Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Sažetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga ''Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći'' u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć (OP FEAD)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI” Hrvatski Crveni križ, kao jedna od najvećih humanitarnih organizacija u RH koje se bave distribucijom humanitarne pomoći i dio međunarodnog pokreta Crvenog križa, sa svojih 130 gradskih i općinskih društava Hrvatskog Crvenog križa daje komentare na Nacrt sažetka poziva u okviru OP FEAD za razdoblje 2014.-2020. Smatramo da je Nacrt neadekvatno osmišljen, da je kontraproduktivan, da je nedorečen te da znatno ograničava ispunjavanje svoje svrhe –ublažavanje siromaštva. Glavni problem je ukupna godišnja suma novaca predviđena za financiranje humanitarne pomoći najsiromašnijima koja je premala za osiguravanje prehrane i higijenskih potrepština za najsiromašnije s obzirom na broj potencijalnih korisnika. Iznos je premali osobito s obzir na činjenicu ukupna alokacije iz EU fonda FEAD-a prema Operativnom program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 koji je Europska komisija odobrila krajem 2014. godine – ukupno oko 43 milijuna EUR-a odnosno 36,6 milijuna EUR iz FEAD-a. Iznosi pojedinačne potpore su također preniski ako se radi o velikim humanitarnim udrugama koje mogu pokriti čitav teritorij države. Pri tome je nejasno kako će se napraviti raspodjela sredstava između velikih i malih udruga gdje je limit na pojedinačne potpore jednima premali a drugima prevelik. Limiti na prihvatljivost operativnih zavisnik troškova koji su postavljeni Nacrtom nisu optimalno postavljeni te je, između ostalog, sigurno da se stvarni operativni troškovi provedbi takvog projekta ne mogu naći unutar postavljenih limita. Nacrt nedorečeno spominje postupke javne nabave, HCK kao ni većina drugih udruga nije obveznik provođenja postupka javne nabave već provodi postupke otvorenih poziva nabave prema svojim pravilima koja su usklađena s rigoroznim kriterijima Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Navedeni kriteriji podrazumijevaju daleko niže limite za bagatelnu nabavu ili otvoreni postupak nabave nego što to propisuje nacionalno zakonodavstvo za postupke javne nabave. Nadalje, nisu jasno definirani kriteriji za ocjenu i odabir uspješnih projekata koje će Ministarstvo financirati. Opći komentar HCK: Nacrt je potrebno značajno predefinirati nakon detaljne analize situacije uz suradnju sa značajnim humanitarnim udrugama na području RH. Razlozi zašto HCK predlaže izmjene su iskustvo u provedbi na stotine humanitarnih projekata na nacionalnoj razini te znanja koja su time stečena. Djelomično prihvaćen U tijeku je dodatno usklađivanje s mogućnostima državnog proračuna, kojim bi se otvorile opcije povećanja godišnje alokacije. Uzevši u obzir sva raspoloživa sredstva, kao i preporuke/komentare potencijalnih prijavitelja dodatno će se razmotriti povećanje ukupnih dostupnih sredstava projekta, kao i izmjene najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava. Natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga te, u konačnici, i provedbe projektnih aktivnosti. Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane. Kako je riječ o fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti biti će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Subjekti koji su korisnici sredstava iz EU fondova, a nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014)), tzv. neobveznici javne nabave (NOJN) u obvezi su primijeniti Pravilnik o javnoj nabavi koji primjenjuje opća načela, Prilog natječajne dokumentacije ''Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi'' te Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“ broj: 16/2016). Detaljnije objašnjenje postupaka nabave bit će opisano u natječajnoj dokumentaciji. Kriteriji za ocjenu i odabir uspješnih prijavitelja bit će detaljno definirani natječajnom dokumentacijom.
2 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI” Hrvatski Crveni križ, kao jedna od najvećih humanitarnih organizacija u RH koja kontinuirano vrši brojne aktivnosti sa svrhom humanitarne pomoći te je dio međunarodnog pokreta Crvenog križa, smatra da je Nacrt neadekvatno osmišljen, da je kontraproduktivan, da je nedorečen te da znatno ograničava ispunjavanje svoje svrhe – ublažavanje siromaštva. Glavni problem je ukupna godišnja suma novaca predviđena za financiranje humanitarne pomoći najsiromašnijima koja je premala za osiguravanje prehrane i higijenskih potrepština za najsiromašnije s obzirom na broj potencijalnih korisnika. Iznos je premali osobito s obzir na činjenicu ukupna alokacije iz EU fonda FEAD-a prema Operativnom program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 koji je Europska komisija odobrila krajem 2014. godine – ukupno oko 43 milijuna EUR-a odnosno 36,6 milijuna EUR iz FEAD-a. Iznosi pojedinačnih potpora su također preniski ako se radi o velikim humanitarnim udrugama koje mogu pokriti čitav teritorij države. Pri tome je nejasno kako će se napraviti raspodjela sredstava između velikih i malih udruga gdje je limit na pojedinačne potpore jednima premali a drugima prevelik. Limiti na prihvatljivost operativnih zavisnih troškova koji su postavljeni Nacrtom nisu optimalno postavljeni te je, između ostalog, sigurno da se stvarni operativni troškovi provedbi takvog projekta ne mogu naći unutar postavljenih limita. Nacrt nedorečeno spominje postupke javne nabave, HCK kao niti većina drugih udruga nije obveznik provođenja postupka javne nabave već provodi postupke otvorenih poziva nabave prema pravilniku koji je usklađen s rigoroznim kriterijima Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Kriteriji navedenog pravilnika podrazumijevaju daleko niže limite za bagatelnu nabavu ili otvoreni postupak nabave nego što to propisuje nacionalno zakonodavstvo za postupke javne nabave. Nadalje, nisu jasno definirani kriteriji za odabir projekata od svih prijavljenih. HCK zaključuje da je nacrt potrebno značajno predefinirati nakon detaljne analize situacije uz suradnju sa značajnim humanitarnim udrugama na području RH. Razlozi zašto HCK predlaže izmjene su iskustvo u provedbi na stotine humanitarnih projekata na nacionalnoj razini te znanja koja su time stečena. Djelomično prihvaćen U tijeku je dodatno usklađivanje s mogućnostima državnog proračuna, kojim bi se otvorile opcije povećanja godišnje alokacije. Uzevši u obzir sva raspoloživa sredstva, kao i preporuke/komentare potencijalnih prijavitelja dodatno će se razmotriti povećanje ukupnih dostupnih sredstava projekta, kao i izmjene najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava. Natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga te, u konačnici, i provedbe projektnih aktivnosti. Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane. Kako je riječ o fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti biti će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Subjekti koji su korisnici sredstava iz EU fondova, a nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014)), tzv. neobveznici javne nabave (NOJN) u obvezi su primijeniti Pravilnik o javnoj nabavi koji primjenjuje opća načela, Prilog natječajne dokumentacije ''Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi'' te Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“ broj: 16/2016). Detaljnije objašnjenje postupaka nabave bit će opisano u natječajnoj dokumentaciji. Kriteriji za ocjenu i odabir uspješnih prijavitelja bit će detaljno definirani natječajnom dokumentacijom.
3 Osnovna škola Dalj NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI” Članak 7. Prihvatljivi prijavitelji (partnerske organizacije), navedeno je da su prihvatljivi prijavitelji javna tijela: osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) sukladno Odluci VRH... Predlažemo da se kao prihvatljivi partneri navedu i organizacije civilnog društva – Udruge osoba s invaliditetom iz sljedećih razloga: - udruge su u proteklom razdoblju savjesno i odgovorno odradile posao kao partneri škole na projektu - uspješno su projektom omogućile školi povlačenje sredstava za prehranu učenika - osim u projektu osiguravanja prehrane za učenike, Udruga osoba s invaliditetom, osigurala je školama i asistente u nastavi kao partner u projektu te se takvo partnerstvo pokazalo od izrazite važnosti za rad škole Primljeno na znanje Upit se ne odnosi na predmetni Sažetak, već na Sažetak Poziva koji se odnosi na osiguravanje školske prehrane za djecu u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, čiji odgovori su objavljeni početkom lipnja.
