Izvješće o provedenom savjetovanju - Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Predlažemo u Pravilnik dodati još ove izmjene i dopune: - Članak 17. st.10. – budući da se ulov tune, igluna i iglana regulira posebnim pravilnikom, stavak 10. trebao bi glasiti: „10. Najmanja širina luka udice kod plutajućih parangala koji se ne koriste na ICCAT plovilima za ulov tune, igluna i iglana, već za ulov ostalih vrsta krupne plave ribe, je 30 milimetara.“ Obrazloženje: Potrebno omogućiti da vlasnici plutajućeg parangala koji nemaju ICCAT odobrenje mogu isti koristiti za ulov ostalih vrsta krupne plave ribe. - Članak 26. – stavak 1. kojim je propisano da se izlov velikog morskog crva smije obavljati samo ronjenjem bez upotrebe ronilačkih aparata“ promijeniti riječi „ronjenjem bez upotrebe ronilačkih aparata“ u „ronjenjem sa ili bez upotrebe ronilačkih aparata“ Obrazloženje: Nema nikakvog razloga da se izlov crva ograniči samo na ronjenje na dah a ne i uz upotrebu ronilačke opreme ako su trapule za izlov crva upisane u povlasticu. Ronjenje na dah samo otežava i usporava posao ribarima te povećava sigurnosni rizik, a sve bez potrebe. Radi zaštite i ograničenja izlova dovoljno je ograničenje iz stavka 3. (20 komada trapula, malih ostiju…). - U članku 30. dodati novi stavak 6) koji bi glasio: ''Iznimno od odredbe iz stavka 4) ovog članka, u dijelovima ribolovnog mora u kojima se ne provodi monitoring dozvoljeno je sakupljanje i/ili njihovo stavljanje u promet ako su isti nakon izlova/sakupljanja prošli postupak depuracije u certificiranom otpremnom depuracijskom centru i čiji rezultati analiziranih uzoraka udovoljavaju odredbama o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminata u hrani.'' Obrazloženje: Takva je regulativa i u nama susjednim EU državama. Primljeno na znanje Primjedbe na čl. 17. su primljene na znanje te će biti naknadno raspravljene. Primjedba vezane na zabranu izlova morskog crva sa upotrebom ronilačkih aparata nije prihvatljiva kako ne bi došlo do zloupotrebe u primjeni ronilačkih aparata. Prijedlog izmjene čl. 30. je primljen na znanje te će biti raspravljen na budućem sastanku Povjerenstva.
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Pod krupne rakove treba dodati i rakovicu (jer je zaštićena i treba biti ograničenja u upotrebi vrša kao za krupne rakove). S time uskladiti i odredbe čl. 11. st. 5. kao i čl. 13. st. 4. Pravilnika (dodati i rakovicu). Djelomično prihvaćen Prihvaćena je izmjena definicije "krupnih rakova" međutim nije prihvaćena izmjena čl. 11.5. jer bi se time uveo lovostaj na rakovice koje se ne love isključivo vršama, već i drugim alatima.
3 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 2. U ovom članku se ne spominje rakovica, te se time ona uvrštava u sitne rakove. Budući je rakovica zaštićena lovostajem, a vršama su obuhvaćeni svi rakovi (krupni i sitni) bilo bi logično da rakovica ide u skupinu s krupnim rakovima, a samim time i da se dozvoli korištenje vrša za krupne rakove ciljano za rakovicu u periodu kada je dozvoljen izlov. Predlaže se usuglašavanje i ostalih stavaka koji reguliraju ribolov vršama za krupne rakove. Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog izmjene čl.2.stavka 1.
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 3. - u članku 4. – u stavku 1. nakon riječi „o čemu je potrebno obavijestiti ribarsku inspekciju“ treba dodati „ukoliko se isto obavlja uz upotrebu ronilačkih aparata.“ Obrazloženje: Obaveza obavještavanja ribarskog inspektora svaki put kada se mreža stajačica treba otkačiti s morskog dna potpuno je bespredmetna. Redovna je situacija da se mreža stajačica zakači i da je treba zaronom otkačiti jer se bez toga ne može dalje raditi. Obveza uklanjanja alata iz mora proizlazi i iz EU zakonodavstva. Stoga se predlaže kompromisno rješenje da se inspekciju treba obavijestiti samo u slučaju zarona uz upotrebu ronilačkih aparata, dok se za zaron „na dah“ ne mora obavještavati nikoga. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen kako bi se izbjegla kako bi se izbjegla moguća zloupotreba u korištenju ronioca (bez obzira da li rone na dah ili s aparatima) u obavljanju ribolova mrežama stajaćicama.
5 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 5. - U članku 7. st.2. Pravilnika - treću alineju preoblikovati tako da glasi: „- mreža listarica tijekom cijele godine u ribolovnoj zoni A i ribolovnoj podzoni E2, s time da se u periodu od 15. lipnja do 10. rujna smiju koristiti na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka. Obrazloženje: u predloženom obliku ova odredba bi se mogla tumačiti kao da listarice u zoni A i E2 cijelu godinu moraju biti na udaljenosti od 1 Nm od obale, a za to nema razloga. Prihvaćen Prihvaćena je izmjena članka na način da se ne dovodi u pitanje tumačenje odredbe.
