Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K NACRT PRAVILNIKA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU Navedeni prijedlozi kontrole kao i načini postupanja bi trebali biti protokolno uređeni kako bi se izbjegle mogućnosti manipulacija. Nije prihvaćen Iako iz komentara nije vidljivo što bi se konkretno trebalo izmijeniti odnosno dopuniti u nacrtu Pravilnika, ističemo da je u članku 3. nacrta Pravilnika jasno naveden pojam internih akata kojima se trebaju razraditi postupci, definirati sudionici, njihove ovlasti i odgovornosti, razraditi kontrolne aktivnosti za smanjenje rizika. Isto je uređeno i u prilogu 1., točki 3.1. Interne procedure, koji je sastavni dio Pravilnika, iz čega jasno proizlazi obveza institucija - obveznika ovoga Pravilnika da svoje kontrolne aktivnosti i načine postupanja adekvatno urede. Osim internih akata kontrole se mogu ugraditi i poželjno je da budu ugrađene u informacijske sustave, na što upućuje komponenta Informacije i komunikacija u okviru priloga 1. istoga Pravilnika.
2 Grga K NACRT PRAVILNIKA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU Svaka Institucija (po članku 3. ovog nacrta) koja dobiva sredstva kao korisnik proračuna (po čl. 2 st. 1 ovog nacrta) bi moralo imati potpun financijski plan 31.12. za sljedeću godine koji bi bio vidljiv na internet stranicama kao i mjesečna izvješća o ispunjenju financijskog plana. Ukoliko navedeni uvjet ne bio bio ispunjen bi odgovorne osobe kao i upravni odbor/vijeća u tim institucijama trebale postati v.d. već sljedeći dan s rokom reizbora od dva mjeseca. Nije prihvaćen Ovaj Pravilnik propisuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola, navodi elemente sustava unutarnjih kontrola, a njihova primjena detaljnije je uređena ostalim zakonima i podzakonskim propisima ovisno o području. To je navedeno u članku 6. stavku 1. nacrta ovoga Pravilnika. U tom smislu rokovi dostave financijskih planova i financijskih izvještaja, kao i njihova objava uređuju se ostalim propisima u području računovodstva i financijskog izvještavanja odnosno u propisima vezanim uz pravo na pristup informacijama. U tom smislu rokovi dostave financijskih planova i financijskih izvještaja, kao i njihova objava uređuju se ostalim propisima u području računovodstva i financijskog izvještavanja odnosno u propisima vezanim uz pravo na pristup informacijama.
3 Ivica Bošnjak V. SMJERNICE ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA KOD KORISNIKA PRORAČUNA, Članak 7. Jedinici za financije dodijeljena je proširena koordinacija i odgovornost za razvijanje troškovnog i upravljačkog računovodstva kod korisnika proračuna iz nadležnosti, bez jasnog kriterija gdje se to može primjeniti (čl. 7. st.2.), nalaže se pružanja potpore na oblikovanju i razvoju sustava unutarnje kontrole kod korisnika radi na vrijeme prepoznavanja, adekvatne kontrole i usmjeravanja financijskih učinaka. Odgovornosti koje su puno jasnije definirane Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola na odgovorne osobe institucije i rukovoditelje ustrojenih jedinica, ovim člankom dijele se sa jedinicama za financije u gradu i županiji čime se narušava suština upravljačke odgovornosti zarazvoj sustava unutarnjih kontrola na razini korisnika proračuna i rukovoditelja unutarnjih ustrojenih jedinica. Predviđa se da jedinice za financije uz koordiniranje provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna, rješavaju i utvrđene slabosti što nadilazi ovlasti i odgovornost jedinica za financije u gradovima i županijama. Nalaže se jedinicama za financije da uz savjete pružaju i potporu jedinicama za financije u korisnicima proračuna što u nastavku prijedloga stavka implicira i nadzornu odgovornost jedinica za financije matične institucije. Uz neusklađenost sa odredbama članaka 7. i 9. zakona o sustavu unutarnjih kontrola, nalazimo i neusklađenost sa pojedinim odredbama Uredbe 966/2012 Europskog parlamenta i vijeća te zaključno smatramo da se ovlasti i odgovornosti jedinice za financije grada i županije trebaju primjerenije regulirati, u skladu sa iznesenim. Nije prihvaćen Troškovno i upravljačko računovodstvo važan je instrument