4 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 3. KRITERIJI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA ZA ODREĐIVANJE NAJPOTREBITIJH OSOBA Vezano za mehanizam određivanja najpotrebitijih osoba Socijalni dućan Gradskog društva Crvenog križa Zagreb već ima utvrđene i transparentne kriterije koje postojeći primatelji pomoći zadovoljavaju. Na području Grada Zagreba vrijede jedinstveni kriteriji za korisnike socijalnih dućana i samoposluga . Prihvaćen Partnerske organizacije će same postaviti kriterije i mehanizam odabira najpotrebitijih osoba, , što će biti i jedan od kriterija koji će biti vrednovani u procesu odabira, zajedno s ostalim kriterijima odabira. Partnerske organizacije bit će rangirane temeljem ocjena kvalitete projektnih prijedloga sukladno postavljenim kriterijima odabira koji se navode u Pozivu.
5 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 3. KRITERIJI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA ZA ODREĐIVANJE NAJPOTREBITIJH OSOBA Prema ovom prijedlogu različite partnerske organizacije (PO) u svojim projektnim prijavama svaka zasebno određuje kriterije prema kojima će se odrediti najpotrebitije osobe. HCK smatra da navedeni način definiranja kriterija za izbor krajnjih korisnika nikako ne odgovara cilju sažetka Javnog poziva i Operativnog programa, ublažavanju siromaštva. Dodjela prava na samostalno definiranje kriterija za izbor korisnika rezultirat će značajnim razlikama u odabiru najpotrebitijih osoba što u konačnici vodi ka diskriminacija osoba koje po kriterijima neke PO spadaju u potrebite osobe no nisu obuhvaćene zasebnim kriterijima drugih PO. Prema uvjetima vašeg poziva svaka projektna prijava može imati različite kriterije za odabir ciljnih skupina. Uz moguću diskriminaciju stvorenu samostalnim definiranjem kriterija za izbor korisnika, za očekivati je i negativnu reakciju javnosti zbog neadekvatno definiranih kriterija Javnog poziva. Krajnji izvjestan ishod je da će izbor korisnika definirati raspoloživa sredstva koja su uvijek svojevrsno ograničenje, ali bez obzira na to Ministarstvo bi trebalo definirati prioritetne skupine korisnika odnosno kriteriji za njihov izbor kako oni najpotrebitiji ne bi bili zakinuti. Efikasno rješenje nije da Centar za socijalnu skrb identificira korisnike kroz svoje uputnice jer to može značajno usporiti realizaciju, ali je svakako uputnu aktivnije uključiti Centre za socijalnu skrbi u definiranje kriterija za identifikaciju korisnika. HCK predlaže da MSPM prije objave javnog poziva uz suradnju s dionicima i potencijalnim PO detaljnije definira kriterije za izbor korisnika ili bar okvirno usmjeri potencijalne PO kako bi se odobreni projekti uspješno ispunili svoju svrhu. Djelomično prihvaćen Uredbom o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (Uredba (EU) 223/2014.) zemljama članicama dana je mogućnost korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kao dodane vrijednosti postojećim nacionalnim programima za podjelu hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Korištenje Fonda na taj način doprinosi povećanju opsega pomoći i broja korisnika u odnosu na već postojeće nacionalne programe. U Republici Hrvatskoj područje podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći uređeno je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj: 102/2015) i Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015 i 52/2016) te nacionalni programi slijede navedeni zakonodavni okvir, posebice Zakon o humanitarnoj pomoći. Nastavno na navedeno, prilikom izrade Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine, koji služi kao zakonski okvir za korištenje FEAD-a, vodilo se računa o nacionalnom zakonodavnom okviru. Također, prilikom javnih konzultacija za izradu Operativnog programa u suradnji s ključnim dionicima, zajednički je odabrana opcija da partnerske organizacije same predlažu kriterije odabira. Upravo zbog svog iskustva u prikupljanju i pružanju pomoći socijalno osjetljivim skupinama, koje će dokazivati odgovarajućom popratnom dokumentacijom (sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći), partnerske organizacije će biti te koje će moći predložiti adekvatne kriterije, a koje će tijekom procesa evaluacije odobravati posredničko tijelo. U natječajnoj dokumentaciji bit će definiran okvir za uključivanje relevantnih ciljnih skupina sukladno Operativnom programu. U natječajnoj dokumentaciji definirat će se okvir za uključivanje relevantnih ciljnih skupina sukladno Operativnom programu za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine.
6 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 3. KRITERIJI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA ZA ODREĐIVANJE NAJPOTREBITIJH OSOBA Obzirom da će Posredničko tijelo odobravati ili neodobravati kriterije određivanja ciljnih skupina koje postave partnerske organizacije tek kada PO već dostavi prijavu projektnog prijedloga, postoji opasnost da pojedinoj PO ne bude prihvaćen projektni prijedlog zbog neprihvaćanja kriterija. Smatramo da je potrebno uvažiti činjenicu da PO, koje godinama pomažu socijalno ugrožene skupine i pojedince hranom i drugom materijalnom pomoći, već imaju jasno utvrđene i transparentne kriterije koje postojeći primatelji pomoći zadovoljavaju. Prihvaćen Partnerske organizacije će same postaviti kriterije, što će biti jedan od kriterija koji će biti vrednovani u procesu odabira, zajedno s ostalim kriterijima odabira. Partnerske organizacije bit će rangirane temeljem ocjena kvalitete projektnih prijedloga sukladno postavljenim kriterijima odabira koji se navode u Pozivu.
7 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 3. KRITERIJI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA ZA ODREĐIVANJE NAJPOTREBITIJH OSOBA Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA; Uzimajući u obzir cjelokupni objavljeni sažetak vaš prijedlog je da različite partnerske organizacije (PO) u svojim projektnim prijavama svaka zasebno određuje kriterije prema kojima će se odrediti najpotrebitije osobe. HCK smatra da navedeni način definiranja kriterija za izbor krajnjih korisnika nikako ne odgovara cilju sažetka Javnog poziva i Operativnog programa, ublažavanju siromaštva. Dodjela prava na samostalno definiranje kriterija za izbor korisnika rezultirat će značajnim razlikama u odabiru najpotrebitijih osoba što u konačnici vodi ka diskriminacija osoba koje po kriterijima neke PO spadaju u potrebite osobe no nisu obuhvaćene zasebnim kriterijima drugih PO. Prema uvjetima vašeg poziva svaka projektna prijava može imati različite kriterije za odabir ciljnih skupina. Uz moguću diskriminaciju stvorenu samostalnim definiranjem kriterija za izbor korisnika, za očekivati je i negativnu reakciju javnosti zbog neadekvatno definiranih kriterija Javnog poziva. Krajnji izvjestan ishod je da će izbor korisnika definirati raspoloživa sredstva koja su uvijek svojevrsno ograničenje, ali bez obzira na to Ministarstvo bi trebalo definirati prioritetne skupine korisnika odnosno kriteriji za njihov izbor kako oni najpotrebitiji ne bi bili zakinuti. Efikasno rješenje nije da Centar za socijalnu skrb identificira korisnike kroz svoje uputnice jer to može značajno usporiti realizaciju, ali je svakako uputnu aktivnije uključiti Centre za socijalnu skrbi u definiranje kriterija za identifikaciju korisnika. HCK predlaže da MSPM prije objave javnog poziva uz suradnju s dionicima i potencijalnim PO detaljnije definira kriterije za izbor korisnika ili bar okvirno usmjeri potencijalne PO kako bi se odobreni projekti uspješno ispunili svoju svrhu. Djelomično prihvaćen Uredbom o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (Uredba (EU) 223/2014.) zemljama članicama dana je mogućnost korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kao dodane vrijednosti postojećim nacionalnim programima za podjelu hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Korištenje Fonda na taj način doprinosi povećanju opsega pomoći i broja korisnika u odnosu na već postojeće nacionalne programe. U Republici Hrvatskoj područje podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći uređeno je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj: 102/2015) i Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015 i 52/2016) te nacionalni programi slijede navedeni zakonodavni okvir, posebice Zakon o humanitarnoj pomoći. Nastavno na navedeno, prilikom izrade Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine, koji služi kao zakonski okvir za korištenje FEAD-a, vodilo se računa o nacionalnom zakonodavnom okviru. Također, prilikom javnih konzultacija za izradu Operativnog programa u suradnji s ključnim dionicima, zajednički je odabrana opcija da partnerske organizacije same predlažu kriterije odabira. Upravo zbog svog iskustva u prikupljanju i pružanju pomoći socijalno osjetljivim skupinama, koje će dokazivati odgovarajućom popratnom dokumentacijom (sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći), partnerske organizacije će biti te koje će moći predložiti adekvatne kriterije, a koje će tijekom procesa evaluacije odobravati posredničko tijelo. U natječajnoj dokumentaciji bit će definiran okvir za uključivanje relevantnih ciljnih skupina sukladno Operativnom programu. U natječajnoj dokumentaciji definirat će se okvir za uključivanje relevantnih ciljnih skupina sukladno Operativnom programu za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine.
