Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Katarina Brajdić, Agencija za mobilnost i programe EU PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Članak 4 - Program Erasmus+ ne propisuje postotak obaveznog sufinanciranja pa uvjet do 40 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja nije primjenjiv. Program Erasmus+ temelji se na jediničnim paušalnim iznosima (osim troškova za sudjelovanje osoba s posebnim potrebama i izvanrednih troškova koji se financiraju pokrivanjem stvarnih troškova tj. pravdanjem računa) koji trebaju biti dostatni za provedbu projekata. Iskustvo je pokazalo da to ipak nije slučaj kod putnih troškova koji se određuju na temelju razreda putne udaljenosti i koji katkad ne pokriva ukupan iznos stvarnih troškova. Postoje kategorije troškova koje se ne priznaju u cijelosti, nego u unaprijed određenom postotku od 75 - 80% od stvarnih i prihvatljivih troškova. Prihvaćen Prihvaća se komentar gđe Katarine Brajdić iz Agencije za mobilnost i programe EU na članak 4. Pravila u dijelu koji se odnosi na postotak i način sufinanciranja projekata u sklopu programa Erasmus +. Obzirom da je u navedenom programu u pojednim podakcijama predviđeno financiranje projekata na osnovi paušala, za sufinanciranje prihvatljivi su samo oni projekti kod kojih postoji detaljna razrada proračunskih stavki. Samo oni projekti korisnika iz programa Erasmus + iz čijeg je proračuna razvidan udio sufinanciranja po razrađenim proračunskim stavkama mogu biti predmet sufinanciranja u maksimalnom iznosu do 40%.
2 Grga K PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Kako bi se promjenio subjektivan i netransparentan način dodjele sredstava (državnih i europskih) potreban je učiniti veliki pomak u odnosu na prethodnu vlast. Zato je potrebno učiniti lako dostupno i vidljivo svim zainteresiranim kako se sredstva dodjeljuju i koriste. Vidljivost učinkovitosti i održivost sufinanciranih programa trebali bi osigurati kako Ured za udruge tako i same udruge korisnici sredstava. Naime, oni koji ne žele biti transparentni ne bi smjeli dodjeljivati niti primati ikakva državna, porezna, parafiskalna i ostala nevlastita sredstva. Iako Ured na vlastitim stranicama ima analizu iz prijašnjih razdoblja isto bi trebalo biti obvezno i to u aktualnom obliku kako bi se lakše uočile nepravilnosti i malverzacije u korištenju dobivenih sredstava. Potrebno je jasno postaviti obveze udruge kao i mjerila za kontrolu ispunjenosti podnesenih programa. Ova pravila su nedorečena i nedostatna pogotov jer smo dosad vidjeli znatne malverzacije dodijeljenih sredstava od strane nekih udruga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.Imajući u vidu vrlo visoka izdvajanja te sve naglašenije zahtjeve transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika na ovome području, Vlada Republike Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama, na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015).
3 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Područja sufinanciranja, Članak 3. Popis je cjelovit i jasan. Bravo! Prihvaćen Komentar se prihvaća.
4 Grga K Ugovaranje, Članak 7. Ugovor treba sadržavati odredbe kojima se omogućava povrat dodjeljenih sredstava u slučaju: nepoštivanja ugovora, nepoštivanja uvjeta natječaja, neizvršavanja mjerila provedbe programa, nedostavljanja traženih podataka, malverzacija i sl. Također treba sadržavati imena odgovornih osoba za provedbu programa udruga kao i kaznene odredbe prema istim osobama ukoliko prekrše uvjete i ugovor. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Odredbe koje navodite sadržane su u Ugovoru o sufinanciranju.
5 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Povrat sredstava, Članak 11. čl.26.t.2.st.3 određeno da je "priznavanje prihoda od donacija povezanih s izvršenjem ugovorenih programa ... uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa", a nastavno na prijedlog članka 11. koji određuje konačni iznos sufinanciranja, smatramo da je u pravila potrebno uvrstiti odredbu o roku prihvaćanja izvještaja od strane Ureda za udruge od 30 dana. U tom slučaju bi se moglo primjenjivati pravilo propisano čl.102.st.1. Zakona o općem upravnom postupku što će rezultirati stvarnim podacima u financijskim izvještajima a korisnicima sredstava omogućiti uvjete za adekvatno planiranje. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske time bi postavio presedan koji bi pozitivno utjecao na sve donatore u Republici Hrvatskoj i bitno unaprijedio poslovanje udruga. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. U praksi, Ured za udruge sve pristigle Završne izvještaje sufinanciranih projekata pregledava odmah po primitku i provjerava jesu li u projektu utvrđeni neprihvatljivi troškovi, odnosno postoji li osnova za povrat dodijeljenih sufinanciranih sredstava.
6 Grga K Dostupnost rezultata i vidljivost, Članak 12. Općenito je neprihvatljivo da danas bilo koja udruga djeljuje bez obveze postavljanja internet stranice, a to bi trebalo mijenjeati u Zakonu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje.
7 Grga K Dostupnost rezultata i vidljivost, Članak 12. Potrebno je navesti obvezu udruga za dostavu podataka kao i dostupnost podataka rada udruge i njihovih projekata svim zainteresiranima kao preduvjet za dodjelu sredstava. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Udruge su obvezne dostaviti sve podatke koje su relevantne davatelju sredstva. Primljeno na znanje.
8 Grga K Dostupnost rezultata i vidljivost, Članak 13. Vjerojatno i Europska unija ne želi preuzeti odgovornost za tuđa stajališta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje.
9 Grga K Odgovornost za štetu, Članak 14. Vjerojatno i Europska unija ne želi preuzeti odgovornost za tuđa štetu.. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.Primljeno na znanje.