Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darinka Stanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Licenciranje svakako treba provesti, a sa pripremama početi što prije jer se bavimo djelatnošću koja se vrlo često obavlja nelegalno. Primljeno na znanje U svezi uređivanja računovodstvene profesije napominjemo kako obveza licenciranja nije predmet uređivanja ovog Zakona s obzirom da će navedeno pitanje biti propisano posebnim zakonom. Na temu uređenja računovodstvene profesije potrebno je obaviti dodatne konzultacije s Europskom komisijom.
2 Državni arhiv u Rijeci NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU U novi tekst Zakona treba unijeti precizne odredbe o čuvanju poslovne dokumentacije, knjigovodstvenih isprava ( po potrebi navesti koje su to isprave jer nadzori nadležnih arhiva kod izlučivanja pokazuju da veliki postotak računovodstvenih radnika ne zna što su sve knjigovodstvene isprave) i knjigovodstvenih evidencija, koje su glavne i koje su pomoćne. Drugo, treba riješiti pitanje dokumentacije koja je bila na papiru u originalu , te je nakon toga skenirana i trebala bi se čuvati u digitalnom obliku. Ministarstvu financija smo se obraćali više puta sa zahtjevom za tumačenje da li je moguće skeniranu računovodstvenu dokumentaciju ( knjigovodstvene isprave, npr .UFA/IFA) čuvati u tom obliku i to u formatu koji je nepromjnljiv (PDF ), a da se nakon toga original na papiru može izlučiti. Hiperprodukcija dokumenata dovodi do takve potrebe, uz uvjet da se na neki način original i skenirani dokument verificiraju kao identični. Primljeno na znanje Zakonom o računovodstvu omogućeno je čuvanje knjigovodstvenih isprava kao izvornih pisanih dokumenata, na nositelju elektroničkog zapisa. Ovim Prijedlogom zakona omogućeno je i čuvanje na mikrofilmu.
3 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 2. Podržavamo ukidanje obveznog kontnog plana, kroz sve odredbe Nacrta koje predviđaju njegovo brisanje. Prihvaćen Prijedlog u svezi ukidanja obveznog jedinstvenog okvirnog kontnog plana je prihvaćen.
4 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 13. Uz članke 13., 14. i 15. ukazujemo da nije uobičajeno izmjenama zakona mijenjati prijelazne i završne odredbe. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena budući se Prijedlogom zakona potvrđuje dio Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 134/15), a slijedom uputa Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.
5 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 10. U stavku 4. ovog članka kojim se predlaže izmjena stavka 11. članka 20. Zakona predlažemo umjesto da se riječi „19. stavka 7..“ zamjenjuju brojem „20“ propisati da se zamjenjuju riječima „ovog članka“, što bi nomotehnički bilo jasnije jer predloženom izmjenom tekst odredbe u članku 20. upućuje na primjenu odredbe istog članka. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
6 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 4. Nastavno na prijedlog vezano uz predložene izmjene u članku 8. Zakona, predlaže se izmijeniti stavak 1. članka 9., kako bi se jasno propisalo da za vjerodostojnost i urednost knjigovodstvene isprave jamči ovlaštena osoba poduzetnika koji knjigovodstvenu ispravu sastavlja i izdaje. Predlažemo brisati odredbu predloženog stavka 6. članka 9. (sadašnji stavak 5.) koji propisuje obvezu poduzetnika koji knjigovodstvenu ispravu prima, da odredi osobu koja će provjeriti ispravnost i potpunost. Vjerodostojnost i formalna ispravnost mogu biti i najčešće jesu vrlo različite kategorije te je dosadašnja praksa pokazala probleme u određivanju da li isprava „točno, jasno i potpuno odražava činjenično stanje relevantno za određeni poslovni događaj“. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
7 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 3. Kod predložene izmjene točke 6. stavka 3. u članku 8. Zakona predlaže se jasno propisati da se radi o potpisu osobe koja izdaje knjigovodstvenu ispravu. Naime, u praksi postoji velika dvojba da li se ova odredba odnosi samo na izdavatelja knjigovodstvene isprave ili ujedno i na osobu drugog poslovnog subjekta koji ispravu prima. Djelomično prihvaćen Primjedba je prihvaćena u smislu izmjene članka 8. stavka 3. točke 6. Prijedloga zakona, odnosno knjigovodstvena isprava mora sadržavati i potpis osobe odgovorne za izdavanje knjigovodstvene isprave, osim u slučaju iz članka 9. stavaka 2. i 4. Prijedlog u svezi brisanja odredbe članka 9. stavka 6. Zakona koja propisuje obveznu kontrolu ispravnosti i potpunosti knjigovodstvenih isprava nije prihvaćen, s obzirom da se radi o odredbama koje su propisane upravo u cilju zaštite poduzetnika koji je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga, odnosno kako bi se lakše moglo utvrditi osobu odgovornu za moguće pogreške i nepravilnosti u sastavljanju financijskih izvještaja i obavljanju ostalih računovodstvenih poslova, a sve imajući u vidu trenutni nedostatak utvrđenih uvjeta koji bi regulirali zapošljavanje, rad i obavljanje računovodstvenih poslova na području računovodstva u Republici Hrvatskoj.