8 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 4. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA U Hrvatskoj trenutno više od 19,4 % ukupnog stanovništva živi u riziku od siromaštva prema podacima DZS, više od 800.000 ljudi. Prema podacima MSPM i HCK u 2014. godini evidentirano je 113.475 korisnika zajamčene minimalne naknade u sustavu socijalne skrbi. K tome svemu, prema podacima FINE od 31. siječnja 2016. godine 324.424 građana imalo je blokiran račun koji kao takvi ne mogu doći do svojih primanja, a većina ne može ostvariti niti pravo na socijalnu pomoć. Imajući u vidu navedene činjenice, predviđena ukupna raspoloživa sredstva za dodjelu javnim pozivom nisu dovoljna da bi se svim potrebitim osobama pružila pomoć u vidu paketa hrane, paketa higijenskih I drugih osnovnih materijalnih potrepština. Predviđena sredstva dovoljna su samo da se korisnicima zajamčene minimalne naknade osiguraju paketi hrane i dio higijenskih potrepština, i to ne svakog mjeseca. Uzevši u obzir predviđeni iznos Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. koji iznosi ukupno 43.092.930,00 € (uključujući udio hrvatskog financiranja) odnosno alokaciju od 36,6 milijuna EUR iz EU, prosječno po godini provedbe više od 6.000.000,00 €, što je preračunato u kune više od 45.000.000,00 kn godišnje, smatramo da predviđena ukupna raspoloživa sredstva nisu adekvatna. Molimo objašnjenje zašto ukupna raspoloživa sredstva nisu u skladu s Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć, a osobito s obzirom na pravilo n+3. S obzirom na potencijalni broj korisnika i na činjenicu raspoloživih sredstava iz fonda EU FEAD, HCK predlaže da se ukupna raspoloživa sredstva za 2016. godinu povećaju na minimalno 30.000.000,00 kn. Prihvaćen U tijeku je dodatno usklađivanje s mogućnostima državnog proračuna, kojim bi se otvorile opcije povećanja godišnje alokacije. Uzevši u obzir sva raspoloživa sredstva, kao i preporuke/komentare potencijalnih prijavitelja dodatno će se razmotriti povećanje ukupnih dostupnih sredstava projekta, kao i izmjene najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava.
9 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 4. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA; U Hrvatskoj trenutno više od 19,4 % ukupnog stanovništva živi u riziku od siromaštva prema podacima DZS, više od 800.000 ljudi. Prema podacima MSPM i HCK u 2014. godini evidentirano je 113.475 korisnika zajamčene minimalne naknade u sustavu socijalne skrbi. K tome svemu, prema podacima FINE od 31. siječnja 2016. godine 324.424 građana imalo je blokiran račun koji kao takvi ne mogu doći do svojih primanja, a većina ne može ostvariti niti pravo na socijalnu pomoć. Imajući u vidu navedene činjenice, predviđena ukupna raspoloživa sredstva za dodjelu javnim pozivom nisu dovoljna da bi se svim potrebitim osobama pružila pomoć u vidu paketa hrane, paketa higijenskih i drugih osnovnih materijalnih potrepština. Predviđena sredstva dovoljna su samo da se korisnicima zajamčene minimalne naknade osiguraju paketi hrane i dio higijenskih potrepština, i to ne svakog mjeseca. Uzevši u obzir predviđeni iznos Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. koji iznosi ukupno 43.092.930,00 € (uključujući udio hrvatskog financiranja) odnosno alokaciju od 36,6 milijuna EUR iz EU, prosječno po godini provedbe više od 6.000.000,00 €, što je preračunato u kune više od 45.000.000,00 kn godišnje, smatramo da predviđena ukupna raspoloživa sredstva nisu adekvatna. Molimo objašnjenje zašto ukupna raspoloživa sredstva nisu u skladu s Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć, a osobito s obzirom na pravilo n+3. S obzirom na potencijalni broj korisnika i na činjenicu raspoloživih sredstava iz fonda EU FEAD, HCK predlaže da se ukupna raspoloživa sredstva za 2016. godinu povećaju na minimalno 30.000.000,00 kn. Prihvaćen U tijeku je dodatno usklađivanje s mogućnostima državnog proračuna, kojim bi se otvorile opcije povećanja godišnje alokacije. Uzevši u obzir sva raspoloživa sredstva, kao i preporuke/komentare potencijalnih prijavitelja dodatno će se razmotriti povećanje ukupnih dostupnih sredstava projekta, kao i izmjene najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava.
10 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PO PRIJAVITELJU (INDIKATIVNO) HCK smatra da su navedeni limiti neprikladni te da bi Javni poziv trebao predvidjeti drugačiji postupak izbora PO na način da se kroz prvu fazu prijave odnosno evaluacije analiziraju potencijalne PO i njihovi kapaciteti odnosno mogućnosti za obuhvat broj korisnika na određenim lokacijama, te da se u skladu s kapacitetima PO za različite skupine prijavljenih PO postave različiti limiti za male i velike PO. Također bi se mogla razmotriti mogućnost da ukine unaprijed propisano ograničenje raspoloživih sredstava po prijavitelj te da se sredstva dodjeljuju u skladu s kapacitetima i mogućnostima prijavitelja i u odnosu na kvalitetu projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. predviđa otvoreni tip natječaja (otvoreni Poziv) tj onaj koji je kompetitivne prirode i otvoren za širi krug potencijalnih prijavitelja. Način prijave, kao i sve faze dodjele (evaluacije) s potrebnim kriterijima koje partnerske organizacije moraju zadovoljiti kako bi bile financirane bit će detaljno propisane natječajnom dokumentacijom. Kriteriji će se odnositi kako na lokacije podjele hrane, tako i na kapacitete partnerskih organizacija. Također, natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga te, u konačnici, i provedbe projektnih aktivnosti.
11 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PO PRIJAVITELJU (INDIKATIVNO) Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: HCK smatra da su navedeni limiti neprikladni te da bi Javni poziv trebao predvidjeti drugačiji postupak izbora PO na način da se kroz prvu fazu prijave odnosno evaluacije analiziraju potencijalne PO i njihovi kapaciteti odnosno mogućnosti za obuhvat broj korisnika na određenim lokacijama, te da se u skladu s kapacitetima PO za različite skupine prijavljenih PO postave različiti limiti za male i velike PO. Također bi se mogla razmotriti mogućnost da ukine unaprijed propisano ograničenje raspoloživih sredstava po prijavitelju te da se sredstva dodjeljuju u skladu s kapacitetima i mogućnostima prijavitelja i u odnosu na kvalitetu projektnog prijedloga. Nije prihvaćen Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. predviđa otvoreni tip natječaja (otvoreni Poziv) tj onaj koji je kompetitivne prirode i otvoren za širi krug potencijalnih prijavitelja. Način prijave, kao i sve faze dodjele (evaluacije) s potrebnim kriterijima koje partnerske organizacije moraju zadovoljiti kako bi bile financirane bit će detaljno propisane natječajnom dokumentacijom. Kriteriji će se odnositi kako na lokacije podjele hrane, tako i na kapacitete partnerskih organizacija. Također, natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga te, u konačnici, i provedbe projektnih aktivnosti.
