Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, OBVEZAMA I NAČINU POSTUPANJA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O NEPRAVILNOSTIMA, Prilog 4 U Izvješću o nepravilnostima pod razradom * potrebno je u prvom redu tekst ispraviti da glasi "nepravilnost za koju nisu propisane kazne" da bi bio usklađen sa člankom 10. ovog Pravilnika. Također predlažem izbaciti stupac Procjena financijskog učinka već bi se moglo razmisliti o tome da se u ovom izvješću nepravilnosti povežu sa procesom upravljanja rizicima koje proračunski korisnici moraju provoditi. Djelomično prihvaćen Navedeno je usklađeno, ali na način da je u članku 10. stavku 1. alineji 4. riječ „kazne“ zamijenjena riječima „prekršajne odredbe“. Vezano uz procjenu financijskog učinka, ukoliko nepravilnost ima financijski učinak isti je moguće utvrditi na način da se u postupku utvrđivanja financijskog učinka koriste dokazi temeljem kojih se utvrđuju činjenice. U utvrđivanje nepravilnosti po nalogu odgovorne osobe institucije potrebno je uključiti nadležne stručne službe (financijski, pravnu) koje mogu procijeniti financijski učinak.
2 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, OBVEZAMA I NAČINU POSTUPANJA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O NEPRAVILNOSTIMA, Prilog 2 Smatram da su pitanja 12. i 13. nepotrebna i teško procjenjiva. Svaka nepravilnost sigurno ima financijski učinak ali je nemoguće procijeniti koliki će biti ili bi bio. Ne vidim razlog zašto bi se upravo u ovom obrascu trebale iznositi spekulativne procjene. Nije prihvaćen Ukoliko nepravilnost ima financijski učinak isti je moguće utvrditi na način da se u postupku utvrđivanja financijskog učinka koriste dokazi temeljem kojih se utvrđuju činjenice. U utvrđivanje nepravilnosti po nalogu odgovorne osobe institucije potrebno je uključiti nadležne stručne službe (financijski, pravnu) koje mogu procijeniti financijski učinak.
3 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, OBVEZAMA I NAČINU POSTUPANJA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O NEPRAVILNOSTIMA, Prilog 2 Pod rednim brojem 11. Vrsta nepravilnosti pod slovom a. bi trebalo umjesto predloženog teksta stajati "a. nepravilnost za koju nisu propisane kazne" da bi se tekst ujednačio sa člankom 10. ovog Pravilnika Djelomično prihvaćen Navedeno je usklađeno, ali na način da je u članku 10. stavku 1. alineji 4. riječ „kazne“ zamijenjena riječima „prekršajne odredbe“.
4 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, OBVEZAMA I NAČINU POSTUPANJA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O NEPRAVILNOSTIMA, Prilog 1 Pod točkom III, rednim brojem 4. krivo je naveden članak Pravilnika - 11. umjesto 10. Članak 11. ovog Pravilnika navodi obveze osobe za nepravilnosti a ne obveze odgovorne osobe obveznika. Prihvaćen Riječi „iz članka 11.“ zamijenjene su riječima „iz članka 10.“ budući su člankom 10. stavkom 1. propisane mjere koje koje poduzima odgovorna osoba institucije.
5 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ V. IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA, Članak 16. Smatram da bi iz stavka (4) trebalo izbaciti potrebu procjene financijskog učinka s obzirom da se radi o vrlo subjektivnom podatku koji se teško može procijeniti na razini institucije. Nije prihvaćen Ukoliko nepravilnost ima financijski učinak isti je moguće provjeriti, ne subjektivno, već objektivno, temeljem dokaza koji su prikupljeni tijekom utvrđivanja činjenica vezano uz nepravilnost. Primjerice ukoliko je netko isplatio plaću veću od propisane, moguće je utvrditi iznos protuzakonito više isplaćene plaće.