8 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 3. .. Primljeno na znanje Nije unesen komentar.
9 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Hrvatska obrtnička komora predlaže obvezu licenciranja urediti posebnim zakonom kojim bi se uredila struka, rokovi i način licenciranja, vodeći računa o različitom položaju osoba koje se već bave računovodstvenom djelatnošću te za njih predvidjeti priznavanje statusa licenciranih ukoliko ispunjavaju uvjete struke i iskustva koje bi zakon propisao od licenciranja osoba koje se tek namjeravaju baviti računovodstvenom djelatnošću za koje se predlaže propisati polaganje odgovarajućeg ispita u nadležnosti Ministarstva financija, kao uvjeta za dobivanje licence. Nadalje, ukazuje se na potrebu sustavnog promišljanja Zakona o računovodstvu, kako bi se provele suštinske promjene i Zakon učinilo efikasnim za dulje razdoblje od najmanje 10 godina. Pri tome svakako treba razmotriti brisanje odredbi koje predstavljaju administrativne prepreke poslovanju u gospodarstvu, poput obveze potpisivanja svakog računa od strane likvidatora, posebice u vrijeme kada je pokrenuta incijativa potpunog ukidanja upotrebe pečata. Primljeno na znanje U svezi uređivanja računovodstvene profesije napominjemo kako obveza licenciranja nije predmet uređivanja ovog Zakona s obzirom da će navedeno pitanje biti propisano posebnim zakonom. Na temu uređenja računovodstvene profesije potrebno je obaviti dodatne konzultacije s Europskom komisijom. U svezi primjedbi oko brisanja odredbi koje predstavljaju administrativne prepreke u poslovanju u gospodarstvu, poput obveze potpisivanja svakog računa od strane likvidatora, bitno je naglasiti kako potpis nije propisan kao jedini način provjere ispravnosti i potpunosti knjigovodstvenih isprava, upravo u cilju smanjenja administrativnih prepreka u poslovanju. Poduzetniku je ostavljena mogućnost izbora njemu najprihvatljivijeg načina na koji će se moći utvrditi identitet osobe koja je istu kontrolu obavila. Ovim Zakonom, mogućnost izbora dodatno je proširena mogućnošću da se navedena kontrola i verifikacija u slučaju knjigovodstvenih isprava sastavljenih kao elektronički zapis, obavi sukladno internim pravilima i procedurama ugrađenim u informacijski sustav.
10 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 6. Novi termin oznaka knjig. promjene (tč. 6) je nejasan što točno znači ukoliko postoji oznaka pripadajuće knjigovodstvene isprave, oznaka knjigovodstvene promjene je nepotrebna. Prihvaćen Primjedba u svezi članka 12. stavka 9. točke 6. prihvaćena je na način da su riječi „oznaka knjigovodstvene promjene“ zamijenjene riječima „jedinstvena identifikacijska oznaka knjiženja“.
11 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 4. Potrebno je u st. 6. detaljnije objasniti pojam određivanja odgovorne osobe (da li internim aktom, da li imenom i prezimenom??) Nije prihvaćen Primjedba u svezi detaljnijeg propisivanja načina određivanja odgovorne osobe za kontrolu vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava prije unosa u poslovne knjige nije prihvaćena jer je način vođenja svakog pojedinog društva propisan odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva, odnosno statutom društva. Društvo je slobodno svojim internim aktom propisati način određivanja osobe koja će biti odgovorna za navedenu kontrolu.