12 Comunita Mondo Nuovo NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PO PRIJAVITELJU (INDIKATIVNO) Primjedba se odnosi na raspoloživa sredstva po prijavitelju gdje se indikativno navodi da će minimalni iznos biti 1 000 000, 00 kn, a max.iznos 3 000 000, 00 kn. S obzirom da su ukupna raspoloživa sredstva 15 000 000, 00 kn znači da je moguće da na natječaju prođu samo 5 organizacija ako bi se dodijelio maksimalni iznos ili 15 organizacija kada bi se dodijelio minimalni iznos po organizaciji, u svakom slučaju bi bio bi manji broj organizacija koje bi prosle na natječaju jer su na prošlogodišnjem natječaju financirane aktivnosti projekata 40 organizacija što znači da je bila veća teritorijalna pokrivenost korisnika na cijelom području RH. Na ovaj način smatramo da neće teritorijalno biti pokriveni korisnici na području cijele RH ili će na taj način biti favorizirane veće organizacije na uštrb manjih organizacija koje će pokrivati korisnike s područja više županija, a na taj način neće se moći kvalitetno raditi sa korisnicima jer se u ovom projektu ne radi samo tehničkoj podjeli paketa, namirnica, higijenskih potrepština, školske opreme i pribora, korisnici imaju potrebu za razgovorom i pomoći u rješavanju problema i upućivanju na institucije i bitno je da se nosioc projekta djeluje blizu mjesta gdje živi korisnička skupina. Da bi kvalitetno provodio projekt nosioc projekta može pokrivati dvije županije, ali pokrivanje većeg broja županija dovesti će do pada kvalitete rada sa korisničkom skupinom.Naš prijedlog je da minimalni iznos bude 400 000, 00 kn, a max.iznos 800 000, 00 kn. Nije prihvaćen U tijeku je dodatno usklađivanje s mogućnostima državnog proračuna, kojim bi se otvorile opcije povećanja godišnje alokacije. Uzevši u obzir sva raspoloživa sredstva, kao i preporuke/komentare potencijalnih prijavitelja dodatno će se razmotriti povećanje ukupnih dostupnih sredstava projekta, kao i izmjene najmanjeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava. Također, natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim partnerskim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga, kao i što kvalitetnije provedbe projektnih aktivnosti.
13 Udruga MoSt NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 5. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PO PRIJAVITELJU (INDIKATIVNO) S obzirom na veliki broj organizacija koje pružaju ovakav oblik pomoći, predlažemo da minimalni iznos po prijavitelju bude 500.000,00 HRK. Samim tim veći broj organizacija može dobiti priliku na natječaju, a indirektno se utječe i na bolju raspodjelu sredstava organizacijama diljem Hrvatske. Nije prihvaćen Natječajnom dokumentacijom predviđena je i mogućnost partnerstva, gdje se partnerske organizacije s manjim kapacitetima i mogućnostima mogu udružiti s većim partnerskim organizacijama radi što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga, kao i što kvalitetnije provedbe projektnih aktivnosti.
14 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 6. TRAJANJE PROJEKTA Osobama koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva potrebna je kontinuirana pomoć i podrška što jednogodišnje financiranje ovakvog projekta ne bi bilo te je velika prepreka izgradnji kapaciteta prijavitelja i održivosti projekta. Predlažemo trogodišnje financiranje. Nije prihvaćen Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a kako bi se postigla maksimalna iskorištenost trenutno dostupnih sredstava. Međutim, nakon ovog poziva planira se daljnje financiranje putem FEAD-a, gdje se razmatra mogućnost provedbe višegodišnjih projekata.
15 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 6. TRAJANJE PROJEKTA Određivanjem kratkog vremenskog limita za trajanje projekta ograničava se kvalitetna provedba podjele paketa humanitarne pomoći. Uzevši u obzir da će 2016. godina biti prva godina provedbe projekta takve namjene i opsega iz OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za provedbu projekta, potrebno je provesti mnogobrojne kompleksne pripremne aktivnosti kako bi se osigurala kvalitetna podjela i praćenje podjele samih paketa. Vremensko ograničenje ukupne provedbe samo na godinu dana ne garantira osiguravanje kvalitetnog praćenja provedbe te može imati kontraproduktivan učinak na rezultate provedbe projekta. Naime, ovo vremensko ograničenje otežava mogućnosti za dugoročne promjene i kontinuirani radi na terenu. Pri tome, treba imati na umu kako socijalno isključene osobe iskazuju visoku razinu pasivnosti i besperspektivnosti, stoga ovo stanje zahtjeva kontinuiranu podršku i prisutnost u njihovom životu u cilju premošćivanja socijalne isključenosti. HCK predlaže da se trajanje projekta produlji na minimalno 18 mjeseci, a najbolje bi bilo da se provedba produži na 2 godine po mogućnosti i 3 godine kakva je bila praksa primjerice u radu s osobama s invaliditetom. Pri tome Ministarstvo može predvidjeti evaluaciju provedbe svakoj projekta svake godine i predvidjeti korektivne mjere u provedbi projekta uključujući i mogućnost suspenzije pojedinih projekata. Djelomično prihvaćen Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a kako bi se postigla maksimalna iskorištenost trenutno dostupnih sredstava. Međutim, nakon ovog poziva planira se daljnje financiranje putem FEAD-a, gdje se razmatra mogućnost provedbe višegodišnjih projekata.
16 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 6. TRAJANJE PROJEKTA Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: Određivanjem kratkog vremenskog limita za trajanje projekta ograničava se kvalitetna provedba podjele paketa humanitarne pomoći. Uzevši u obzir da će 2016. godina biti prva godina provedbe projekta takve namjene i opsega iz OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za provedbu projekta, potrebno je provesti mnogobrojne kompleksne pripremne aktivnosti kako bi se osigurala kvalitetna podjela i praćenje podjele samih paketa. Vremensko ograničenje ukupne provedbe samo na godinu dana ne garantira osiguravanje kvalitetnog praćenja provedbe te može imati kontraproduktivan učinak na rezultate provedbe projekta. Naime, ovo vremensko ograničenje otežava mogućnosti za dugoročne promjene i kontinuirani radi na terenu. Pri tome, treba imati na umu kako socijalno isključene osobe iskazuju visoku razinu pasivnosti i besperspektivnosti, stoga ovo stanje zahtjeva kontinuiranu podršku i prisutnost u njihovom životu u cilju premošćivanja socijalne isključenosti. HCK predlaže da se trajanje projekta produlji na minimalno 18 mjeseci a najbolje bi bilo da se provedba produži na 2 godine, po mogućnosti i 3 godine, kakva je bila praksa npr. u radu s osobama s invaliditetom. Pri tome Ministarstvo može predvidjeti evaluaciju provedbe svakog projekta svake godine i predvidjeti korektivne mjere u provedbi projekta uključujući i mogućnost suspenzije pojedinih projekata. Djelomično prihvaćen Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, a kako bi se postigla maksimalna iskorištenost trenutno dostupnih sredstava. Međutim, nakon ovog poziva planira se daljnje financiranje putem FEAD-a, gdje se razmatra mogućnost provedbe višegodišnjih projekata.
17 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 7. PREDVIĐENI INTENZITET POTPORE Nejasan je udio direktnih i indirektnih troškova. Uz kupnju namirica značajna stavka u ovakvim projektima su i plaće djelatnika. Kroz projekt GDCK-a Zagreb brinemo za 4 200 osoba i nije sve moguće organizirati na volonterskoj osnovi. Prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kategorija administrativnih troškova, uključujući i mogućnost prihvatljivosti plaća djelatnika, bit će detaljno pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.