koji osigurava informacije za potrebe boljeg upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama te u konačnici pruža informacije upravljačkoj razini za donošenje odluka. To je i važan dio sustava unutarnjih kontrola – komponenta informacije i komunikacija. Potreba za razvojem troškovnog i upravljačkog računovodstva odnosno primjerice, evidencije i baze podataka kod prihoda, rashoda, imovine i obveza posebno dolazi do izražaja kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u sustavu lokalne riznice. Pravilnikom se ne narušava suština upravljačke odgovornosti već naprotiv, Pravilnikom se propisuju elementi koji trebaju pomoći praktičnoj implementaciji upravljačke odgovornosti. Primjerice, na prvom mjestu se propisuje izrada internih akata kojima se treba urediti tko, što radi, za što je odgovoran, koje kontrole je dužan provoditi u ključnim procesima za financijsko upravljanje, a to su procesi planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna odnosno financijskog plana, nabave i ugovaranja, računovodstva i izvještavanja. Priprema prijedloga tih akata stavljena je kao aktivnost u okviru koordinacijske uloge ustrojstvene jedinice za financije, pri čemu ističemo da je člankom 8. Pravilnika istaknuto da se prijedlozi internih akata izrađuju u suradnji s rukovoditeljima odgovornim za ostvarenje poslovnih ciljeva, ali i s rukovoditeljima relevantnih službi (nadležnim za poslove nabave i ugovaranja, pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima i sl.). Odgovornosti za razvoj sustava unutarnjih kontrola koje se Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola dodjeljuju odgovornoj osobi institucije i rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica i dalje ostaju, što potvrđuje članak 6. nacrta ovoga Pravilnika kojim je propisano da su rukovoditelji ustrojstvenih jedinica u obvezi primjenjivati Okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola i razvijati metode i postupke za primjenu Okvira u skladu s dodijeljenim ovlastima i odgovornostima. Koordinacijska uloga ustrojstvenih jedinica za financije u razvoju sustava unutarnjih kontrola koja je propisana odredbom članka 16. Zakona, ovim Pravilnikom se samo detaljnije razrađuje. Ističemo da sukladno članku 7. stavku 2. točki f) jedinice za financije neće same rješavati slabosti u sustavima unutarnjih kontrola utvrđene kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti nego je njihova uloga da koordiniraju rješavanje navedenih slabosti, a ostaje odgovornost rukovoditelja da u svojoj nadležnosti urede sustave unutarnjih kontrola i rješavaju uočene slabosti. Vezano uz neusklađenost nacrta Pravilnika s pojedinim odredbama Uredbe 966/2012 Europskog parlamenta i vijeća nije u potpunosti jasno na koje se odredbe navedenog dokumenta to odnosi. Ističemo da je jedan od ključnih elemenata u okviru pregovora s Europskom komisijom u poglavlju 32 bila i koordinacijska uloga ustrojstvenih jedinica za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola. Također ističemo da je i u prethodnom Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (Narodne novine 130/2011) jasno propisana koordinacijska uloga ustrojstvene jedinice za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola, a novim Pravilnikom se ta uloga samo detaljnije razradila.
4 Kristina Podobnik V. SMJERNICE ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA KOD KORISNIKA PRORAČUNA, Članak 7. Definirati rok za pohađanje i program za stručno usavršavanje osoba odgovornih za sustav unutarnjih kontrola u ovom Pravilniku. Nije prihvaćen Sukladno čl. 45. st. b) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) detalji izobrazbe biti će propisani Programom izobrazbe u području razvoja sustava unutarnjih kontrola koji će donijeti ministar financija.
5 DAVOR D. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 16. Stajališta smo da bi u odredbi trebalo detaljnije specificirati o kojim je 'trgovačkim društvima' i 'drugim pravnim osobama' riječ, kako u primjeni ne bi bilo nejasnoća ili potrebe za dodatnim tumačenjem. Nije prihvaćen Sukladno čl. 2. st. 2. pojam se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti .