razumljivo mi je da Voditelj za prvu ili drugu grupu poslova mora imati magisterij, ali dva stručnjaka navedena u ovom članku morala bi ipak imati i alternativu. Poznato je da je određeni broj osoba zainteresiran za ovu tematiku završio Veleučilište u Velikoj Gorici-upravljanje u kriznim uvjetima i često se tu radi o osobama koje su na razne načine involvirane u sustav CZ (ili sustav zaštite i spašavanja). U ovom članku bilo bi dobro dozvoliti da stručnjak može biti i prvostupnik upravljanja u kriznim uvjetima ili specijalista za krizni menadžment sa iskustvom od najmanje 3 godine na poslovima CZ (odnosno zaštite i spašavanja). Time bi omogućili uključivanje osoba koje su se školovale za konkretni posao upravljanja u krizama, često imaju i iskustva a i omogućilo bi im se i napredovanje u sustavu za koji su se školovali. Prihvaćen Kao propisani uvjeti školske spreme za stručnjake unijet će se i diploma prvostupnika upravljanja u kriznim uvjetima.
16 Željko Krmelić, dipl.ing.sig.univ.spec.aedif. III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. Diskriminacija specijalističkih u odnosu na sveučilišne studije. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
17 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. (2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, Ovlaštenik koji nema odgovarajućeg stručnjaka za potrebe rada na pojedinom planskom dokumentu iz prve grupe stručnih poslova iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, dužan je osigurati usluge vanjskog stručnjaka koji ima uspješno završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij i posjeduje radno iskustvo iz stavka 1. ovog članka. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija.
18 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. U ovom članku diskriminiraju se kandidati sa završenim specijalističkim stručnim studijem koji su stekli zvanje stručnog specijalista/ice pojedine struke. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija.
19 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 6. (1) Ovlaštenik za obavljanje 1. grupe stručnih poslova, osim voditelja mora imati i najmanje dva stručnjaka, i to: – jednog magistra/e ili stručnog specijalista/icu struke iz područja neke od društvenih znanosti, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima planiranja civilne zaštite – jednog magistra/e struke ili stručnog specijalista/icu iz područja neke od prirodnih znanosti ili magistra/e inženjera/ke ili stručnog specijalista/icu inženjera/ke iz područja neke od tehničkih znanosti, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u struci. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija.
20 HGK III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako komentar za članak 6. vrijedi i za članak 7. Prihvaćen Članak 7. stavak 1. podstavak 1. – NE PRIHVAĆA SE Propisano je na zadovoljavajući način, tako da se osigurava najšira moguća baza struka za rad na tim poslovima iz svih područja društvenih znanosti. Stavak 2. – PRIHVAĆA SE Argumenti su razložni i prihvatljivi, tako da će se stavak 2. iz članka 7. preformulirati ili u cijelosti brisati.
21 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. Na isti način kao i u članku 6. riješiti stručnjake iz čl. 7. ne ograničavajući ih samo na struku prirodnih i biotehničkih znanosti. Prihvaćen Kao propisani uvjeti školske spreme za stručnjake unijet će se i diploma prvostupnika upravljanja u kriznim uvjetima.
22 Željko Krmelić, dipl.ing.sig.univ.spec.aedif. III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. Diskriminacija specijalističkih u odnosu na sveučilišne studije. Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu.
23 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. U ovom članku diskriminiraju se kandidati sa završenim specijalističkim stručnim studijem koji su stekli zvanje stručnog specijalista/ice pojedine struke. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija. Isto obrazloženje (prihvaćeno izjednačavanje sveučilišnih i stručnih studija) vrijedi i za druge dvije primjedbe, znači prihvaćeno je i ugradit će se u odredbe članka.
24 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. (2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Ovlaštenik koji nema stručnjaka za pojedino područje koje se u dokumentima na području planiranja civilne zaštite iz druge grupe stručnih poslova mora obraditi, dužan je osigurati usluge vanjskog stručnjaka koji ima uspješno završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i posjeduje radno iskustvo iz stavka 1. ovog članka. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija. Isto obrazloženje (prihvaćeno izjednačavanje sveučilišnih i stručnih studija) vrijedi i za druge dvije primjedbe, znači prihvaćeno je i ugradit će se u odredbe članka.