18 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 7. PREDVIĐENI INTENZITET POTPORE Smatramo da je potrebno pojasniti koji su sve troškovi prihvatljivi (direktni, indirektni) i u kojem omjeru. Prihvaćen U natječajnoj dokumentaciji bit će definirane sve prihvatljive kategorije troškova, a prijavitelj će svaki trošak, sukladno uputama za popunjavanje prijavnog obrasca morati detaljno obrazložiti kako bi isti bio prihvaćen.
19 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 8. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI  (PARTNERSKE ORGANIZACIJE)   Predlažemo izbacivanje dokazivanja uvjeta za distribuciju sveže hrane jer rijetko koja PO ima tehničke mogućnosti za distribuciju svježe hrane (meso, riba). Ukoliko ovaj uvjet ostane, predlažemo da se u prihvatljivim aktivnostima pod točkom III. (Tehnička pomoć) osiguraju dostatna sredstva za nabavu opreme/vozila za distribuciju svježe hrane. Prihvaćen Natječajna dokumentacija bit će prilagođena po pitanju dokazivanja uvjeta za distribuciju svježe hrane.
20 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Prikupljanje i podjela hrane kroz socijalne dućane i samoposluge je samo po sebi dugotrajni posao. Broj korisnika se svakodnevno povećava. U tom poslu nerealno se baviti popratnim aktivnostima. Vjerujemo da već postoji puno programa i projekata koji se time bave. Natječaj ne vidi Posrednike u doniranju hrane koji svakdonevno dobivaju svježu hranu, mliječne proizvode i meso. Puno je važnije uložiti u kapacitet i logistiku posrednika čime bi se otvorile puno veće mogućnosti za prihvat i podjelu takve hrane. Čemu kupovati namirnice koje donira privatni sektor? S druge strane, određene namirnice nije moguće dobiti po osnovi Pravilnika o doniranju hrane. Trajne namirnice poput ulja, tjestenine, riže, šećera i brašna nikada ne uđu u rokove prema navedenom pravilniku tj. ne dočekaju blizinu isteka roka upotrebe te ih posrednici ne dobivaju u donacijama. Djelomično prihvaćen Trošak prikupljanja, prijevoza, skladištenja i podjela donacija u hrani te izravno povezanih aktivnosti podizanja svijesti, koji su stvorile i platile partnerske organizacije je prihvatljiv trošak, sukladno odredbi čl. 26. točka d) Uredbe br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije. Tko se sve može naći u ulozi posrednika propisano je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/2015). Ukoliko posrednik, uz sve zakonske obveze, ispunjava i sve ostale uvjete koji su propisani natječajnom dokumentacijom za projektnog partnera (partnersku organizaciju), kroz projektne aktivnosti postoji mogućnost da isti koristi sredstva tehničke pomoći za uspješnu provedbu projekta u vidu jačanja tehničkih kapaciteta.
21 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Potrebno je razjasniti, ukoliko se PO prijavljuje za obje vrste materijalne deprivacije te za tehničku pomoć, u kojim se omjerima mogu raspodijeliti tražena sredstva. Prihvaćen U natječajnoj dokumentaciji bit će jasno razdvojena dostupna sredstva za obje vrste materijalne deprivacije, kao i omjer tehničke pomoći.
22 Comunita Mondo Nuovo NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI S obzirom da su korisnička skupina i osobe s invaliditetom, mislimo da u prihvatljive troškove treba staviti i ortopedsku opremu koja je njima potrebna, a koju ne mogu nabaviti preko centra za socijalnu skrb ili zdravstvenog osiguranja. Starije osobe i osobe s invalidetetom često žive u neprimjerenim uvjetima, u vlažnim prostorijama, bez podova i nisu sposobni sami urediti svoje prostorije pa bi u podizanju kvalitete njihovog života trebalo uvesti aktivnost uređenja njihovih prostorija i staviti kao prihvatljivi trošak materijal potreban za ličenje, pločice, laminat i sl. Nije prihvaćen Veličina paketa nije ograničena za jednu osobu, već je to definicija koja se koristi prilikom brojanja i izvješćivanja. Partnerske organizacije i dalje mogu pakirati uobičajeno pakete za npr. četveročlanu obitelj za npr. 3 mjeseca, pa će se onda prilikom brojanja i izvješćivanja izvijestiti da je to 4*3=12 paketa sukladno danoj definiciji.
23 Hrvatski Crveni križ 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane HCK smatra da je definiciju paketa potrebno prilagoditi ostalim uvjetima navedenim u Nacrtu sažetka javnog poziva. Nejasno je zašto se ograničava veličina paketa hrane na 1 osobu kada je uobičajeno da se paketi hrane dijele kao obiteljski paketi obiteljima s dva ili više članova, a ne samo samcima. Tim ograničenjem se potencijalno stvaraju dodatni troškovi pri distribuciji paketa, iako je moguće jednim paketom obuhvatiti 2 ili više osoba koje imaju prebivalište na istoj lokaciji (npr. obitelj koja je ispod granice siromaštva). Ministarstvo može odrediti minimalni normativ pomoći po osobi, ali nema puno svrhe ograničavati veličinu paketa samo za jednu osobu. HCK smatra da se može koristiti vaša definicija paketa ako se tijekom provedbe projekta dopusti objedinjavanje paketa hrane u slučajevima da više osoba živi na istoj lokaciji, što će pridonijeti smanjenju troškova distribucije, bržem toku robe i efikasnijoj provedbi samog projekta. Kao jedan od oblika prihvatljivih aktivnosti predviđena je i aktivnost pripreme i podjele obroka korisnicima ali bez ikakve dodatne potpore za razvoj takve djelatnosti. Naime tehnologija pripreme hrane i zavisni troškovi su drugačiji nego u slučaju podjele paketa, a kao takvi uopće nisu spomenuti. Primjerice pojedina gradska društva Crvenog križa imaju pučke kuhinje ali koriste tek dio njihovog kapaciteta i uz manju dodatnu potporu mogle bi značajno povećati kapacitet svoje isporuke. Ovo je osobito značajno ako je poznato da još veliki broj osnovnih škola u Hrvatskoj nema kuhinje za pripremu toplih obroka. Predlažemo Ministarstvo da u ovom pozivu predvidi posebnu odvojenu mjeru koja bi se odnosila na pripremu obroka i koja je različita od aktivnosti podjele paketa ili podjele hrane kroz socijalne samoposluge, iako se u oba slučaja radi o materijalnoj deprivaciji vezanoj za nedostatak hrane. Djelomično prihvaćen Veličina paketa nije ograničena za jednu osobu, već je to definicija koja se koristi prilikom brojanja i izvješćivanja. Partnerske organizacije i dalje mogu pakirati uobičajeno pakete za npr. četveročlanu obitelj za npr. 3 mjeseca, pa će se onda prilikom brojanja i izvješćivanja izvijestiti da je to 4*3=12 paketa sukladno danoj definiciji. Dodatna potpora provedbi projektnih aktivnosti moguća je financiranjem iz Tehničke pomoći, a čiji uvjeti će biti detaljnije pojašnjeni u natječajnoj dokumentaciji.
24 Razvojna agencija VTA 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: Kao jedan od oblika prihvatljivih aktivnosti predviđena je i aktivnost pripreme i podjele obroka korisnicima ali bez ikakve dodatne potpore za razvoj takve djelatnosti. Naime tehnologija pripreme hrane i zavisni troškovi su drugačiji nego u slučaju podjele paketa, a kao takvi uopće nisu spomenuti. Primjerice pojedina gradska društva Crvenog križa imaju pučke kuhinje ali koriste tek dio njihovog kapaciteta i uz manju dodatnu potporu mogle bi značajno povećati kapacitet svoje isporuke. Ovo je osobito značajno ako je poznato da još veliki broj osnovnih škola u Hrvatskoj nema kuhinje za pripremu toplih obroka. Predlažemo Ministarstvo da u ovom pozivu predvidi posebnu odvojenu mjeru koja bi se odnosila na pripremu obroka i koja je različita od aktivnosti podjele paketa ili podjele hrane kroz socijalne samoposluge, iako se u oba slučaja radi o materijalnoj deprivaciji vezanoj za nedostatak hrane. Djelomično prihvaćen Dodatna potpora provedbi projektnih aktivnosti moguća je financiranjem iz Tehničke pomoći, a čiji uvjeti će biti detaljnije pojašnjeni u natječajnoj dokumentaciji.