12 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Ukoliko se stvarno misli uvesti neka vrsta licence/licenciranja (čl. 7. st. 4. Zakona) za navedene poslove, poseban Zakon koji će regulirati uvjete, rokove i sl. je potrebno donijeti u što kraćem roku. Ukoliko određeni poduzetnici sastavljaju i prezentiraju GFI primjenom MSFI u kojima je propisano što se mora objaviti i kako, nejasna je potreba formaliziranja GFI-a od strane Odbora (čl. 18 st. 1 tč. 5), za navedene poduzetnike (koji primjenjuju MSFI). Struktura prijašnjih i trenutno važećih izvještaja ne odgovara zahtjevima MSFI-a te se poduzetnike tjera ponovno na dvostruko izvještavanje kako bi se zadovoljila neka forma. Potrebno je točno navesti da li poduzetnici kojima sadržaj i strukturu GFI-a propisuju nadzorna tijela (čl. 19, st. 6) moraju izvještavanjem zadovoljiti i odredbe ovog Zakona. Nadzorno tijelo može propisati sadržaj GFI koji odstupa od onog definiranog MSFI što ponovno dovodi do dvostrukog izvještavanja. Predlaže se izmjena čl. 19. st. 12 koji bi radi nedoumica članak trebao glasiti: “ Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave društva, a ukoliko je društvo organizirano na način da nema upravu svi izvršni direktori….“. U dijelu Zakona VIII. Godišnje izvješće predlaže se dodati članak koji definira definira tko potpisuje Godišnje izvješće. Djelomično prihvaćen U svezi uređivanja računovodstvene profesije napominjemo kako obveza licenciranja nije predmet uređivanja ovog Zakona s obzirom da će navedeno pitanje biti propisano posebnim zakonom. Na temu uređenja računovodstvene profesije potrebno je obaviti dodatne konzultacije s Europskom komisijom. U svezi članka 18. stavka 1. točke 5. Zakona o računovodstvu, odnosno obveze Odbora za standarde financijskog izvještavanja da dostavlja Ministarstvu financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona, obavještavamo Vas kako je iz navedenog članka, a u svezi izmjene članka 19. stavka 6. Zakona, brisana obveza Odbora da dostavlja prijedloge navedenih pravilnika čiju strukturu i sadržaj propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor njihova poslovanja. Nadalje, a u svezi izmjene članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu i brisanja odredbe Zakona kojom se propisuje potrebna prethodna suglasnost ministra financija i Odbora za standarde financijskog izvještavanja na pravilnike ili odluke koji propisuju strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, a koje donose nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika, napominjemo kako važeći posebni propisi navedenim nadzornim tijelima dozvoljavaju mogućnost da u pravilnicima ili odlukama koje donose, propišu odstupanja od Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika. U svezi potpisivanja godišnjih financijskih izvještaja napominjemo kako iste odredbe predstavljaju usklađivanje s Direktivom 2013/34/EU. Prijedlog u svezi propisivanja osoba koje potpisuju godišnje izvješće nije prihvaćen s obzirom da su odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva jasno propisane obveze organa društva u svezi godišnjeg izvješća.
13 Jasminka Rakijašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 14. st. 3. - budući je čl. 11. brisan, ta odredba više nije odgovarajuća. Nadalje, smatram potrebnim jasno propisati početak i način primjene čl. 19. st. 14. Djelomično prihvaćen Primjedba u svezi članka 14. stavka 3. je prihvaćena. Primjedba u svezi članka 19. stavka 14. nije prihvaćena jer iste odredbe predstavljaju usklađivanje s Direktivom 2013/34/EU.
14 Jasminka Rakijašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 10. Čl. 20. st. 3. - vezano za obvezu revizije dioničkih društava. Ako se i na dionička društva primjenjuju propisani kriteriji, onda bi umjesto riječi "te" bilo primjerenije staviti zarez. Naime, iako je u odnosu na raniji tekst zakona brisana riječ "svih", nije potpuno jasno jesu li i nadalje sva dionička društva obveznici revizije ili se i na njih primjenjuju propisani kriteriji. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
15 Jasminka Rakijašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 6. U toč. 6. nepotrebnim smatram dodani tekst u odnosu na sadašnju odredbu - "oznaka knjigovodstvene promjene". To bi značilo da se sad i sve knjigovodstvene promjene moraju šifrirati? A imamo već i opis promjene te oznaku isprave. Prihvaćen Primjedba u svezi članka 12. stavka 9. točke 6. prihvaćena je na način da su riječi „oznaka knjigovodstvene promjene“ zamijenjene riječima „jedinstvena identifikacijska oznaka knjiženja“.
16 Jasminka Rakijašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 4. St. 3. čl. 9. - budući je predložena dopuna teksta ranije odredbe ..."ako sadrži sve elemente iz čl. 8. st. 3...", te ako je riječ o istoj osobi iz č. 8. st. 3. toč. 6., smatram suvišnim sadašnji tekst ..."te ako je potpisana od osobe koja jamči za njezinu vjerodostojnost.". Također, to je već propisano i čl. 9. st. 1. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
17 Jasminka Rakijašić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 3. U predloženom tekstu toč. 6. zbunjuje riječ "odnosno", te sad nije jasno da li isprava mora sadržavati i potpis osobe odgovorne za poslovni događaj i verifikaciju osobe odgovorne za kontrolu vjerodostojnosti ili samo jedan od ta dva potpisa? Nadalje, vezano za odredbe čl. 9. st. 1. i 3., dvojbu izaziva i izraz "potpis osobe odgovorne za poslovni događaj". Ako se radi o istoj osobi iz čl. 9. (što bi bilo logično), onda bi trebalo uskladiti terminologiju s čl. 9. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
18 Koraljka Soušek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Predlažem da se čl.19.st.3 Zakona promijeni na način da se mikro poduzetnici koji udovoljavaju kriterijima po čl.5.stavak 2 Zakona oslobode u godišnjim financijskim izvještajima dostavljati bilješke. Prijedlog: Umjesto (Čl. 19.st.3) "Iznimno od stavka 2. ovoga članka, mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje", novi stavak 3. čl.19 glasio bi: "Iznimno od stavka 2. ovog članka, godišnje financijske izvještaje mikro poduzetnika čine bilanca i račun dobiti i gubitka, a godišnje financijske izvještaje malog poduzetnika čine bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje". Obrazloženje prijedloga: Dovoljno je pogledati na Registru godišnjih financijskih izvještaja na uzorku od desetak mikro poduzetnika kako obaveza sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje nije saživjela u svojoj suštini, odnosno ne pruža detaljnije informacije o poslovnom rezultatu i financijskom položaju poduzetnika. Bilješke su neartikulirane, ne pružaju podatke koje traže Hrvatski standardi financijskog izvještavanja niti bilo kakve druge kvalitetne podatke, pa su ustvari suvišne. Pitanje je kome bilješke za mikro poduzetnike trebaju: kreditne institucije ionako traže puno više detalja specifičnih za ocjenu kreditnog boniteta, porezna uprava vjerojatno još nema mehanizme kontrole poduzetnika putem bilješki, a potencijalni investitori za mikro poduzetnike, ako i postoje, pregovaraju direktno sa vlasnicima i najčešće kupuju ideje. Uostalom, svaki ozbiljniji investitor prije ulaganja provodi barem djelomični due diligence. Nasuprot tome, mikro poduzetnici muku muče sa troškovima. Troškovi knjigovodstva ionako su im preveliki, pa dodatni angažman profesionalnih knjigovođa (a vjerujem da će se uvođenjem certificiranja profesionalni knjigovođe početi napokon razlikovati i po kvaliteti, što znači i po cijeni, očekujem da cijena certificiranih računovođa ne bude niska) na izradi bilježaka za tako male poduzetnike nije beznačajna stavka, opterećuje mikro poduzetnika a nema vidljive svrhe osim slijepog pridržavanja propisa. Dokaz prevage forme nad biti je upravo u tome što su bilješke za mikro poduzetnike (a nerijetko i male poduzetnike) beskorisne u svojoj nemuštosti. Zaključak: Usvajanjem prijedloga mikro poduzetnici bi se rasteretili dodatnih troškova plaćanja izrade godišnjih financijskih izvještaja, prestali se sramotiti objavom nesuvislih bilježaka koje ne udovoljavaju standardima financijskog izvještavanja, a nedostatak bilješki nitko od dionika tih mikro poduzetnika ne bi niti primijetio. Primljeno na znanje Prilikom prenošenja Direktive 2013/34/EU detaljno su razmatrane mogućnosti propisivanja izuzeća za mikro poduzetnike, te su iskorištena određena izuzeća. Vaš prijedlog je uzet u obzir te će dodatno razmotriti i prenijeti predstavnicima Odbora za standarde financijskog izvještavanja koji su zaduženi za Hrvatske standarde financijskog izvještavanja.
19 Marin Bodrušić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 10. Članak 20. - Vezano uz stavak (6) točka 3. smatram da isto treba gramatički i pravopisno ispraviti te usuglasiti s Hrvatskom revizorskom komorom u dijelu: (6) Izvješće revizora (ili Izvještaj revizora) uključuje: 3. mišljenje revizora kojim se jasno izražava pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i fer prikaz financijskog položaja poduzetnika… da glasi: (6) Izvještaj revizora uključuje: 3. mišljenje revizora kojim se jasno izražava da li godišnji financijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama financijski položaj poduzetnika… OBRAZLOŽENJE: Termin „Izvješće“ nije u duhu Hrvatskog jezika i termin koji bi trebalo koristiti je „Izvještaj“. Također, kako je navedeno u komentaru vezano uz članak 19. formulaciju mišljenja treba uskladiti s formulacijom revizorskog mišljenja koje sugerira Hrvatska revizorska komora – odnosno korištenje terminologije „fer prezentirati u svim značajnim odrednicama“. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena jer se provodi usklađivanje s Direktivom 2013/34/EU i budući će isto pitanje uređenja revizorskog izvješća biti obuhvaćeno zakonom kojim se uređuje revizija.
20 Marin Bodrušić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 9. 2. Članak 19. - Sugeriram modifikaciju sljedećeg stavka: (7) Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. na način da glasi (7) Godišnji financijski izvještaji bi trebali fer prezentirati u svim značajnim odrednicama financijski položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. OBRAZLOŽENJE: Formulaciju treba uskladiti s formulacijom revizorskog mišljenja, a Hrvatska revizorska komora sugerira kod formiranja mišljenja korištenje terminologije „fer prezentirati u svim značajnim odrednicama“. Također treba razmotriti da se u članku 19. termin „mora“ zamjeni terminom „bi trebali“ jer smo svjesni da postoje različita mišljenja u pogledu "istinitog i fer prikazivanja" vezano uz prezentaciju financijskih izvještaja što se utvrđuje revizijom istih i stvar je stava revizora o tome kakvi su izvještaji što je regulirano kasnije u Zakonu. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena jer se ovime provodi usklađivanje s Direktivom 2013/34/EU.
21 Nadica Šalov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 9. U članku 19. st. 9. riječi "danu upisa statusne promjene" zamijeniti riječima "danu nastanka statusne promjene". OBRAZLOŽENJE: Statusne promjene nastaju na temelju određenih akata (odluka, ugovora, planova) kojima ugovorne strane - poduzetnici trgovačka društva - slobodnom voljom i u skladu s posebnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) preuzimaju točno utvrđena prava i obveze. Između ostalog ZTD traži da se u postupcima statusnih promjena izrade i financijski izvještaji povezani s danom poslovnih učinaka statusne promjene. Dan poslovnih učinaka statusne promjene, drugim riječima dan nastanka statusne promjene, ugovorne strane slobodno određuju, a financijski izvještaji koji se pri tome moraju izraditi sadrže financijsko stanje koje definira preuzeta prava i obveze ugovornih strana. Nakon provjere i odobrenja provedene procedure Trgovački sud upisuje statusnu promjenu u sudski registar, međutim tim činom statusna promjena je samo pravno potvrđena i objavljena trećim stanama, dok za ugovorne strane ona, kao poslovni događaj, nastaje isključivo na ugovoreni dan poslovnih učinaka statusne