Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK Zagreb, 25. svibnja 2016. godine Predmet: PRAVILNIK O MINIMALNIM ZDRAVSTVENIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA IZLOŽENOST RADNIKA RIZICIMA KOJI POTJEČU OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA - komentari, dostavljaju se Poštovani, Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (dalje: UPKH) u ime sva tri mobilna operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o.) ovim putem, a u svezi s prijedlogom Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja (dalje u tekstu: Pravilnik), dostavlja sljedeće komentare: UPKH pozdravlja izdvajanje tzv. profesionalne izloženosti u zaseban Pravilnik zbog usklađivanja s Direktivom 213/35/EU (dalje u tekstu: Direktiva). Također, naše je razumijevanje kako je Pravilniku nadodan i Prilog IV., koji nije izvorno dio Direktive. Predlažemo sljedeće izmijene Pravilnika: 1. Predlažemo da se zbog jednostavnosti, kontinuiteta i jasnoće koriste isti stručni termini kao i u starom prijedlogu Pravilnika kao npr. „referentne veličine“ umjesto „vrijednost upozorenja“, „temeljne vrijednosti“ umjesto „granične vrijednosti“, itd. 2. Predlažemo da se u Članku 1 iza stavka ( IV ) doda slijedeći tekst, jer je isti i sastavni dio Direktive: Komisija prati napredak u pogledu najnovijih znanstvenih spoznaja. Ako se pojave čvrsti znanstveni dokazi o mogućim dugotrajnim učincima, Komisija razmatra odgovarajući odgovor politike, uključujući prema potrebi pripremu zakonodavnog prijedloga kojim će obuhvatiti te učinke. Komisija u tom pogledu izvješćuje Europski parlament i Vijeće putem izvješća iz članka 3. Predlažemo da se Članak 2 u potpunosti uskladi sa tekstom Direktive 4. U Članku 3. stavak 2) b) Pravilnika dio teksta „struja u ekstremitetima“ je u Direktivi istaknut kao posebna natuknica. Predlažemo da se u Pravilniku slijedi ista logika. 5. Predlažemo da se Članak 4 u potpunosti uskladi sa člankom 3 Direktive 6. Uz Članak. 5. prijedloga Pravilnika u dijelu koji govori: „Poslodavac je dužan Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dostaviti podatke o svim radnicima za čija je mjesta rada procijenjen velik rizik izloženosti elektromagnetskim poljima.„ Želimo napomenuti da do sada nije bila obaveza o dostavljanju podataka nijednoj instituciji te da djelatnici prema procjeni rizika idu na redovite godišnje preglede po točci 23. članka 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada vezano za neionizirajuće zračenje (djelatnici koji se penju na antenske stupove). Stoga molimo da se jasno definira o kojim se točno elektromagnetskim poljima radi (neionizirajuće ili ionizirajuće zračenje). 7. Predlažemo da se u Članku 6. Pravilnika, alineji 2 c riječ „zračenja“ zamjeni rječju „emisije“ kako je navedeno u Direktivi 8. Predlažemo da se u Članku 6. Pravilnika, alineji 2 d riječ „proizvodima“ zamjeni rječju „pomagalima“ kako je navedeno u Direktivi 9. Predlažemo da se u Članku 6., alineji 5 doda slijedeći tekst: Kada je pristup tim područjima na odgovarajući način ograničen iz drugih razloga, a radnici ili radnice su informirani o rizicima koji su posljedica elektromagnetskih polja, ne zahtijevaju se posebni znakovi i ograničenje pristupa za elektromagnetska polja 10. Predlažemo da se u Napomeni A3-1 Pravilnika tekst "68/f 1,05" napiše tako da označava 1,05-ti korijen od f 11. Predlažemo u potpunosti izbaciti Stavak 1) c) Članka 10. jer je riječ o uputi iz Direktive državama članicama koja bi se u transpoziciji u lokalno zakonodavstvo trebala samo primijeniti. Stoga joj u ovom obliku nije mjesto u Pravilniku. Zahvaljujemo te Vam za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju. S poštovanjem, Sandro Baričević, Predsjednik Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Radnička 47/3, 10000 Zagreb, Croatia T/F: +385 1 4667 300 M: +385 98 1717 090 Djelomično prihvaćen Termini se usklađuju s odredbama direktive koju ovaj pravilnik preuzima. Dio komentara su prihvaćeni (oni koji su prihvaćeni kod gđe. Tanatare i gdin. Nikolić), a ostali dio komentara je prihvaćen u dijelu koji je naveden direktivom.