25 Razvojna agencija VTA 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: HCK smatra da je definiciju paketa potrebno prilagoditi ostalim uvjetima navedenim u Nacrtu sažetka javnog poziva. Nejasno je zašto se ograničava veličina paketa hrane na 1 osobu kada je uobičajeno da se paketi hrane dijele kao obiteljski paketi obiteljima s dva ili više članova, a ne samo samcima. Tim ograničenjem se potencijalno stvaraju dodatni troškovi pri distribuciji paketa, iako je moguće jednim paketom obuhvatiti 2 ili više osoba koje imaju prebivalište na istoj lokaciji (npr. obitelj koja je ispod granice siromaštva). Ministarstvo može odrediti minimalni normativ pomoći po osobi, ali nema puno svrhe ograničavati veličinu paketa samo za jednu osobu. HCK smatra da se može koristiti vaša definicija paketa ako se tijekom provedbe projekta dopusti objedinjavanje paketa hrane u slučajevima da više osoba živi na istoj lokaciji, što će pridonijeti smanjenju troškova distribucije, bržem toku robe i efikasnijoj provedbi samog projekta. Djelomično prihvaćen Veličina paketa nije ograničena za jednu osobu, već je to definicija koja se koristi prilikom brojanja i izvješćivanja. Partnerske organizacije i dalje mogu pakirati uobičajeno pakete za npr. četveročlanu obitelj za npr. 3 mjeseca, pa će se onda prilikom brojanja i izvješćivanja izvijestiti da je to 4*3=12 paketa sukladno danoj definiciji. Dodatna potpora provedbi projektnih aktivnosti moguća je financiranjem iz Tehničke pomoći, a čiji uvjeti će biti detaljnije pojašnjeni u natječajnoj dokumentaciji.
26 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb 9. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, Tehnička pomoć (TP) Nisu jasno definirane aktivnosti niti je naveden udio u iznosu financiranja ukoliko se organizacija prijavi za materijalnu deprivaciju i tehničku pomoć. Nigdje se ne spominje nabava prijeko potrebne opreme (vozila, komore, hladnjače, viličari) bez koje nije moguće distribuirati hranu. Prihvaćen U natječajnoj dokumentaciji bit će jasno razdvojena dostupna sredstva za obje vrste materijalne deprivacije, kao i omjer tehničke pomoći. Naime, partnerske organizacije moći će određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti osigurati i preko sredstava Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva.
27 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Administrativni troškovi, troškovi prijevoza i troškovi skladištenja navedeni pod točkama 2, 3 i 4, limitirani su u zbroju do 5% iznosa utrošenog na nabavu hrane. Navedeni iznos sam po sebi je jednostavno premali za provedbu projekta jer sadržava niz logističkih troškova koji sudjeluju puno više u cijeni usluge. Osim toga, ovime se znatno ograničava geografska prisutnost projekta i ugrožava se kvalitetna provedba projekta osobito kada je u pitanju hrana. Paketi će sadržavati hranu koja ima svoj rok upotrebe i potrebno ju je u relativno kratkom vremenskom periodu nabaviti, skladištiti, sortirati, transportirati i podijeliti. Prethodno navedeni proces se odvija u ciklusima prema određenom planu raspodjele. Ovime se potiče PO da se u prijavama ograniče na područje velikih gradova gdje su im svi zavisni troškovi niži – od nabavne cijene hrane do troškova prijevoza i distribucije. Zapostavljena ostaju udaljena područja gdje relativno mali broj korisnika živi na velikom prostoru i gdje su upravo zbog toga sve javne i socijalne usluge u startu skuplje i teže dostupne. Sva relevantna javno-zdravstvena istraživanja govore o tome da su upravo stanovnici mjesta koja su najviše udaljena od gradova središta županija u najvećem riziku od pristupa osnovnim pravima, te korištenju socijalne i zdravstvene zaštite. Na ovaj način mi ćemo samo još više doprinijeti stvaranju jaza između urbane i ruralne sredine. HCK smatra da se treba ukinuti ograničenje navedenih troškova ili povećati limit navedenih troškova na 30% jer je kompleksnost ovog projekta upravo u logističkim procesima koji se moraju kvalitetno i pravovremeno provesti. Isti će generirati znatnije troškove od onih predviđenim vašim sažetkom. HCK je proveo brojne kompleksne projekte podjele humanitarnih paketa prema rigoroznim kriterijima Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca gdje su u određenim slučajevima logistički troškovi bili odobreni do 40% ukupnog iznosa projekta. HCK smatra da je prihvatljive administrativne troškove, troškove transporta i troškove skladištenja potrebno u startu povećati, a u svakoj pojedinoj projektnoj prijavi evaluirati i procijeniti jesu li opravdani s obzirom na sadržaj i obuhvat projektnog prijedloga. Vezano za popratne mjere navedene pod točkom 6 prihvatljivih troškova, napominjemo da provođenje popratnih mjera u smislu savjetovanja i radionica za učinkovitije upravljanje kućnim budžetom, radionica o važnosti obrazovanja, radionica jednostavnog kuhanja i sl, mogu biti od velike važnosti za najugroženije skupine koje će biti obuhvaćene projektom podjele paketa hrane ili osnovne materijalne pomoći. Provedbom popratnih mjeri potrebitim skupinama se pruža znanje koje im omogućuje da značajno ublaže siromaštvo te da naposljetku izađu iz siromaštva. Ograničavanje troškova koji se mogu prihvatiti za provođenje popratnih mjera je u najmanju ruku neprikladno ako se time ograničava količina informacija, pristup informacijama i broj korisnika koji te informacije mogu primiti te značajno ublažiti svoje siromaštvo koristeći te informacije. Naime, ova mjera ima preventivni karakter, okretanje prema vlastitim potencijalima i potencijalima sredine u kojoj pojedinac živi što posljedično dovodi do smanjenja ovisnosti o sustavu socijalne pomoći i ublažava isključenost najsiromašnijih. HCK smatra da je postavljeni limit potrebno uvećati na minimalno 15% iznosa ukupne vrijednosti projekta ili postavljeni limit ukinuti te evaluirati troškove popratnih mjera u skladu sa cjelokupnim projektnim prijedlogom. Djelomično prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5% iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Nadalje, trošak prikupljanja, prijevoza, skladištenja i podjela donacija u hrani te izravno povezanih aktivnosti podizanja svijesti, koji su stvorile i platile partnerske organizacije je prihvatljivi trošak, sukladno odredbi čl. 26. točka d) Uredbe br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije. Po pitanju ublažavanja moguće teritorijalne diskriminacije, u natječajnoj dokumentaciji kod kriterija odabira bit će predviđeno dodatno bodovanje projektnih aktivnosti koje se planiraju odvijati u ruralnim te teže dostupnim područjima.
28 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Predlažemo pojasniti što se podrazumijeva pod „ostala oprema nužna za provedbu aktivnosti“. Djelomično prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Kategorije troškove ''ostala oprema nužna za provedbu aktivnosti'' te ''upravljanje projektom'' bit će definirani u natječajnoj dokumentaciji.
29 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Predlažemo pojasniti koji su to prihvatljivi troškovi pod pojmom „upravljanje projektom“ (da li se u te troškove može prikazati plaća ili udio plaće voditelja projekta i/ili izvoditelja aktivnosti u sklopu projekta?). Djelomično prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Kategorije troškove ''ostala oprema nužna za provedbu aktivnosti'' te ''upravljanje projektom'' bit će definirani u natječajnoj dokumentaciji.
30 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Predlažemo da prihvatiljivi troškovi točaka 2., 3. i 4. u zbroju budu prihvatljivi do 15% iznosa koji se odnosi na točku jedan. Obrazloženje: velike organizacije koje imaju veliku teritorijalnu pokrivenost i veliki broj primatelja pomoći imaju i veće troškove transporta i skladištenja ali i administrativne troškove. Nije prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva.