25 Nikola Vučković III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 7. (1) Ovlaštenik za obavljanje 2. grupe stručnih poslova, osim voditelja stručnih poslova mora imati i najmanje dva stručnjaka, i to: – jednog magistra/e struke ili stručnog specijalista/icu iz područja neke od društvenih znanosti, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima planiranja civilne zaštite – jednog magistra/e struke ili stručnog specijalista/icu iz područja neke od prirodnih i biotehničkih znanosti ili magistra/e inženjera/ke tehničkih znanosti ili stručnog specijalista/icu inženjera/ke tehničke struke, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u struci. Prihvaćen U slučaju brisanja stavka 2. komentar je irelevantan, a ako će se redefinirati prihvatit će se u kontekstu već prihvaćenog izjednačavanja sveučilišnih i stručnih studija. Isto obrazloženje (prihvaćeno izjednačavanje sveučilišnih i stručnih studija) vrijedi i za druge dvije primjedbe, znači prihvaćeno je i ugradit će se u odredbe članka.
26 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 8. Dali se tu misli na čl. 12. i 13. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13? Nije prihvaćen Ne radi se o primjedbi ili komentaru već o pitanju, riješit će se u kontekstu prihvaćanja komentara na članak 8. gosp. Željka Krmelića.
27 Željko Krmelić, dipl.ing.sig.univ.spec.aedif. III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 8. U članku se poziva na Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84.) koji više nije na snazi. Istoga je zamijenio Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13.). Prihvaćen Navodi iz komentara utemeljeni su na zakonu i provest će se predloženo usklađivanje članka 8, a članak 8. uskladit će se prema predloženom.
28 Nenad Vidović III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 9. Sva tri stavka ovoga članka su krajnje nedefinirani i podložni osobnim interpretacijama pojedinaca. Koja informatička oprema, koja stručna literatura? Primljeno na znanje Primjedba će se razmotriti.
29 HGK III. UVJETI KOJEMORAISPUNITIPRAVNAOSOBAKOJA TRAŽI SUGLASNOST, NAČINIZDAVANJAIODUZIMANJASUGLASNOSTI, Članak 10. Vezano na odredbu stavka 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je svakako potrebno navesti vrstu akreditacije po kojoj Ovlaštenici dobivaju potvrde od Hrvatske akreditacijske agencije. Nije prihvaćen Odgovarajuće potvrde povezuju se uz odredbe stavaka 2. članaka 6. i 7. i povezuju se s formalnom osposobljenošću pojedinaca ili pravnih osoba za obavljanje određenih stručnih poslova i mjerenja, a za što je neophodno priložiti dokaz da ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova, odnosno da su akreditirani ili licencirani za te poslove. Ne mogu se navesti vrste akreditacija, jer će one ovisiti o konkretnim potrebama Ovlaštenika za sklapanje ugovora za obavljanje određenog stručnog posla ili grupe poslova za koje je potrebno posjedovati službene akreditacije. Vrste potrebnih akreditacija utvrđivat će Ovlaštenici u postupku ugovaranja usluga s kapacitetima na tržištu koji ih posjeduju.
30 HGK IV. IZDAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI, Članak 14. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno navesti koliko puta godišnje se minimalno mora održavati stručni ispit. Stoga predlažemo dopunu članka 14. tako da glasi: „Članak 14. Stručnjaci zaposleni kod Ovlaštenika dužni su položiti stručni ispit koji organizira i provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite najmanje dva puta godišnje.“ Prihvaćen Prijedlog je prihvatljiv, tako da će se članak 14. nadopuniti predloženim tekstom. Uobičajeno su se polaganja stručnih ispita organizirala i više od dva puta godišnje, ali i ovakva formulacija odredbe ne priječi nadležno tijelo da organizira i veći broj polaganja ispita od dva puta godišnje.