2 Nenad Nikolić PRAVILNIK Primjedbe U Pravilniku o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja nekritički su preuzeti dijelovi prijevoda Direktive 2013/35/EU. Prijevod direktive koji se nalazi na stranicama EU je urađen površno, kako jezično tako i nestručno. Nije izgleda učinjena niti korektura niti stručna redaktura tog prijevoda i odatle se javlja izvor problema jer se takav tekst prenosi u pravilnik.Originalni tekst na engleskom jeziku je službeni, dok su prijevodi informativni i onaj tko ih koristi treba ih koristiti uz pomoć svog stručnog znanja. Ovdje prilikom prijenosa lošeg prijevoda to nije bio slučaj Evo primjera gdje sam pregledao samo priloge: Prilog II Tablica 2 engleski naziv "peak" nekritički je u pravilniku prenesen iz lošeg prijevoda Direktive kao "najviši". Naziv "peak" znači vršni (po recimo frekvencijama) gdje se prilikom skeniranja mjerenja polja po frekvencijama nalazi više "peak-ova" odnosno vršnih vrijednosti a samo jedna od njih je najviša. Prenesene su nekritički i simboli manje, više, manje ili jednako i više ili jednako. Za pravu njihovu uporabu treba pogledati u engleski izvornik Direktive jer je prijevod na hrvatski nepouzdan kako se ne bi pogreške ponavljale u Pravilniku. Naslovi pojedinih tablica i dijelovi tekstova su nastali ispuštanjem pojedinih riječi koje postoje u naslovima i dijelovima u izvornoj Direktivi na engleskom. jeziku, pa su mogući nesporazumi Sve formule i skraćenice treba stručno pregledati jer ponegdje indeksi i eksponenti su nepravilno napisani. Problem je i u razumijevanju vrijednosti upozorenja i graničnih vrijednosti jer bi uvijek vrijednosti upozorenja trebale biti niže od graničnih vrijednosti, ali kada se preračunaju i usporede s vrijednostima iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/14 tada to nije uvijek slučaj. Kako je Pravilnik iz NN 146/14 na snazi i u uporabi, trebalo bi prijedlogu ovog novog pravilnika dodati odredbe koji dijelovi tog danas važećeg pravilnika objavom ovog pravilnika nisu više važeći, jer mislim da bi istovremenim korištenjem oba pravilnika došlo do konflikta između provedbenih propisa. Nenad Nikolić Prihvaćen Privaćeni su komentari i nomotehnički usklađeni.
3 Biljana Tanatarec PRAVILNIK Primjedbe na Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja U Pravilniku bi trebalo uraditi slijedeća unaprjeđenja: 1. U prilogu II., u tablici A2, u napomeni A2-2 , u napomeni A2-3, u tablici A3, u napomeni A3-2 i u napomeni A3-3 piše: „najviša vrijednost“, a trebalo bi pisati „vršna vrijednost“ (eng. peak) 2. U Prilogu II., u tablici A3 u drugom retku piše: „10 ≤ f ≤ 25 Hz“, a trebalo bi pisati „10 ≤ f < 25 Hz „ 3. U Prilogu II., u naslovu tablice B1 piše: „Vrijednosti upozorenja izloženosti za unutarnja električna polja od 1 Hz do 10 MHz“, a trebalo bi pisati „Vrijednosti upozorenja za izloženost električnim poljima od 1 Hz do 10 MHz“. 4. U Prilogu II., u predzadnjem retku tablice B1 piše: „1,64 ≤ f ≤ 3 kHz“, a trebalo bi pisati „1,64 ≤ f < 3 kHz“. 5. U Prilogu II., u napomeni B1-2 i u napomeni B2-2: „Granične su vrijednosti izloženosti najviše vrijednosti u vremenu koje su jednake efektivnim vrijednostima (RMS) pomnoženima s √2 za sinusna polja“, a u tablicama B1 i B2 navedene su niske i visoke vrijednosti upozorenja. Trebalo bi pisati slijedeće: „Niske i visoke vrijednosti upozorenja su efektivne vrijednosti (RMS) jakosti električnog polja koje su jednake vršnim vrijednostima podijeljenim s √2 za sinusoidalna polja“. 