Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Kosalec PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROIZAĆI "Budući da, prema važećem Zakonu o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku priprema, a Hrvatski sabor za svaku godinu donosi Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, pojavljuje se problem da Godišnji provedbeni plan nikada nije moguće donijeti do kraja godine za sljedeću godinu zato što Ministarstvo financija ne odobrava Iskaz o procjeni fiskalnog učinka prije donošenja državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, a problem je još veći u godini privremenog financiranja. Posljedica nedonošenja Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske jest nepostojanje pravne osnove za prikupljanje podataka. Slijedom navedenoga predlaže se pojednostavljenje procedure donošenja Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske tako da Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, a sve kako bi se osiguralo njegovo donošenje do kraja godine za sljedeću godinu, odnosno kako bi Državni zavod za statistiku imao pravnu osnovu za prikupljanje podataka." pa zašto ne uredite taj proces da jednostavno Sabor to stigne donijeti do kraja tekuće godine za iduću ... nego ODUZIMATE prava Saboru i ravnatelj može sam donositi plan ?!? riješite problem tamo gdje on je, a ne prilagođavajte Zakon i oduzimate prava Saboru koja on ima....ipak tamo sjede predstavnici naroda Primljeno na znanje Da bi Državni zavod za statistiku dostavio u proceduru donošenja Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana potrebno je odobrenje Ministarstva financija na Iskaz o procjeni fiskalnog učinka. Međutim, iako godinama Državni zavod za statistiku na vrijeme dostavi Ministarstvu financija Iskaz o procjeni fiskalnog učinka, Ministarstvo financija daje odobrenje na Iskaz o procjeni fiskalnog učinka tek nakon donošenja državnog proračuna za sljedeću godinu, a što je prekasno za donošenje Godišnjega provedbenog plana do kraja tekuće godine za iduću godinu. Osim navedenoga, u većini europskih država godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti donosi Vlada ili čelnik nacionalnog statističkog ureda (npr. Slovenija). Također, Prijedlog Zakona Hrvatskom saboru daje veće ovlasti kao što su: izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja te podnošenje Izvješća o provedbi aktivnosti službene statistike za svaku godinu izravno Hrvatskom saboru što zastupnicima omogućuje veću razinu informacija a time i prava vezano za sustav službene statistike Republike Hrvatske.
2 Vedran Kosalec PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROIZAĆI "Zbog teškoća koje se u praksi često pojavljuju pri koordinaciji izrade Nacrta prijedloga programa statističkih aktivnosti s nositeljima službene statistike te izradi Iskaza o procjeni fiskalnog učinka vrlo je teško izraditi navedeni dokument u roku utvrđenom sadašnjim Zakonom o službenoj statistici (31. svibnja tekuće godine za iduće razdoblje na koje se odnosi Program statističkih aktivnosti), novim Zakonom predlaže se navedena razdoblja produljiti do 31. listopada." zašto je teško ispoštovati ovaj rok? opet si pomičete rok (kao i kod implementacije jedinstvenog servica u soc skrbi) ... to zbilja nema smisla bez kvalitetnih argumenata !!!!! Primljeno na znanje Izmjene vezane za predmetne odredbe Zakona o službenoj statistici u kojima se kao rok za izradu cjelovitog nacrta prijedloga Programa i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti navodio 31. svibnja upravo su vezane za mišljenje Ministarstva financija o nerealnosti ostvarenja tog roka zbog potrebe veće usklađenosti programskih dokumenata i proračuna. Prema prijedlogu izmjena Zakona, rok za nositelje službene statistike za dostavu prijedloga aktivnosti iz svog djelokruga rada je svibanj. Prijedlozi nositelja iz svibnja trebali bi se temeljiti na europskim zahtjevima iz područja statistike, kao i nacionalnim potrebama. Nakon što DZS objedini prijedloge svih nositelja, potrebno je određeno vrijeme da nacrt prijedloga bude usuglašen najprije u krugu nositelja službene statistike, zatim upućen na mišljenje svim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te da u završnoj fazi bude provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu dokumenta. Temeljem dosadašnjih iskustava, svaka od navedenih faza konzultacija zahtijeva primjereno vrijeme te bi konačan nacrt prijedloga bio usuglašen neposredno nakon izrade proračuna. Također napominjemo da, iako smo o navedenoj problematici vodili pregovore s nadležnim ministarstvom, Ministarstvo financija nije prihvaćalo davanje suglasnost na Iskaz o procjeni fiskalnog učinka prije donošenja državnog proračuna.