31 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: Provođenje popratnih mjera u smislu savjetovanja i radionica za učinkovitije upravljanje kućnim budžetom, radionica o važnosti obrazovanja, radionica jednostavnog kuhanja itd. može biti od velike važnosti za najugroženije skupine koje će biti obuhvaćene projektom podjele paketa hrane ili osnovne materijalne pomoći. Na taj način, provođenjem popratnih mjera, potrebitim skupinama se pruža znanje koje im omogućuje da značajno ublaže siromaštvo te da naposljetku izađu iz siromaštva. Ograničavanje troškova koji se mogu prihvatiti za provođenje popratnih mjera je u najmanju ruku neprikladno ako se time ograničava količina informacija, pristup informacijama i broj korisnika koji te informacije mogu primiti te značajno ublažiti svoje siromaštvo koristeći te informacije. Naime, ova mjera ima preventivni karakter, okretanje prema vlastitim potencijalima i potencijalima sredine u kojoj pojedinac živi što posljedično dovodi do smanjenja ovisnosti o sustavu socijalne pomoći i ublažava isključenost najsiromašnijih. HCK smatra da je postavljeni limit potrebno uvećati na minimalno 15% iznosa ukupne vrijednosti projekta ili postavljeni limit ukinuti te evaluirati troškove popratnih mjera u skladu sa cjelokupnim projektnim prijedlogom. Nije prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka e) koja govori kako troškovi popratnih mjera na socijalnom uključivanju koje poduzimaju i prijavljuju partnerske organizacije koje izravno ili u skladu sa sporazumima o suradnji isporučuju hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć najpotrebitijim osobama mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati.
32 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: Administrativni troškovi, troškovi prijevoza i troškovi skladištenja limitirani su u zbroju do 5% iznosa utrošenog na nabavu hrane. Navedeni iznos sam po sebi je jednostavno premali za provedbu projekta jer projekt sadržava niz logističkih troškova koji sudjeluju puno više u ukupnoj vrijednosti projekta. Osim toga, ovime se znatno ograničava geografska prisutnost projekta i ugrožava se kvalitetna provedba projekta osobito kada je u pitanju hrana. Paketi će sadržavati hranu koja ima svoj rok upotrebe i potrebno ju je u relativno kratkom vremenskom periodu nabaviti, skladištiti, sortirati, transportirati i podijeliti. Prethodno navedeni proces se odvija u ciklusima prema određenom planu raspodjele. Ovime se potiče PO da se u prijavama ograniče na područje velikih gradova gdje su im svi zavisni troškovi niži – od nabavne cijene hrane do troškova prijevoza i distribucije. Zapostavljena ostaju udaljena područja gdje relativno mali broj korisnika živi na velikom prostoru i gdje su upravo zbog toga sve javne i socijalne usluge u startu skuplje i teže dostupne. Sva relevantna javno-zdravstvena istraživanja govore o tome da su upravo stanovnici mjesta koja su najviše udaljena od gradova središta županija u najvećem riziku od pristupa osnovnim pravima, te korištenju socijalne i zdravstvene zaštite. Na ovaj način mi ćemo samo još više doprinijeti stvaranju jaza između urbane i ruralne sredine. HCK smatra da se treba ukinuti ograničenje navedenih troškova ili povećati limit navedenih troškova na 30% jer je kompleksnost ovog projekta upravo u logističkim procesima koji se moraju kvalitetno i pravovremeno provesti. Isti će generirati znatnije troškove od onih predviđenim vašim sažetkom. HCK je proveo brojne kompleksne projekte podjele humanitarnih paketa prema rigoroznim kriterijima Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca gdje su u određenim slučajevima logistički troškovi bili odobreni do 40% ukupnog iznosa projekta. HCK smatra da je prihvatljive administrativne troškove, troškove transporta i troškove skladištenja potrebno u startu povećati, a u svakoj pojedinoj projektnoj prijavi evaluirati i procijeniti jesu li opravdani s obzirom na sadržaj i obuhvat projektnog prijedloga. Djelomično prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5% iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. Međutim, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Nadalje, trošak prikupljanja, prijevoza, skladištenja i podjela donacija u hrani te izravno povezanih aktivnosti podizanja svijesti, koji su stvorile i platile partnerske organizacije je prihvatljivi trošak, sukladno odredbi čl. 26. točka d) Uredbe br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije. Po pitanju ublažavanja moguće teritorijalne diskriminacije, u natječajnoj dokumentaciji kod kriterija odabira razmotrit će se dodatno bodovanje projektnih aktivnosti koje se planiraju odvijati u ruralnim te teže dostupnim područjima.
33 Comunita Mondo Nuovo NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 10. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI   U članku 9. navedeni su prihvatljivi troškovi i navedeno je upravljanje projektom i nadamo se da to znači da će se moći sufinancirati dio plaća djelatnika koji rade na tom projektu. Naime, prošle godine nakon što su objavljeni rezultati natječaja, organizacijama kojima su odobreni projekti za financiranje, u proračunu MSPM je rezalo stavku za plaće, a kao objašnjenje je bilo da je MSPM procijenio da se taj projekt može odraditi volonterski, što nije bilo korektno prema organizacijama kojima je odobreno financiranje projekata jer se je to trebalo onda navesti u uputama za prijavitelje da se očekuje da se to odredi volonterski, a ne da se za stavku plaće odobri samo 10 000, 00 kn za cijelu godinu jer se je netko sjetio da se to može odraditi volonterski jer je to aktivnost koja se provodi tri dana u mjesecu. S obzirom da sada imamo iskustva u provođenju projekta možemo Vam potvrditi da se ne radi o tri dana posla u mjesecu i smatramo da se mora sufinancirati jedan postotak plaće djelatnika koji provode aktivnosti projekta. Na primjer, nama se je korinička skupina od 30 obitelji koje smo naveli u prijavi projekta povećala na 50 obitelji jer se projekt provodi u mjestu gdje ima puno siromašnih obitelji i obitelji koji su u riziku od siromaštva. Djelomično prihvaćen Za potrebe ovog Poziva koristi se tumačenje Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije_tj. odredbe čl. 26. st. 2. točka c) koja govori kako administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja koje snose partnerske organizacije mogu iznositi najviše 5 % iznosa koji se odnosi na troškove kupnje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Kako je riječ fiksnoj stopi, traženi iznos nije moguće povećavati. No, određena sredstva za potporu provedbi projektnih aktivnosti bit će dostupna i iz Tehničke pomoći, sukladno uvjetima Poziva. Kategorija troškova ''upravljanje projektom'' bit će definirana u natječajnoj dokumentaciji.