promjene. Stoga nije ispravno propisivati da se financijski izvještaji pri statusnim promjenama trebaju sastaviti na dan koji prethodi danu upisa u sudski registar, jer takvi izvještaji, odnosno u njima prikazano financijsko stanje više ne predstavlja onu poslovnu situaciju koju su stranke ugovorile, a sud svojim rješenjem potvrdio. Osim što takvi financijski izvještaji ne predstavljaju istinit i fer prikaz poslovnog događaja, njih bi u mnogim slučajevima, a osobito kad se radi o velikim poduzetnicima i složenim postupcima kao što su npr. podjele društva, bilo i nemoguće sastaviti u skladu sa svim zahtjevima računovodstvenih propisa sa stanjem na dan koji prethodi danu upisu statusne promjene. Obveze sastavljanja financijskih izvještaja pri statusnim promjenama su detaljno i razložno propisane ZTD-om koji po tom pitanju predstavlja lex specialis, pa drukčija rješenja u Zakonu o računovodstvu samo izazivaju pravnu nesigurnost i teškoće u postupanju kako poduzetnika tako i nadzornih tijela. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
22 Nadica Šalov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 6. U članku 12. st. 9. toč. 6. brisati riječi "oznaka knjigovodstvene promjene" jer je to potpuno nepotrebno uz opis sadržaja promjene i oznaku knjigovodstvene isprave, a dodatno bi zahtijevalo šifriranje koje bi, obzirom na vrlo veliki broj različitih poslovnih događaja kod poduzetnika, bilo nepregledno i teško za logično konstruirati. Takve oznake treba prepustiti poduzetnicima da ih sami uspostave ukoliko imaju takve potrebe, a ne ih nepotrebno opterećivati novim troškovima adaptacije računovodstvenih programa radi ispunjenja formalnih zahtjeva bez očite svrhe i koristi. Također, u istoj točki brisati riječi "datum knjiženja" jer je i taj podatak nebitan i nepotreban, budući da postoji dnevnik knjiženja iz kojeg se može lako sagledati tijek knjiženja. Izvadak konta ne treba opterećivati nebitnim podacima koji doprinose jedino njegovoj nepreglednosti i nemogućnosti listanja u čitkom i razumljivom formatu. Djelomično prihvaćen Primjedba u svezi članka 12. stavka 9. točke 6. prihvaćena je na način da su riječi „oznaka knjigovodstvene promjene“ zamijenjene riječima „jedinstvena identifikacijska oznaka knjiženja“. Primjedba u svezi brisanja riječi „datum knjiženja“ nije prihvaćena s obzirom da u konzultacijama sa računovodstvenim strukom isto nije prepoznato kao nedostatak.
23 Siniša Stanković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Čl.7 St.4: Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona. Poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela. Ta odredba primjenjuje se od 1.1.2018. Koliko znam, za sada se još ne radi na Posebnom Zakonu o licenciranju. Ako se ne radi, tada bi trebalo utvrditi rok do kojeg se taj Zakon treba napraviti. Ako je rok 1.1.2018 da se svi licenciraju i usklade, tada je to de fakto samo godina i pol, a Zakon još nije ni donesen. Po meni je to prekratko razdoblje i predlažem da se obaveza licenciranja UKINE dok se ne stvore Zakonske pretpostavke, dok se ne provede ozbiljna rasprava i donesu kriteriji i dok procedura ne bude 100% jana i transparentna Primljeno na znanje U svezi uređivanja računovodstvene profesije napominjemo kako obveza licenciranja nije predmet uređivanja ovog Zakona s obzirom da će navedeno pitanje biti propisano posebnim zakonom. Na temu uređenja računovodstvene profesije potrebno je obaviti dodatne konzultacije s Europskom komisijom.
