Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK III. NADZOR, Članak 6. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu precizirati izričaj u stavku 3., odnosno konkretnije definirati mjeru te razmotriti mogućnost ograničenja trajanja mjere ili kroz maksimalni broj dana ili kroz odgovarajući stadij kaznenog postupka. Također u odnosu na odredbe članka 6. stavak 4., članka 10. stavak 1. i članka 11. stavak 3. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu uskladiti te nastojati minimizirati broj mjesta unutar istog zakona na kojima se uređuje ista materija. Djelomično prihvaćen Nije prihvaćeno – Nije moguće preciznije definirati mjeru niti unaprijed predvidjeti trajanje kroz maksimalni broj dana u okviru trajanja postupka nadzora Agencije. Prihvaćeno - U skladu s prijedlogom brisan stavak 4. članka 7. i dodan novi članak 18. umjesto brisanog članka 11.
2 HGK III. NADZOR, Članak 5. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima Hrvatske gospodarske komore predlažu stavak 3. koji se odnosi na mjere i ovlasti Agencije izmijeniti na način da se jasno naznače i razdvoje mjere od ovlasti. Također, u istom stavku u točki c. potrebno je izmijeniti izričaj "sustavi trgovatelja", odnosno terminološki ga uskladiti u odnosu na važeće propise. Isto tako, predlaže se u stavku 3. točkama točke e. i f. uskladiti sadržajno i terminološki s pravilima kaznenoga postupka u RH. Djelomično prihvaćen Nije prihvaćeno - Termin "sustavi trgovatelja" u skladu je s izričajem sadržanim u članku 23. stavku 2. točki c. Uredbe (EU) br. 596/2014 Prihvaćeno - U skladu s prijedlogom da je potrebno točke e. i f. u stavku 3. članka 6. uskladiti sadržajno i terminološki s pravilima kaznenoga postupka u RH, brisana je u cijelosti točka f., a u točki e. brisane su riječi „ili istrage“.
3 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O ZLOUPORABI TRŽIŠTA (UREDBA O ZLOUPORABI TRŽIŠTA) TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2003/6/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA I DIREKTIVA KOMISIJE 2003/124/EZ, 2003/125/EZ I 2004/72/EZ, VI. PREKRŠAJNE ODREDBE S obzirom na to da je Uredbom propisana maksimalna kazna (u najmanjem iznosu) za kršenje odredaba Uredbe, predlaže se preispitati određenu minimalnu visinu novčanih kazni definiranu Zakonom (ovako previsoko utvrđenim novčanim kaznama napušta se svrha prekršajnopravne sankcije ). Nadalje, iznosi maksimalnih kazni nisu u korelaciji sa veličinom tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj niti prosječnim prihodima fizičkih (odgovornih) osoba. Nije prihvaćen Prekršajne odredbe usklađene su s odredbama Uredbe (EU) br. 596/2014.
4 HGK III. NADZOR, Članak 8. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu razmotriti mogućnost da se izrijekom navedu poslodavci iz stavka 2. umjesto izričaja "poslodavci koji se bave djelatnostima koje su uređene propisima o financijskim uslugama". Naime, po ZTK regulativi ispada da se ne odnosi na investicijska društva (ZTK spominje financijske usluge primjerice. kod kreditnih institucija u čl.6.st.2.) Nije prihvaćen Prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 4. Uredbe (EU) br. 596/2014, financijska institucija znači financijska institucija prema definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 26. Uredbe (EU) br. 575/2013.
5 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O ZLOUPORABI TRŽIŠTA (UREDBA O ZLOUPORABI TRŽIŠTA) TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2003/6/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA I DIREKTIVA KOMISIJE 2003/124/EZ, 2003/125/EZ I 2004/72/EZ Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK smatraju kako je potrebno općenito terminološki uskladiti Nacrt prijedloga zakona s važećom nacionalnom regulativom / terminologijom. Također, potrebno je definirati, odnosno detaljnije urediti značenje osnovane/opravdane sumnje i propisivanje ograničenja ovlasti koje Agencija ima vezano za postojanje osnovane/opravdane sumnje sukladno hrvatskom zakonu, posebice u odnosu na članak 5. stavak 3. točka e. Prihvaćen Zbog sugestija Hrvatske gospodarske komore o neusklađenosti Nacrta prijedloga Zakona s odredbama Zakona o kaznenom postupku, brisat će se čl. 6. st. 3. t. f) zbog toga što ovlast iz predmetne točke već proizlazi iz dužnosti iz čl. 204. važećeg Zakona o kaznenom postupku. Također, radi usklađenosti, brisat će se riječi „i istrage“ iz čl. 6. st. 3. t. d) i „ili istrage“ iz čl. 6 st. 3. t. e).Također, čl. 6. st. 3. t. h) izmijenit će se u: „zahtijevati postojeće zapise o podatkovnom prometu koje posjeduje telekomunikacijski operater, kada postoje opravdani razlozi da takvi zapisi mogu biti relevantni za otkrivanje ponašanja koje je zabranjeno prema ovoj Uredbi i ovom Zakonu“.
6 HGK V. SANKCIJE, Članak 12. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu terminološki uskladiti izričaj u stavku 1. - npr. „vrste i mjere“ ili „vrste i trajanje“ ili sl. Prihvaćen Prihvaćeno.
7 HGK V. SANKCIJE, Članak 11. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu terminološki uskladiti izričaj u stavku 1. točka c. sa ZTK (privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti/ukidanje odobrenja za rad). Također, u odnosu na odredbe članka 6. stavak 4., članka 10. stavak 1. i članka 11. stavak 3. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu uskladiti te nastojati minimizirati broj mjesta unutar istog zakona na kojima se uređuje ista materija. Prihvaćen Prihvaćeno.
8 HGK KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O ZLOUPORABI TRŽIŠTA (UREDBA O ZLOUPORABI TRŽIŠTA) TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2003/6/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA I DIREKTIVA KOMISIJE 2003/124/EZ, 2003/125/EZ I 2004/72/EZ, V. SANKCIJE Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu pojam „sankcije“ definirati kao „mjere“ ili „mjere koje je nadležna izreći Agencija“. Smatramo da se na ovaj način prati i npr. ZTK podjela na prekršajnopravne sankcije i na preostale mjere iz ovlasti Agencije. Prihvaćen Uvažava se prijedlog o izmjeni riječi „sankcije“ u riječ „mjere“ na način da se riječ „sankcije“, gdje je to prikladno, mijenja u „nadzorne mjere“. Tako npr., naziv poglavlja V. umjesto „Sankcije“ glasit će „Nadzorne mjere“.
9 HGK IV. OBJAVLJIVANJE ODLUKA, Članak 10. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu u odnosu na rješenje iz stavka 4., predvidjeti rješavanje situacije za slučaj ukidanja odluke koja je prethodno objavljena, a zbog nastale štete. Predlaže se razmotriti mogućnost vezati objavu odluke uz pravomoćnost, a do pravomoćnosti bi odluka bila objavljena na anonimnoj osnovi. Također, u odnosu na odredbe članka 10. stavak 1., članka 6. stavak 4. i članka 11. stavak 3. članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlažu uskladiti te nastojati minimizirati broj mjesta unutar istog zakona na kojima se uređuje ista materija. Prihvaćen U skladu s prijedlogom brisan stavak 4. članka 7. i dodan novi članak 18. umjesto brisanog članka 11.