34 Hrvatski Crveni križ NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 11. GEOGRAFSKA OGRANIČENJA Uzevši u obzir da sažetak poziva ne predviđa nikakve geografske limite, za pretpostaviti je da će različiti projektni prijedlozi istovremeno obuhvatiti ista geografska područja kao što su veliki gradovi gdje se uz puno manje zavisne troškove može pomoći većem broju korisnika, dok pojedina geografski udaljena ruralna područja s manjim brojem aktivnih udruga i korisnika mogu biti zaobiđena. Istodobno su ova posljednja upravo područja s najvećim stopama siromaštva. Za očekivati je preklapanje lokacije provedbe projekta različitih prijavitelja u urbanim sredinama, uz istovremeno zaobilaženje nekih ruralnih područja. Bez uspostave načela teritorijalne distribucije od strane Ministarstva u tekstu pozivu na dostavu projektnih prijedloga, može se dogoditi vrlo ozbiljna diskriminacija korisnika samo zbog mjesta njihova stanovanja. Kao I kod komentara na članak 3. vašega poziva gdje je također moguća diskriminacija korisnika zbog izbora korisnika od strane samih prijavitelja, slična diskriminacija korisnika moguća je I ovdje vezano za teritorijalnu dimenziju siromaštva. Logično je da primjerice Zagreb kao najveći grad u Hrvatskoj koji je po broju stanovnika četiri puta veći od slijedećeg velikog grada, ima najveći broj korisnika zajamčene minimalne naknade, iako je u postotku to manje nego u drugim sredinama. Istodobno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s većim proračunskim sredstvima unutar svojih odluka o socijalnoj skrbi pružaju različite vrste pomoći svojim najsiromašnijim građanima (pomoć u prehrani za predškolsku djecu, bonovi za hranu, paketi hrane...), dok siromašnije i slabije razvijene jedinice ne mogu ni približno osigurati socijalni standard kakav pružaju bogatije JLP(R)S, osobito Grad Zagreb. U slabije razvijenim sredinama osobito u potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi iz lokalnih proračuna se za provedbu socijalnih programa i pružanja direktne pomoći socijalno ugroženim obiteljima izdvaja znatno manje financijskih sredstava, od onih koja u svojim socijalnim programima osiguravaju bogatije sredine, a posebice veliki gradovi. S obzirom na ukupna ograničena sredstva, smatramo da bi se trebao postaviti uvesti i dodatan teritorijalni kriterij bilo kod kriterija za izbor projekata ili definiranje prioritetnih područja provedbe. Ovdje ne mislimo na isključivanje velikih gradova odnosno razvijenijih područja iz projekta jer i tamo postoje osobe u ozbiljnoj socijalnoj potrebi. Jedan od mogućih kriterija za definiranje prioritetnih područja provedbe projekta može se vezati za indeks razvijenosti pojedinih područja i to u prvom jedinica lokalne samouprave. Prioritet bi svakako trebalo dati jedinicama lokalne samouprave I. i II. skupine koje imaju status potpomognutih područja, slijedeći prioritet dodijeliti jedinicama lokalne samouprave III. skupine s indeksom razvijenosti do 100% hrvatskog prosjeka, a slijedom toga bi se proporcionalno ograničio broj korisnika u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Zbog navedenog smatramo da je teritorijalna distribucija jedan od elemenata koji treba biti unaprijed propisan od Ministarstva i naveden u pozivu na dostavu prijedloga, a kao takav trebao bi biti definiran i kao kriterij za izbor i odobrenje projektnih prijedloga. Idealno bi bilo ako bi Ministarstvo u tekstu poziva unaprijed definiralo broj korisnika po pojedinim područjima (npr. županije s definiranjem dodatnog teritorijalnog kriterija za JLS) i na taj način bolje usmjerilo projektne prijave. Djelomično prihvaćen Uredbom o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (Uredba (EU) 223/2014.) zemljama članicama dana je mogućnost korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kao dodane vrijednosti postojećim nacionalnim programima za podjelu hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Korištenje Fonda na taj način doprinosi povećanju opsega pomoći i broja korisnika u odnosu na već postojeće nacionalne programe. U Republici Hrvatskoj područje podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći uređeno je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj: 102/2015) i Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015 i 52/2016) te nacionalni programi slijede navedeni zakonodavni okvir, posebice Zakon o humanitarnoj pomoći. Nastavno na navedeno, prilikom izrade Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine, koji služi kao zakonski okvir za korištenje FEAD-a, vodilo se računa o nacionalnom zakonodavnom okviru. Po pitanju ublažavanja moguće teritorijalne diskriminacije, u natječajnoj dokumentaciji kod kriterija odabira u obzir će se uzimati i zemljopisan pokrivenost, kao jedan od posebnih kriterija koje nalaže Operativni program.
35 Razvojna agencija VTA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI”, 11. GEOGRAFSKA OGRANIČENJA Komentar Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Razvojnom agencijom VTA: Uzevši u obzir da sažetak poziva ne predviđa nikakve geografske limite, za pretpostaviti je da će različiti projektni prijedlozi istovremeno obuhvatiti ista geografska područja kao što su veliki gradovi gdje se uz puno manje zavisne troškove može pomoći većem broju korisnika, dok pojedina geografski udaljena ruralna područja s manjim brojem aktivnih udruga i korisnika mogu biti izuzeta. Istodobno su ova posljednja upravo područja s najvećim stopama siromaštva. Za očekivati je preklapanje lokacije provedbe projekta različitih prijavitelja u urbanim sredinama, uz istovremeno zaobilaženje nekih ruralnih područja. Bez uspostave načela teritorijalne distribucije od strane Ministarstva u tekstu pozivu na dostavu projektnih prijedloga, može se dogoditi vrlo ozbiljna diskriminacija korisnika samo zbog mjesta njihova stanovanja. Kao I kod komentara na članak 3. vašega poziva gdje je također moguća diskriminacija korisnika zbog izbora korisnika od strane samih prijavitelja, slična diskriminacija korisnika moguća je I ovdje vezano za teritorijalnu dimenziju siromaštva. Logično je da primjerice Zagreb kao najveći grad u Hrvatskoj koji je po broju stanovnika četiri puta veći od slijedećeg velikog grada, ima najveći broj korisnika zajamčene minimalne naknade, iako je u postotku to manje nego u drugim sredinama. Istodobno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s većim proračunskim sredstvima unutar svojih odluka o socijalnoj skrbi pružaju različite vrste pomoći svojim najsiromašnijim građanima (pomoć u prehrani za predškolsku djecu, bonovi za hranu, paketi hrane...), dok siromašnije i slabije razvijene jedinice ne mogu ni približno osigurati socijalni standard kakav pružaju bogatije JLP(R)S, osobito Grad Zagreb. U slabije razvijenim sredinama osobito u potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi iz lokalnih proračuna se za provedbu socijalnih programa i pružanja direktne pomoći socijalno ugroženim obiteljima izdvaja znatno manje financijskih sredstava, od onih koja u svojim socijalnim programima osiguravaju bogatije sredine, a posebice veliki gradovi. S obzirom na ukupna ograničena sredstva, smatramo da bi se trebao postaviti uvesti i dodatan teritorijalni kriterij bilo kod kriterija za izbor projekata ili definiranje prioritetnih područja provedbe. Ovdje ne mislimo na isključivanje velikih gradova odnosno razvijenijih područja iz projekta jer i tamo postoje osobe u ozbiljnoj socijalnoj potrebi. Jedan od mogućih kriterija za definiranje prioritetnih područja provedbe projekta može se vezati za indeks razvijenosti pojedinih područja i to u prvom jedinica lokalne samouprave. Prioritet bi svakako trebalo dati jedinicama lokalne samouprave I. i II. skupine koje imaju status potpomognutih područja, slijedeći prioritet dodijeliti jedinicama lokalne samouprave III. skupine s indeksom razvijenosti do 100% hrvatskog prosjeka, a slijedom toga bi se proporcionalno ograničio broj korisnika u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Zbog navedenog smatramo da je teritorijalna distribucija jedan od elemenata koji treba biti unaprijed propisan od Ministarstva i naveden u pozivu na dostavu prijedloga, a kao takav trebao bi biti definiran i kao kriterij za izbor i odobrenje projektnih prijedloga. Idealno bi bilo ako bi Ministarstvo u tekstu poziva unaprijed definiralo broj korisnika po pojedinim područjima (npr. županije s definiranjem dodatnog teritorijalnog kriterija za JLS) i na taj način bolje usmjerilo projektne prijave. Djelomično prihvaćen Uredbom o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (Uredba (EU) 223/2014.) zemljama članicama dana je mogućnost korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kao dodane vrijednosti postojećim nacionalnim programima za podjelu hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Korištenje Fonda na taj način doprinosi povećanju opsega pomoći i broja korisnika u odnosu na već postojeće nacionalne programe. U Republici Hrvatskoj područje podjele hrane i/ili osnovne materijalne pomoći uređeno je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj: 102/2015) i Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015 i 52/2016) te nacionalni programi slijede navedeni zakonodavni okvir, posebice Zakon o humanitarnoj pomoći. Nastavno na navedeno, prilikom izrade Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. godine, koji služi kao zakonski okvir za korištenje FEAD-a, vodilo se računa o nacionalnom zakonodavnom okviru. Po pitanju ublažavanja moguće teritorijalne diskriminacije, u natječajnoj dokumentaciji kod kriterija odabira u obzir će se uzimati i zemljopisan pokrivenost, kao jedan od posebnih kriterija koje nalaže Operativni program.