24 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Za matično društvo u Nacrt ne koristi žargonizam "društvo majka". Za ovisno društvo višestruko koristi žargonizam "društvo kći", čak koristeći oba pojma (pleonazam). Stoga: U članku 3. stavku 1. točka 3.: brisati riječi "odnosno društvo kći". U članku 17. stavku 4. brisati riječi ", odnosno društvo kći". U člancima 23. stavak 1., stavak 3. točke 4. i 5., stavak riječi "(društvo kćeri)" zamijeniti riječima "(ovisno društvo)" u odgovarajućem padežu. U članku 23. stavak 8., članku 24. točka 1., članku 25. stavku 2. točka 4., članku 27. stavak 2., članku 28. stavak 2. i stavku 3. točka 3. riječi "društvo kćeri" zamijeniti riječima "ovisna društva" u odgovarajućem padežu. Nije prihvaćen Navedena terminologija bila je predmetom razmatranja prilikom izrade Zakona o računovodstvu u 2015. godini te je prilagođena u skladu s uputama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
25 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 14. U članku 44. stavku 2. rok usklađenja "31. prosinca 2015." je nemoguć. Taj datum može biti samo određeno vrijeme NAKON donošenja zakona (za izradu i objavu pravilnika), ali i određeno vrijeme PRIJE stupanja na snagu Zakona (za neophodno upoznavanje i radnje poduzetnika). Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena budući se Prijedlogom zakona potvrđuje dio Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 134/15), a slijedom uputa Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.
26 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 6. U članku 12. stavku 9. točki 6. brisati nedefinirani pojam "oznaka knjigovodstvene promjene". OBRAZLOŽENJE: knjigovodstvena isprava opisuje knjigovodstvenu promjenu, pa se oznakom pripadajuće knjigovodstvene isprave ujedno označava i knjigovodstvena promjena. Prihvaćen Primjedba u svezi članka 12. stavka 9. točke 6. prihvaćena je na način da su riječi „oznaka knjigovodstvene promjene“ zamijenjene riječima „jedinstvena identifikacijska oznaka knjiženja“.
27 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 5. Podnaslov "Kontni plan" ostaje, a članak 11. mijenja se i glasi: "Raspored konta u glavnoj knjizi temelji se na unaprijed pripremljenom kontnom planu. Razradu kontnog plana sačinjava svaki obveznik primjene ovoga Zakona prema svojim potrebama pri čemu mora osigurati podatke za pozicije svih obveznih financijskih izvještaja propisanih ovim Zakonom.". Prihvaćen Primjedba u svezi članka 5. Prijedloga zakona nije prihvaćena s obzirom na izmjenu članka 12. stavka 5. Zakona kojim se propisuje da je glavna knjiga sustavna evidencija svih knjigovodstvenih promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju unaprijed pripremljenih konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.
28 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 4. U članku 9. stavku 2. riječ "mora" zamijeniti rječju " može". OBRAZLOŽENJE: navedeni su jednakovrijedni izbori. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena.
29 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 2. U članku 7. stavku 5. iza riječi "isprave," dodati riječi "kontni plan,". OBRAZLOŽENJE: Kontni plan je nesumnjivo računovodstvena isprava/dokument, bez obzira bio propisan ili ne. Nije prihvaćen Primjedba uz članak 7. stavak 5. Zakona o računovodstvu nije prihvaćena s obzirom na odredbe članka 12. stavka 5. Zakona o računovodstvu koje propisuju definiciju glavne knjige kao sustavne evidencije svih knjigovodstvenih promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju unaprijed pripremljenih konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.
30 Vladimir Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 3. U članku 8. stavku 3. točka 6.: precizirati izraz "verifikacija". Prihvaćen Članak 8. stavak 3. točka 6. izmijenjena je uzimajući u obzir sve primjedbe sa javnog savjetovanja.
31 Vlasta Cazin-Žegarac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, Članak 2. U članku 7.stavak 4. treba ugraditi rečenicu da samo osobe koje imaju licencu mogu potpisati uz odgovornu osobu društva, financijska izvješća društva bez obzira da li su zaposlene kod poduzetnika ili su ovlaštene osobe kod drugih pravnih ili fizičkih osoba. Nikako ne odustajati od licenciranja profesije jer je to jedini način da se ona uredi i da posao koji zahtjeva jako puno znanja i odgovornosti prema poduzetnicima rade osobe koje imaju potrebno znanje. Naprotiv, treba ubrzati radnje na donošenju uvjeta za dobivanje licence,odnosno predložiti okvir a ostalo prepustiti struki da definira detalje. Primljeno na znanje U svezi prijedloga o mogućnosti potpisivanja financijskih izvješća društva uz odgovornu osobu društva i osoba koje su licencirane za obavljanje računovodstvenih poslova, napominjemo kako će pitanje odgovornosti poduzetnika i osoba kojima povjeri obavljanje računovodstvenih poslova također biti razmotreno uz pitanje uređenja same računovodstvene profesije.