6 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 6. čl.8. st. 1. – u tabeli treba izmijeniti zadnji redak i dodat jedan novi (za zone B,C,D,F,G) na način da glase: B,C,D,F,G (na udaljenosti do 1 Nm od obale kopna ili otoka): 3000 m (jedan ribar) 4000 m (dva ribara) 5000 m (tri ribara) B,C,D,F,G (na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka) 4000 m (jedan ribar) 5000 m (dva ribara) 6000 m (tri ribara) Nije prihvaćen Radi zaštite resursa prijedlog nije prihvaćen.
7 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 7. Članak 7. St.2 alineja 3 „-mreža listarica tijekom cijele godine na udaljenosti većoj 1 Nm od obale kopna ili otoka u ribolovnoj zoni A i ribolovnoj podzoni E2“ Navedena alineja je nejasna te se može tumačiti na način da se ograničenje udaljenosti od 1 Nm odnosi na cijelu godinu. Kako u niti jednom trenutku nije bilo govora o zabrani korištenja listarica tijekom cijele godine unutar udaljenosti do 1 Nm od obale, navedeni stavak trebalo bi raščlaniti na sljedeći način: - mreža listarica tijekom cijele godine u ribolovnim zonama A,B,H,I,J,K, Obrazloženje: najjednostavnije je ostaviti dosadašnju regulaciju u zoni A gdje se listarica koristila tijekom cijele godine što bi opravdalo novo ograničenje unutar pojasa od 1 Nm od obale kopna i otoka u zoni A na ukupno 3500 metara svih mreža stajačica tijekom cijele godine. Ujedno bi se zaštitilo onaj manji dio ribara koji istinski živi od ribarstva te uslijed nepovoljnih vremenskih prilika spušta mreže unutar 1 Nm ciljajući lista na muljevitom dnu. Zloupotreba mreža listarica je regulirana njenom namjenom a ukupni ulovi u ljetnim mjesecima su toliko mali da su zajedno s prilovom statistički beznačajni dok s druge strane ribarima omogućuju da pokriju troškove u najtežim mjesecima. Međutim, ukoliko to nije prihvatljivo, na povjerenstvu je bilo govora o zabrani unutar 1 Nm ali samo u ljetnim mjesecima i to u periodu od 15. 06. do 01. 09. pa bi izmjena trebala glasiti približno ovako: - mreža listarica u periodu od 16. lipnja do 31. kolovoza na udaljenosti većoj 1 Nm od obale kopna ili otoka u ribolovnoj zoni A, a od 01. rujna. do 15. lipnja u cijeloj ribolovnoj zoni A. - mreža listarica u periodu od 16. lipnja do 09. rujna na udaljenosti većoj 1 Nm od obale kopna ili otoka u ribolovnoj podzoni E 2 Članak 7. St.2 alineja 5 Umjesto riječi „tijekom cijele godine“ navesti „u periodu od 16. lipnja do 09. rujna“ – u periodu od 16. lipnja do 09. rujna i to isključivo na zapas dvopodnih trostrukih mreža minimalne veličine središnjeg mrežnog tega oka 40 milimetara i popona 150 milimetara, najmanje ukupne visine 4 metra, od čega popon ne smije prelaziti polovinu visine mreže. Obrazloženje: na ovaj način bilo bi svima jasno da se posebna regulacija za dvopodne mreže odnosi samo na ljetni period. Djelomično prihvaćen Napravljena je izmjena članka kako se tumačenje odredbi propisanih u članku ne bi dovodilo u pitanje.
8 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 8. U tablici nije navedena regulacija za zone B,C,D,F,G preko 1 Nm, te se predlaže nadopuna tablice navedenim zonama. Nije prihvaćen U tablici je propisana regulacija na navedene zone, odnosno regulacija se ne mijenja u odnosu na udaljenost od obale kopna ili otoka.
9 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 9. - Članak 40. – u stavku 2. dodati još jednu alineju: „ - jedno pomoćno plovilo u izlovu i sakupljanju drugih morskih organizama pomoću ronilačkih aparata.“ Obrazloženje: Uz navedene oblike ribolova u kojima je moguće koristiti pomoćna plovila, potrebno je predvidjeti i pomoćno plovilo za ručni izlov i sakupljanje školjkaša. Navedeno je potrebno zbog specifične potrebe mobilnosti i pristupa određenim mjestima u uzobalnom vađenju školjaka. Nije prihvaćen predložena izmjena bi dovela do povećanja ribolovnog napora te time nije prihvaćen prijedlog.
10 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 10. Postavlja se pitanje kako postupiti u istim uvjetima ukoliko je glavno plovilo to koje ograničava plovidbu ( kao moguće rješenje je da se u stavku 3. prekriži riječ „pomoćnim“ plovilima svjećaricama). Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti na sastanku Povjerenstva.
11 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 10. Predlaže se nadopuna stavka 4. ovog članka: „(4) Iznimno od stavka (3) ovog članka, dozvoljeno je približavanje pomoćnim plovilima-svjećaricama koje svijetle radi okupljanja ribe na udaljenost manju od 0,3 Nm ukoliko ne postoji nikakva druga mogućnost prolaska radi blizine obale ili pri ulasku u luku, u slučaju vremenskih neprilika ili sigurnosnih razloga te u slučaju podizanja ribolovnog alata koji je postavljen na lovište prije dolaska plivarice ili pomoćnog plovila svjećarice.“ Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti na sastanku Povjerenstva.