6 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ II. ODGOVORNE OSOBE ZA POSTUPANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA, Članak 7. S obzirom da članak 6. definira objavu podatak o osobi za nepravilnosti na web-stranici institucije predlažem da se u ovom članku iskoristi ta činjenica i da svi oni koji podatke o osobi za nepravilnosti objavljuju javno na svojoj web-stranici ne moraju slati okolo te iste podatke na razne adrese. Ovakve i slične odredbe su na današnjem stupnju informacijske dostupnosti samo bespotrebno i skupo birokratiziranje. Nije prihvaćen Radi vođenja i ažuriranja očevidnika osoba za nepravilnosti koje obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva financija u čijem je djelokrugu financijski i proračunski nadzor te uzimajući u obzir činjenicu da pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovi pojedini proračunski i izvanproračunski korisnici te trgovačka društva i druge pravne osobe na lokalnoj razini nemaju internetske stranice, ostaje obveza dostave odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti kako je propisano člankom 7. Međutim, u narednom razdoblju planira se uvesti elektroničko predavanje podataka.
7 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ II. ODGOVORNE OSOBE ZA POSTUPANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA, Članak 6. Predlažem da se u stavku (4) definira rok u kojem se moraju objaviti podaci o osobi za nepravilnosti, također predlažem da se makne riječca "i/ili" već da se stavi samo "i" jer u suprotnom bi bilo moguće da i nadalje podaci o osobi za nepravilnosti ne budu javno objavljeni na internetu koji nam je svima postao nezaobilazan izvor informacija. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog da se definira rok za objavu podataka o osobi za nepravilnosti te je propisano da je odgovorna osoba institucija dužna podatke o osobi za nepravilnosti objaviti u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti. Prijedlog da se podaci o osobi za nepravilnosti objave samo na internetski stranicama ne možemo prihvatiti iz razloga što pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovi pojedini proračunski i izvanproračunski korisnici te trgovačka društva i druge pravne osobe na lokalnoj razini nemaju internetske stranice te im je potrebno ostaviti opciju objave podataka o osobi za nepravilnosti na oglasnoj ploči.
8 GRAD SLUNJ JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, OBVEZAMA I NAČINU POSTUPANJA OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI, NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O NEPRAVILNOSTIMA Predloženi Pravilnik ima veliki nedostatak iz razloga što ne radi razliku između velikih i malih JLS niti između velikih i malih proračunskih korisnika JLS. Naime, u "malim" JLS (pod "malim" mislimo prije svega na one gradove i općine sa manjim brojem zaposlenih) teško je pronaći osobu koja zadovoljava uvjete iz članka 8. Pravilnika, osim ukoliko se neće imenovati službenik raspoređen na neko rukovodeće mjesto (npr. pročelnik ili voditelj odsjeka) koji je već opterećen s nizom poslova koje mora obavljati. Još je gora situacija kod proračunskih korisnika (od ustanova npr. knjižnice i čitaonice do trgovačkih društava) koja imaju mali broj zaposlenih pri čemu završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij u najboljem slučaju imaju samo rukovodeće osobe (ravnatelji ili direktori). Primljeno na znanje Kako smo od većeg broja institucija dobili primjedbu da je potrebno propisati uvjete koje treba ispunjavati osoba koja se može imenovati osobom za nepravilnosti, Pravilnikom su propisani navedeni uvjeti. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je u manjim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pojedinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te trgovačkim društvima i drugima pravnim osobama na lokalnoj razini zbog malog broja zaposlenih i njihovih kvalifikacija problem naći zaposlenika koji zadovoljava navedene uvjete, u navedenom članku navode se riječi „u pravilu„ što znači da one institucije koje nemaju zaposlenika koji zadovoljava navedene uvjete, osobom za nepravilnosti mogu imenovati i zaposlenika koji iste ne zadovoljava. Ovakvu formulaciju preporučio je Ured za zakonodavstvo Vlade RH.