Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje društvenog poduzetništva“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.Prihvatljive aktivnosti Nije navedena kao prihvatljiva aktivnost adaptacija prostora koja će sigurno velikom broju prijavitelja biti potrebna. Također, nema popisa prihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Iako je adaptacija prostora prihvatljiva ESF aktivnost, ovaj Poziv je usmjeren prije svega na jačanje kroz soft mjere karakteristične za Europski socijalni fond. Ukoliko se neki od prijavitelja odluči na takvu opciju, mora uzeti u obzir da će se u tom kontekstu valorizirati sve prijave te kako adaptacija ne može podrazumijevati veći dio troškova, odnosno mora postojati jasna argumentacija i utemeljenost te povezanost iste s realizacijom tj. ciljevima projekta.
2 ACT Grupa Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.Prihvatljive aktivnosti Sukladno identificiranom problemu/izazovu "slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva" potrebno je u prihvatljive aktivnosti dodati Razvoj oznake kvalitete proizvoda i usluga društvenih poduzetnika te Razvoj mehanizama i alata za informiranje, promociju i prodaju proizvoda i usluga društvenih poduzetnika. Nije prihvaćen Popis aktivnosti je dovoljno široko postavljen tako da uključuje i Vaš prijedlog.
3 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.Prihvatljive aktivnosti Također smatramo da je pod prihvatljivim aktivnostima nužno dodati i „ostale aktivnosti koje pridonose ciljevima poziva“ jer unatoč socijalnom ili društvenom predznaku koje poduzetništvo u ovom pozivu nosi, ono je nužno inovativno i gledajući ga kao takvo, kontraproduktivno je ograničavati prihvatljive aktivnosti. Nije prihvaćen Lista prihvatljivih aktivnosti je određena s obzirom na prirodu ovog Poziva, odnosno ne može biti sastavljena kao otvorena lista bez obzira na inovativnu narav društvenog poduzetništva.
4 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.Prihvatljive aktivnosti Kako je jedna od specifičnih ciljeva poziva "2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća", smatramo da između prihvatljivih aktivnosti "6. 6. Razvoj poslovnih ideja i planova za start-up društvena poduzeća (novi proizvodi i usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci);" i "7. Razvoj poslovnih modela za ulazak na nova tržišta (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, istraživanje tržišta, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, usavršavanje vještina);" u prihvatljive aktivnosti treba dodati "Inicijalni troškovi osnivanja start-up-a te početka poslovanja" kako bi se pokrila diskrepancija između razvoja poslovnih ideja za još neosnovana poduzeća u kojima su prihvatljivi troškovi teorijske naravi te razvoja poslovnih modela za postojeća poduzeća u kojima je predviđena mogućnost kupnje opreme. Nije prihvaćen U sklopu ovog Poziva inicijalni troškovi osnivanja novih društvenih poduzetnika neće biti prihvatljiva aktivnost.
5 petra Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 8.Prihvatljive aktivnosti Komentar se odnosi na točku 5. Razvoj inkubatora.... Bilo bi puno razumljivije da se precizira na što točno se odnosi razvoj inkubatora za podršku... Da li se to odnosi na postojeće inkubatore ili će se u okvirima ovog natječaja moći osnovati novi koji će se temeljiti na društvenom poduzetništvu? Primljeno na znanje Točka 5. Razvoj inkubatora predstavlja element/aktivnost koja je naknadno isključena iz ovog Poziva te će kao jedna od aktivnosti biti potencijalno uključena u buduće planirane pozive iz područja društvenog poduzetništva.
6 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 7.Trajanje provedbe Razmisliti o produženju roka provedbe projekta na 18 mjeseci kako bi osnovani društveni poduzetnici imali dužu financijsku potporu kao pripremu za kasniji opstanak na tržištu i kako bi se rezultat de minimis potpore mogao pratiti kroz krajnji rezultat poslovanje poduzetnika i financijska izvješća. Nije prihvaćen S obzirom na maksimalan iznos potpore, nema potrebe za produljenjem trajanja provedbe projekata. U natječajima koji će u budućnosti biti vezani za društveno poduzetništvo planira se produžiti trajanje projekta.
7 Gong Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6.Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Navesti popis neprihvatljivih troškova, precizirati unutar grupe osnovnih sredstava što bi bio neprihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Detaljan prikaz prihvatljivih i neprihvatljivih troškova navest će se u Uputama za prijavitelje te će biti sukladan Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 149/14 i 14/16) u okviru Europskog socijalnog fonda.
8 Gong Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6.Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Precizirati iznos obaveznog sufinanciranja. Primljeno na znanje U sklopu ovog Poziva nema privatnog sufinanciranja, tj. intenzitet potpore iznosi 100%.