6. U Prilogu II., u naslovu tablice B3 piše: „…(IC)“ - C treba napisati u indeksu“. 7. U Prilogu II., u zadnjem retku tablice B3 piše: „100 ≤ f < 10 000 kHz“, a trebalo bi pisati „100 ≤ f ≤ 10 000 kHz „ 8. U Prilogu II., u napomeni B3-1 piše: „f je frekvencija izražena u kilohercima /(kHz)“, a trebalo bi pisati „f je frekvencija izražena u kilohercima (kHz)“. 9. U Prilogu III., u napomeni A3-1 i B1-4 piše: „Iznad 10 GHz, gustoća toka snage mora se uprosječiti preko 68/f 1,05-minutnog intervala…“. Redak nije u skladu s direktivom: 1,05 mora biti u eksponentu. 10. U Prilogu III., u naslovu tablice B1 piše: „Vrijednosti upozorenja izloženosti električnim poljima od 100 kHz do 300 GHz“, a trebalo bi pisati: „Vrijednosti upozorenja za izloženost električnim i magnetskim poljima od 100 kHz do 300 GHz“. 11. U Prilogu III., u napomeni B1-2 piše: „(ALs(E) i (ALs(B) moraju se ….“, a trebalo bi pisati „[ALs(E)]2 i [ALs(B)]2 moraju se…“ – uglate zagrade trebaju biti na kvadrat 12. U Prilogu III., u napomeni B2-1 piše: „(ALs(IL)…“, a trebalo bi pisati „[ALs(IL)]2…“ – uglata zagrada treba biti na kvadrat 13. U Prilogu III., u napomeni B1-2 spominju se smjernice iz članka 14. ovog Pravilnika. Međutim, članak 14. ne postoji u Pravilniku. Prihvaćen Sve primjedbe su prihvaćene i ugrađene u ispravljenu verziju pravilnika.
4 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja PRAVILNIK U Pravilniku NN 98/11 propisivao je vremensko ograničenje do 8 h dnevno za boravak radnika u području profesionalne izloženosti ( Članak 2, stavak 21). U novom Pravilniku nije propisano vremensko ograničenje izloženosti. Smatramo da bi trebalo zadržati ograničenje do 8 sati dnevno. U točki br.9 Direktive traži se da se predvide učinkovite kazne za kršenje nacionalnog zakonodavstva donesenog na temelju spomenute Direktive. Smatramo da u Pravilnik treba ugraditi sankcije za njegovo kršenje. Djelomično prihvaćen Komentari se ne prihvaćaju. Zakonom o zaštiti na radu određen je vremenski rok rada radnika. U podzakonskim propisima nije moguće propisivati kazne već samo u zakonskim propisima. Prihvaćen je komentar što se tiče nepostojanja članka 14. i ugrađen u tekst pravilnika.
5 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja OPĆE ODREDBE, Članak 2. S obzirom da Članak 2 navodi da „Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom 2013/35/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26.lipnja 2013“, skrećemo pozornost na kršenje točke br.8 navedene Direktive. Direktiva 2013/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26.06.2013.g definira minimalne zdravstvene i sigurnosne standarde za izloženost radnika rizicima elektromagnetskih polja. U točki 8. spomenute Direktive izrijekom je naglašeno da „provedba Direktive ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici“ (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=HR). U vrijeme donošenja navedene Direktive u Hrvatskoj je bio na snazi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 98/11. Nije prihvaćen Točka broj 8. predgovora (recitala) direktive određeno je kako se ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici. Vrijednosti graničnih razina nisu nazadovale u odnosu na prijašnje vremensko razdoblje.
6 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja OBVEZE POSLODAVACA, Procjena rizika i određivanje izloženosti Članak 5. stavak 1. Potrebno je definirati rok u kojem u kojem poslodavac mora dostaviti podatke o radnicima za čija je mjesta rada procijenjen velik rizik izloženosti elektromagnetskim poljima, koliko često mora dostavljati te podatke te rok u kojem mora ažurirati podatke u slučaju promjene. Članak 5. stavak 7. Potrebno je pojasniti što znači da se procjena rizika„ redovito ažurira“, odnosno barem navesti minimalan broj obveznih ažuriranja u godini. U Pravilniku NN 98/11 bili su propisani uvjeti koji se moraju zadovoljiti u slučaju elektromagnetskih polja više frekvencija. U novom Pravilniku u Poglavlju 2, Članak 5, stavak j) i stavak k) kao obaveza poslodavca navedena je procjena rizika kod istovremene izloženosti raznim izvorima, te istovremene izloženosti poljima različitih frekvencija. U Pravilniku nisu dane smjernice za tu procjenu, iako se na njih poziva u Napomeni B1-2. U Napomeni B1-2 stoji „Za multi frekvencijska polja analiza se temelji na zbrajanju, prema objašnjenjima iz praktičnih smjernica iz članka 14“. Pravilnik završava s Člankom 11, Članak 14 u njemu NE POSTOJI. Smatramo da se, u skladu s točkom 14 c Direktive u Pravilniku moraju definirati „metode ponderiranog vrha za niskofrekventna polja i zbrajanja polja različite frekvencije za visokofrekventna polja“. Nije prihvaćen Sukladno zakonodavnoj osnovi iz područja zaštite na radu poslodavac mora sam ažurirati prema potrebi dokument procjene rizika i postupanja prema radnicima vezano za to. To čini uz pomoć svog stručnjaka ili vanjske tvrtke. Kontrolira sve inspektor zaštite na radu. Poslodavac treba upozoriti radnika, a struka pratiti i akutne i kumulativne posljedice.
7 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja OBVEZE POSLODAVACA, Odredbe za izbjegavanje ili smanjivanje rizika Potrebno je je preciznije definirati obavezu poslodavca vezano za ažuriranje procjenu rizika i preventivne mjere jer termin „ ako je potrebno“ ostavlja mogućnost proizvoljnih tumačenja. Nije prihvaćen Sukladno zakonodavnoj osnovi iz područja zaštite na radu poslodavac mora sam ažurirati prema potrebi dokument procjene rizika i postupanja prema radnicima vezano za to. To čini uz pomoć svog stručnjaka ili vanjske tvrtke. Kontrolira sve inspektor zaštite na radu. Poslodavac treba upozoriti radnika, a struka pratiti i akutne i kumulativne posljedice.
8 Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja NETOPLINSKI UČINCI, RASPONU FREKVENCIJA OD 0 Hz to 10 MHz Usporedbom graničnih razina referentnih veličina iz Pravilnika NN98/11 (Prilog 2, Tablica 1 ) i vrijednosti upozorenja izloženosti električnim poljima od 100 KHz do 300 GHz (Tablica B1) predloženog Pravilnika vidljivo je bitno nazadovanje u odnosu na situaciju koja je bila u Hrvatskoj u vrijeme donošenja Direktive. U novom Pravilniku predlažu se dvostruko više vrijednosti za jakost električnog pola u frekvencijskom spektru 10 MHz-300 GHz. Pravilnik NN98/11 Novi Pravilnik 10 ≤ f ≤ 400 MHz 28 61 2 ≤ f ≤ 6 GHz 61 140 6 ≤ f ≤ 300 GHz 61 140 Smatramo da se, u skladu s točkom br.8 spomenute Direktive, granične razine izloženosti radnika ne bi smjele podići na maksimalnu razinu koju dopušta Direktiva. U točkama br.6 i br.7 Direktive navedeno je da se „ ne uzimaju u obzir dugoročni učinci, uključujući moguće kancerogene učinke“ a u točki br.8. naglašava se da se radi o minimalnim zahtjevima te se ostavlja državama članicama mogućnost zadržavanja ili donošenja povoljnijih odredbi za zaštitu radnika/radnica. Nije prihvaćen Vrijednosti su u skladu s odredbama direktive.