9 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6.Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Molimo razmisliti o povećanju maksimalnog iznosa vrijednosti projekta. Ako je 10% vrijednosti projekta (ovdje max. 80.000 kn) prihvatljivo za adaptacije/gradnje (prema prethodnim ESF natječajima) onda ovaj dio nije dostatan za uređenje velikog broja napuštenih prostora koji se mogu staviti u funkciju razvoja društvenog poduzetništva, a koje bi JLS predale na korištenje društvenim poduzetnicima. Nije prihvaćen Ovaj Poziv ima ograničena sredstva i povećanje iznosa bi značajno utjecalo na konačni broj Korisnika. Iako je adaptacija prostora prihvatljiva ESF aktivnost, ovaj Poziv je usmjeren prije svega na jačanje kroz soft mjere karakteristične za Europski socijalni fond. Ukoliko se neki od prijavitelja odluči na takvu opciju, mora uzeti u obzir da će se u tom kontekstu valorizirati sve prijave te kako adaptacija ne može podrazumijevati veći dio troškova, odnosno mora postojati jasna argumentacija i utemeljenost te povezanost iste s realizacijom tj. ciljevima projekta.
10 Rahela Jurković Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.Prihvatljivi prijavitelji Svakako bi trebalo omogućiti uključenje partnera u projekt, no nepostojanje partnera na projektu ne bi trebalo biti bodovno diskriminirano, jer bi se u suprotnome partneri mogli uključivati samo zbog dobivanja dodatnih bodova, a ne nužno zbog kvalitetnije provedbe projekta. Isto, tako, bilo bi dobro omogućiti da jedan prijavitelj može biti i partner na nekom drugom projektu koji će također dobiti sufinanciranje iz ESF-a; prema principu: jedan prijavitelj može biti nositelj samo jednog projekta, ali može biti i partner na nekom drugom projektu. Primljeno na znanje Partnerstvo će biti prihvatljivo, ali njegovo (ne)postojanje neće imati utjecaj na bodovanje. Sva pravila vezana za partnerstvo bit će definirana u Uputama za prijavitelje
11 Rahela Jurković Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.Prihvatljivi prijavitelji Jedan od specifičnih ciljeva poziva je: „unaprijediti znanja i vještine zaposlenika start-upova…“, međutim, start-upovi nisu navedeni na listi prihvatljivih prijavitelja. Kako bi se ostvarilo ono što se navodi u opisu predmeta poziva („posebno se treba potaknuti razvoj novih društvenih poduzeća kroz start up projekte…“), nužno je da se omogući prijava na natječaj i tvrtkama koje će se osnovati onda kada njihov projektni prijedlog prođe na natječaju (dakle, prijaviteljima kojima će ovaj natječaj biti poticaj za pokretanje društvenog poduzetništva). To bi omogućilo i ostvarenje drugog specifičnog cilja poziva: poticanje razvoja poslovanja (uz postojeće) novih društvena poduzeća. Primljeno na znanje U Uputi za prijavitelje bit će detaljno obrazložene dvije skupine prihvatljivih prijavitelja za ovaj Poziv, a u jednoj od njih će biti oni koji trenutno ne djeluju kao društveni poduzetnici, ali provedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici ili planiraju obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno kriteriju br. 2 koji je definiran u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
12 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.Prihvatljivi prijavitelji Popis prihvatljivih prijavitelja ne specificira lokalne/regionalne razvojne agencije osnovane kao ustanove, a koje djeluju na području socijalnog udruživanja. Treba voditi na umu da su neke od njih i registrirane poduzetničke potporne institucije i da bi baš takve ustanove kao što je i BARA rado prijavile projekt osnivanja socijalnog poduzeća zajedno sa svojim JLS ili postojećim poduzetnicima. Primljeno na znanje Lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo bit će prihvatljivi partneri u sklopu ovog Poziva i mogu sudjelovati isključivo kao partnerska organizacija na projektu te trebaju priložiti presliku dokaza o registraciji i temeljnog akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojeg je razvidno djelovanje pravne osobe te dodijeljene javne ovlasti u području društvenog poduzetništva.
13 ACT Grupa Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.Prihvatljivi prijavitelji Društveni poduzetnik ne postoji u RH kao zasebna pravna kategorija. Takodjer, OCD podrazumijevaju udruge, zaklade i fondacije, privatne ustanove, sindikate, udruge poslodavaca, organizacijske oblike vjerskih zajednica i različite oblike neformalnih građanskih inicijativa. Sukladno tome, potrebno je izmijeniti listu prihvatljivih prijavitelja. Primljeno na znanje Preporuka će se uzeti u razmatranje.
14 Apsolon Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 4.Prihvatljivi prijavitelji Potrebno je preciznije definirati pojam ''javne i privatne ustanove koje djeluju na području socijalnog uključivanja'', a sukladno postojećem NKD 2007. Primljeno na znanje Korisnici su navedeni sukladno OPULJP-u, a prilikom definiranja prijavitelja za ovaj Poziv ustanove (kao pravni oblik) bit će navedene kao prihvatljivi prijavitelji.
15 Rahela Jurković Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Molim vas da unutar ciljane skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada navedete i osobe pod međunarodnom zaštitom (azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom). Nije prihvaćen Ciljane skupine su navedene sukladno OPULJP 2014.-2020., točnije, definirane su u sklopu Specifičnog cilja 9.v.1 navedenog Operativnog programa.
16 Udruga U ime obitelji Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Važno je proširiti ciljanu skupinu na organizacije civilnoga društva jer su one važan nositelj socijalnog poduzetništva. Navedeno potvrđuje „Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. Godine“ koja navodi da je dio društveno-poduzetničkih pothvata u Hrvatskoj započet kroz udruge, da je socijalna ekonomija povijesno vezana za udruge te da se brojne udruge bave i gospodarskim djelatnostima koje čine oko 20% njihovih ukupnih prihoda. Kada bi se organizacije civilnog društva uključile u ciljane skupine stvorilo bi se poticajno okruženje za razvoj društvenog poduzetništva, olakšalo ostvarivanje prihoda organizacijama civilnoga društva te potenciralo zapošljavanje u iste. Primljeno na znanje Ciljane skupine se odnose na krajnje korisnike koji sudjeluju u projektnim aktivnostima. Korisnici su definirani kao pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv i provode projektne aktivnosti. Organizacije civilnog društva, tj. udruge, navedene su kao jedan od prihvatljivih korisnika.
17 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Molim specificirati hoće li biti prihvatljivo partnerstvo na projektu. I ako hoće, mogu li partneri biti i d.o.o.-i u većinskom vlasništvu JLS. Primljeno na znanje Partnerstvo će biti prihvatljivo. Trgovačka društva će biti prihvatljivi partneri bez obzira na vlasništvo.
18 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Potrebno je proširiti ciljanu skupinu „nezaposlene osobe s invaliditetom“ u „osobe s invaliditetom koje nisu uključene u tržište rada“ jer status nezaposlen ne podrazumijeva osobe s invaliditetom koje bi mogle aktivno pridonijeti ispunjenju ciljeva ovog poziva a u statusu su korisnika različitih oblika mirovina. Primljeno na znanje Osobe s invaliditetom koje nisu uključene u tržište rada bit će navedene kao ciljana skupina u sklopu ovog Poziva. Detaljnije informacije o ciljanim skupinama bit će definirane u Uputi za prijavitelje.
19 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Kako je jedan od specifičnih ciljeva poziva "2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća", smatramo da ciljane skupine treba proširiti sa "organizacije civilnog društva koje će osnovati društveno poduzeće" Primljeno na znanje Ciljane skupine se odnose na krajnje korisnike koji sudjeluju u projektnim aktivnostima. Korisnici su definirani kao pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv i provode projektne aktivnosti. Organizacije civilnog društva, tj. udruge, navedene su kao jedan od prihvatljivih korisnika.
20 Nikola Balic Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3.Cilj poziva i ciljane skupine Uskladiti nazivlje iz točke 1. prema onome u 2. i sukladno prethodnom komentaru. Primljeno na znanje Preporuka će biti jasno implementirana u Uputama za prijavitelje.
21 Gong Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 2.Predmet poziva i opće informacije Preporuka je precizirati pojam start-up projekata ili start-up poduzeća kako kod prijavitelja ne bi došlo do zabune. Primljeno na znanje U Uputi za prijavitelje bit će detaljno obrazložena nova definicija prihvatljivih prijavitelja, a to će biti oni koji trenutno ne djeluju kao društveni poduzetnici, ali provedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici ili planiraju obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno kriteriju br. 2 koji je definiran u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
22 Nikola Balic Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 2.Predmet poziva i opće informacije Svakako treba definirati start-up kako ne bi radili dodatnu vulgarizaciju pojma. Misli li se iskljucivo na bilo koju tvrtku u zacetku ili se misli na tvrtke s visokim rizikom i brzim rastom koje potencijalno rade disrupciju trzista? Pretpostavka je da se radi o prvima s obzirom na kontekst stoga bi bilo ispravno preformulirati u novoosnovana poduzeća ili nesto drugo. Primljeno na znanje U Uputi za prijavitelje bit će detaljno obrazložene dvije skupine prihvatljivih prijavitelja za ovaj Poziv, a u jednoj od njih će biti oni koji trenutno ne djeluju kao društveni poduzetnici, ali provedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici ili planiraju obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno kriteriju br. 2 koji je definiran u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
23 Liga za prevenciju ovisnosti Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Smatramo da je potrebno jasno definirati koje ranjive kategorije stanovništva su obuhvaćene definicijiom ciljnih skupina natječaja te bi bilo potrebno dodati liječene ovisnike, bivše osuđenike, mlade koji izlaze iz odgojnih domova i zavoda. Natječajem treba jasno definirati uvjete partnerstava - minimalni i maksimalni broj, te vrstu pravne osobe (udruga, so. zadruga, društveno poduzeće, obrazovne ustanove, tijela lokalne i regionalne samouprave. Iz opisa specifičnih ciljeva natječaja izgleda kao da će se pojedini projekti moći odnositi samo na vidljivost i promociju koncepta socijalnog poduzetništva što je nama neprihvatljivo. Smatramo da ovim natječajem novac treba usmjeriti u razvoj konkretnih djelatnosti i proizvoda, a u svrhu održivosti za budućnost. Molimo vas detalno pojašnjenje troškova, što će se sve moći, a što ne, financirati ovim natječajem. Primljeno na znanje Ciljane skupine navedene su sukladno OPULJP-u 2014.-2020. te Vaš prijedlog za širenjem liste ciljanih skupine ne može biti usvojen. Sva pravila vezana za partnerstvo bit će definirana u Uputama za prijavitelje. Vidljivost i promocija društvenog poduzetništva ciljevi su definirani u sklopu Specifičnog cilja 9.v.1 OPULJP-a i kao takvi su prihvatljivi za financiranje, čak i kao glavna aktivnost projekta. Detaljni prikaz prihvatljivih troškova bit će naveden u Uputama za prijavitelje te će biti sukladan Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 149/14 i 14/16) u okviru Europskog socijalnog fonda.
24 Udruga Slap Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Bilo bi važno znati koji su prihvatlji troškovi. Primjerice, oprema i do kojeg iznosa te da li se pokrivaju plaće zaposlenika u društvenom poduzeću i do kojeg iznosa? Isto tako, važan je i iznos sufinanciranja. Smatramo važnim pokrite sve troškove koji će omogućiti kvalitetan razvoj proizvoda i usluga te izlazak i pozicioniranje na tržištu. Ukoliko se budu financirale samo soft aktivnosti, neće se stvoriti dovoljno konkurentna društvena poduzeća. Molimo pojašnjenja i dopune. Hvala! Primljeno na znanje Sva pravila vezana za prihvatljivost troškova bit će definirana u Uputama za prijavitelje za dodjelu bespovratnih sredstava. Cilj ovog Poziva je ispitati potrebe i interese u sektoru društvenog poduzetništva kao pripremu za buduće dodjele bespovratnih sredstava. Vodeći računa o financijskim sredstvima u sklopu ovog Poziva, sve potrebe društvenih poduzetnika ne mogu biti pokrivene. Također, potrebno je uzeti u obzir da će se ovaj Poziv objaviti u okviru ESF-a, što znači da je prvenstveno namijenjen aktivnostima za uspostavu i poticanje društvenih poduzeća. Nabava opreme u iznosu od 30% od ukupnog iznosa projekta bit će prihvatljiva za društvena poduzeća u nastajanju, odnosno za one koji trenutno ne djeluju kao društveni poduzetnici, ali provedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici ili planiraju obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno kriteriju br. 2 koji je definiran u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
25 Apsolon Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mišljenja smo da sadržaj dokumenta ne zadovoljava razinu koja je minimalna za provedbu učinkovitog i efikasnog javnog savjetovanja, a u isto vrijeme omogućava transparentan uvid svim zainteresiranim stranama. Smatramo da u dokumentu nedostaju idući krucijalni podatci: detaljno precizirani uvjeti za prijavitelje, popis prihvatljivih troškova, stopu sufinanciranja po projektu, obvezni sadržaj projektne prijave, pokazatelje projekta itd., a što su ključni elementi natječaja za sve zainteresirane strane. Primljeno na znanje Sve potrebne informacije bit će detaljno navedene i obrazložene u Uputama za prijavitelje.
26 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unatoč definiranju ključnih elemenata kao područje ove javne rasprave, smatramo da je broj prijava kao nositelj i broj prijava kao partner na projektu također jedan od elemenata koji treba biti usuglašen prije raspisivanja poziva. Primljeno na znanje Sve potrebne informacije bit će detaljno navedene u Uputama za prijavitelje.
27 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, smatramo da je razina sufinanciranja jedan od ključnih elemenata navedenog poziva te da i ona treba biti uključena u ovo savjetovanje. Prihvaćen Iako razina sufinanciranja nije navedena u Nacrtu, ona će za ovaj Poziv iznositi 100%.